Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie? Wyjaśnia...

Upadły nie może liczyć na swobodne dysponowanie swoim wynagrodzeniem, gdyż wchodzi ono w skład masy upadłości. Więc jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie? Istnieje szereg wyjątków, a najważniejsze z nich wyjaśnimy w poniższym artykule.

Spis treści

 1. Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie? Informacje, które trzeba wziąć pod uwagę, odpowiadając na to pytanie
 2. Wynagrodzenie za pracę a masa upadłości
 3. Obliczanie części wynagrodzenia wchodzącego do masy upadłości
 4. Zajęcie przez syndyka wynagrodzenia upadłego będącego osobą fizyczną
 5. Okres, w jakim syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego
 6. Zakończenie

Dłużnik, którego upadłość ogłoszono, musi liczyć się z bardzo poważnymi zmianami w swoim życiu. Jedną z nich jest brak możliwości swobodnego dysponowania osiąganymi dochodami – zarówno osiąganymi na podstawie umowy o pracę, jak i z innych źródeł. Są one po prostu zajmowane przez syndyka na potrzeby postępowania upadłościowego. Jednak nie oznacza to, że upadły traci cały swój dochód. Wręcz przeciwnie – ustawodawca przewidział cały system różnego rodzaju wyjątków, pozwalających dłużnikowi na zachowanie środków niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Co warto o nim wiedzieć?

Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie? Informacje, które trzeba wziąć pod uwagę, odpowiadając na to pytanie

Ogłoszenie upadłości dłużnika zmienia właściwie wszystko w jego sytuacji majątkowej. Aby uświadomić sobie skalę tych zmian, wystarczy wskazać na skutki ogłoszenia upadłości. Do najważniejszych z nich należy:

 • Utrata prawa zarządu majątkiem wchodzącym w skład masy upadłości oraz rozporządzania nim;
 • Nieważność – z mocy prawa – czynności prawnych zdziałanych przez upadłego w stosunku do składników masy upadłości;
 • Obowiązek wskazania i wydania syndykowi całego majątku oraz dokumentów dotyczących działalności gospodarczej;
 • Jeżeli dłużnik pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, z dniem ogłoszenia jego upadłości powstaje między małżonkami – z mocy prawa – rozdzielność majątkowa.

Wobec tego pytanie, jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie, jest w pełni zasadne. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że w tym zakresie Prawo upadłościowe przewiduje dla dłużnika surowe rozwiązania.

Zobacz też: Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Omówienie i zasady

Wynagrodzenie za pracę a masa upadłości

Jednak odpowiedź na postawione powyżej pytanie wymaga przynajmniej krótkiego przeanalizowania tego, co może zająć syndyk. Zasada wydaje się stosunkowo prosta: z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Tym samym w skład masy upadłości wchodzi cały majątek upadłego będący jego własnością w dniu ogłoszenia upadłości oraz ten, który został przez niego nabyty później. Jednak – tak, jak od każdej reguły także od tej istnieje szereg wyjątków.

Tytułem przykładu warto wskazać, że w skład masy upadłości nie wchodzi:

 • Wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
 • Mienie wyłączone spod egzekucji na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego;
 • Środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

Skoro więc w skład masy upadłości nie wchodzi jedynie część wynagrodzenia za pracę upadłego, to jasne jest, że  – generalnie – stanowi ono jeden ze składników masy. Jednocześnie przyjęcie systemu „wyłączeń” oznacza, że zawsze należy precyzyjnie obliczyć, jaka dokładnie część wynagrodzenia upadłego stanie się składnikiem masy upadłości. Bez tego nie da się określić granic, w jaki może nastąpić zajęcie wynagrodzenia przez syndyka.

Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie - masa upadłości

Obliczanie części wynagrodzenia wchodzącego do masy upadłości

Zajęcie wynagrodzenia przez syndyka – podstawa prawna dla tego działania, jak się za chwilę okaże, to nie tylko przepisy Prawa upadłościowego – może nastąpić jedynie w tej części, która podlega zajęciu. Część ta została ustalona w Kodeksie pracy, którego przepisy w tym zakresie są bardzo rozbudowane. Jednak można z nich wyprowadzić dwie podstawowe zasady:

 • Do masy upadłości wchodzi połowa wynagrodzenia upadłego;
 • Jednak zawsze musi mu pozostać co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast w przypadkach, gdy w ramach postępowania upadłościowego mają zostać zaspokojone także należności alimentacyjne, do masy upadłości nie wchodzi najwyżej 2/5 wynagrodzenia dłużnika. Tym samym na pytanie czy syndyk zabiera świadczenie socjalne, należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Równowartość tego świadczenia – co do zasady – pozostawia się upadłemu.

Polecamy także: Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Co to jest?

Zajęcie przez syndyka wynagrodzenia upadłego będącego osobą fizyczną

W stosunku do upadłego będącego osobą fizyczną ustawodawca przewidział dwie szczególne zasady dotyczące ustalania składu masy upadłości. Zgodnie z nimi:

 • Jeżeli na utrzymaniu osoby fizycznej nie pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości odpowiada kwocie wynoszącej równowartość 150% kwoty uprawniającej osobę samotnie gospodarującą do skorzystania z pomocy społecznej;
 • W przypadku, gdy na utrzymaniu osoby fizycznej pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości odpowiada kwocie odpowiadającej  iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty uprawniającej osobę w rodzinie do skorzystania z pomocy społecznej.

Przeczytaj również: Układ konsumencki – co to jest i na czym polega?

Zasady te dotyczą zarówno upadłych przedsiębiorców, jak i konsumentów. Jednocześnie sędzia-komisarz ma prawo inaczej ustalić część dochodu upadłego będącego osobą fizyczną. Modyfikując powyższe reguły, ma on obowiązek wziąć pod uwagę szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia. Prawo złożenia do sędziego-komisarza wniosku o podjęcie takiego rozstrzygnięcia przysługuje upadłemu lub syndykowi.

Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie osoby fizycznej?

Okres, w jakim syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego

To, do kiedy syndyk zajmuje wynagrodzenie, zależy ściśle od momentu, w którym zakończy się postępowanie upadłościowe. Wynika to z faktu, że zajęcie wynagrodzenia obejmuje cały czas postępowania upadłościowego, a więc trwa od wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, aż do zakończenia tej procedury. Standardowo dochodzi do tego wraz z wydaniem przez sąd upadłościowy postanowienia o wykonaniu ostatecznego planu podziału.

Zwolnienie wynagrodzenia upadłego następuje także w przypadku umorzenia upadłości. Dochodzi do niego w przypadku, gdy:

 • Majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
 • Wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;
 • Wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania, a upadły wyraził na to zgodę.

Zainteresuj się: Upadłość konsumencka. Koszty i opłaty, o których warto wiedzieć

Zakończenie

Wraz z ogłoszeniem upadłości wynagrodzenie dłużnika wchodzi do masy upadłości. Jednocześnie – uogólniając w istocie bardzo rozbudowany system wyjątków od tej zasady – zawsze pozostawia się dłużnikowi część wynagrodzenia, która jest mu niezbędna do normalnej egzystencji. Przeważnie jest to równowartość połowy miesięcznych dochodów, jednak nie mniej, niż „najniższa krajowa”. Aczkolwiek w przepisach Prawa upadłościowego i innych ustaw można znaleźć szereg szczegółowych regulacji odnoszących się do tego problemu.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link