Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Ugoda z wierzycielem – jak prowadzić negocjacje?

Ugoda z wierzycielem oznacza porozumienie, jakie zawiera z nim dłużnik. Na jego mocy wierzyciel godzi się na ustępstwa wobec swojego dłużnika. Jednak wynegocjowanie ugody nigdy nie jest prostym zadaniem. Jak je wykonać? Odpowie to radca prawny, który ma na swoim koncie przeprowadzenie wielu skutecznych negocjacji.

Spis treści:

Zaległości w spłacie należności często oznaczają podjęcie przez wierzyciela postępowania sądowego wobec dłużnika, czego efektem najczęściej jest egzekucja komornicza. Jednak taki obrót spraw nie jest przesądzony – równie dobrze dłużnik może zawrzeć z wierzycielem ugodę, a więc porozumienie dotyczące spłaty wierzytelności. Jednym z jej skutków – jeżeli ugoda zostanie zawarta już na etapie egzekucji komorniczej – jest umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jak więc doprowadzić do zawarcia ugody?

KPR – baner formularz kontaktowy

Kiedy ugoda z wierzycielem się opłaca?

Ugoda z wierzycielem właściwie zawsze opłaca się dłużnikowi. O ile jednak zawarte porozumienie rzeczywiście ma wszelkie cechy ugody. Określa je art. 917 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Tym samym istotą każdej ugody jest kompromis. W praktyce w sprawach między dłużnikiem a wierzycielem najczęściej ten drugi rezygnuje z części swoich roszczeń bądź z ich natychmiastowego dochodzenia, zgadzając się np. na odroczenie płatności. Jednak w zamian otrzymuje spłatę długu. Dlatego dzięki ugodzie wszyscy zwyciężają, co nawiasem mówiąc, wyraża tzw. zasada win-win. Jest to podstawowy wyznacznik prowadzenia właściwie wszystkich negocjacji, a zwłaszcza tych, które mają doprowadzić do ugody: każdy uczestnik musi osiągnąć korzyści. Bez tego trudno liczyć na skłonność do kompromisu, bez którego podpisanie ugody jest właściwie niemożliwe.

Na czym może polegać ugoda dłużnika z wierzycielem?

Treść ugody między dłużnikiem a wierzycielem może być właściwie dowolna – byleby nie sprzeciwiała się prawu. Wszystko zależy od ich ustaleń, co w praktyce daje bardzo szerokie możliwości negocjacji. Warto o tym pamiętać przede wszystkim wówczas, gdy wierzyciel nie chce ugody. W takich okolicznościach niekiedy wystarczy zmienić strategię negocjacji bądź złożyć innego rodzaju propozycje.

Pomimo szerokich możliwości istnieje kilka rozwiązań, które dłużnik i wierzyciel najczęściej wprowadzają do ugody. Należą do nich:

 • odroczenie terminu płatności;
 • umorzenie części zadłużenia;
 • rozłożenie spłaty na raty;
 • konwersja wierzytelności na udziały w przedsiębiorstwie dłużnika;
 • wycofanie wniosku o prowadzenie egzekucji przez komornika. 

Zobacz też: Wierzyciel a dłużnik w restrukturyzacji. Omówienie praw i obowiązków

Jak opracować propozycje ugodowe?

Propozycje ugody – wzór co prawda można bez problemu znaleźć w Internecie, ale zawsze lepiej opracować je indywidualnie dla danego przypadku – bez wątpienia są kluczem do porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem. Dlatego należy przyłożyć dużą wagę do ich opracowania. W tym procesie warto kierować się następującymi zasadami:

 • propozycje ugodowe muszą rzeczywiście zmierzać do rozwiązania problemu zadłużenia. Jakiekolwiek pozorowane ruchy, nastawione jedynie na wywołanie wrażenia chęci oddłużenia nie mają większego sensu;
 • w związku z tym, konstruując ugodę, trzeba wziąć pod uwagę rzeczywistą sytuację, w której znalazł się dłużnik. Należy składać tylko takie propozycje, które mogą zostać wykonane;
 • propozycje ugodowe muszą wiązać się z jednoznacznymi korzyściami dla wierzyciela. To podstawa nakłonienia go do podpisania ugody.

Obok samych propozycji ugodowych niezwykle istotne jest właściwe prowadzenie negocjacji. Jak to zrobić? 

Ugoda z wierzycielem – jak przygotować się do negocjacji?

Aby ugoda z wierzycielem przyniosła spodziewany rezultat, trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad, dotyczących tego, jak prowadzić negocjacje. Chodzi tu o następujące kroki:

 • ustalenie sytuacji finansowej przez dłużnika;
 • opracowanie propozycji ugodowej;
 • elastyczność w negocjacjach;
 • prowadzenie pertraktacji językiem korzyści;
 • zawarcie zgodnej z prawem ugody;
 • realizacja wypracowanego kompromisu.  

Ugoda z wierzycielem a komornik

Ugoda z wierzycielem może zostać zawarta właściwie w dowolnym czasie, nawet na etapie postępowania egzekucyjnego. To zaś otwiera temat: ugoda z wierzycielem a komornik. Postępowanie komornicze zasadniczo jest prowadzone na wniosek wierzyciela. To on decyduje o jego rozpoczęciu oraz formie prowadzonej egzekucji. Zawsze może także złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Standardowo, w przypadku zawarcia ugody z dłużnikiem, wierzyciel wnosi o takie umorzenie. W końcu ugoda właściwie przekreśla sens prowadzenia egzekucji. 

Jednak zawsze warto jednoznacznie wskazać, jakie skutki pociągnie za sobą ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej, najlepiej rozstrzygając tę kwestię w treści ugody. Tym bardziej że do rozliczenia pozostaną koszty komornicze. Zgodnie z ustawą o kosztach komorniczych zasadniczo w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela musi on ponieść opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.  

Wyjątek od tej zasady dotyczy m.in. sytuacji, w której dłużnik i wierzyciel zawrą ze sobą porozumienie w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W takich okolicznościach wskazaną powyżej opłatę zapłaci dłużnik. Natomiast, jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Im szybciej więc ugoda z wierzycielem zostanie zawarta, tym lepiej dla dłużnika. 

Przeczytaj także: Czarna lista dłużników – co to? Jak ją sprawdzić i jak z niej zniknąć?

Krótkie podsumowanie: jak zawrzeć ugodę z wierzycielem?

Ugoda z wierzycielem to dla dłużnika najlepsze rozwiązanie problemu spłaty należności. Istotą tego rodzaju jest rezygnacja z części roszczeń wierzyciela wobec dłużnika bądź wyrażenie przez niego zgody na jakieś inne, preferencyjne rozwiązania, np. rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności. Ugoda jest umową cywilnoprawną, a więc do jej zawarcia niezbędne są zgodne oświadczenia woli dłużnika i wierzyciela. Jednocześnie strony tej umowy mogą zawrzeć w jej treści wszelkie rozwiązania, jakie są zgodne z prawem. Aby zawrzeć ugodę, dłużnik musi spełnić dwa podstawowe warunki: przygotować sensowne propozycje dla wierzyciela oraz odpowiednio przeprowadzić z nim negocjacje. Warto skupić się w tym obszarze na korzyściach, jakie odniesie wierzyciel z podpisania ugody, zwłaszcza w obszarze spłaty przysługujących mu należności. Same propozycje ugodowe zawsze muszą być realne, a więc oparte na faktycznych możliwościach finansowych dłużnika. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link