1. Start
 2. /
 3. Restrukturyzacja spółki

Restrukturyzacja spółki

Wśród możliwych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, spółki stanowią znaczący odsetek. Liczba zarejestrowanych spółek w naszym kraju, sięga 500 tysięcy.

 

 

Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje formy kapitałowe – znana wszystkim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna czy nowa w polskim prawie, prosta spółka akcyjna, oraz osobowe tj. spółka jawna, komandytowa, cywilna.

 

Odpowiedzialność organów reprezentujących spółkę a postępowanie restrukturyzacyjne

 

Zdolność do restrukturyzacji posiada każda z powyższych form działalności. Restrukturyzacja spółki musi być procesem zindywidualizowanym zwłaszcza w zakresie oceny struktury zadłużenia spółki. Należy zwrócić min. na uwagę na odrębność wynikającą ze sposobu reprezentacji czy odpowiedzialności organów reprezentujących daną spółkę przed wierzycielami. Mimo, iż spółki kapitałowe tj. akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjęło się uważać za bezpieczną formę prowadzenia przedsiębiorstwa, należy pamiętać, iż na członkach Zarządu spółki kapitałowej ciąży odpowiedzialność osobista w razie niezłożenia wniosku o upadłość spółki, w terminie ustalonym ustawowo. To ważny element analizy spółki kapitałowej w kryzysie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, ważny bo związany z ochroną osobistego majątku członków Zarządu wynikającą z odpowiedzialności za zadłużenie spółki kapitałowej zagrożonej niewypłacalnością lub niewypłacalnej.

W przypadku zainicjowania restrukturyzacji spółek osobowych tj. spółka jawna lub spółka cywilna, wręcz wymagana jest pogłębiona analiza odpowiedzialności osobistej wspólników, członków Zarządu za zobowiązania i zadłużenie spółki osobowej.

Restrukturyzacja spółek kapitałowych i osobowych odpowiedzią na wzrost zadłużenia przedsiębiorstw

Dane statystyczne mówią, iż spółka była tą formą działalności gospodarczej, która była najczęściej restrukturyzowana w 2022 roku. Ponad 3-krotny wzrost liczby postępowań restrukturyzacyjnych spółek w ostatnich 2-ch latach, jest wynikiem zarówno wzrostu poziomu zadłużenia przedsiębiorstw, zliberalizowania przepisów ustawy o postępowaniach restrukturyzacyjnych, jak i wzrastającą wiedzą o restrukturyzacji wśród członków Zarządów spółek kapitałowych i osobowych.

Postępowania restrukturyzacyjne, różnego typu, są jednym ze skuteczniejszych sposobów uniknięcia upadku przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, iż w perspektywie organów reprezentujących spółkę kapitałową, postępowanie restrukturyzacyjne jest tym co pomaga chronić majątek osobisty członków Zarządu spółek kapitałowych.

Restrukturyzacja spółki – specyfika i przebieg

Do specyfiki postępowania restrukturyzacyjnego spółki kapitałowej należy:

Szczegółowe badanie bilansów, rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości spółki oraz branży i rynków, na których działa.

  Badanie i dokonywanie spisów majątku i środków trwałych, które zgromadziła spółka w okresie poprzedzających restrukturyzację spółki.

  Sporządzenie szczegółowego spisu zadłużenia spółki, wraz z badaniem wysokości wierzytelności spornych. To szczególnie ważne dla dużych podmiotów gospodarczych o szerokich rynkach zbytu i skomplikowanej strukturze zadłużenia. Dla podmiotów, których wysokość wierzytelności spornych przekracza 15%, Ustawodawca dedykuje postępowanie układowe.

  Dla rozpoznania całości obrazu finansów spółki, przeprowadza się szczegółową analizę struktury zadłużenia, wartości i struktury majątku (analiza aktywów i pasywów) oraz szczegółowo bada zdolność restrukturyzacyjną spółki. W przeprowadzeniu profesjonalnej analizy pomaga licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny wraz z zespołem analityków i specjalistów finansowych.

  Plan restrukturyzacji spółki – najważniejszy dokument postępowania restrukturyzacyjnego

   

  Elementem obowiązkowym w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółek jest plan restrukturyzacyjny. Jest to wyczerpujący dokument zawierający opis bilansów finansowych spółki, historii jej działania, przyczyn powstania nadmiernego zadłużenia spółki oraz, co jest elementem obowiązkowym, zawierającym prognozę wyjścia z zadłużenia. To jego treść jest zachętą i czynnikiem wspomagającym pozytywne zakończenie restrukturyzacji spółki.

   

  Największe krótkofalowe korzyści wynikające z restrukturyzacji spółki

   

  Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym zwłaszcza najpopularniejszego, postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. PZU), pozwala natychmiast wprowadzić działania naprawcze oraz ochronić majątek spółki, poprzez uniknięcie ogłoszenia upadłości. Postępowania restrukturyzacyjne, są  zbiorem procedur naprawczych i oddłużeniowych, zmierzających do natychmiastowej poprawy płynności spółki a w dłuższej perspektywie, do spłaty zrestrukturyzowanego zadłużenia spółki.

