Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Upadłość konsumencka – konsekwencje. O tym warto...

Po zapadnięciu decyzji, jaką jest upadłość konsumencka, konsekwencje dotykają zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Upadłość konsumencka to świetny sposób na pozbycie się zadłużenia. Jednak z jej ogłoszeniem wiążą się poważne skutki prawne. O czym warto wiedzieć? Kwestie te wyjaśni ekspert od postępowań upadłościowych. 

Spis treści:

 1. Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?
 2. Upadłość konsumencka – konsekwencje dla dłużnika i wierzycieli
 3. Na czym polega upadłość konsumencka?
 4. Skutki upadłości konsumenckiej dla majątku dłużnika
 5. Upadłość konsumencka a pozycja wierzycieli
 6. Upadłość konsumencka – warto zapamiętać!

Rosnące ceny właściwie wszystkich produktów oznaczają dla wielu konsumentów – zwłaszcza borykających się z zadłużeniem – bardzo poważne problemy finansowe. Trudno więc dziwić się rosnącej popularności upadłości konsumenckiej, która stanowi szansę na sprawną spłatę wierzycieli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednak ogłoszenie upadłości pociąga za sobą dla konsumenta poważne skutki. Co warto o nich wiedzieć?

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką? Z pewnością złożenie wniosku upadłościowego powinien rozważyć każdy konsument, borykający się z zadłużeniem, które zagraża jego płynności finansowej.

KPR – baner formularz kontaktowy

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Pytanie o to, kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką, jest podstawowym, jakie powinien zadać sobie każdy zadłużony konsument. Otóż jest to postępowanie zmierzające do systemowego oddłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże właściwie wszystkich wierzycieli konsumenta, co oznacza, że tracą oni możliwość prowadzenia indywidualnej egzekucji. Paradoksalnie jest to wygodne rozwiązanie nie tylko dla upadłego dłużnika. „Pojedyncze” egzekucje rzadko kiedy pozwalają na odzyskanie całości należności, a nawet ich znacznej części. Natomiast „grupowa egzekucja”, a taką w rzeczywistości jest upadłość konsumencka, koniec końców bardziej opłaca się wierzycielom. Zresztą podobnie sytuacja wierzycieli przedstawia się w przypadku, gdy wdrożone jest właściwe postępowanie upadłościowe, czy postępowanie restrukturyzacyjne. 

W upadłości konsumenckiej spłata następuje na mocy planu spłaty wierzycieli, który ustala syndyk. To właśnie z tego dokumentu każdy wierzyciel dowiaduje się, na jaką dokładnie kwotę może liczyć. Dlatego ustalenie planu spłaty wierzycieli jest jedną z ważniejszych czynności prowadzonych w ramach postępowania upadłościowego dotyczącego dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej. W każdym razie wniosek o upadłość konsumencką, choć wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, prawie zawsze stanowi dobre rozwiązanie – dla zadłużonego konsumenta i jego wierzycieli.

Upadłość konsumencka – konsekwencje dla dłużnika i wierzycieli

Upadłość konsumencka – konsekwencje dla dłużnika i wierzycieli są niezwykle pozytywne. To postępowanie, którego podstawowym celem jest oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. To właśnie dlatego przeprowadzenie tego postępowania pociąga za sobą pozytywne skutki zarówno dla dłużnika, jak i dla jego wierzycieli. 

Każdy, kto ogłasza upadłość – także konsument – nie jest w stanie na bieżąco regulować swoje wymagalne zobowiązania. Jednocześnie przeważnie stan jego majątku jest taki, że wierzyciele właściwie nie mają szans na odzyskanie – w zwyczajowy sposób, a więc w ramach egzekucji komorniczej – pełnej wysokości swoich należności. Z tego względu niezbędne jest wdrożenie specjalnych rozwiązań.

Powinieneś pamiętać, że sam wniosek o upadłość konsumencką nie oznacza, że faktycznie zostanie ona ogłoszona. Tego rodzaju wniosek zawsze rozpoznaje sąd, który bada, czy rzeczywiście upadłość konsumencka jest dopuszczalna. Jeżeli np. niewypłacalność powstała wskutek rażącego niedbalstwa bądź przy złożeniu wniosku doszło do jakiś poważnych błędów czy sama upadłość może być bardzo niekorzystna dla wierzycieli, sąd nie uwzględni wniosku upadłościowego.  Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma za zadanie skontrolować czy rzeczywiście wszystkie warunki otwarcia upadłości zostały spełnione.

Najważniejsze konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej 

Najważniejsze konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej sprowadzają się do przeprowadzenia takich zmian w sposobie funkcjonowania dłużnika, aby możliwe było wypracowanie strategii oddłużenia. Dzięki temu wierzyciele zyskują realne możliwości odzyskania swoich pieniędzy, co z kolei prowadzi do zaspokojenia ich roszczeń. Stąd na prawidłowo przeprowadzonej upadłości konsumenckiej zyskują właściwie wszyscy. 

Jednak trzeba pamiętać, że przepisy Prawa upadłościowego stwarzają jedynie możliwości – aby osiągnąć zamierzony skutek, trzeba je jeszcze odpowiednio wykorzystać. Kluczem zaś do sukcesu jest prawidłowe zrozumienie natury upadłości konsumenckiej oraz mechanizmu tego postępowania. Bez tego ogłoszenie upadłości będzie tylko „sztuką dla sztuki”, która nie przełoży się na realne oddłużenie konsumenta. 

Upadłość konsumencka konsekwencje

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – skutki jej ogłoszenia zostaną szczegółowo zaprezentowane poniżej – jest procedurą wzorowaną na upadłości przedsiębiorców. Również upadłość konsumencka została zarezerwowana dla tych, którzy stali się niewypłacalni. A więc nie są w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym stan ten powinien trwać przynajmniej trzy miesiące. Jednocześnie należy pamiętać, że chodzi tu o rzeczywisty brak możliwości spłaty zadłużenia, a nie jedynie o niechęć do uregulowania długów. 

Skutki upadłości konsumenckiej są ściśle powiązane z celem tej procedury. Otóż chodzi w niej przede wszystkim o ustalenie kręgu wierzycieli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wysokości długu przysługującemu każdemu z nich oraz o wypracowanie planu spłaty tego zadłużenia. Tym samym najważniejsze konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej dotyczą osoby i majątku dłużnika. Po prostu musi on liczyć się z poważnymi zmianami w swoim codziennym funkcjonowaniu. 

Skutki upadłości konsumenckiej dla majątku dłużnika

Gdy chodzi o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, konsekwencje obejmują przede wszystkim:

 • utratę – na rzecz syndyka masy upadłości – możliwości swobodnego zarządzania majątkiem, który staje się masą upadłości i podlega likwidacji przez syndyka w celu pozyskania środków na spłatę wierzycieli;
 • ograniczony dostęp do wypłaty za pracę. W dyspozycji upadłego konsumenta pozostaje jedynie połowa jego wynagrodzenia, nie mniej jednak niż równowartość najniższej krajowej;
 • zajęcie środków na rachunku bankowym. Jednak także w tym przypadku ustawodawca jasno sprecyzował, do jakiej wysokości takie zajęcie może nastąpić;
 • trudności – a w wielu przypadkach zupełny brak możliwości – w zaciągnięciu kredytu bankowego.

Konsument, który zdecydował się na ogłoszenie swojej upadłości powinien liczyć się z utratą najcenniejszych składników swojego majątku – w tym zwłaszcza nieruchomości, a więc domu, mieszkania czy działek. Środki z ich likwidacji – czyli sprzedaży – posłużą do spłaty wierzycieli. 

Upadłość konsumencka a pozycja wierzycieli

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej obejmują także wierzycieli upadłego konsumenta. Przede wszystkim tracą oni możliwość wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko upadłemu. Jeżeli upadłość konsumencka będzie prowadzona w trybie zwykłym postępowania, te ulegną – z mocy prawa – zawieszeniu, na czas omawianej tu procedury. Trzeba o tym pamiętać najpierw przy pisaniu, a później przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Natomiast w przypadku upadłości konsumenckiej w trybie uproszczonym egzekucja może być nadal prowadzona. Jednak do postępowania zamiast dłużnika wstępuje syndyk masy upadłości wyznaczany przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Tym samym skutki upadłości konsumenckiej dla wierzycieli wiążą się przede wszystkim ze zmianą sposobu dochodzenia przez nich przysługujących im roszczeń. Należy zgłosić je syndykowi, a sposób ich zaspokojenia – m.in. w wyniku podziału środków zebranych ze sprzedaży majątku upadłego – zostanie określony w planie spłaty wierzycieli. 

Należy podkreślić, że w ramach upadłości konsumenckiej może nastąpić umorzenie zobowiązań upadłego. Jednak jest to zupełnie wyjątkowe rozwiązanie, na które konsument może liczyć tylko wtedy, gdy nie ma żadnych możliwości uregulowania zadłużenia wobec swoich wierzycieli. Gdyby zaś się okazało, że takie możliwości się pojawią już po umorzeniu, to zawsze wierzyciele mogą rozważyć dochodzenie swoich praw i cofnięcie tej decyzji. Co prawda nie jest to łatwe, ale nie niemożliwe. W końcu w każdej upadłości – także konsumenckiej – i restrukturyzacji chodzi o odpowiednie zbalansowanie praw dłużnika i jego wierzycieli.

Plan spłaty zobowiązań: ile czasu na spłatę przewiduje prawo?

Z punktu widzenia wierzycieli najistotniejszą kwestią jest ustalenie okresu, na który następuje ustalenie planu spłaty. W grę wchodzą tu – jasno ustalone przez ustawodawcę w Prawie upadłościowym – następujące terminy:

 • między 36 a 84 miesiące – w przypadku, gdy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • maksymalnie rok – w przypadku, gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym na zasadach ogólnych zostałyby uznane na liście wierzytelności;
 • maksymalnie dwa lata – w przypadku, gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym na zasadach ogólnych zostałyby uznane na liście wierzytelności.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej obejmują także możliwość umorzenia części, a nawet całości zobowiązań dłużnika. Aby do tego doszło konieczne jest wykazanie, iż nie jest on w stanie uregulować swoich należności wobec wierzycieli. Chociażby ze względu na brak majątku potrzebnego do pokrycia tych roszczeń. 

Przy czym zawsze jest to rozwiązanie wyjątkowe, obwarowane koniecznością spełnienia szeregu warunków. Wierzyciele zaś zawsze mają prawo kontroli, czy rzeczywiście w danych okolicznościach istnieje możliwość umorzenia zobowiązań upadłego konsumenta. Jeżeli nie, wierzyciele powinni bronić swoich praw, chociażby przez zasygnalizowane przeze mnie powyżej staranie się o uchylenie postanowienia o umorzeniu zobowiązań. Podstawą takiego wniosku może być np. wykazanie, że do umorzenia doszło na podstawie nieprawdziwych okoliczności faktycznych, podanych przez dłużnika. 

Upadłość konsumencka – warto zapamiętać!

Upadłość konsumencką należy postrzegać, jako szczególną szansę na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która nie jest w stanie samodzielnie pokryć swoich zobowiązań. Jednak ogłoszenie upadłości konsumenckiej – nie inaczej, niż w przypadku analogicznej decyzji podejmowanej w stosunku do przedsiębiorców – pociąga za sobą daleko idące skutki. Przede wszystkim konsument traci prawo zarządu swoim majątkiem, który staje się masą upadłości. 

Majątek ten następnie jest sprzedawany przez syndyka po to, aby pozyskać środki niezbędne do spłaty wierzycieli. Ci z kolei muszą liczyć się z tym, że upadłość konsumencka stanie się jedynym sposobem na odzyskanie ich należności. Dlatego powinni wziąć w niej aktywny udział, zgłaszając syndykowi swoją wierzytelność. W przeciwnym razie szanse na jej odzyskanie staną się niewielkie. W każdym razie upadłość konsumencka to dobra recepta na zwalczanie skutków obecnego kryzysu, zwłaszcza gdy konsument posiada majątek pozwalający mieć nadzieję na uzyskanie stosunkowo dużych sum z jego spieniężenia przez syndyka masy upadłości.

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link