Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Rada wierzycieli – wyjaśniamy jej zadania...

Każda restrukturyzacja dotyczy przede wszystkim relacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami – stąd konieczność odpowiedniej reprezentacji ich interesów. Celowi temu służy przede wszystkim rada wierzycieli. Kiedy warto ją powołać?

Spis treści

 1. Rada wierzycieli – podstawowe informacje
 2. Ustanowienie rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 3. Ustanowienie rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
 4. Rada wierzycieli – skład
 5. Kompetencje rady wierzycieli
 6. Zakończenie

W każdej restrukturyzacji i upadłości zachodzi konieczność uwzględnienia różnorodnych – i często sprzecznych – interesów dłużnika i wierzycieli, którzy jednocześnie również przeważnie reprezentują najróżniejsze interesy. Dlatego – zwłaszcza wówczas, gdy w sprawie występuje sporo wierzycieli o zróżnicowanych uprawnieniach – warto rozważyć powołanie rady wierzycieli. Jest to organ posiadający spory wpływ na bieg postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Czym on się charakteryzuje?

KPR – baner formularz kontaktowy

Rada wierzycieli – podstawowe informacje

Rada wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym jest organem postępowania, którego głównym zdaniem jest reprezentowanie interesów ogółu wierzycieli. Jednocześnie należy pamiętać, iż w żadnym z tych postępowań jej ustanowienie nie jest obligatoryjne. Zależy ono przede wszystkim od decyzji zgromadzenia wierzycieli. Jeżeli w postępowaniu nie doszło do powołania rady wierzycieli, jej uprawnienia wykonuje sędzia-komisarz. Jest on także uprawniony do ustanowienia rady wierzycieli, powoływania i odwoływania jej członków, a także sprawowanie nadzoru nad działalnością przedmiotowego organu.

Jednak zarówno przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, jak i Prawa upadłościowego określają sytuacje, w których ustanowienie rady wierzycieli staje się obligatoryjne. Dzieje się tak wówczas, gdy wniosek o powołanie tego organu złożą wierzyciele dysponujący odpowiednią większością. Poza tym radę wierzycieli należy odróżnić od zgromadzenia wierzycieli, które zawsze stanowi obligatoryjny organ postępowania.

Zobacz także: Wniosek o restrukturyzację – omawiamy, co powinno się w nim znaleźć

Ustanowienie rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego ustanowienie rady wierzycieli może nastąpić w:

 • Przyspieszonym postępowaniu układowym;
 • Postępowaniu układowym;
 • Postępowaniu sanacyjnym.

W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu funkcjonowanie rady wierzycieli wyklucza natura tej procedury. W końcu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli. Ustawodawca nie przewidział formalnego otwarcia tej procedury, co z kolei wyklucza funkcjonowanie rady wierzycieli.

Rada wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest ustanawiana przez sędziego-komisarza. Do jej powołania może dojść z urzędu lub na wniosek. W pierwszym przypadku sędzia-komisarz ma prawo ustanowić przedmiotowy organ „o ile uzna to za potrzebne”. Użycie przez ustawodawcę tej klauzuli generalnej prowadzi do szerokiego zakreślenia prawa sędziego-komisarza do ustanowienia rady wierzycieli.

W doktrynie najczęściej podnosi się, że podejmując decyzję w tym zakresie sędzia-komisarz powinien kierować się m.in. wartością majątku podlegającego restrukturyzacji; liczbą wierzycieli; stopniem skomplikowania sprawy czy możliwością wystąpienia konfliktów przy określaniu zasad restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Przy czym warto wskazać, że w praktyce niezwykle rzadko powołuje się radę wierzycieli z urzędu.

Polecamy też: Jakie są koszty restrukturyzacji? Odpowiada ekspert

rada wierzycieli

Jednocześnie sędzia-komisarz ma obowiązek ustanowić – w ciągu tygodnia – radę wierzycieli wówczas, gdy wniosek w tym zakresie złoży:

 • Dłużnik;
 • Co najmniej trzech wierzycieli;
 • Wierzyciel lub wierzyciele posiadający co najmniej trzy piąte sumy wierzytelności (przy czym do jej obliczenia nie bierze się pod uwagę niektórych typów wierzycieli)

Ustanowienie rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym również ustanawiana jest przez sędziego-komisarza. Zresztą regulacje Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego w omawianym tu zakresie są właściwie analogiczne. Dlatego bez ryzyka błędu tezy stawiane co do rady wierzycieli na gruncie jednego z tych postępowań mogą znaleźć zastosowanie także do drugiego.

