Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Opóźniona płatność ZUS – co robić w takiej...

Opóźniona płatność ZUS to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorcy, który dla swojego własnego dobra powinien się z nim jak najszybciej uporać. Niestety, nie jest to proste zadanie, dlatego warto wiedzieć:

 • W jaki sposób negocjować z ZUS spłatę zadłużenia?
 • Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się przedsiębiorca, jeżeli chodzi o zaległości wobec ZUS?
 • Jak ich uniknąć?

Na te i wiele innych pytań związanych z płatnościami ZUS odpowie radca prawny, specjalizujący się w tej tematyce. 

Spis treści:

 1. Przyczyny i konsekwencje opóźnionej płatności ZUS
 2. Jak uregulować zaległości ZUS i uniknąć kar?
 3. Zapobieganie opóźnieniom w przyszłości – efektywne zarządzanie płatnościami ZUS
 4.  Jak radzić sobie z opóźnioną płatnością ZUS? – podsumowanie

Jak mawiał klasyk, w życiu pewne są jedynie dwie rzeczy: śmierć i podatki. W polskich realiach przedsiębiorcy mogliby bez problemu dodać, że równie pewne, jak podatki są płatności ZUS. Ich nieregulowanie powoduje bardzo poważne konsekwencje, na czele z przeprowadzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępowania egzekucyjnego. Jak rozwiązać problemy z regulowaniem składek ZUS? Mówiąc hasłowo: do kiedy płatność ZUS? Na te i inne pytania odpowiem w poniższym artykule. Zapraszam do jego lektury! 

Przyczyny i konsekwencje opóźnionej płatności ZUS

Do kiedy płatność ZUS? Jest to jedno z najważniejszych pytań, które zadają sobie przedsiębiorcy. Właściwie zawsze harmonogram bieżącej działalności gospodarczej trzeba dostosować do tego, aby w wymaganym terminie posiadać środki pieniężne pozwalające na rozliczenie się z płatności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W obecnym stanie prawnym terminy na płatność ZUS są następujące:

 • 5. dzień miesiąca dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych;
 • 15. dzień miesiąca dla płatników posiadających osobowość prawną, a więc np. dla spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszeń, fundacji czy spółdzielni;
 • 20. dzień miesiąca dla podmiotów niebędących osobami prawnymi, a więc przykładowo dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych.

Przekroczenie – zwłaszcza znaczne – wskazanych terminów może spowodować daleko idące, negatywne konsekwencje dla zobowiązanego do płatności składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Stosownie do art. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do sądu. Oczywiście zawsze należy się liczyć z koniecznością zwrotu samej równowartości składki oraz narosłych odsetek.

Opóźniona płatność ZUS jest egzekwowana w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, a do niespłaconych należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosuje się regulacje Ordynacji podatkowej. Co więc zrobić, gdy nie zapłaciłem ZUS w terminie

Zobacz także: Czym jest Monitor Sądowy i Gospodarczy? – Jakie informacje tam znajdziemy?

Jak uregulować zaległości ZUS i uniknąć kar?

Niezapłacone składki ZUS powinny zostać jak najszybciej uregulowane. To najlepszy sposób na uniknięcie poważnych trudności wynikających ze wszczęcia egzekucji administracyjnej. Jednak każdy, kto choć raz mierzył się, z jakimkolwiek zadłużeniem to wie, jak trudnym zadaniem jest wygospodarowanie środków niezbędnych do jego spłaty. 

Opóźniona płatność ZUS to bez wątpienia poważny problem, jednak można go rozwiązać. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza, następuje mechanizmy, z których może skorzystać zadłużony:

 • rozłożenie spłaty zadłużenia na raty;
 • umorzenie należności;
 • ulga w ramach postępowania egzekucyjnego;

W takich przypadkach:

 • odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy;
 • od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg;
 • jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej;
 • ZUS ustala opłatę prolongacyjną.

Jeżeli dłużnikowi udzielono odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek lub rozłożenia należności na raty uznaje się, że płatnik nie posiada zadłużenia z tytułu należności z tytułu składek, jeżeli:

 • opłaca należności z tytułu składek w terminach i w wysokości ustalonych w umowie;
 • nie posiada zadłużenia z tytułu należności z tytułu składek, nieobjętych umową.

Płatność ZUS po terminie wiąże się z możliwością wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez Zakład. Wówczas dłużnik ma prawo złożyć wniosek o ulgę w ramach postępowania egzekucyjnego, która obejmuje następujące rozwiązania:

 • zawieszenie procedury egzekucyjnej;
 • zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych;
 • uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych;
 • wydanie zgody na dokonywanie wypłat z rachunków bankowych zajętych w czasie egzekucji.

Zapobieganie opóźnieniom w przyszłości – efektywne zarządzanie płatnościami ZUS

Każdy ze wskazanych powyżej mechanizmów ma w istocie charakter następczy. Z wyjątkiem odroczenia terminu płatności składek na ZUS, sięgnięcie po nie jest dopuszczalne wtedy, gdy płatnik posiada już opóźnienie. W kwestiach zadłużenia zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. W tym kontekście warto pamiętać o kilku zasadach:

 • skoro płatność ZUS jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, to zawsze należy mieć zabezpieczone środki na pokrycie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • wniosek o odroczenie płatności należy złożyć od razu, gdy przedsiębiorca zorientuje się, że nie będzie w stanie zapłacić składki;
 • kluczową kwestią pozostaje prawidłowe uzasadnienie przedmiotowego wniosku.

Zarówno przesłanka „względów gospodarczych”, jak i „innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie” jest niezwykle szeroka, pozwalająca na różnorodną interpretację. ZUS i sądy najczęściej przyjmują, że chodzi w nich o położenie dłużnika jako przedsiębiorcy bądź o szczególną osobistą sytuację życiową lub majątkową płatnika. W związku z tym w większości przypadków wniosek o odroczenie motywowany jest brakiem płatności, ze strony kontrahentów bądź jakimś nieprzewidzianym zdarzeniem losowym, np. chorobą, pożarem, kradzieżą. 

Przeczytaj również: Jak wygląda rozdzielność majątkowa po ślubie?

 Jak radzić sobie z opóźnioną płatnością ZUS? – podsumowanie

Opóźniona płatność ZUS może doprowadzić do wszczęcia w stosunku do płatnika egzekucji administracyjnej. Aby uniknąć takiego scenariusza, trzeba tak szybko, jak to tylko możliwe spłacić wszelkie należności. Jeżeli płatnik nie posiada niezbędnych środków na uregulowanie całości należności wobec Zakładu, powinien skorzystać z jednego z dostępnych mechanizmów wsparcia, zwłaszcza z wniosku o rozłożenie spłaty na raty. Szczegółowe kwestie w tym obszarze pozostają przedmiotem indywidualnych ustaleń między ZUS a płatnikiem, dlatego jest to stosunkowo elastyczny instrument. Zawsze jednak efektywne skorzystanie z niego wymaga prawidłowego napisania i uzasadnienia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bez tego trudno spodziewać się, że ZUS sam zrezygnuje z dochodzenia swoich należności. Jest to po prostu niemożliwe w świetle obowiązującego stanu prawnego. 

Opóźnienia w płatnościach mogą prowadzić do naliczenia odsetek za zwłokę oraz wpłynąć na historię kredytową. Dlatego tak ważne jest szybkie działanie i uregulowanie zaległości. Opóźnienie w płatnościach do ZUS to sytuacja wymagająca szybkiego i przemyślanego działania. Nie należy ignorować problemu, lecz trzeba podjąć odpowiednie kroki, aby jak najszybciej wrócić do regularności

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link