Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Co to jest?

Przygotowana likwidacja, czyli pre-pack jest jednym z najprostszych sposobów rozwiązania problemów z zadłużeniem. Wyjaśniamy istotę tego postępowania i jego przebieg.

Spis treści

 1. Pre-pack – sposób na szybką spłatę zadłużenia
 2. Przygotowana likwidacja – przebieg postępowania
 3. Przedmiot przygotowanej likwidacji
 4. Jak opracować wniosek o pre-pack?
 5. Pre-pack w upadłości konsumenckiej
 6. Zakończenie– najważniejsze informacje o przygotowanej likwidacji

Poszukując rozwiązania problemu zadłużenia, zawsze warto wziąć pod uwagę wszystkie możliwości, w tym przede wszystkim restrukturyzację, a następnie upadłość. Jednak w polskim ustawodawstwie funkcjonują procedury, które są dostępne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. W swoich założeniach łączą one rozwiązania charakterystyczne dla postępowań restrukturyzacyjnych oraz dla upadłości. Bez wątpienia należy do nich pre-pack. Postępowanie to pozwala na szybkie oddłużenie poprzez sprzedaż określonych składników majątkowych. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie kapitału niezbędnego do spłaty wierzycieli. Co warto wiedzieć o tym postępowaniu? Okazuje się, że sięgnie po przygotowaną likwidację to jeden z najlepszych sposobów na oddłużenie, a mechanizm ten dostępny jest zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów.

KPR – baner formularz kontaktowy

Pre-pack – sposób na szybką spłatę zadłużenia

Pre-pack, a więc przygotowana likwidacja, jest procedurą uregulowaną w ustawie Prawo upadłościowe. Jej zasadniczym celem jest umożliwienie dłużnikowi szybkiego pozyskania środków służących do spłaty jego wierzycieli. W związku z tym niektórzy podnoszą, że przygotowana likwidacja w istocie jest zbliżona do postępowania restrukturyzacyjnego. W każdym razie warto bliżej przyjrzeć się tej instytucji.

Przeczytaj też: Upadłość konsumencka. Koszty i opłaty, o których warto wiedzieć

Pre-pack, przepisy regulujące tę procedurę zostały zamieszczone przez ustawodawcę w art. 56a-56h Prawa upadłościowego. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów w postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części, lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy.

Jednak przedmiotem przygotowanej likwidacji nie może być składniki majątku dłużnika, które zostały objęte zastawem rejestrowym – jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż.

W każdym razie z przygotowanej likwidacji płynie szereg korzyści. Wśród najważniejszych należy wymienić:

 • Możliwość szybkiego oddłużenia – przygotowana likwidacja może zostać przeprowadzona o wiele sprawniej, niż (przynajmniej niektóre) rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Szansa na przeprowadzenie przygotowanej likwidacji w przypadku właściwie każdego dłużnika. Kluczową kwestią jest posiadanie przez niego odpowiedniego majątku;
 • Pre-pack nie musi wiązać się z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku sprzedaży całego przedsiębiorstwa. Równie dobrze może nastąpić zatwierdzenie warunków sprzedaży w stosunku do części majątku dłużnika, ratując tym samym jego pozostałą część.

Tak naprawdę więc kluczową decyzją przy stosowaniu przygotowanej likwidacji pozostaje to, w jaki sposób zostanie napisany wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży. To od treści tego dokumentu zależy, czy przygotowana likwidacja będzie dotyczyć całości, czy też jedynie części majątku dłużnika. Oczywiście samo zatwierdzenie warunków sprzedaży dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w Prawie upadłościowym.

