Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jakie są koszty postępowania upadłościowego spółki? Lista

Z każdą upadłością wiążą się określone koszty, na poniesienie których dłużnik – także będący spółką – musi być gotowy właściwie już przed złożeniem wniosku upadłościowego. Na co trzeba się przygotować? Listę najważniejszych wydatków podaje specjalista od spraw upadłościowych.

Spis treści:

 1. Co składa się na koszty postępowania upadłościowego?
 2. Koszty i inne zobowiązania masy upadłości
 3. Skutki nieuiszczenia kosztów sądowych
 4. Możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
 5. Zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego
 6. Zakończenie

Upadłość to postępowanie, które należy wdrożyć wówczas, gdy nie ma już szans na uratowanie przedsiębiorstwa w drodze restrukturyzacji. Przygotowując się do ogłoszenia upadłości, należy pamiętać, że z postępowaniem tym wiążą się określone koszty. Ich pokrycie jest warunkiem jego uruchomienia, a następnie przeprowadzenia. A więc jakie są koszty postępowania upadłościowego spółki? Odpowiedź na to pytanie jest najważniejszą kwestią, nad którą muszą zastanowić się jej reprezentanci mający zamiar ogłosić upadłość zarządzanej przez siebie korporacji.

KPR – baner formularz kontaktowy

Co składa się na koszty postępowania upadłościowego?

Z punktu widzenia przepisów Prawa upadłościowego koszty postępowania upadłościowego obejmują wydatki, jakie trzeba ponieść w związku z przeprowadzeniem samej procedury. Osobą kwestią jest opłata od złożenia wniosku oraz ewentualne koszty zastępstwa czy pomocy prawnej. Dłużnik może, ale nie musi z nich skorzystać. W tym ostatnim przypadku – jeżeli prowadzący działalność gospodarczą zdecyduje się na wsparcie ze strony profesjonalnego prawnika, np. radcy prawnego – kwestie związane z wynagrodzeniem są ustalane indywidualnie, pomiędzy prawnikiem a jego klientem.

Zobacz również: Wierzytelność – co to jest i jakie są jej rodzaje? Odpowiadamy

Poza tym warto podkreślić, że – z punktu widzenia kosztów postępowania – upadłość spółki nie różni się właściwie niczym od upadłości innego rodzaju podmiotów. Stąd, już na samym wstępie, spółka, która chce ogłosić swoją upadłość, musi liczyć się z obowiązkiem pokrycia:

 • opłaty od wniosku upadłościowego w wysokości 1000 złotych;
 • zaliczki na koszty postępowania upadłościowego.

Poziom zaliczki nie jest określony z góry, ale stanowi równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale poprzedniego roku. Kwota ta jest podawana rokrocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Obecnie wynosi ona 5882,99 złotych. Stąd na dzień dzisiejszy, koszty ogłoszenia upadłości spółki wynoszą co najmniej 6882,99 złotych. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że z roku na rok wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrastają. Rosnąć więc będą także koszty ogłoszenia upadłości.

koszty postępowania upadłościowego - lista

Skutki nieuiszczenia kosztów sądowych

Zarówno opłata od wniosku, jak i zaliczka na koszty postępowania upadłościowego muszą zostać pokryte, aby wniosek o ogłoszenie upadłości został w ogóle merytorycznie rozpoznany przez sąd. Jeżeli spółka nie wywiąże się z tych obowiązków, to sąd upadłościowy wezwie ją do uzupełnienia braków formalnych. Ich nieuzupełnienie spowoduje zwrot wniosku.

Tym samym planując upadłość, trzeba od razu przygotować się na pokrycie wskazanych powyżej kosztów. Bez tego nie ma sensu przygotowywać wniosku upadłościowego, gdyż i tak nie doprowadzi on do ogłoszenia upadłości. W końcu w tym celu zawsze konieczne jest wydanie przez sąd merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie przedmiotowego wniosku.

