Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji – najważniejsze zasady...

Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji służy temu, aby zagwarantować osiągnięcie celów tej procedury. Najważniejsze zasady i reguły rządzące zabezpieczeniami w restrukturyzacji wyjaśnia ekspert od tego rodzaju spraw. 

Spis treści:

 1. Czemu służy postępowanie zabezpieczające?
 2. Rodzaje zabezpieczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 3. Zabezpieczenie w postępowaniu układowym
 4. Zabezpieczenie w postępowaniu sanacyjnym
 5. Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji – to warto wiedzieć! 

Zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego zawsze prowadzi do zmian w sposobie funkcjonowania dłużnika. Im bardziej zaawansowany rodzaj restrukturyzacji, tym są one dalej idące. Dlatego – zwłaszcza wtedy, gdy można mieć uzasadnione wątpliwości, czy dłużnik będzie postępował rzetelnie – warto rozważyć zastanowienie różnego rodzaju zabezpieczeń. Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji zawsze służy temu, aby cele właściwego postępowania restrukturyzacyjnego zostały osiągnięte. W jaki sposób dobrze skorzystać z tych możliwości?

KPR – baner formularz kontaktowy

Czemu służy postępowanie zabezpieczające?

Każde postępowanie zabezpieczające – bez względu na to, czy jest wdrażane w postępowaniu cywilnym, karnym czy administracyjnym – ma dwa zasadnicze cele:

 • umożliwienie prawidłowego biegu „właściwego postępowania”, a więc procedury służącej rozstrzygnięciu danej sprawy;
 • ułatwienie egzekucji prawomocnego wyroku/decyzji.

Każdy rodzaj postępowania zabezpieczającego – a warto pamiętać, że może zostać ono zastosowane właściwie we wszystkich przewidzianych przez polskie prawo procedurach – ma niejako służebny charakter w stosunku do postępowania, które służy wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu bądź decyzji organu administracji. Używając specjalistycznego, prawniczego języka, postępowanie zabezpieczające ma charakter wpadkowy czy incydentalny. Choć jednocześnie jest to postępowanie samodzielne, a więc toczy się na własnych zasadach.

Dobrą ilustracją dla tego stanu rzeczy są zabezpieczenia, jakie mogą zostać wdrożone w ramach procedury karnej. Tymczasowe aresztowanie, zakaz opuszczania kraju, zabezpieczenie finansowe czy poręczenie osoby bądź instytucji godnej zaufania to tylko niektóre z wielu przykładów mechanizmów służących temu, aby podejrzany mógł zostać osądzony, a wyrok wobec niego wykonany.

Natomiast z punktu widzenia postępowania cywilnego – w końcu restrukturyzacja stanowi jego rodzaj – zabezpieczenia można podzielić na:

 • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych;
 • zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych;
 • zabezpieczenie polegające na utrzymaniu – przez określony czas, np. związany z prowadzeniem właściwego postępowania – istniejącego stanu rzeczy (tzw. zabezpieczenie konserwacyjne);
 • zabezpieczenie polegające na stworzeniu prowizorycznej sytuacji, utrzymującej się aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy (tzw. zabezpieczenie nowacyjne).

W każdym razie postępowanie zabezpieczające – KPC rzeczywiście może być dla nas modelowym przykładem – nigdy nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia. Co więcej – może zdarzyć się, że pomimo zastosowanych zabezpieczeń sprawa zostanie rozstrzygnięta inaczej, niż życzyłby sobie ten, na rzecz którego zostały one ustanowione.

Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji

Rodzaje zabezpieczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogą zostać zastosowane następujące rodzaje zabezpieczeń:

 • ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego;
 • ustanowienie tymczasowego zarządcy;
 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem;
 • uchylenie zajęcia rachunku bankowego.

W przypadku restrukturyzacji postępowanie zabezpieczające – komornik nie odgrywa w nim kluczowej roli – służy przede wszystkim zabezpieczeniu majątku dłużnika przez jakimikolwiek działaniami, które mogłyby go uszczuplić. Jasne jest, że im mniejsza jest wartość tego majątku, tym mniejsze szanse na osiągnięcie celów restrukturyzacji, w tym zwłaszcza na realizację postanowień układu. Przykładowo wyzbywanie się przez restrukturyzowanego dłużnika składników swojego majątku może wręcz uniemożliwić skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji. 

W postępowaniu restrukturyzacyjnym zabezpieczenie może zostać ustanowione na wniosek uprawnionych podmiotów – zwłaszcza wierzycieli – bądź z urzędu, przez sąd restrukturyzacyjny. 

W związku z tym postępowanie zabezpieczające – koszty jego przeprowadzania w omawianych tu przypadkach zależą od rodzaju wdrożonego zabezpieczenia – w sprawach restrukturyzacyjnych dotyczy przeważnie postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 

Zabezpieczenie w postępowaniu układowym

Prawo restrukturyzacyjne stanowi, że w postępowaniu o otwarcie postępowania układowego zabezpieczenie majątku dłużnika może polegać na:

 • ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego;
 • zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu egzekucji wierzytelności objętych z mocy prawa układem;
 • uchyleniu zajęcia rachunku bankowego.

Jeżeli w sprawie zastosowano ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, to dłużnik traci swobodę w dysponowaniu swoim majątkiem. Zgodnie z prawem może on dokonywać jedynie tych czynności, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu. Tym samym może on – samodzielnie – tylko administrować swoim majątkiem, czyli dokonywać zwyczajnych, codziennych czynności związanych z zarządzaniem nim.

Ponadto zadaniem tymczasowego nadzorcy sądowego jest monitorowanie stanu majątku dłużnika. Jeżeli dostrzeże on jakiekolwiek zagrożenia co do zachowania jego integralności, ma on obowiązek wnioskowania o zmianę sposobu zabezpieczenia. Pod pewnymi względami jest to podobny mechanizm, jak postępowanie zabezpieczające w egzekucji. 

Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji

Zabezpieczenie w postępowaniu sanacyjnym

Natomiast w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego albo przez ustanowienie tymczasowego zarządcy. Oczywiście nie chodzi tu tylko o różnice terminologiczne. Tak, jak w powyżej opisanym przypadku ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego prowadzi do ograniczenia swobody dłużnika w dysponowaniu swoim majątkiem jedynie do czynności zwykłego zarządu.

Ponadto tymczasowy nadzorca sądowy:

 • kontroluje czynności dłużnika;
 • kontroluje przedsiębiorstwo dłużnika;
 • sprawdza, czy majątek dłużnika jest dostatecznie zabezpieczony przed zniszczeniem.

Dalej idącym środkiem zabezpieczenia jest ustanowienie tymczasowego zarządcy. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym niezwłocznie po powołaniu ma on obowiązek objąć zarząd nad majątkiem dłużnika. Chociaż – także w tym przypadku postępowanie zabezpieczające egzekucyjne może być dobrym przykładem – nie ma on prawa dokonywać tych czynności, które są zadaniem zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a więc np. przygotowywać plan restrukturyzacji czy sporządzać spis inwentarza.  

W tym kontekście należy przypomnieć, że sanacja stanowi najbardziej rozbudowany spośród wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. W jej ramach chodzi nie tylko o zawarcie układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, ale również o przeprowadzenie tzw. działań sanacyjnych, czyli czynności prawnych i faktycznych mających na celu kompleksowe rozwiązanie ekonomicznych problemów dłużnika. Dodatkowo wraz z otwarciem postępowania sanacyjnego dłużnik traci prawo zarządu swoim majątkiem. Okoliczności te należy wziąć pod uwagę wybierając rodzaj zabezpieczenia.

Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji – to warto wiedzieć! 

Postępowanie zabezpieczające w restrukturyzacji służy temu, aby możliwym stało się osiągnięcie celów postępowania restrukturyzacyjnego – a więc przede wszystkim oddłużenie restrukturyzowanego dłużnika. Jednocześnie ustawodawca wprowadził zamknięty katalog rodzajów zabezpieczenia. Wśród nich największą popularnością cieszą się rozwiązania, na mocy których dłużnik jest ograniczany w prawie zarządu swoim majątkiem. Dzięki temu można być pewnym, że składniki majątkowe, które powinny służyć restrukturyzacji nie zostaną spieniężone ze szkodą dla tej procedury. 

  Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!

   Zredukuj swoje zadłużenie o 50%

   Przygotujemy bezpłatną analizę, dzięki której zakwalifikujemy Twoją sprawę do danego typu postępowania restrukturyzacyjnego.

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj swoje zadłużenie o 50%

    Przygotujemy bezpłatną analizę, dzięki której zakwalifikujemy Twoją sprawę do danego typu postępowania restrukturyzacyjnego.

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link