Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak napisać pozew o niezapłaconą fakturę?

Pozew o niezapłaconą fakturę to jeden z najlepszych sposobów na odzyskanie zaległych należności od kontrahenta. Jak go napisać? Kluczowe pozostaje przestrzeganie wymogów określonych przez ustawodawcę w Kodeksie postępowania cywilnego. Wyjaśni to radca prawny. 

Z artykułu dowiesz się:

 • O czym nie wolno zapomnieć przy pisaniu pozwu o niezapłaconą fakturę?
 • Jakie wymagania musi spełniać taki pozew?
 • Jak wygląda postępowanie sądowe zainicjowane wniesieniem pozwu?

Spis treści:

 1. Przygotowanie do napisania pozwu – kluczowe informacje
 2. Struktura i elementy pozwu o niezapłaconą fakturę
 3. Procedura składania pozwu i kolejne kroki
 4. Jak napisać pozew o niezapłaconą fakturę – podsumowanie 

W Polsce rośnie liczba dłużników oraz wysokość zaległości, jakie powinny zostać przez nich uregulowane. Problem ten dotyczy zwłaszcza przedsiębiorców, którzy muszą borykać się z nieopłaconymi fakturami. Jak dochodzić tego rodzaju wierzytelności? Kluczowe jest zainicjowanie postępowania cywilnego. W poniższym tekście wyjaśnię, jak napisać pozew inicjujący takie postępowanie. Zapraszam do lektury! 

Przygotowanie do napisania pozwu –  kluczowe informacje

Niespłacona faktura to zawsze poważny problem dla przedsiębiorcy. W końcu oznacza ona nieuregulowanie należności przez klienta, co dla przedsiębiorcy oznacza „dziurę” w jego firmowym budżecie. Dlatego w takich sytuacjach zawsze trzeba postawić sobie pytanie: niezapłacona faktura – jak odzyskać pieniądze? Przed głębszym zagłębieniem się w szczegóły rozwiązania tego problemu, warto przypomnieć kilka fundamentalnych zasad dotyczących procesu odzyskiwania należności z nieuregulowanych faktur:

 • przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do egzekucji należności z faktury, należy upewnić się, że rzeczywiście upłynął termin jej płatności. W praktyce zdarzają się prozaiczne pomyłki, związane przykładowo z błędnym ustaleniem daty płatności faktury;
 • pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w razie nieopłacenia faktury, jest sporządzenie wezwania do zapłaty do dłużnika. W tym dokumencie należy precyzyjnie wskazać wszelkie okoliczności związane z płatnością: w tym przede wszystkim wysokość zaległości, maksymalny termin na jej uregulowanie oraz numer konta, na jaki ma zostać przelana cała suma;
 • jeżeli metody polubowne nie skłonią dłużnika do zapłaty, należy skierować powództwo do sądu. 

Przeczytaj również: NDA, Setback, One-Off – co oznaczają te oraz inne restrukturyzacyjne pojęcia?

Struktura i elementy pozwu o niezapłaconą fakturę

Pozew o niezapłaconą fakturę musi zawierać elementy wskazane w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego, a więc:

 • imiona i nazwiska lub nazwy stron postępowania;
 • oznaczenie sądu, do którego został skierowany pozew;
 • dokładnie określone żądanie, wraz z podaniem kwoty niezapłaconej faktury;
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia;
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia;
 • dowód wniesienia opłaty sądowej;
 • podpis powoda;
 • wykaz dołączonych załączników.

W pozwie można zamieścić szereg wniosków, które pomagają odzyskać pieniądze. Należą do nich wnioski o:

 • zabezpieczenie powództwa;
 • nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda;
 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu;
 • zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Zgodnie z art. 4802 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w nakazie zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia. Termin ten wynosi:

 • dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu, w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce w kraju;
 • miesiąc od dnia doręczenia nakazu, w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej;
 • miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce na terytorium Unii Europejskiej;
 • trzy miesiące od dnia doręczenia nakazu w przypadku, gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.

Zobacz także: Jak wygląda licytacja komornicza?

Procedura składania pozwu i kolejne kroki

Jednym z kluczowych elementów przy dochodzeniu należności z niezapłaconej faktury jest złożenie pozwu we właściwym sądzie. Najczęściej mają tu zastosowanie ogólne przepisy o właściwości sądów, a więc dłużnika należy pozwać do sądu właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedziby. W przypadku spraw o wartości do stu tysięcy złotych właściwe są sądy okręgowe. W pozostałych przypadkach sprawy rozpoznają sądy rejonowe. Przy czym, jeżeli sprawa ma zostać skierowana do elektronicznego postępowania upominawczego, to rozpoznaje je Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, a pozew jest wnoszony za pomocą specjalnego systemu informatycznego, dostępnego online.  Niezwykle istotnym zagadnieniem pozostaje określenie odpowiedniego trybu postępowania w pozwie. Od tego zagadnienia w dużej mierze zależy przebieg postępowania. W dalszej kolejności:

 • po skutecznym wniesieniu pozwu, sąd rozpoczyna procedurę adekwatną do trybu, w którym sprawa ma zostać rozpoznana;
 • w sprawach dotyczących niespłaconych faktur postępowanie dowodowe sprowadza się do zbadania, czy faktura poświadcza rzeczywisty stosunek prawny – a więc czy faktycznie pozwany miał obowiązek jej opłacenia – oraz czy dłużnik nie dokonał płatności;
 • po przeprowadzeniu wszystkich dowodów sąd wydaje orzeczenie. Jedynie uprawomocnienie się wyroku nakazującemu pozwanemu płatność, pozwala przeprowadzić postępowanie egzekucyjne. Oczywiście należy pamiętać, że pozwanemu zawsze przysługuje środek zaskarżenia.

Jak napisać pozew o niezapłaconą fakturę – podsumowanie

Niezapłacona faktura zawsze powinna spotkać się z odpowiednią reakcję ze strony przedsiębiorcy. Należy po prostu wdrożyć działania zmierzające do egzekucji zaległego świadczenia. Pierwszym krokiem jest skierowanie do wierzyciela wezwania do zapłaty. Jeżeli ta polubowna metoda nie przyniesie spodziewanego rezultatu, należy skierować pozew do sądu, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie odpowiedniego postępowania. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia wierzyciel ma prawo zainicjować postępowanie egzekucyjne. Będzie ono sprowadzać się do przymusowej egzekucji płatności oraz kosztów jej dochodzenia przez komornika sądowego. Każde z tych działań powinno zostać przeprowadzone w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Dlatego niezwykle istotne w tego rodzaju przypadkach jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika. 

W sytuacji, gdy sprawy trafiają do sądu, kluczowe staje się nie tylko właściwe przygotowanie pozwu, ale również efektywne zarządzanie dowodami i argumentacją prawną. Odpowiednie przedstawienie faktów, okoliczności oraz zastosowanie odpowiednich przepisów prawa może znacząco wpłynąć na pozytywny wynik sprawy. W tym kontekście, doświadczenie i wiedza specjalisty prawa są niezastąpione. Szczególnie w skomplikowanych sprawach, gdzie interpretacja przepisów i procedur sądowych może być kluczowa dla rozstrzygnięcia.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link