Poradnik

  1. Start
  2. /
  3. Poradnik
  4. /
  5. Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Kiedy należy...

Problem z dłużnikiem, który nie spłaca swoich należności, oznacza konieczność podjęcia właściwych działań. Pierwszym z nich jest skierowanie przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jak je napisać i kiedy je wysłać? Opowiadamy w poniższym artykule.

Spis treści:

  1. Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co to takiego?
  2. Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty?
  3. Windykacja polubowna czy proces sądowy?
  4. Co zrobić, kiedy dłużnik nie chce płacić?
  5. Zakończenie

Narastające problemy z odzyskaniem długów stawią poważne problemy dla każdego biznesu. W końcu, jeżeli przedsiębiorca zmaga się z zaległościami finansowymi wynikającymi z faktu, że jego kontrahenci po prostu nie płacą za dostarczone towary lub usługi, to jego przedsiębiorstwo jest zagrożone. Tym bardziej że pomimo nieregulowania należności przez dłużników i tak trzeba ponosić zwyczajowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W jaki więc sposób powinieneś postępować, aby szybko odzyskać zaległości od wierzycieli? 

Warto przeczytać: Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ważne informacje

KPR – baner formularz kontaktowy

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co to takiego?

Najważniejszą kwestią w przypadku odzyskiwania należności od dłużników jest podjęcie właściwych kroków prawnych. Oczywiście nie zawsze konieczne jest od razu inicjowanie sprawy sądowej o zapłatę, której wygranie otwiera możliwość wnioskowania o wszczęcie egzekucji komorniczej. Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Najczęściej jednak odzyskiwanie zaległości wierzyciel rozpoczyna poprzez przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przepisy prawa nie definiują, czym jest ten dokument, stąd zadanie określenia jego najważniejszych cech ustawodawca pozostawił prawnikom. Mówiąc najprościej, przedsądowe wezwanie do zapłaty to dokument, który wierzyciel kieruje do swojego dłużnika, żądając od niego uregulowania należności. Wskazuje wybrany przez siebie termin, a także określa konsekwencje niewypełnienia tego obowiązku. Niekiedy wierzyciele wysyłają kilka takich pism, innym razem decydują się od razu na ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. W jaki sposób prawidłowo skonstruować tego rodzaju pismo?

Sprawdź również: NDA, Setback, One-Off – co oznaczają te oraz inne restrukturyzacyjne pojęcia?

Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty? 

Odpowiednio napisane wezwanie przedsądowe zawiera kilka istotnych elementów. Zasadniczą kwestią jest jednoznaczne wyartykułowanie żądania. Dlatego wierzyciel musi w przejrzysty sposób poinformować swojego dłużnika, że domaga się spłaty danej wierzytelności. Warto więc, abyś wskazał jej precyzyjną wysokość oraz podał numer rachunku bankowego, na który powinna nastąpić płatność.

Kolejnym ważnym elementem przedsądowego wezwania do zapłaty jest podanie terminu, w którym dłużnik ma obowiązek dokonać spłaty. Najczęściej okres ten wynosi czternaście dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.  Nie jest to jednak reguła, od której niemożliwe są wyjątki. Dłużnik może swobodnie ustalić termin spełnienia świadczenia – chyba że co innego wynika z treści umowy zawartej przez niego z wierzycielem. W każdym razie przedmiotowy termin musi być rozsądny i przemyślany tak, aby dłużnik miał możliwość spełnienia świadczenia.

Mówiąc wprost: w wezwaniu do zapłaty nie należy ustalać zbyt krótkiego terminu na wypełnienie przez dłużnika ciążących na nim obowiązków. W końcu warto dać mu szansę, chociażby na zgromadzenie odpowiednich funduszy, które pozwolą mu na spłatę całości należności. Niejednokrotnie zdarza się, że w przypadkach, gdy wierzyciel kieruje do swojego dłużnika już kolejne przedsądowe wezwanie do zapłaty, określa się krótszy termin na spełnienie świadczenia. Z kwestią tą łączy się inne zagadnienie – a więc skutki, jakie będą wiązać się z brakiem płatności, pomimo skierowania wezwania. Tym przeważnie jest zainicjowanie sprawy sądowej, o czym również należy niezwłocznie poinformować dłużnika. 

Windykacja polubowna czy proces sądowy?

