Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Upadłość działalności gospodarczej. Czy musi oznaczać koniec?

Upadłość działalności gospodarczej to ostateczny środek, po który należy sięgać tylko wtedy, gdy inne metody oddłużania – w tym przede wszystkim restrukturyzacja – okażą się nieskuteczne lub będzie zbyt późno na ich zastosowanie. W rzeczywistości jednak upadłość to nie koniec. Można po niej odbudować swoją wcześniejszą kondycję finansową. Jak to zrobić? Kiedy i na jakich zasadach ogłasza się upadłość? Wyjaśni to radca prawny. 

Spis treści:

 1. Co to jest upadłość działalności gospodarczej? 
 2. Proces upadłości – co należy wiedzieć?
 3. Nowe życie po upadłości – jak się odbudować?
 4. Upadłość nie musi być końcem – jak się przed nią uchronić?

Problemy z zadłużeniem przedsiębiorstw to fakt, którego skala ciągle wzrasta – zwłaszcza od rozpoczęcia pandemii COVID-19. Jej negatywne, gospodarcze skutki zostały jeszcze dodatkowo spotęgowane przez wybuch wojny w Ukrainie. Czynniki te znacząco utrudniły prowadzenie normalnej działalności gospodarczej, co z kolei utorowało drogę do rozrostu zadłużenia firm. To z kolei doprowadziło do częstszego rozpoczynania postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Co warto o nich wiedzieć? Jak walczyć z zadłużeniem przedsiębiorstwa, aby uniknąć upadłości? Wyjaśnię to w poniższym tekście. Zapraszam do lektury! 

Co to jest upadłość działalności gospodarczej? 

Upadłość działalności gospodarczej to trudny temat, który dotyka wielu przedsiębiorców na całym świecie. Jest to proces, który może mieć poważne konsekwencje dla właścicieli firm, pracowników i klientów.

Upadłość działalności gospodarczej ogłasza sąd upadłościowy, wydając specjalne postanowienie. Nie wolno zapominać, że sąd nie działa tu z urzędu. Upadłość jest ogłaszana na wniosek. Przeważnie wnioskodawcą jest sam dłużnik posiadający zdolność upadłościową. Zdolność ta prowadzona jest przede wszystkim z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że najczęściej z upadłości korzystają przedsiębiorcy. Oczywiście chodzi tu również o upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej. Najczęściej ogłasza się ją w stosunku do:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • wspólników spółki partnerskiej.

Ponadto do ogłoszenia upadłości nie wystarczy samo posiadanie założenia. Zgodnie z art. 10 Prawa upadłościowego upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalność oznacza stan, w którym dłużnik traci możliwość wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W tym obszarze ustawodawca wprowadził dwa istotne domniemania. Otóż zakłada się, że:

 • dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące;
 • dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Dopiero łączne spełnienie dwóch przesłanek, tj. posiadanie zdolności upadłościowej oraz popadnięcie w stan niewypłacalności pozwala na ogłoszenie upadłości i przeprowadzenie postępowania upadłościowego. 

Przeczytaj także: Jak obliczyć odsetki ustawowe? Sprawdzamy!

Proces upadłości – co należy wiedzieć?

Sam proces upadłości składa się z dwóch podstawowych etapów:

 • rozpoznania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez uprawniony podmiot. Na tym etapie sąd bada, czy zostały spełnione warunki do ogłoszenia upadłości. Jeżeli nie, to wniosek jest oddalany. Jeśli tak, to sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości;
 • właściwego postępowania upadłościowego, w którym przeprowadza się niezbędne czynności w celu zaspokojenia wierzycieli – na ile jest to możliwe.

Najważniejsze skutki ogłoszenia upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego, to:

 • utrata prawa zarządu własnym majątkiem, który staje się masą upadłości i przechodzi pod zarząd syndyka masy upadłości;
 • likwidacja, czyli spieniężenie składników masy upadłości oraz przeznaczenie pozyskanych środków na pokrycie kosztów postępowania i spłatę wierzycieli.

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza – w tym kontekście również nie zachodzą różnice i traktuje się je w podobny sposób. Upadłość to zawsze ostateczna decyzja. Pierwszeństwo należy przyznawać procedurom typowo oddłużeniowym, w tym zwłaszcza postępowaniu restrukturyzacyjnemu. 

Nowe życie po upadłości – jak się odbudować?

Choć upadłość wiąże się z likwidacją majątku, to nie należy wyprowadzać wniosku, iż ogłoszenie upadłości kładzie kres wszelkim ambicjom biznesowym dłużnika. Wręcz przeciwnie:

 • z samym ogłoszeniem upadłości nie wiąże się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Może on zostać orzeczony jedynie w wyjątkowych okolicznościach;
 • w praktyce największe trudności z rozpoczęciem nowej działalności biznesowej istnieją w czasie trwania postępowania upadłościowego;
 • najlepszym sposobem jest rozpoczęcie odbudowy swojej pozycji majątkowej bezpośrednio po zakończeniu upadłości.

Zawsze po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego należy przygotować plan powrotu do dobrej kondycji ekonomicznej. Powinien zostać dokładnie opracowany i zawierać odniesienia do realiów, w których znalazł się dłużnik. Dobrym pomysłem jest sprecyzowanie przyczyn, jakie doprowadziły do konieczności ogłoszenia upadłości. Dzięki temu w przyszłości można uniknąć błędów, które się popełniło podczas prowadzenia poprzedniego przedsiębiorstwa i niepowtórzenia scenariusza, w którym doszło do niewypłacalności. 

Zobacz również: Czym jest ustawa o zwolnieniach grupowych? Wyjaśniamy!

Upadłość nie musi być końcem – jak się przed nią uchronić?

Zawsze najlepszym sposobem na uniknięcie wyzwań i trudności związanych z upadłością jest jej przeciwdziałanie. Dla każdego przedsiębiorcy ogłoszenie upadłości powinno być traktowane, jako ostateczność, po którą się sięga tylko, gdy nie ma szans na oddłużenie. Dla przedsiębiorców podstawową metodą walki z nadmiernym zadłużeniem jest restrukturyzacja, a więc jedna z czterech procedur zawartych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne. Ich zasadniczym celem jest uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Samo w sobie oznacza, iż jest to najlepszy sposób na oddłużenie firmy. Tym bardziej, że restrukturyzacja może zostać rozpoczęta w momencie samego pojawienia się zagrożenia niewypłacalności, a więc na stosunkowo wczesnym etapie walki z zadłużeniem.

Upadłość działalności gospodarczej to trudny i skomplikowany proces, który może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych stron. Warto podejmować środki ostrożności i monitorować finanse firmy, aby uniknąć ryzyka upadłości oraz korzystać z profesjonalnej pomocy w razie potrzeby.

Jeżeli zaś upadłość okaże się nie do uniknięcia, nigdy nie należy zapominać, że jej ogłoszenie samo w sobie nie oznacza zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wraz z ogłoszeniem upadłości, co prawda powinien liczyć się z utratą całego majątku, ale nie z tym, że nie będzie mógł go odbudować. Wręcz przeciwnie – doświadczenie pokazuje, że nie raz po upadłości udaje się zbudować jeszcze lepiej działającą firmę, niż ta, która upadła. Dlatego zawsze warto dążyć do osiągnięcia tego celu, najlepiej z pomocą fachowców od oddłużania firm i przywracania ich do dobrej kondycji ekonomicznej. 

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link