Przygotowana likwidacja – przebieg postępowania

Przygotowana likwidacja przebiega w ramach postępowania wywołanego złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Zatwierdzenie warunków sprzedaży możliwe jest tylko po ogłoszeniu upadłości dłużnika, co oznacza, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży jest rozpoznawany w tym samym postępowaniu, co wniosek o ogłoszenie upadłości. Dzięki zastosowaniu tego mechanizmu sama upadłość może zostać przeprowadzona bardzo szybko, praktycznie bez informowania o tym fakcie opinii publicznej. To z kolei pozwala na niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika oraz spokojne kontynuowanie rozpoczętych projektów biznesowych, a nawet podejmowanie nowych inicjatyw.

pre-pack przebieg postępowania

Standardowo wniosek o przygotowaną likwidacją składa sam dłużnik. Jednak, aby to uczynić, musi on znaleźć nabywcę na przedmiot objęty tą procedurą. Przedsiębiorca nie ma obowiązku informowania o poszukiwaniu nabywcy, który kupi przedmiot przygotowanej likwidacji, co z kolei pozwala przeprowadzić całość operacji w sposób dyskretny. Choć oczywiście nie ma przeszkód, aby prowadzący własną działalność dokonał ogłoszenia o tym fakcie. Wszystko zależy od podjętej przez niego decyzji. Zawsze w pierwszej kolejności należy przeanalizować, jakie dokładnie składniki majątkowe objąć pre-pack’iem.  Tym bardziej że dłużnik nie musi sprzedawać całego swojego majątku.

Zatwierdzenie warunków sprzedaży w ramach przygotowanej likwidacji nie prowadzi samo przez się do sfinalizowania transakcji pomiędzy dłużnikiem a nabywcą jego majątku. Do tego niezbędne jest zawarcie umowy sprzedaży. Jest to zadanie syndyka. Zgodnie z Prawem upadłościowym syndyk zawiera umowę sprzedaży na zasadach, jakie przewiduje zatwierdzony wniosek o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji. Jednocześnie podpisanie umowy sprzedaży może mieć miejsce jedynie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu.

Warto zasygnalizować, że wniosek o pre-pack może przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości przez sąd. Aby do tego doszło, wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu.  

Polecamy także: Układ konsumencki – co to jest i na czym polega?

Przedmiot przygotowanej likwidacji

Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem art. 56a Prawa upadłościowego przedmiotem przygotowanej likwidacji może być:

 • przedsiębiorstwo dłużnika;
 • zorganizowana część przedsiębiorstwa dłużnika;
 • składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika.

Zarówno pre-pack, jak i upadłość to postępowania, w których znajdzie zastosowanie legalna definicja przedsiębiorstwa z art. 551 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem jest to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Można przyjąć, że zorganizowana część przedsiębiorstwa to będzie taki jego „fragment”, który nadaje się do samodzielnego prowadzenia biznesu w dowolnej branży.

Natomiast badając, czy dane składniki majątkowe stanowią znaczną część przedsiębiorstwa, należy przede wszystkim porównać  stosunek ich wartości do wartości całego przedsiębiorstwa, a także zbadać, jaką rolę pełnią w jego funkcjonowaniu.

Trzeba pamiętać, że zatwierdzenie warunków sprzedaży zamyka możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian we wniosku o pre-pack. Dlatego, jeżeli dłużnik – z biznesowego punktu widzenia – popełni błąd we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, a sąd zatwierdzi taki wniosek, to nie będzie można go zmienić. Z tych względów wniosek o zatwierdzenie warunków pre-pack’u zawsze musi zostać naprawdę solidnie opracowany, w oparciu o dokładne rozeznanie sytuacji prawnej i faktycznej dłużnika. Jak więc opracować wniosek o pre-pack?

Jak opracować wniosek o pre-pack?

Ustawodawca określił także, z jakich elementów musi składać się wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidację. Oczywiście musi on spełniać warunki przewidziane dla pisma procesowego, a jednocześnie jasno określać przedmiot pre-pack’u; cenę sprzedaży oraz nabywcę (w tym jego adres oraz adres poczty elektronicznej). Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • Sporządzony przez biegłego opis i oszacowanie składnika przygotowanej likwidacji;
 • Listę znanych wnioskodawcy zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku objętym wnioskiem;
 • Dowód wniesienia przez nabywcę wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny.

