Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Upadłość spółki z o.o. – kiedy i jak...

Upadłość spółki z o.o. jest konsekwencją jej niewypłacalności. Wówczas, gdy do niej dojdzie należy złożyć stosowny wniosek do sądu upadłościowego, a z zaniedbaniem tego obowiązku wiążą się bardzo poważne konsekwencje. Co więc należy wiedzieć o upadłości spółki z o.o.? Na to pytanie odpowiada radca prawny specjalizujący się w tematyce upadłości i restrukturyzacji. 

Spis treści:

 1. Kiedy ogłasza się upadłość spółki z o.o.?
 2. Kto i w jakim terminie powinien złożyć wniosek o upadłość spółki z o.o.
 3. Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.
 4. Skutki ogłoszenia upadłości spółki z o.o.
 5. Upadłość spółki z o.o. a pracownicy
 6. Upadłość spółki z o.o. – to powinieneś wiedzieć

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje wspólnikom wysoki poziom bezpieczeństwa przed poniesieniem negatywnych konsekwencji niepowodzeń biznesowych. Spółka z o.o. jest osobą prawną, a więc podmiotem zupełnie niezależnym od wspólników. 

Nie znaczy to, że nie można ogłosić jej upadłości – wręcz przeciwnie, a niekiedy ten krok jest wręcz koniecznością. Zwłaszcza wówczas, gdy jest to jedyny sposób na rozwiązanie problemu zadłużenia spółki. Kiedy więc i na jakich zasadach ogłasza się upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Odpowiedź na to pytanie powinni poznać zwłaszcza członkowie zarządów tego rodzaju spółek. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Kiedy ogłasza się upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Z punktu widzenia przepisów Prawa upadłościowego nie ma wątpliwości, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zdolność upadłościową. A więc możliwe jest – oczywiście po spełnieniu określonych warunków – ogłoszenie jej upadłości. Przy czym upadłość spółki z o.o. zawsze zależy od tego, czy znalazła się ona w stanie niewypłacalności. Jeżeli nie – ale o ile boryka się ona z problemami z zadłużeniem – możliwe jest przeprowadzenie jej restrukturyzacji. Wynika to z faktu, że stosownie do art. 10 Prawa upadłościowego, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Skoro ogłoszenie upadłości spółki z o.o. zależy od jej niewypłacalności warto wiedzieć, na czym polega ten stan. Otóż z niewypłacalnością mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik utraci  zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Chodzi więc tu o sytuacje, w których – obiektywnie rzecz biorąc – dłużnik nie jest w stanie ich wykonywać. Zakłada się, że do tego doszło, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Ponadto niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością domniemywa się także wówczas, gdy jej  zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Kto i w jakim terminie powinien złożyć wniosek o upadłość spółki z o.o.

Każda spółka z o.o. – upadłość nie jest tu wyjątkiem – działa za pośrednictwem swoich organów, a zwłaszcza poprzez zarząd, który jest odpowiedzialny za bieżące prowadzenie jej spraw. W związku z tym w zdecydowanej większości przypadków obowiązek złożenia w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. spoczywa na każdym z członków jej zarządu. Nie ma przy tym znaczenia podział obowiązków przyjętych przez członków zarządu. Stąd obowiązek ten spoczywa nawet na tym członku, który jedynie figuruje w tej roli w stosownych rejestrach, a faktycznie nie zajmuje się sprawami spółki.

Zgodnie z przepisami wniosek upadłościowy musi zostać złożony do sądu w ciągu trzydziestu dni od dnia wystąpienia stanu niewypłacalności. Należy pamiętać, że w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku osoby mające obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ponoszą odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Z punktu widzenia członków zarządu ważnym aspektem tej kwestii jest zagadnienie, które można streścić w haśle upadłość spółki z o.o. a długi. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony na czas, członkowie zarządu muszą liczyć się z tym, że będą musieli pokryć zadłużenie spółki z o.o. ze swojego prywatnego majątku. Warto więc wiedzieć, jak ogłosić upadłość spółki z o.o. Najważniejszą kwestią jest tu złożenie prawidłowo przygotowanego i opłaconego wniosku do właściwego sądu upadłościowego. 