Polecamy także: Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie – nowelizacja przepisów

Możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych

Spółki – podobnie, jak osoby fizyczne – mają prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu należy złożyć stosowny – oczywiście odpowiednio umotywowany – wniosek do sądu. Decyzja w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych związanych z postępowaniem upadłościowym – tak samo, jak w przypadku każdej innej procedury – nie jest pozostawiona dowolnemu uznaniu sądu, ale zawsze musi być zgodna z przesłankami określonymi przez ustawodawcę. O ile więc odpowiedź na pytanie ile kosztuje upadłość, jest stosunkowo prosta, o tyle trudnej jest wskazać, w jakich dokładnie przypadkach może nastąpić zwolnienie spółki z kosztów postępowania upadłościowego.

Otóż aby uzyskać takie zwolnienie, konieczne jest wykazanie przez spółkę, że nie posiada majątku wystarczającego na pokrycie kosztów upadłości. To z kolei wymaga przedstawienia przede wszystkim dokumentów księgowych potwierdzających taki stan rzeczy. W grę mogą wchodzić szczególnie zeznania podatkowe spółki czy sporządzane przez nią bilanse. Jednak to tylko przykłady: brak majątku bądź jego „niewystarczalność” w zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów upadłości może zostać wykazany w każdy, dopuszczalny prawem, sposób. Oczywiście im „lepsze” i bardziej przekonujące dowody zostaną przedstawione, tym większe szanse na to, że wniosek zostanie uwzględniony.

Przeczytaj też: Wyłączenie z masy upadłości – zasady, które musisz znać

Ubieganie się o zwolnienie od kosztów sądowych przez spółkę – inaczej, niż jest to w przypadku osób fizycznych – nie może polegać jedynie na oświadczeniu złożonym w jej imieniu przez zarząd, że korporacja nie posiada zasobów finansowych niezbędnych do pokrycia tychże kosztów.

koszty postępowania upadłościowego - zwolnienie

Koszty i inne zobowiązania masy upadłości

Zastanawiając się, ile wynoszą koszty postępowania upadłościowego, nie wolno zapominać o tym, że składają się na nie także tzw. koszty i inne zobowiązania masy upadłości. Zgodnie z art. 230 ust. 1 Prawa upadłościowego do kosztów postępowania zalicza się wydatki bezpośrednio związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem wierzytelności. W tej grupie mieści się w szczególności:

 • wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy;
 • wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli;
 • wynagrodzenie osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia tych osób;
 • koszty archiwizacji dokumentów, korespondencji, ogłoszeń, eksploatacji koniecznych pomieszczeń;
 • wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli;
 • podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.

Tego rodzaju koszty pokrywa się z funduszów masy upadłości. Jednak upadły musi liczyć się z tym, że jeżeli fundusze te nie wystarczą na ich pełne zaspokojenie, to on obciążą one jego. Jednak także w tym przypadku istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z tych kosztów. Zgodnie z Prawem upadłościowym w przypadku uchylenia postępowania upadłościowego sędzia-komisarz może zwolnić upadłego od ponoszenia kosztów sądowych.

Zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego

Warto wskazać, że – w pewnych wypadkach – konieczność poniesienia kosztów postępowania upadłościowego dotyczy nie tylko dłużnika. Dobrym przykładem są tu zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego, które w pewnych wypadkach obciążają wierzyciela. Chodzi tutaj o przypadki, gdy wierzyciel – nawet bez swojej winy – zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności.

Zainteresuj się: Upadłość konsumencka a spadek. Zbiór najważniejszych informacji

Zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego przeważnie wynoszą równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stąd także one mają charakter zmienny. Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich lat, trzeba być przygotowanym raczej na ich wzrost, niż spadek.

Zakończenie

W aktualnych realiach podstawowe koszty postępowania upadłościowego – związane ze złożeniem do właściwego sądu samego wniosku o ogłoszenie upadłości – wynoszą nieco ponad 6800 złotych. Co ważne, koszty te są uzależnione od wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Więc kształtują się inaczej właściwie każdego roku. Przy czym najczęściej wzrastają – zgodnie z aktualną dynamiką wynagrodzeń. Poza tym niekiedy upadły musi liczyć się z koniecznością pokrycia różnego rodzaju kosztów powstałych w trakcie postępowania upadłościowego. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy na ich opłacenie nie wystarczają fundusze masy upadłości, a więc po prostu dotychczasowy majątek spółki.

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link