Warto pamiętać, że sąd upadłościowy ma obowiązek uwzględnić wniosek o przygotowaną likwidację wówczas, gdy oferowana cena, niż kwota, którą może przynieść upadłość. Pre-pack nie może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli, co z kolei uzasadnia wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń.

pre-pack wniosek

Jednak – jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika – sąd ma prawo uwzględnić omawiany tu wniosek, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. W każdym przypadku obliczania tej kwoty należy uwzględnić koszty postępowania upadłościowego oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie.

Zobacz również: Rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Poradnik

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Z przygotowanej likwidacji mogą skorzystać także konsumenci, a więc osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Pre-pack w upadłości konsumenckiej wzorowany jest na procedurze dedykowanej prowadzącym działalność gospodarczą. Z tym że – co jej naturalną konsekwencją faktu, że taki dłużnik nie posiada przedsiębiorstwa – jej przedmiotem mogą być jedynie składniki majątku o znacznej wartości. To z kolei wymaga udzielenia odpowiedzi na pytanie, kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju majątkiem.

Oczywiście zawsze wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku, jednak nie ma wątpliwości, że posłużenie się przez ustawodawcę takim określeniem – przy jednoczesnym odesłaniu do stosowania w tego rodzaju postępowaniach przepisów dotyczących przygotowanej likwidacji przedsiębiorców – oznacza, że tylko majątek umożliwiający co najmniej znaczną spłatę wierzyciela daje konsumentowi szanse na pre-pack. Upadłość konsumencka prowadzona w tym trybie służy przede wszystkim szybkiemu uregulowaniu należności wobec wierzycieli. Tym samym dopuszczalność tej procedury w dużej mierze zależy od stosunku pomiędzy wysokością zobowiązań konsumenta a wartością majątku przeznaczonego do przygotowanej likwidacji.

Zainteresuj się: Postępowanie upadłościowe. Etapy i przebieg

Również konsument musi znaleźć nabywcę na swój majątek przed złożeniem wniosku o przygotowaną likwidację. Trzeba z nim uzgodnić cenę sprzedaży, tak aby móc ją przedstawić sądowi w samym wniosku. Musi on spełniać te same wymagania jak w przypadku pre-pack’u stosowanego wobec przedsiębiorców. W analogiczny sposób przebiega także sama procedura.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w upadłości konsumenckiej również – podobnie, jak pre-pack stosowany przez przedsiębiorców – niesie ze sobą wiele korzyści. Do najważniejszych zalicza się szybkie i sprawne przeprowadzenie oddłużenia, które z jednej strony efektywnie zabezpiecza prawa wierzycieli, z drugiej zaś pozwala konsumentowi na uzdrowienie swojej sytuacji finansowej. W ramach przygotowanej likwidacji można naprawdę dobrze zbilansować te wartości.

Zakończenie– najważniejsze informacje o przygotowanej likwidacji

Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży na rzecz nabywcy znalezionego przez samego dłużnika należącego do niego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących jego znaczną część. Wniosek o przeprowadzenie pre-pack’u można złożyć w ramach postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. Uwzględnienie przez sąd wniosku o przygotowaną likwidację właściwie kończy procedurę upadłościową. Pozwala to syndykowi na zawarcie umowy sprzedaży majątku przeznaczonego do pre-pack’u. Warto pamiętać, że z procedury tej mogą skorzystać także konsumenci. Podstawowym warunkiem jest dla nich sprzedaż w tym trybie majątku o znacznej wartości.

Zatwierdzenie warunków sprzedaży w procedurze przygotowanej likwidacji – czy to stosowanej przez przedsiębiorców, czy też konsumentów – jest naprawdę dobrym sposobem na szybkie i sprawne oddłużenie. Dlatego właściwie zawsze warto rozważyć zasadność skorzystania z pre-pack’u. Jednak warunkiem zastosowanie tej procedury z sukcesem jest prawidłowe wytypowanie majątku, który ma zostać sprzedany. Oczywiście ruch ten zawsze należy solidnie przemyśleć. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link