Upadłość spółki z o.o. – kiedy i jak ją ogłosić?

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Upadłość nigdy nie jest ogłaszana z urzędu, a jedynie na wniosek uprawnionego podmiotu. Stąd każdy, kto chce ogłosić upadłość spółki z o.o. musi złożyć w tym celu wniosek do właściwego sądu upadłościowego. Przeważnie właściwość tego sądu określa się ze względu na adres głównej siedziby spółki. Natomiast wniosek o upadłość spółki z o.o. musi zawierać m.in.:

 • numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności spółki;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.

W ostatnim ze wskazanych tu elementów chodzi o podanie takich okoliczności, które świadczą o tym, że spółka stała się niewypłacalna. W praktyce wystarczy tu podać wysokość zaległości w spłacie zobowiązań; okres czasu, przez który takie zaległości występują czy zestawienie wartości zaległości z wartością majątku spółki. 

Wnioskodawca musi także opłacić wniosek upadłościowy. Wysokość tej opłaty wynosi 1 000 złotych. Warto pamiętać, że upadłość spółki z o.o. – koszty związane z tą operacją, o czym często się zapomina, to nie zamykają się w samej opłacie od wniosku – nie zostanie ogłoszona, jeżeli wniosek nie zostanie prawidłowo opłacony. Co więcej – sąd w ogóle nie rozpozna nieopłaconego wniosku upadłościowego. W przypadku braku wymaganej opłaty sąd upadłościowy wzywa wnioskodawcę do jej uiszczenia, zakreślając termin na dokonanie tej czynności. 

Skutki ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • przejście majątku spółki do masy upadłości;
 • objęcie zarządu nad spółką i jej majątkiem przez syndyka;
 • konieczność występowania w obrocie pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w upadłości”;
 • sprzedaż całego majątku i likwidację spółki.

Jednocześnie należy wspomnieć, że w realiach konkretnej sprawy może okazać się, że do zaspokojenia wierzycieli wystarczającą okaże się sprzedaż jedynie części majątku spółki. W ramach upadłości dopuszczalne jest także zawarcie układu z wierzycielami czy przeprowadzenie przygotowanej likwidacji (pre-pack). Zastosowanie tych rozwiązań przeważnie oznacza uratowanie spółki przed likwidacją. 

Upadłość spółki z o.o. – kiedy i jak ją ogłosić?

Upadłość spółki z o.o. a pracownicy

Najczęściej ogłoszenie upadłości spółki z o.o. oznacza jej likwidację, a co za tym idzie także likwidację zakładu pracy. W takich przypadkach zatrudnieni w niej pracownicy muszą liczyć się z utratą pracy. Zwolnienia mogą wówczas dotknąć także tych pracowników, których stosunek pracy jest z różnych przyczyn chroniony, np. w związku z możliwością nabycia uprawnień emerytalnych.

Zasady te nie mają zastosowania wówczas, gdy nie dochodzi do likwidacji spółki, a więc przykładowo w ramach procedury przygotowanej likwidacji. Jeżeli spółka znajdzie nabywcę, to automatycznie przejmie on obowiązki pracodawcy. Wówczas dla pracowników właściwie nic się nie zmienia, a stosunek pracy może zostać rozwiązany tylko na zasadach ogólnych, m.in. w drodze wypowiedzenia. Jednak tylko na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy i w zawartych umowach o pracę. 

Upadłość spółki z o.o. – to powinieneś wiedzieć

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. może nastąpić tylko wówczas, gdy stanie się ona niewypłacalna, a więc gdy utraci zdolność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

Obowiązek złożenia do sądu upadłościowego wniosku, który może stać się podstawą ogłoszenia upadłości spoczywa co do zasady na każdym członku zarządu spółki. Musi on wywiązać się z tego obowiązku w terminie trzydziestu dni od dnia wystąpienia stanu niewypłacalności. W przeciwnym wypadku członkowie zarządu muszą liczyć się z koniecznością pokrycia szkód spowodowanych nieogłoszeniem na czas upadłości oraz z obowiązkiem pokrycia należności spółki ze swojego prywatnego majątku.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link