1. Start
 2. /
 3. Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Szczegóły charakter firmy jednoosobowej i restrukturyzacja JDG

W 2022 roku ponad 3200 polskich firm otworzyło postępowanie restrukturyzacyjne firmy. To wzrost o 120 % w stosunku do roku 2021 i aż 320 % w stosunku do 2019 roku.

Wśród przedsiębiorców sięgających po to narzędzie naprawcze, blisko 45% stanowiła restrukturyzacja firmy jednoosobowej. W ostatnich 3 latach, ta forma prowadzenia działalności gospodarczej, została w dotkliwy sposób uderzona negatywnymi zmianami gospodarczymi o charakterze globalnym i krajowym. Małe i średnie firmy tzw. JDG, działające w różnych branżach naszej gospodarki, zostały dotknięte dalekosiężnymi, negatywnymi skutkami pandemii Covid-19.

Obecnie trwająca wojna na Ukrainie niekorzystnie wpływa na zwiększenie ryzyka biznesowego dla tego sektora naszej gospodarki. W 2022r. zmiany podatkowe wprowadzone poprzez tzw. Polski Ład, w sposób szczególny mogły przyczynić się do obniżenia rentowności prowadzenie tej formy działalności gospodarczej. W mijającym roku, czynnikiem niesprzyjającym był stały i ciągły wzrost kosztów obsługi kredytów oraz leasingów. Początek 2023 roku, to kolejny wzrost płacy minimalnej oraz wysokie podwyżki cen zakupu energii, prądu i gazu. Należy pamiętać, iż JDG są wyjątkowo podatne na wpływ krótkookresowych, negatywnych czynników gospodarczych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza w nie chroni osobistego majątku przedsiębiorcy w przypadku egzekucji i działań komornika. Niezapłacone zobowiązania jednoosobowej firmy, zagrażają stabilności majątkowej samych przedsiębiorców jak i ich rodzin. Za zobowiązania firmy, przedsiębiorcy odpowiadają własnym majątkiem, a jeśli przedsiębiorca pozostaje we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, za zadłużenie JDG, może odpowiadać również małżonek przedsiębiorcy.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej – zalety i szczególne korzyści

Restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej w tym zwłaszcza postępowania o zatwierdzenie układu, pozwala ochronić osobisty majątek przedsiębiorcy, poprzez uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Postępowania restrukturyzacyjne JDG, są bowiem zbiorem procedur naprawczych i oddłużeniowych, zmierzających o natychmiastowej poprawy płynności firmy jednoosobowej, a w dłuższej perspektywie, do spłaty zadłużenia poprzez zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego firmy jednoosobowej.

Restrukturyzacji firmy jednoosobowej pozwala na:

 

Restrukturyzacji firmy jednoosobowej pozwala na:

 • Rnatychmiastowe wstrzymanie spłaty bankowych rat kredytowych. W szczególnych przypadkach zawieszenie płatności trwa nawet 9-12 mc.
 • Rrestrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej zatrzymuje spłatę zadłużenia JDG, powstałego przed otwarciem postępowania.
 • Rrestrukturyzacja JDG wstrzymuje działania egzekucyjne skierowane do majątku przedsiębiorcy, z jego rachunku bankowego oraz ruchomości. Restrukturyzacja firmy jednoosobowej zatrzymuje również licytacje komorniczych ruchomości lub nieruchomości przedsiębiorcy.
 • Rutworzenie listy tzw. umów kluczowych, które nie mogą zostać przedsiębiorcy wypowiedziane w trakcie restrukturyzacji jednoosobowej firmy. Szczególną kategorią umów ważnych dla JDG są umowy leasingowe pojazdów, naczep, maszyn produkcyjnych lub linii produkcyjnych.

  Restrukturyzacja JDG i szczególne zalety długofalowe

  Wymienić należy szczególnie:

   Restrukturyzacja jednoosobowej firmy – etapy postępowania

    

   Korzyści restrukturyzacji opisane powyżej mogą zostać osiągnięte w wyniku otwarcia każdego z 4-ch typów postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowanie o zatwierdzenie układu wprowadzone przepisami Tarczy 4.0, jest jednak typem postępowania o najwyższej popularności.

   Restrukturyzacja JDG – możliwe opcje:

   • Rpostępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Restrukturyzacja JDG prowadzona jest poza Sądem, przez Nadzorcę układu. Jedynie licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny może otworzyć i prowadzić postępowanie pozasądowe. Postępowanie trwa 4 miesiące.
   • Rprzyspieszone postępowanie układowe, które prowadzi Sąd miejscowo właściwy dla JDG.
   • Rpostępowanie układowe prowadzone przed Sądem, w wypadku gdy jednoosobowa firma, posiada ponad 15% wierzytelności spornych.
   • Rpostępowanie sanacyjne, które oddaje całość zarządu nad jednoosobową firmą, pod zarząd Zarządcy sanacyjnego.

