Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Upadłość konsumencka – ile trwa postępowanie?

Jaki jest jeden z najlepszych sposobów na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej? Upadłość konsumencka. Ile trwa takie postępowanie? Na to pytanie odpowiada ekspert od upadłości.

Spis treści

 1. Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje o tej procedurze
 2. Ile trwa upadłość konsumencka? Najważniejsze czynniki wpływające na długość procedury
 3. Upadłość konsumencka – przebieg postępowania
 4. Przygotowana likwidacja – najszybszy sposób na przeprowadzenie upadłości konsumenckiej
 5. Ile może trwać upadłość konsumencka?
 6. Zakończenie – jak szybko przeprowadzić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka staje się coraz popularniejszym sposobem na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zresztą nie bez racji – rzeczywiście w wielu przypadkach postępowanie to jest najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu. W tym kontekście warto zastanowić się, ile trwa upadłość konsumencka. Okazuje się, że – niestety – podobnie, jak w innego rodzaju postępowaniach, czas jej rozstrzygnięcia nie należy do najkrótszych. Co jednocześnie w żadnym razie nie umniejsza korzyści płynących z upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje o tej procedurze

Upadłość konsumencka to postępowanie uregulowane w Prawie upadłościowym. Dzięki niemu osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mają szansę na przeprowadzenie analogicznej procedury upadłościowej jak przedsiębiorcy. Z tego względu należy pamiętać, że upadłość konsumencka:

 • to procedura prowadzona pod nadzorem sądu upadłościowego, który wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenta oraz wyznacza syndyka masy upadłości. Prawomocność postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oznacza początek działalności syndyka, którego głównym zadaniem jest zarząd majątkiem dłużnika, jego spieniężenie oraz zaspokojenie wierzycieli z tak pozyskanych środków;
 • bankructwo konsumenckie może zostać ogłoszone tylko wtedy, gdy dłużnik stał się niewypłacalny, a więc utracił zdolność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nawet poważne zadłużenie, opiewające na duże sumy, jeżeli nie prowadzi do niewypłacalności, nie daje podstaw do sięgnięcia po upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
 • dla biegu upadłości konsumenckiej kluczowe znaczenie ma wybrany tryb postępowania. Może się ona toczyć w sposób uproszczony bądź w trybie odpowiadającym upadłości przedsiębiorców. Drugie z tych rozwiązań stosuje się wówczas, gdy jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Jednak na postanowienie o prowadzeniu postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami części pierwszej ustawy – Prawo upadłościowe, przysługuje zażalenie. Przeważnie wybór takiego sposobu postępowania dotyczy byłych przedsiębiorców, którzy chcą ogłoszą upadłość konsumencką. To bez wątpienia ważne zagadnienie w obszarze upadłość konsumencka a działalność gospodarcza;
 • w upadłości konsumenckiej wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje samodzielnie syndyk w sposób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji;
 • na czynności syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego. Dotyczy to także zaniechania przez syndyka dokonania czynności. Skargę może złożyć upadły, wierzyciel lub inna osoba, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone;
 • w wyjątkowych okoliczności upadły konsument może uzyskać umorzenie swoich zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Natomiast co po upadłości konsumenckiej? Dobre przeprowadzone upadłości konsumenckie – czego jasno dowodzi praktyka – dają świetną szansę na oddłużenie.

Ile trwa upadłość konsumencka? Najważniejsze czynniki wpływające na długość procedury

Upadłość konsumencka – ile trwa to postępowanie, uzależnione jest od wielu zróżnicowanych czynników – jest procedurą wzorowaną na upadłości na zasadach ogólnych, a więc orzekanej przede wszystkim wobec prowadzących działalność gospodarczą. Z tego względu upadłość konsumencka z jednej strony jest procedurą sądową. Wynika to z faktu, że decydujące rozstrzygnięcia w sprawie zapadają właśnie przed sądem. Z drugiej zaś jej bieżący tok w dużej mierze uzależniony jest od współpracy pomiędzy dłużnikiem a syndykiem masy upadłości.

W każdym razie to, ile trwa upadłość konsumencka, uzależnione jest przede wszystkim od:

 • Obciążenia sądów – a więc czasu, jaki mija od złożenia wniosku upadłościowego do jego prawomocnego rozpatrzenia;
 • Zaangażowania syndyka masy upadłości – od jego pracy w decydującej mierze zależy przebieg procedury po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej;
 • Sprawnego wywiązywania się przez dłużnika ze swoich obowiązków – bez tego właściwie nie sposób załatwiać formalności wiążące się z omawiana tu procedurą.

Dopiero korzystne połączenie każdego ze wskazanych tu czynników pozwala mieć nadzieję na szybkie przeprowadzenie upadłości konsumenckiej. W tym kontekście warto przypomnieć, jak w ogóle wygląda to postępowanie. Dzięki temu można się do niego odpowiednio przygotować – oraz w jaki sposób można je przyspieszyć.

Zobacz też: 60 tys. dla małych gospodarstw na restrukturyzację. Poradnik

Upadłość konsumencka – przebieg postępowania

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak długo trwa upadłość konsumencka, należy rozpocząć od przypomnienia tego, że procedura ta dzieli się na dwa zasadnicze etapy:

 • Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
 • Postępowanie po ogłoszeniu upadłości (tzw. właściwe postępowanie upadłościowe).

Oczywiście, jeżeli sąd oddali bądź odrzuci wniosek o upadłość konsumencką – i postanowienie w tej sprawie stanie się prawomocne – właściwe postępowanie upadłościowe nie rozpoczyna się.

upadłość konsumencka ile trwa oraz przebieg postępowania

Upadłość konsumencka – jak długo trwa, postaramy się oszacować w dalszej części tego artykułu – może zostać orzeczona tylko wówczas, gdy konsument stanie się niewypłacalny. Oznacza to, że utraci zdolność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do właściwego sądu upadłościowego na urzędowym formularzu. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające prawdziwość zawartych informacji, a także dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 złotych.

