Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Ugoda z wierzycielem a komornik. Czy można zawiesić egzekucję?

Ugoda z wierzycielem a komornik to jeden z częściej spotykanych tematów w przypadku, gdy na etapie postępowania egzekucyjnego pojawiają się szanse na dogadanie się dłużnika z wierzycielami. Co w praktyce oznacza ugoda na tym etapie? Na to pytanie odpowie prawnik specjalizujący się w oddłużaniu.

Spis treści:

 1. Na czym polega ugoda?
 2. Ugoda z wierzycielem a komornik – najważniejsze zagadnienia
 3. Komornik nie zajmuje się negocjacjami
 4. Jak porozumieć się z wierzycielem?
 5. Ugoda z wierzycielem a dokonane zajęcia i koszty komornicze
 6. Ugoda z wierzycielem a komornik: to musisz wiedzieć

Postępowanie egzekucyjne jest rezultatem braku dobrowolnego wywiązania się dłużnika z ciążącym na nim obowiązków. Jednak także na tym etapie warto próbować doprowadzić do porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Zawarta przez nich ugoda może doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego. A to z kolei uwalnia dłużnika od szeregu niedogodności z nim związanych. W jaki sposób osiągnąć ten cel? Okazuje się, że kluczową sprawą jest dobry pomysł na ugodę. 

Dłużnicy często zastanawiają się, czy w sytuacji egzekucji należności powinni wpłacać komornikowi, czy wierzycielowi. Warto pamiętać, że decyzja ta może wpływać na sposób rozliczania długu oraz na dodatkowe koszty związane z postępowaniem komorniczym. Wpłacanie bezpośrednio komornikowi jest często bardziej formalnym i kontrolowanym sposobem regulowania zobowiązań. Może to zapewnić jasność w dokumentacji oraz przejrzystość w procesie spłaty. Z kolei wpłacanie wierzycielowi może być szybsze i mniej sformalizowane. Niestety niesie ze sobą ryzyko nieporozumień lub braku oficjalnej ewidencji wpłat. Ostateczna decyzja powinna być dobrze przemyślana i skonsultowana z prawnikiem, aby uniknąć ewentualnych komplikacji prawnych.

KPR – baner formularz kontaktowy

Na czym polega ugoda?

Na wstępie naszych analiz należy zastanowić się, czym w ogóle jest ugoda. Jest to niezbędne, aby dobrze przeanalizować temat ugoda z wierzycielem a komornik. Otóż, o czym często się zapomina, ugoda jest umową prawa cywilnego, regulowaną przede wszystkim w art. 917-918 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący, lub mogący powstać. Ponadto:

 • uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy;
 • nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

Od razu zaznaczę, że ugoda z wierzycielem jest możliwa nawet na etapie postępowania egzekucyjnego. Nie ma przeszkód, aby wierzyciel i dłużnik doszli do porozumienia nawet wtedy, gdy ich sprawa znalazła się już na etapie egzekucji komorniczej. Jednak taka ugoda musi spełniać powyższe wymagania, co oznacza, że:

 • w umowie ugody każda ze stron musi z czegoś zrezygnować. Najczęściej, w sprawach o charakterze majątkowym, oznacza to konieczność rezygnacji z części roszczeń przez wierzyciela lub zgodę na rozłożenie spłaty na raty;
 • ugoda zawsze jest zawierana po to, aby rozwiązać spór trwający już między stronami lub dopiero mogący między nimi powstać w przyszłości;
 • tym samym ugoda powinna rozwiązać problem, co oznacza zakończenie dochodzenia roszczeń w drodze przymusu państwowego, np. egzekucji komorniczej.

