Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Postępowanie o zatwierdzenie układu. Najważniejsze informacje

Jeżeli poszukujesz prostego i skutecznego sposobu na przeprowadzenie restrukturyzacji, który pozwoli pozbyć się Twojej firmie problemów z zadłużeniem, przeczytaj nasz artykuł. Dowiesz się, na czym polega postępowanie o zatwierdzenie układu, a więc najmniej skomplikowany rodzaj restrukturyzacji.

Spis treści

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – istota sprawy
 2. Postępowanie o zatwierdzenie układu – najważniejsze informacje
 3. Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu
 4. Propozycje układowe to podstawa
 5. Restrukturyzacja stanie się dużo prostsza
 6. Zakończenie

Zadłużeni ponad miarę przedsiębiorcy najczęściej poszukują sposobu na szybką restrukturyzację, umożliwiającą im spłatę wierzycieli i ocalenie własnego biznesu. Bez szczegółowego zapoznania się z sytuacją przedsiębiorstwa trudno wskazywać dobre rozwiązania. Jednak zawsze w takich sytuacjach warto wziąć pod uwagę skorzystanie z postępowania o zatwierdzenie układu.

KPR – baner formularz kontaktowy

Pozwala ono na skorzystanie z mało sformalizowanej procedury zmierzającej do zatwierdzenia układu zawartego z wierzycielami. Aczkolwiek sukces tego postępowania zawsze zależy od właściwego przygotowania stosownych dokumentów. O czym więc należy pamiętać?

Zobacz także: Postępowanie układowe – na czym ono polega? Odpowiada specjalista

Postępowanie o zatwierdzenie układu – istota sprawy

Postępowanie o zatwierdzenie układu należy do jednego z czterech postępowań uregulowanych w Prawie restrukturyzacyjnym. W związku z tym jego podstawowym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika i umożliwienie mu restrukturyzacji poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Oczywiście cel ten osiąga się za pomocą środków przewidzianych w tym postępowaniu, służących wypracowaniu, przyjęciu i zatwierdzeniu układu przez sąd.

Zanim omówimy szczegółowy przebieg postępowania o zatwierdzenie układu, warto wspomnieć, kiedy skorzystanie z tego rodzaju restrukturyzacji jest w ogóle możliwe. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym rozpoczęcie przedmiotowego postępowania możliwe jest tylko wówczas, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności, uprawniających do głosowania nad układem.

Wynika to z faktu, że postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej sformalizowanym ze wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. W czasie jego biegu np. nie występuje odrębna procedura ustalania spisu wierzytelności. Stąd ustawodawca postanowił ograniczyć jego zastosowanie tylko do tych dłużników, którzy nie mają stosunkowo dużej ilości wierzytelności spornych. W tym kontekście warto pamiętać, że przez takie wierzytelności rozumie się te, w stosunku do których toczone są postępowania cywilne lub administracyjne, bądź dłużnik w ogóle zaprzecza ich istnieniu.

postępowanie o zatwierdzenie układu wniosek

Postępowanie o zatwierdzenie układu – najważniejsze informacje

Podstawową zaletą postępowania o zatwierdzenie układu jest to, że umożliwia ono zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika. Dlatego głosowanie nad układem możliwe jest bez udziału sądu. Ten rozpoznaje jedynie wniosek o zatwierdzenie układu, na który zgodę wyrazili wierzyciele. Jednak nie oznacza to, że postępowanie o zatwierdzenie układu jest prowadzone samodzielnie przez dłużnika.

Aby rozpocząć tę procedurę, dłużnik musi zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie sprawował funkcję nadzorcy układu. Tym samym doradca nie tylko wspiera dłużnika na wszystkich etapach postępowania, ale również zabezpiecza zgodność z prawem jego biegu. Zadaniem nadzorcy układu jest przede wszystkim przygotowanie propozycji układowych, przeprowadzenie samodzielnego zbierania głosów oraz złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu.

Polecamy też: NDA, Setback, One-Off – co oznaczają te oraz inne restrukturyzacyjne pojęcia?

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu – ze względu na swój odformalizowany charakter – nie rozpoczyna się od wydania postanowienia przez sąd. Oczywiście przed jego rozpoczęciem dłużnik musi podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, bez którego niemożliwe jest otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu. Bez tego nie jest możliwe sformułowanie propozycji układowych, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wierzycieli. Ostatecznie jednak to zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym decyduje o oddłużeniu przedsiębiorcy.

Wyróżniamy następujące etapy postępowania o zatwierdzenie układu:

 1. Podpisanie przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym pełniących funkcje nadzorcy układu;
 2. Opracowanie przez nadzorcę i dłużnika propozycji układowych;
 3. Głosowanie nad układem;
 4. Złożenie do sądu restrukturyzacyjnego wniosku o zatwierdzenie układu;
 5. Rozpoznanie wniosku przez sąd;
 6. Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie zatwierdzenia układu.

Oczywiście wskazane powyżej kroki stanowią jedynie schemat postępowania. Należy pamiętać, że najważniejszym elementem postępowania o zatwierdzenie układu jest przyjęcie samego układu przez wierzycieli. Właściwie to można powiedzieć, że postępowanie o zatwierdzenie układu krok po kroku prowadzi właśnie do tego celu. Dochodzi do tego wówczas, gdy za propozycjami układowymi opowie się odpowiednia większość wierzycieli. Jej dokładną wysokość ustawodawca uzależnił od tego, czy nad przyjęciem układu głosuje całość wierzycieli, czy też zostali oni podzieleni na grupy interesów.