Polecamy także: Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie? Wyjaśnia ekspert

Skuteczne złożenie wniosku otwiera postępowanie w przedmiocie jego rozpoznania. Skutkuje ono jego uwzględnieniem – a więc ogłoszeniem upadłości konsumenta – bądź też oddaleniem/odrzuceniem. W przypadku ogłoszenia upadłości sąd decyduje także trybie, w którym zostanie ona przeprowadzona. Jeżeli skieruje ją to trybu zwyczajnego, wyznacza jednocześnie sędziego-komisarza oraz syndyka masy upadłości. Natomiast w trybie uproszczonym powołuje jedynie syndyka.

Przygotowana likwidacja – najszybszy sposób na przeprowadzenie upadłości konsumenckiej

Warto podkreślić, że na mocy noweli Prawa upadłościowego z sierpnia 2019 roku ustawodawca zdecydował się umożliwić konsumentom także przeprowadzenie procedury przygotowanej likwidacji. Zgodnie z Prawem upadłościowym uczestnik postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. To z kolei otwiera pytanie, w jaki sposób należy oceniać tę wartość?

W doktrynie udziela się dwojakiego rodzaju odpowiedzi na to pytanie, w oparciu o subiektywne lub obiektywne postrzeganie wartości majątku przeznaczonego do przygotowanej likwidacji w upadłości konsumenckiej. W ramach pierwszego podejścia decydujące miałoby być to, co dłużnik uznaje za „majątek o znacznej wartości” – oczywiście w odniesieniu do globalnej wartości jego majątku. Natomiast z punktu widzenia podejścia obiektywnego należałoby określić, czy wartość składników majątkowych przeznaczonych do przygotowanej likwidacji reprezentuje, jest „znaczna” bez względu na to, ile jest wart majątek konsumenta w ogóle.

Przeczytaj również: Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Co to jest?

Najlepszym rozwiązaniem tej kwestii jest próba pogodzenia tych stanowisk. Zawsze w tym kontekście należy zastanowić się, czy przygotowana likwidacja może przynieść podobne skutki jak upadłość konsumencka. Wówczas sama wartość majątku schodzi na dalszy plan, a na pierwsze miejsce wysuwa się cel postępowania. Jest nim oczywiście oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw wierzycieli. W końcu trudno uznać za zasadne rozwiązanie polegające na niedopuszczeniu do „konsumenckiej” przygotowanej likwidacji wówczas, gdy ta, którą przeprowadzi się na zasadach ogólnych, nie doprowadzi do znacząco lepszych rezultatów.

upadłość konsumencka ile trwa - etapy

Ile może trwać upadłość konsumencka?

Modelowo upadłość konsumencka powinna być szybkim sposobem na oddłużenie się przez nieprowadzącego działalności gospodarczej. Dlatego procedura ta nie powinna trwać dłużej, niż 6-8 miesięcy. W warunkach funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości stanowi to naprawdę krótki czas. Jednak trzeba pamiętać, że w takim czasie udaje się załatwić jedynie stosunkowo proste sprawy.

W przypadkach, gdy dłużnik boryka się z dużym zadłużeniem, jak i wówczas, gdy w niedalekiej przeszłości prowadził działalność gospodarczą albo posiada majątek o nieuregulowanym stanie prawnym, czas trwania postępowania upadłościowego znacznie się wydłuża. Wówczas może on wynieść nawet 2-3 lat. W każdych z tych przypadków chodzi o całość procedury, a nie tylko o to ile trwa ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czyli, jak wiadomo, jedynie pierwszej części postępowania.

Biorąc pod uwagę wskazany tu czas trwania upadłości konsumenckiej, wydawać by się mogło, że jest to czasochłonna procedura. Jednak liczby te trzeba odnieść do ogólnego czasu rozpatrywania spraw przez polskie sądy. Trudno przywoływać tu statystyki. Jednak bez ryzyka błędu można stwierdzić, że oddłużenie się przez konsumenta szybciej w innym trybie jest praktycznie niemożliwe. Stąd także z tego punktu widzenia upadłość konsumencka stanowi jeden z najlepszych sposobów na pozbycie się długów przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Zainteresuj się: Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Omówienie i zasady

Zakończenie – jak szybko przeprowadzić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka – zarówno na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości jak w ramach samego postępowania upadłościowego – przeważnie trwa kilka miesięcy, jednak bardziej skomplikowane sprawy rozstrzyga się nawet do trzech lat. Nie zmienia to faktu, że dla zdecydowanej większości zadłużonych konsumentów to najlepszy sposób na oddłużenie. Tym samym warto poświęcić ten czas, traktując go jako inwestycję w skuteczne rozwiązanie problemów finansowych.

Jednocześnie sama długość trwania upadłości konsumenckiej jest mocno zróżnicowanym zagadnieniem. Uzależnionym od szeregu czynników, w tym takich, na które konsument nie ma żadnego wpływu – jak, chociażby obciążenie sądu sprawami. To, co konsument może zrobić w celu przyspieszenia procedowania swojej upadłości, to skrupulatne, dokładne i poprawne wypełnianie wszelkich formalności związanych ze sprawą. Pozwoli to przede wszystkim na zaoszczędzenie czasu niezbędnego do uzupełniania braków formalnych czy innego rodzaju błędów tamujących możliwość dalszego procedowania upadłości konsumenckiej.

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link