Relacja wierzyciel, a komornik

Na linii wierzyciel a komornik zawsze zachodzi specyficzna relacja. Otóż komornik sądowy w sprawach cywilnych nie działa z urzędu. Do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego zawsze konieczne jest złożenie prawidłowego wniosku przez wierzyciela wyposażonego w stosowny tytuł egzekucyjny. Dlatego wierzyciel ma prawo nie tylko zainicjować egzekucję, ale również wnieść o jej zakończenie. Z tego względu kwestią jest nie tylko zawieszenie egzekucji komorniczej a ugoda z wierzycielem, ale w ogóle umorzenie postępowania egzekucyjnego po zawarciu ugody między dłużnikiem a wierzycielem. 

Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest zawarcie takiej ugody jeszcze zanim sprawa trafi do komornika. Wówczas nie powstaje problem określany hasłowo jako ugoda z wierzycielem a koszty komornicze. Jednak na ugodę nigdy nie jest za późno. Warto o tym pamiętać!

Ugoda z wierzycielem a komornik – najważniejsze zagadnienia

Analizę zagadnienia, które można hasłowo streścić w stwierdzeniu „ugoda z wierzycielem a komornik” należy rozpocząć od przypomnienia, że dysponentem każdego postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel. To on – co do zasady – musi złożyć wniosek do komornika, aby egzekucja w ogóle się rozpoczęła. Bez takiego wniosku – nawet gdy dłużnik przegrał w sądzie – postępowanie egzekucyjne po prostu nie dojdzie do skutku. 

Skoro więc jego dysponentem jest wierzyciel, to w każdej chwili może on złożyć wniosek o zakończenie egzekucji. A więc o jej całkowite lub częściowe umorzenie. Bez względu na to, jaki poziom zaspokojenia jego praw udało się uzyskać w jej trakcie.  

Najczęściej powodem takiego ruchu ze strony wierzyciela jest zawarcie ugody z dłużnikiem, na mocy której ten zobowiązuje się do spełnienia zobowiązania. Oczywiście w wyniku takiej ugody może dojść zarówno do modyfikacji jego treści – przykładowo do umorzenia części zaległości – jak i do rozłożenia spłaty na raty bądź do odroczenia terminu płatności. 

Jednak z formalnego punktu widzenia – zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego – nie ma przeszkód, aby wierzyciel dobrowolnie zrezygnował z prowadzenia egzekucji. Nawet wówczas, gdy nie otrzyma niczego w zamian. Aczkolwiek w praktyce jest to bardzo rzadko spotykane zjawisko. 

W tym kontekście warto pamiętać o jednym – istotnym, choć niezbyt często spotykanym w praktyce – wyjątku. Jeżeli postępowanie egzekucyjne wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji. 

Ugoda z wierzycielem a komornik. Czy można zawiesić egzekucję?

Komornik nie zajmuje się negocjacjami

Ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej może co prawda doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jednak trzeba pamiętać, że zawsze jest ona porozumieniem zawieranym samodzielnie pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Komornik – będący organem postępowania egzekucyjnego – nie bierze udziału w negocjacjach, nie ma prawa ich inicjować, ani prowadzić. Właściwie jedyną rolą komornika w tym zakresie może być poinformowanie dłużnika i wierzyciela o tego rodzaju możliwości i skutkach jej zastosowania dla biegu egzekucji.

Należy w tym miejscu podkreślić, że właściwie każde postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od skierowania do dłużnika wezwania do dobrowolnego spełnienia ciążących na nim obowiązków. Przeważnie wyznacza się w tym celu odpowiedni termin, który stanowi dla dłużnika swego rodzaju ostatnią szansę na uniknięcie przymusowej egzekucji. Dopiero wówczas, gdy dłużnik z niej nie skorzysta komornik rozpoczyna swoje czynności. Mowa tu o działaniach takich jak:

 • opis i oszacowanie składników majątku dłużnika,
 • zajęcie należnego mu wynagrodzenia za pracę
 • bądź środków zgromadzonych na jego rachunku bankowym.

Jak porozumieć się z wierzycielem?

