1. Start
 2. /
 3. Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne jest postępowaniem sądowym, którego celem jest uratowanie firmy przed jej upadłością/bankructwem. To najprostsza odpowiedź na pytanie, co to jest restrukturyzacja. Prawo restrukturyzacyjne do osiągnięcia tego celu zaopatruje przedsiębiorstwo w specjalne narzędzia mające to uprawdopodobnić. Pierwszym z nich jest kompleksowa ochrona prawna – ochrona przeciwegzekucyjna oraz ochrona przeciwko wypowiadaniu kluczowych umów (umowy kredytowej, leasingowej, najmu, dzierżawy itp.). Przedsiębiorca w procesie restrukturyzacji może funkcjonować bez zagrożeń ze strony wierzycieli, co pozwala mu się skupić na stronie dochodowej prowadzonej działalności.

Drugim kluczowym elementem postępowania restrukturyzacyjnego jest sposób w jaki dłużnik (firma) porozumiewa się z wierzycielami. Zostaje zwołane zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem (nowym planem spłaty zobowiązań). Poprzez to rozwiązanie przedsiębiorstwo nie musi dążyć do porozumienia ze wszystkim wierzycielami z osobna, lecz tylko z większością co ma przełożenie na większe prawdopodobieństwo uzyskania preferencyjnego planu spłaty długów. Po wprowadzeniu układu firma może liczyć na wiele udogodnień, m.in.: umorzenie kosztów dodatkowych (egzekucyjnych, sądowych), umorzenie odsetek, wydłużenie okresu spłaty czy nawet redukcję kapitału. Skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja jest nie tylko atrakcyjna dla dłużnika, ale także dla wierzycieli, którzy mają realne szanse na odzyskanie swoich należności. Niepowodzenie oznacza upadłość, bankructwo i dużo niższy stopień zaspokojenia wierzycieli – element motywujący wierzycieli do zawarcia układu. Bez wątpienia układ restrukturyzacyjny to najlepszy sposób na oddłużenie firmy. Można go zawrzeć w ramach określonej procedury restrukturyzacyjnej. Jakie więc są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Wyszczególniamy 4 typy postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU)

Wprowadzone z dniem 1 grudnia 2021 na wzór restrukturyzacji uproszczonej/covidowej. Najczęściej wybierane postępowanie wśród przedsiębiorców ze względu na szybko widoczne korzyści. W tym typie restrukturyzacji, to doradca restrukturyzacyjny otwiera postępowanie restrukturyzacyjne a nie Sąd – jak w trzech pozostałych typach. Pozwala to sprawnie rozpocząć postępowanie a to przekłada się na szereg korzyści dla firmy. Między innymi jest to ochrona przeciwko egzekucji, ochrona przeciwko wypowiadaniu kluczowych umów, można odblokować zajęty rachunek bankowy.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Tu doradca restrukturyzacyjny odgrywa znacznie większą rolę. Jego zadaniem jest stworzenie całego planu układowego, przeprowadzenia głosowania wierzycieli oraz działanie w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Proces restrukturyzacyjny w tym trybie nie może się bez niego toczyć. 

Postępowanie układowe

Wśród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych postępowanie układowe wyróżnia się dwoma kwestiami: umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jeżeli ta proporcja wierzytelności nie jest zachowana, to proces restrukturyzacji w ramach postępowania układowego jest niedopuszczalny.

Postępowanie sanacyjne

Istotę tego, czym jest postępowanie sanacyjne, najlepiej oddaje jego definicja, zawarta w art. 3 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego. Zgodnie z tym przepisem postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

UWAGA!

Restrukturyzacja zadłużenia w banku to tzw. Restrukturyzacja wewnętrzna i nie jest prowadzona w myśl ustawy a zgodnie z regulaminami poszczególnych banków. Jest to swoista umowa ugody z bankiem i nie daje ona tak wymiernych korzyści jak postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowania restrukturyzacyjne stwarzają po prostu najlepsze i najkorzystniejsze warunki do oddłużenia przedsiębiorstwa.

