postępowanie restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja to typ postępowania sądowego, w którym dłużnik usta;la nowy plan spłaty zobowiązań z wierzycielami czyli tzw. Plan układowy. Proces ten ma na celu oddłużyć przedsiębiorstwo poprzez redukcję zadłużenia, ochronę przeciwegzekucyjną, wstrzymanie wypowiedzenia umów (min. leasingów) rozkładając swoje zobowiązania na dogodne raty ustalając je z wierzycielami.

Wyszczególniamy 5 typów postępowań restrukturyzacyjnych

Zatwierdzenie układu

Polega na tym, że dłużnik samodzielnie ustala z wierzycielami plan układowy. Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest zatwierdzenie go przed sądem. Zatwierdzenie układu nie oznacza jednak redukcji zadłużenia i często nie dotyka nawet spornych wierzytelności.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Tu doradca restrukturyzacyjny odgrywa znacznie większą rolę. Jego zadaniem jest stworzenie całego planu układowego, przeprowadzenia głosowania wierzycieli oraz działanie w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie układowe

Doradca egzekucyjny ma podobne zadania jak w postępowaniu przyspieszonym. Największą różnicą jest to, że wierzyciel nie zostaje ujęty w spisie wierzytelności i ma prawo zgłoszenia sprzeciwu w postępowaniu sądowym.

Postępowanie sanacyjne

Całkowitą kontrolę nad firmą przejmuje syndyk. Ma on prawo ingerencji w wewnętrzne sprawy firmy, także umowy handlowe oraz prawo pracy. Postępowanie to jest dość rygorystyczne.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

To najszybsze z tych 5 typów postępowań. Dzięki niemu dłużnik zyskuje 4-miesięczną ochronę przed egzekucją. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że skutki jego wdrożenia widoczne są niemal od razu. Pozwala ono na zablokowanie egzekucji komorniczej czy odblokowanie zajętego rachunku bankowego.

UWAGA!

Restrukturyzacja zadłużenia w banku to tzw. Restrukturyzacja wewnętrzna i nie jest prowadzona w myśl ustawy a zgodnie z regulaminami poszczególnych banków. Jest to swoista umowa ugody z bankiem i nie daje ona tak wymiernych korzyści jak postępowanie restrukturyzacyjne.

Postępowanie restrukturyzacyjne krok po kroku

Analiza

Darmowa analiza sytuacji firmy oraz kwalifikacja do postępowania. W tym miejscu przedsiębiorca sporządza listę wierzytelności oraz spis majątku.

Umowa

Aby doradca restrukturyzacyjny mógł złożyć wniosek do sądu dłużnik musi podpisać z nim umowę zlecającą te czynności. W tym samym dniu możemy taki wniosek sporządzić i złożyć w sądzie.

Ogłoszenie

W ciągu 1 tygodnia od złożenia wniosku informacja o wszczętym postępowaniu pojawia się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ochrona

Od dnia ogłoszenia w MSiG dłużnik uzyskuje ochronę przeciwegzekucyjną na okres 4 miesięcy. W tym czasie nie jest możliwe wypowiedzenie umów leasingu, kredytowych, najmu i innych, zawieszane są licytacje komornicze i blokada rachunków bankowych.

Głosowanie

W okresie wspomnianych 4 miesięcy doradca przedstawia propozycje układowe wierzycielom i rozsyła karty do głosowania.

Zatwierdzenie

jeśli większość głosujących będzie ZA układem to składany jest wniosek o zatwierdzenie układu do sądu

Nadzór

Oo wydaniu przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu planu układowego, doradca restrukturyzacyjny zostaje nadzorcą sądowym. Przez cały okres spłaty zobowiązań ma on obowiązek składać co kwartał sprawozdania z tego jak przedsiębiorca reguluje swoje zobowiązania czyli np. przez okres 8 lat.

UWAGA!

Nie sztuką jest stworzyć plan restrukturyzacyjny uwzględniający daleko idące redukcje zadłużenia. Istotne aby ten plan został stworzony tak aby zawarte w nim założenia były akceptowalne dla wierzycieli.

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy