Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ważne informacje

Do przeprowadzenia restrukturyzacji niezbędna jest dokładna znajomość struktury zadłużenia. Jednym ze środków do jej ustalenia jest spis wierzytelności. Jego rola ma kluczowe znaczenie dla biegu postępowania restrukturyzacyjnego.

Spis treści

 1. Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym – jeden z najważniejszych dokumentów
 2. Spis wierzytelności – najważniejsze zasady
 3. Treść spisu wierzytelności – co musi zawierać ten dokument?
 4. Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym – wzór określony przez ustawodawcę
 5. Spis wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 6. Zakończone

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym pozwala ustalić, jakie wierzytelności musi uregulować dłużnik. Jest to podstawowa kwestia, jaką należy wykonać w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Powinno się to zrobić przynajmniej w podstawowym zakresie, przed ich rozpoczęciem. W istocie spis wierzytelności jest jednym z najważniejszych dokumentów każdego postępowania restrukturyzacyjnego. A w realiach spraw upadłościowych analogiczną funkcję pełni lista wierzytelności. Skoro dokumenty te mają tak istotne znaczenie, powinny być przygotowywane z najwyższą starannością. O czym więc należy pamiętać podczas ich sporządzania?

KPR – baner formularz kontaktowy

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym – jeden z najważniejszych dokumentów

Biorąc pod uwagę fakt, że każde z postępowań restrukturyzacyjnych służy przede wszystkim restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w drodze zawarcia przez niego układu z wierzycielami, jasne jest, że do osiągnięcia tego celu niezbędne jest precyzyjne określenie, jakie wierzytelności i wobec jakich podmiotów posiada dłużnik. Warto przy tym przypomnieć, że postępowania restrukturyzacyjne nie są dostępne dla wszystkich dłużników, ale jedynie dla tych, którzy mają zdolność restrukturyzacyjną – a więc przede wszystkim dla prowadzących działalność gospodarczą, czyli dla przedsiębiorców.

Wobec powyższego prawidłowe sporządzenie spisu wierzytelności – a więc, jak sama nazwa wskazuje, dokumentu, w którym dokładnie określa się wierzytelność i jej posiadacza – jest jednym z najważniejszych zadań, jakie należy wykonać w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. O jakich więc zasadach nie można zapomnieć, konstruując spis wierzytelności?

Przeczytaj również: Krajowy Rejestr Zadłużonych – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Spis wierzytelności – najważniejsze zasady

Z punktu widzenia przygotowywania dokumentu, jakim jest spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, najważniejsze zasady wynikają z art. 76 Prawa restrukturyzacyjnego. Zgodnie z jego treścią:

 • Spis wierzytelności obejmuje wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Wynika z tego, że w spisie wierzytelności należy umieścić wszelkie wierzytelności istniejące w stosunku do dłużnika. Cezurą nie jest tu ich objęcie układem, ale moment powstania. W spisie wierzytelności uwzględnia się wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Wynikają z tego dwie dalsze kwestie.

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym - zasady

Otóż spis wierzytelności obejmuje jedynie wierzytelności osobiste przysługujące przeciwko dłużnikowi. Za takie zaś uznaje się te, za które dłużnik ponosi osobistą odpowiedzialność – a więc swoim własnym majątkiem. Warto przy tym podnieść, że spis wierzytelności obejmuje także wierzytelności osobiste zabezpieczone rzeczowo. Datą graniczną dla umieszczenia wierzytelności spełniających te kryteria w spisie jest data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (odpowiednio dnia układowego). Wierzytelności powstałe po tym dniu powinny być regulowane zgodne z ich treścią.

Uwzględniają zaś fakt, że umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym – a tym samym siłę jego głosu – rzetelne sporządzenie tego dokumentu ma kluczowe znaczenie dla biegu postępowania restrukturyzacyjnego. Tym bardziej że ustawodawca nie przewidział instytucji zgłaszania wierzytelności do spisu.

Treść spisu wierzytelności – co musi zawierać ten dokument?

Stosownie do przepisów Prawa restrukturyzacyjnego w spisie wierzytelności odrębnie  umieszcza się wierzytelności objęte układem z mocy prawa oraz wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela. Ustawodawca zdefiniował także, z jakich elementów musi składać się spis wierzytelności. Należy do nich przede wszystkim:

 • imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz jego dane identyfikacyjne (np. numer PESEL czy KRS);
 • sumę wierzytelności i sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem;
 • informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności, a także od ewentualnego istnienia uzależnienia wierzytelności od warunku;
 • sumę wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności, a jeżeli w spisie wierzytelności jest uwzględniony podział wierzycieli na grupy – również sumę wierzytelności dla każdej grupy;
 • uzasadnienie.

W przypadku uzasadnienia należy pamiętać, że obowiązkiem sporządzającego spis wierzytelności jest wskazanie stanu faktycznego, z którego wynika wierzytelność, oraz wskazanie dokumentów jej dotyczących.

Natomiast spis wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku obejmuje sporządzona się przede wszystkim na mocy spisu sporządzonego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym - co warto wiedzieć

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym – wzór określony przez ustawodawcę

Sporządzenie spisu wierzytelności należy do obowiązków nadzorcy lub zarządcy. Oczywiście wypełniając to zadanie, muszą oni przestrzegać zasad, w zakresie pozyskiwania informacji o wierzytelnościach. Stosowanie do przepisów Prawa restrukturyzacyjnego spis wierzytelności jest opracowywany na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach. Z tych względów zasadne jest przyjęcie, iż źródłem spisu wierzytelności mogą być jedynie urzędowe dokumenty i rejestry poświadczające istnienie danej wierzytelności.

Polecamy także: Masa sanacyjna i masa układowa. Omówienie

Nadzorca lub zarządca, przygotowując spis wierzytelności, nie mogą postępować dowolnie nie tylko w zakresie źródła informacji o wierzytelnościach. Dotyczy to również samej struktury spisu. Jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych. Z tego względu w praktyce sporządzenie spisu wierzytelności polega na prawidłowym wypełnieniu odpowiednich rubryk we wzorze.

Spis wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Warto wspomnieć, że spis wierzytelności w postępowaniu upadłościowym pełni analogiczną funkcję, jak w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Choć należy pamiętać, że w Prawie upadłościowym ustawodawca posługuje się terminem „lista wierzytelności”. Aczkolwiek jej zawartość jest zbieżna ze spisem wierzytelności w sensie Prawa restrukturyzacyjnego. Przedmiotową listę sporządza się po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności. Nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności.

Zakończenie

Spis wierzytelności w ramach postępowania restrukturyzacyjnego jest dokumentem, dzięki któremu możliwe jest dokładne poznanie struktury zadłużenia restrukturyzowanego przedsiębiorcy. W spisie uwzględnia się wierzytelności osobiste powstałe wobec dłużnika przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub przed dniem układowym. Jednocześnie ustawodawca jednoznacznie zdefiniował zarówno zakres spisu, jak i jego wzór. Spis wierzytelności może zostać sporządzony jedynie na podstawie urzędowych dokumentów. W tym przede wszystkim ksiąg przedsiębiorstwa oraz treści wpisów w państwowych rejestrach. Warto pamiętać, że umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link