Aby zagadnienie „zawieszenie egzekucji komorniczej a ugoda z wierzycielem” w ogóle znalazło praktyczne zastosowanie, najpierw konieczne jest zawarcie samej ugody. Jest to umowa cywilnoprawna, na mocy której dłużnik i wierzyciel czynią sobie wzajemne ustępstwa. Przy czym mają oni właściwie dowolność w ustaleniu jej treści. 

Choć zawsze największe szanse na zawarcie porozumienia pojawiają się wtedy, kiedy ugoda jest opłacalna dla obydwu stron. Zwłaszcza wierzyciel – jako dysponent postępowania egzekucyjnego, w którego mocy jest doprowadzenie do jego zamknięcia – nie może być stratny na ugodzie. W przeciwnym razie nie ma co liczyć na wyrażenie przez niego zgody na jej zawarcie. A w konsekwencji – na umorzenie postępowania.

W zdecydowanej większości przypadków ugoda może przybrać dowolną formę. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest nadanie jej przynajmniej formy pisemnej. Dzięki temu treść ugody – a także sam fakt jej zawarcia – można w bardzo łatwy sposób udowodnić. Nie ma także przeszkód, aby ugodę sporządzić nawet w formie notarialnej. Zawsze, gdy ugoda jest zawierana w tym celu, aby doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych nieporozumieniem, a przynajmniej zabezpieczy wierzyciela przed ich powstaniem. 

Standardy te nie muszą być zachowywane wówczas, gdy ugodę zawiera się w ramach postępowania sądowego. Wówczas staje się ona częścią protokołu rozprawy lub posiedzenia. Warto pamiętać, że w takich wypadkach – o ile oczywiście ugoda zostanie wykonana zgodnie z jej treścią – nie ma konieczności wdrażania egzekucji komorniczej. Jeżeli jednak strony ugody z niej się nie wywiążą może się ona stać tytułem wykonawczym. To z kolei otwiera drogę do postępowania egzekucyjnego. 

Ugoda z wierzycielem a komornik. Czy można zawiesić egzekucję?

Ugoda z wierzycielem a dokonane zajęcia i koszty komornicze

Ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, dzięki której udało się doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego nie załatwia wszystkich kwestii związanych z tą procedurą. Najczęściej pierwszą z nich jest ustalenie zależności na linii ugoda z wierzycielem a koszty komornicze. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych zasadą jest pobieranie od wierzyciela, który złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. 

Jeżeli jednak do zawarcia ugody dojdzie w ciągu miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłatę tę będzie musiał ponieść dłużnik. W przypadku, gdy spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Przy czym nie ma przeszkód, aby w ugodzie dłużnik z wierzycielem porozumieli się także co do rozliczenia się z równowartości tych opłat.

Osobnym problemem pozostaje ugoda z wierzycielem a zajęcie komornicze. Ustawodawca w art. 826 Kodeksu postępowania cywilnego zdecydował, że umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. W takich okolicznościach więc dłużnik odzyskuje pełną kontrolę nad każdą rzeczą lub prawem, które zostało zajęte w wyniku postępowania egzekucyjnego. 

Ugoda z wierzycielem a komornik: to musisz wiedzieć!

W każdej chwili wierzyciel może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego doprowadzając tym samym do jego zakończenia. Jest to jest uprawnienie, z którego ma prawo korzystać według własnego uznania. Najczęściej jednak wierzyciele decydują się na wnioskowanie o umorzenie egzekucji wówczas, gdy uda im się dojść do porozumienia z dłużnikiem w kwestii spłaty. 

Porozumienie to przybiera postać ugody, która – o czym warto pamiętać – może zostać zawarta na każdym etapie sprawy. A zwłaszcza jeszcze przed otwarciem egzekucji. Jednak, aby do tego doszło ugoda musi być korzystna dla obydwu stron. W praktyce jest to podstawowa okoliczność, dla której wierzyciel jest skłonny doprowadzić do umorzenia egzekucji.

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link