Pismo przedsądowe stanowi przejaw tzw. windykacji polubownej, w której wierzyciel nie inicjuje jeszcze żadnego postępowania przeciwko swojemu wierzycielowi, ale po prostu zwraca się o uregulowanie wszelkich należności. Jednak zawsze cierpliwość wierzyciela – jeżeli faktycznie chce on dobrze chronić swoje prawa – ma swoje granice. Jeżeli pomimo skierowania jednego bądź kilku wezwań dłużnik nadal nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, zainicjuj stosowne postępowanie. 

Z tego względu windykację polubowną można uznać za wstęp do windykacji przymusowej, prowadzonej przez organy państwowe – a przede wszystkim przez komornika sądowego. Z reguły warto zachować tę kolejność. Dlatego najpierw zdecyduj się na windykację polubowną, a dopiero, gdy nie przyniesie ona rezultatu, zainicjuj sprawę sądową. Oczywiście proces ten zaleca się, jeśli chcesz spróbować dojść do porozumienia z dłużnikiem bez udziału sądu. Nigdy jednak nie powinieneś zwlekać z pójściem do odpowiednich organów. Doświadczenie pokazuje, że jeżeli przedsądowe wezwanie do zapłaty skierowane dwa razy do dłużnika nie przynosi skutku – chociażby w postaci kontaktu z jego strony z prośbą np. o rozłożenie płatności na raty – trudno spodziewać się dobrowolnej płatności.

Przeczytaj także: Postępowanie restrukturyzacyjne a postępowanie sądowe i egzekucyjne

Co zrobić, kiedy dłużnik nie chce płacić? 

Jeżeli dłużnik nie chce spłacić wierzytelności, jedynym rozwiązaniem pozostaje zainicjowanie sprawy sądowej. Tylko prawomocny wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności może stać się podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W jego ramach komornik sądowy posiada znacznie szersze możliwości przymusowego odzyskania należności wierzyciela. Wśród nich wyróżniamy np. zajęcie wynagrodzenia za pracę czy licytację ruchomości i nieruchomości, których dłużnik jest właścicielem. Jeśli komornik zarządzi o zajęciu konkretnych elementów majątku dłużnika, prawdopodobnie zostaną one spieniężone na aukcjach komorniczych. W przypadku, kiedy zadłużony przeszkadza komornikowi w wykonywaniu obowiązków (np. w prowadzeniu licytacji), wobec spłacającego mogą zostać zastosowane środki przymusu lub areszt policyjny.

Przygotowując wezwanie przedsądowe do zapłaty, wskazane jest napisanie wprost, że niespłacenie wierzytelności doprowadzi do skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego. Przeważnie jest to najsilniejszy motywator skłaniający nierzetelnych dłużników do podjęcia wysiłku mającego na celu uregulowanie swoich należności. W istocie postępowanie sądowe i egzekucyjne wiąże się dla nich z szeregiem niedogodności i negatywnych konsekwencji. Dlatego nie należy zwlekać z podjęciem czynności zmierzających do odzyskania długów, wysyłając do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty właściwie od razu, gdy przekroczy on umówiony termin płatności. Zwłoka w tym przedmiocie co prawda powoduje narastanie odsetek, jednak z drugiej strony zdecydowanie zmniejsza szanse na efektywną egzekucję. 

Oczywiście wierzyciel, który zdecyduje się pójść do sądu, powinien przygotować się na szereg trudności. Wśród nich najpoważniejszym jest długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy oraz niepewność co do wyników postępowania egzekucyjnego. Zdarza się, że dłużnicy próbują wyzbyć się swojego majątku, tak aby komornik nie miał z czego przeprowadzić czynności, do których jest uprawniony. Jednak w takich okolicznościach można skorzystać z szeregu instrumentów prawnych, wśród których na czoło wysuwa się skarga pauliańska. Wierzyciel jest zobowiązany zadbać także o efektywne korzystanie z przysługujących mu – na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego – uprawnień, pozwalających mieć wpływ na bieg sprawy. 

Dowiedz się więcej: Jak skarga pauliańska chroni wierzycieli? Wyjaśniamy!

Zakończenie

Przedsądowe wezwanie do zapłaty najczęściej stanowi pierwszy dokument, na mocy którego wierzyciel podejmuje oficjalne czynności mające na celu odzyskanie przysługujących mu od dłużnika należności. Nigdy nie należy zwlekać z jego wysłaniem, czyniąc to od razu, gdy okaże się, że dłużnik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Im szybciej wierzyciel podejmie stosowne kroki i im aktywniejsza będzie jego postawa w walce o swoje prawa, tym większe szanse na odzyskanie przysługujących mu należności. 

KPR – baner formularz kontaktowy