Postępowanie restrukturyzacyjne krok po kroku

Rozmowa

Rozmowa z przedsiębiorcą w celu zbadania jego kondycji i określeniu jego potrzeb.

Analiza

Bezpłatna analiza w zakresie otwarcia i prowadzenia restrukturyzacji, przedsiębiorca uzupełnia i przesyła formularz wraz z dokumentami do kancelarii.

Umowa

Podpisanie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, pierwsza płatność oraz uzupełnienie pełnej dokumentacji potrzebnej do prowadzenia restrukturyzacji.

Obwieszczenie

Otwarcie postępowania (obwieszczenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego).

Ochrona

Dzień w którym przedsiębiorstwo zostało ogłoszone jest datą, od której przedsiębiorstwo jest objęte ochroną przeciwegzekucyjną i przeciw wypowiadaniu kluczowych dla niego umów przez 4 miesiące.

Negocjacje

Okres ochronny w restrukturyzacji to czas na prowadzenie negocjacji z wierzycielami w celu przygotowania się na zgromadzenie wierzycieli.

Głosowanie

Na końcu, w trzecim miesiącu postępowania wierzycielom zostaje przedstawiona propozycja spłaty zobowiązań (propozycja układowa) nad którą głosują.

Wniosek o zatwierdzenie układu

Przegłosowany nowy plan spłaty wraz z planem restrukturyzacyjnym zostaje skierowany do Sądu z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

Decyzja Sądu

Realizacja nowego planu spłaty wraz z planem restrukturyzacyjnym po pozytywnej decyzji Sądu.

Nadzór

Doradca restrukturyzacyjny rozpoczyna pełnić funkcję nadzorcy wykonania układu przez cały czas realizacji spłaty zobowiązań. Przez cały okres spłaty zobowiązań ma on obowiązek składać co kwartał sprawozdania z tego jak przedsiębiorca reguluje swoje zobowiązania czyli np. przez okres 8 lat.

UWAGA!

Nie sztuką jest stworzyć plan restrukturyzacyjny uwzględniający daleko idące redukcje zadłużenia. Istotne aby ten plan został stworzony tak aby zawarte w nim założenia były akceptowalne dla wierzycieli.

Najczęściej zadawane pytania na temat restrukturyzacji firmy

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacja to zbiór czynności prawnych, zgodnych z zapisami Ustawy o prawie restrukturyzacyjnym, których zastosowanie dąży do restrukturyzacji, oddłużenia i naprawy finansów Dłużnika. Restrukturyzacja dąży do naprawy przedsiębiorca, pozwala uniknąć upadłości oraz utraty majątku. Postępowanie restrukturyzacyjne występują w 4 różnych odmianach. Najpopularniejsze to postępowanie o zatwierdzenie układu, które jest najkorzystniejszą formą restrukturyzacji. Jest szybkie, prowadzone jest przez licencjonowanego Doradcę restrukturyzacyjnego. Jest korzystne cenowo.

Kogo dotyczy postępowanie restrukturyzacyjne?

Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie restrukturyzacyjnym postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone dla przedsiębiorcy – dłużnika, prowadzącego firmę jako spółka, jednoosobowa działalności gospodarcza lub dla gospodarstwa rolnego.

Kto prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli prowadzić może wyłącznie licencjonowany Doradcą restrukturyzacyjny. Wyższa forma potwierdzającą kwalifikacje zawodowe doradcy, jest tytuł kwalifikowanego Doradcy restrukturyzacyjnego. W trakcie trwania postępowanie Doradca staje się Nadzorcą układu, a po jej zatwierdzeniu Nadzorcą wykonywania układu.

Po co postępowanie restrukturyzacyjne?

Przepisy Ustawy o prawie restrukturyzacyjnym wywodzą się z unijnej Dyrektywy Drugiej szansy. Z szansy naprawy może skorzystać każdy przedsiębiorca będący w kryzysie niewypłacalności. Zatem, głównym celem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Restrukturyzacja obejmować może redukcję zadłużenia w zakresie odsetek, może również dotyczyć częściowej redukcji kapitału pozostałego do spłaty. Postępowanie restrukturyzacyjne wydłuża również okres spłaty zobowiązań objętych układem.

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link