Uchwalony przez wierzycieli układ, aby stał się prawomocny, musi zostać zatwierdzony przez sąd. W tym celu dłużnik lub jego pełnomocnik muszą złożyć specjalny wniosek do sądu restrukturyzacyjnego. W praktyce wniosek o zatwierdzenie układu to pismo procesowe, w którym wnosi się do sądu o zatwierdzenie układu. Z tego względu wniosek ten musi spełniać wszystkie wymagania, jakie stawia się przed pismem procesowym. Dlatego konieczne jest zarówno jego odpowiednie uzasadnienie, jak i dołączenie stosownych załączników, np. sprawozdania nadzorcy układu. Nie wolno o tym zapominać pisząc wniosek o zatwierdzenie układu.

Nie jest to rozwiązanie wyjątkowe, gdyż zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym zawsze następuje na mocy postanowienia sądu. Jego prawem jest zatwierdzenie układu bądź odmowa takiego zatwierdzenia. Przy czym do odmowy może dojść jedynie wówczas, gdy zostaną spełnione określone przesłanki, np. układ jest niezgodny z prawem. Dlatego badając przedmiotowy wniosek, sąd bada legalność metod restrukturyzacji zaproponowanych w układzie oraz prawidłowość przeprowadzenia samej procedury.

Jednocześnie należy pamiętać, że zatwierdzenie układu przez sąd i uprawomocnienie się stosownego postanowienia otwierają drogę do wykonania układu, w tym przymusowej egzekucji jego postanowień. Dlatego postępowanie o zatwierdzenie układu jest warunkiem, bez którego postępowanie egzekucyjne dotyczące samego układu nie może się odbywać. Jeżeli układ nie zostanie zatwierdzony, uprawnionym podmiotom służy prawo do złożenia zażalenia do sądu wyższej instancji. Wówczas sąd odwoławczy może utrzymać w mocy postanowienie sądu restrukturyzacyjnego bądź uwzględnić odwołanie i zatwierdzić układ. Bez względu na okoliczności tylko zatwierdzenie układu oznacza sukces uproszczonej restrukturyzacji.

Przeczytaj również: Postępowanie sanacyjne – omawiamy jego wady i zalety

postępowanie o zatwierdzenie układu przebieg

Propozycje układowe to podstawa

Kluczem do sukcesu postępowania o zatwierdzenie układu jest przygotowanie przez dłużnika właściwych i zgodnych z prawem propozycji układowych. Przy czym warto pamiętać, że ustawodawca pozostawia tu szerokie pole do popisu, wskazując, że każdy sposób restrukturyzacji, który nie sprzeciwia się obowiązującym przepisom, może zostać zaproponowany przez dłużnika swoim wierzycielom. Oczywiście sama treść propozycji musi zostać ściśle dostosowana do sytuacji, w której znalazł się dłużnik.

Dlatego trudno wskazywać na uniwersalne rozwiązania, które zawsze będą dobrym pomysłem na restrukturyzację zobowiązań w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. Tym bardziej więc warto postawić na pomoc doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, który po objęciu funkcji nadzorcy układu i zorientowaniu się w kondycji przedsiębiorstwa oraz w strukturze zadłużenia, będzie w stanie doradzić dłużnikowi przedstawienie takich propozycji, które spotkają się z przychylnością wierzycieli oraz z akceptacją sądu.

Restrukturyzacja stanie się dużo prostsza

Za kilka miesięcy – od 1 grudnia br. – postępowanie o zatwierdzenie układu ulegnie poważnym zmianom. Wszystko za sprawą noweli Prawa restrukturyzacyjnego, której celem jest wprowadzenie na stałe do porządku prawnego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawodawca początkowo wprowadził je tylko na czas wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią.

Jednak okazało się ono na tyle dobrym rozwiązaniem, że zdecydowano się na jego pozostawienie. Dzięki temu „nowe” postępowanie o zatwierdzenie układu będzie mogło z powodzeniem służyć łatwej restrukturyzacji, nawet bardzo poważnie zadłużonych wierzycieli.

W nowym stanie prawnym otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu będzie podlegać obwieszczeniu. Czynność tę dokona wybrany przez dłużnika nadzorca układu. Poza tym warunkiem obwieszczenia stanie się sporządzenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacji.

Nowe postępowanie ma być w założeniu bardzo szybkie. Od dnia jego otwarcia do momentu złożenia do sądu wniosku o zatwierdzenie układu będzie mogło minąć co najwyżej cztery miesiące. Przekroczenie tego terminu będzie wiązać się z umorzeniem postępowania z mocy prawa.

Koniecznie zobacz: Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ważne informacje

Zakończenie

Postępowanie o zatwierdzenie układu bez wątpienia stanowi najprostsze i najmniej sformalizowane spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Jego niewątpliwą zaletą jest szybkość postępowania, pozwalająca na sprawne rozwiązanie problemu zadłużenia. Jednak skorzystanie z tej procedury możliwe jest tylko wówczas, gdy poziom wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogółu wierzytelności przysługujących przeciwko dłużnikowi.

Poza tym o sukcesie całej sprawy często decyduje właściwe przygotowanie propozycji układowych, stąd należy na tej kwestii skupić szczególną uwagę. Poza tym po zmianach w Prawie restrukturyzacyjnym, które wejdą w życie 1 grudnia br., postępowanie to najpewniej będzie cieszyć się jeszcze większą popularnością, niż obecnie uproszczona restrukturyzacja. Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu stanie się najpopularniejszym sposobem na oddłużenie firmy.


Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa


  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link