   

   

  Do korzyści dostępnych natychmiast, wraz z dniem otwarciem postępowania, należą:
  • Rmożliwość zatrzymania spłaty rat kredytowych w trakcie trwania całego postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególnych przypadkach nawet do 9-12 mc.
  • Rwstrzymanie zapłaty wszystkich zobowiązań i spłaty zadłużenia, powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Rochrona poziomu zatrudnienia w spółce dzięki szybkiej poprawie płynności finansowej.
  • Rzatrzymanie wszystkich obecnych i przyszłych działań egzekucyjnych prowadzonych wobec spółki, również tych prowadzonych z jej majątku, rachunku oraz ruchomości. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wstrzymuje rozpoczęte działania komornicze tj. licytacje komornicze ruchomości lub nieruchomości spółki kapitałowej lub osobowej.
  • Rutworzenie listy tzw. umów kluczowych, które nie mogą zostać spółce wypowiedziane w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Szczególnie ważną kategorią są tu umowy leasingowe linii i ciągów produkcyjnych.

   Długookresowe bonusy ekonomiczne postępowań restrukturyzacyjnych dla spółek

    

   Do korzyści o charakterze długofalowym należą:
   • Runiknięcie upadłość przedsiębiorstwa.
   • Rmożliwość redukcji poziomu zadłużenia spółki poprzez redukcję odsetek, opłat, prowizji, kosztów egzekucyjnych i komorniczych. W planie spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa, uwzględnia się również możliwość redukcji kapitału pozostałego do spłaty.
   • Rrozłożenie spłaty całego zadłużenia spółki kapitałowej nawet do 15 lat.
   • Rszczególną korzyścią jest stałość kosztów obsługi zadłużenia spółki. Plan restrukturyzacyjny i plan spłaty, jest wyrażony w jednej, stałej racie miesięcznej. Rata nie jest uzależniona od czynników zew. tj. WIBOR aż do końca spłaty zadłużenia spółki kapitałowej lub osobowej.
   • Rumorzenie i uchylenie postępowań egzekucyjnych i komorniczych prowadzonych przed rozpoczęciem restrukturyzacji.

    Typy postępowań restrukturyzacyjnych dla spółek

     

    Ustawodawca przewidział aż 4 typy postępowań restrukturyzacyjnych, w tym postępowanie o zatwierdzenie układu, wprowadzone przepisami ,,covidowej’’ Tarczy 4.0.

    Należą do nich:

    • Rpostępowanie o zatwierdzenie układu tzw. PZU. Otwiera je, prowadzi i nadzoruje, licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny, który pełni funkcję Nadzorcy układu. Po przyjęciu układu na zgromadzeniu wierzycieli, Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu. Postępowanie trwa 4 miesiące, lecz czas oczekiwania na uprawomocnienie postanowienia o zatwierdzeniu układu wydanego przez Sąd, może trwać od 2 tygodni do kilku miesięcy.
    • Rprzyspieszone postępowanie układowe, które prowadzi Sąd miejscowo właściwy restrukturyzowanej spółce.
    • Rpostępowanie układowe. Prowadzone przed Sądem, gdy spółka posiada ponad 15% wierzytelności spornych.
    • Rpostępowanie sanacyjne, które oddaje zarząd nad przedsiębiorstwem, pod kuratelę Nadzorcy sądowego.
    Ze względu na nieskomplikowaną i szybką procedurę otwarcia, postępowanie o zatwierdzeniu układu jest najczęściej wybieranym typem postępowania restrukturyzacyjnego spółki w Polsce. Ma korzystną cenę oraz zapewnia natychmiastową ochronę przeciwegzekucyjną.

    Postępowanie o zatwierdzenie układu może otworzyć jedynie licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny. Numer licencji oraz doświadczenie Doradcy Restrukturyzacyjnego, Zarząd spółki kapitałowej lub osobowej może sprawdzić na stronach Krajowego Rejestru Zadłużonych.

    Spółka w restrukturyzacji – krok po kroku

    4-miesięczne postępowanie o zatwierdzenie układu przebiega wg poniższego schematu:

    Analiza struktury zadłużenia spółki ze szczególną analizą wynagrodzeń pracowniczych. To zobowiązanie spółki, nie podlega restrukturyzacji lub redukcji, w żadnym zakresie.
    Podpisanie umowy z licencjonowanym Doradcą restrukturyzacyjnym oraz określenie sposobu zapłaty ceny postępowania. Możliwa jest zapłaty ceny postępowania w układzie ratalnym.
    Obwieszczenie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Postępowanie o zatwierdzenie układu, otwierane jest poprzez obwieszczenie na stronach portalu KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych. Otwarcie postępowania natychmiast uruchamia pełną ochronę przed działaniami egzekucyjnymi i komorniczymi.
    Przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli oraz głosowania wierzycieli, celem którego jest przegłosowanie przedstawionego planu spłaty oraz planu restrukturyzacyjnego spółki. Do zawarcia układu nie jest wymagane 100% zgody wszystkich wierzycieli biorących udział w głosowaniu.
    Po uzyskaniu pozytywnego wyniku głosowania na zgromadzeniu wierzycieli, następuje zatwierdzenie planu spłaty przez Sąd na wniosek restrukturyzowanej spółki. Restrukturyzacja spółki kończy się wraz z uprawomocnieniem się postanowienia wydanego przez Sąd o zatwierdzeniu planu spłaty. Należy podkreślić iż całość opisanej powyżej procedury restrukturyzacyjnej, od ptk 1 do 4, może trwać od 4 do nawet 12 miesięcy.
    Doradca restrukturyzacyjny, będący Nadzorcą układu w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Sąd, staje się Nadzorcą wykonania planu spłaty. Jest to ważny element postępowania, który został ujęty w Ustawie o prawie restrukturyzacyjnym i trwa aż do zakończenia planu spłaty czyli np. przez 15 lat.

    Najczęściej zadawane pytania na temat restrukturyzacji spółek

    Co to jest restrukturyzacja spółki?

    To zbiór procedur prawnych i naprawczych wywodzących się z  przepisów Ustawy o Prawie Restrukturyzacyjnym. Celem restrukturyzacji spółki jest poprawa jej sytuacji finansowej poprzez zawarcie układu z wierzycielami spółki. Spółka może skorzystać z jednego z 4 typów postępowań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja spółki pozwala uniknąć jej likwidacji lub upadłości.

    Na czym polega restrukturyzacja spółki?

    Restrukturyzacja spółki dąży do uniknięcia upadłości lub likwidacji spółki poprzez redukcję poziomu zadłużenia spółki. Redukcja poziomu zadłużenia następuje w wyniku zawarcia układu z wierzycielami na drodze jednego z 4-ch typów postępowań restrukturyzacyjnych. Nadzór nad prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym sprawuje licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny sprawujący funkcję Nadzorcy układu, a w przypadku postępowań toczonych przed Sądem, Nadzorca sądowy. Układ restrukturyzacyjny zostaje zawarty większością głosów wierzycieli spółki.

    Kto reprezentuje spółkę w restrukturyzacji?

    W trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego spółkę reprezentuje Zarząd spółki, zgodnie z reprezentacją uwidocznioną w KRS. Do czynności prawnych związanych ze składaniem wniosków o zatwierdzenie układu, spółka może wyznaczyć Pełnomocnika

    Kto przeprowadza restrukturyzację w spółce?

    W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu osobą uprawnioną do rozpoczęcia i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego jest licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny. W trakcie postępowania pełni on rolę Nadzorcą układu. W pozostałych typach postępowań restrukturyzacyjnych, proces restrukturyzacji prowadzi i nadzoruje Nadzorca sądowy lub w przypadku postępowań sanacyjnych Zarządca sanacyjny.

    Czy można pozwać spółkę w restrukturyzacji?

    Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie pozbawia spółki ani zdolności do czynności prawnych ani zdolności procesowej. Zatem spółkę można pozwać ale i spółka może pozywać swoich dłużników.

    Ile trwa restrukturyzacja spółki?

    W zależności od typu prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego czas trwania restrukturyzacji, waha się od 4 miesięcy dla postępowania o zatwierdzenie układu , do ponad roku dla postępowań układowych i sanacyjnych, które toczone są przed Sądem miejscowo właściwym spółce w restrukturyzacji.

    Co to znaczy że spółką jest w restrukturyzacji?

    Spółka, która otworzyła jeden z typów postępowań restrukturyzacyjnych, jest spółką w restrukturyzacji. Oznacz to, iż prowadzony jest proces naprawczy zmierzający do zawarcia układu ze wszystkimi wierzycielami spółki. Spółka w restrukturyzacji jest co najmniej zagrożona niewypłacalnością, jednak Zarząd spółki podjął działania oddłużeniowe, których celem jest spłata zobowiązań spółki oraz uratowanie spółki przed upadłością. Spółka w restrukturyzacji, prowadzi działalność, do której została powołana, a Zarząd spółki nie zostaje pozbawiony możliwości zarządu nad spółką w zakresie tzw. zwykłego zarządu. Wyjątkiem jest tu postępowanie sanacyjne, gdzie zarząd sprawuje Zarządca sanacyjny wyznaczony przez Sąd.

    Zapraszamy do współpracy

    Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy

      Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

      Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

      Rodzaj działalności
      Kwota zadłużenia

      Zostaw kontakt

      Imię*
      Numer telefonu*
      Adres e-mail*

      close-link

       Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

       Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

       Rodzaj działalności
       Kwota zadłużenia

       Zostaw kontakt

       Imię*
       Numer telefonu*
       Adres e-mail*

       close-link