   Ze względu na ekspresową procedurę otwarcia oraz niskie koszty, postępowanie o zatwierdzeniu układu jest najczęściej wybieraną typem postępowania restrukturyzacyjnego firmy jednoosobowej w Polsce. Restrukturyzacja JDG natychmiast blokuje działania egzekucyjne i komornicze wierzyciela, rozpoczęte przed restrukturyzacją firmy jednoosobowej.

   Przed otwarciem procesu restrukturyzacji JDG warto sprawdzić numer licencji oraz doświadczenie Doradcy restrukturyzacyjnego. Można to zrobić na stronie Krajowego Rejestru Zadłużonych.

   Restrukturyzacja jednoosobowej firmy – etapy i założenia postępowania pozasądowego

   4-miesięczne postępowanie o zatwierdzenie układu przebiega zgodnie z poniższymi etapami:

   Restrukturyzacja JDG jest poprzedzona spisem i analiza struktury zadłużenia JDG.

   Wybór Doradcy restrukturyzacyjnego oraz podpisanie umowy na przeprowadzenie restrukturyzacji. Określenie ceny postępowania oraz ustalenie ilości rat celem zapłaty całości ceny za czynności Nadzorcy układu.

   Restrukturyzacja firmy JDG rozpoczyna się obwieszczeniem o dniu układowym w portalu rządowym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Otwarcie restrukturyzacji, gwarantuje ochronę przed działaniami egzekucyjnymi i komorniczymi od pierwszego dnia trwania postępowania.

   Restrukturyzacja kończy się zatwierdzeniem planu restrukturyzacyjnego i planu spłaty podczas zgromadzenia wierzycieli. Do zatwierdzenia planu spłaty nie jest wymagane 100% zgody wszystkich wierzycieli biorących udział w głosowaniu.

   Restrukturyzacja firmy kończy się po uzyskaniu pozytywnego wyniku głosowania, i zatwierdzeniu wyników zgromadzenia wierzycieli przez Sąd. Całość opisanego powyżej postępowania, aż do uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd, może trwać od 4 do nawet 12 miesięcy.

   Ostatnim etapem jest wykonanie planu spłaty. Nadzorca układu staje się w tym okresie Nadzorcą wykonywania układu.

   Najczęściej zadawane pytania na temat restrukturyzacji firmy

   Na czym polega restrukturyzacja w firmie jednoosobowej?

   Restrukturyzacja jednoosobowej firmy to ratunkowa procedura prawna oparta o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, która dąży do uniknięcia upadłości firmy a tym samym uniknięcia upadłości samego przedsiębiorcy. Jest to możliwe dzięki zawarciu układu restrukturyzacyjnego ze wszystkimi wierzycielami jednoosobowej firmy, oraz znaczącą redukcję zadłużenia firmy jednoosobowej. Firma  może osiągnąć ten cel poprzez otwarcie jednego z 4 typów postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowanie restrukturyzacyjne lub układowe może trwać od 4 miesięcy do ponad roku. Kończy się uprawomocnieniem postanowienia wydanego przez Sąd miejscowo właściwy przedsiębiorcy.

   Jak długo może trwać restrukturyzacja firmy jednoosobowej?

   W zależności od typu postępowania restrukturyzacyjnego, całość postępowania trwa od 4 miesięcy do ponad roku. Najszybszym typem restrukturyzacji jest postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, otwierane i prowadzone nie przed Sądem, a przez Nadzorcę układu, licencjonowanego Doradcę Restrukturyzacyjnego.

   Ile kosztuje restrukturyzacja firmy jednoosobowej?

   Cena postępowania wynika z wybranego typu postępowania restrukturyzacyjnego. Waha się od kilkunastu tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych. Cena postępowania jest wynikową zapisów Ustawy o prawie restrukturyzacyjnym, ale i również indywidualnej negocjacji przedsiębiorcy z Doradcą restrukturyzacyjnym. Zależy od zakresu prowadzonych czynności, ilości wierzycieli oraz stopnia skomplikowania sytuacji dłużniczej danego przedsiębiorcy. Do ceny postępowania należy również doliczyć opłaty sądowe min. 1000 zł za złożenie wniosku do Sądu.

   Zapraszamy do współpracy

   Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy

     Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

     Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

     Rodzaj działalności
     Kwota zadłużenia

     Zostaw kontakt

     Imię*
     Numer telefonu*
     Adres e-mail*

     close-link

      Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

      Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

      Rodzaj działalności
      Kwota zadłużenia

      Zostaw kontakt

      Imię*
      Numer telefonu*
      Adres e-mail*

      close-link