Również w postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz może ustanowić radę wierzycieli na wniosek bądź z urzędu. Poza tym warto pamiętać, że do czasu zatwierdzenia listy wierzytelności, uprawnienia wierzycieli w sprawach dotyczących rady wierzycieli określa się na podstawie:

 • Spisu wierzycieli załączonego przez dłużnika do wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • Spisu wierzytelności bezspornych przedstawionego na żądanie sędziego-komisarza przez syndyka, sporządzonego na podstawie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów upadłego;
 • Przedłożonych przez wierzycieli tytułów egzekucyjnych;
 • Spisu wierzytelności sporządzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Przeczytaj również: Plan restrukturyzacji – czym jest i co powinien zawierać?

Rada wierzycieli – skład

Po ustanowieniu rady wierzycieli kluczową kwestią pozostaje powołanie jej członków. Rada wierzycieli – Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne są tu jednoznaczne – może składać się z co do zasady pięciu członków oraz ich dwóch zastępców, powoływanych spośród wierzycieli biorących udział w postępowaniu. Członkowie rady wierzycieli pełnią swoje obowiązki osobiście lub przez powołanego pełnomocnika.

Oczywiście w radzie wierzycieli mają prawo zasiadać także wierzycieli będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi posiadającymi jedynie zdolność prawną. W takich przypadkach uprawnienia członka rady wypełniają osoby powołane do ich reprezentacji. W każdym jednak razie piastowanie funkcji w radzie wierzycieli ma charakter dobrowolny – a więc żaden wierzyciel nie może zostać zobowiązany do przyjęcia wyboru.

rada wierzycieli - skład

Poza tym regułą jest, że sędzia-komisarz nie ma obowiązku powołać w skład rady wierzyciela, który został wskazany przez wnioskodawcę. Wyjątek od tej reguły dotyczy sytuacji, w których z wnioskiem o powołanie do tego organu konkretnego podmiotu wystąpi wierzyciel (wierzyciele) dysponujący co najmniej piątą częścią sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania. Także w tym wypadku do obliczania tej większości nie wlicza się konkretnie wskazanych przez ustawodawcę typów wierzycieli.

Natomiast jeżeli dany członek rady wierzycieli nie wypełnia swoich obowiązków bądź czyni to w sposób nieprawidłowy, sędzia-komisarz ma uprawnienie do jego odwołania. Może do tego dojść z inicjatywy samego sędziego-komisarza bądź na wniosek – niemający jednak charakteru wiążącego – wierzyciela.

Kompetencje rady wierzycieli

Do najważniejszych kompetencji rady wierzycieli zalicza się:

 • Udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności, które mogą być przeprowadzone tylko za zgodą rady wierzycieli;
 • Wyrażanie opinii w sprawach wskazanych przez sędziego-komisarza lub syndyka (w postępowaniach restrukturyzacyjnego przez nadzorcę sądowego/zarządcę lub dłużnika);
 • Udzielanie pomocy syndykowi (w sprawach restrukturyzacyjnych nadzorcy sądowemu albo zarządcy) oraz kontrolowanie jego czynności;
 • Badanie stanu funduszy masy sanacyjnej, układowej lub sanacyjnej.

Należy pamiętać, że rada wierzycieli zawsze ma obowiązek działań w interesie wszystkich wierzycieli, a nie przykładowo jedynie jej członków bądź określonych grup uczestników postępowania uprawnionych wobec restrukturyzowanego dłużnika. Reprezentowanie przez radę wierzycieli jedynie partykularnych interesów zawsze zagraża prawidłowemu przebiegu postępowania. Jednak przykładowo – rada wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym może okazać się niezwykle przydatnym organem, zwłaszcza w przypadku rozbudowanych i skomplikowanych postępowań.

Zobacz też: Oddłużanie firmy krok po kroku. Omawiamy dostępne możliwości

Zakończenie

Ustanowienie rady wierzycieli – a więc organu postępowania, którego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich wierzycieli – należy do kompetencji sędziego-komisarza. Powołanie tego organu może okazać się szczególnie przydatne w skomplikowanych sprawach, odnoszących się do majątku o stosunkowo dużej wartości czy też takich, w których występuje sporo wierzycieli, reprezentujących różnego rodzaju interesy. Przy czym rada wierzycieli nigdy nie zastępuje zgromadzenia wierzycieli, będącego obligatoryjnym organem każdego postępowania.

  Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!

   Zredukuj swoje zadłużenie o 50%

   Przygotujemy bezpłatną analizę, dzięki której zakwalifikujemy Twoją sprawę do danego typu postępowania restrukturyzacyjnego.

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj swoje zadłużenie o 50%

    Przygotujemy bezpłatną analizę, dzięki której zakwalifikujemy Twoją sprawę do danego typu postępowania restrukturyzacyjnego.

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link