Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Kredyt pomostowy – czym jest, kto...

Kredyt pomostowy pozwala zrealizować zadania finansowane ze środków unijnych, zanim środki te zostaną przekazane beneficjentowi. Tym samym jest to bardzo użyteczne narzędzie. W jaki sposób można z niego skorzystać? Na to pytanie odpowie radca prawny.

Spis treści:

Fundusze unijne są źródłem, z którego można zrealizować wiele cennych inicjatyw – zarówno o charakterze publicznym, jak i biznesowym. Jednak sięgnięcie po te środki wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań formalnych. Poza tym przeważnie pomiędzy przyznaniem dotacji a jej faktycznym przekazaniem mija sporo czasu. Aby móc go efektywnie wykorzystać i przystąpić do działania warto skorzystać z kredytu pomostowego. Na czym polega ten instrument? Odpowiem na to pytanie w poniższym artykule.

KPR – baner formularz kontaktowy

Kredyt pomostowy – co to jest?

Kredyt pomostowy to sposób na szybkie sfinansowanie inwestycji bądź innych działań, których koszty mają zostać docelowo pokryte ze środków unijnych. Najczęściej korzystają z niego inwestorzy, którym przyznano takie środki, ale nie chcą oni oczekiwać na zakończenie wszystkich formalnych procedur zmierzających do podpisania umowy finansowania i przekazania samych środków.

Z tych względów kredyt pomostowy jest krótkoterminowym zobowiązaniem. W założeniu powinien on zostać spłacony po otrzymaniu środków z funduszy unijnych, dlatego nie ma konieczności zaciągania kredytu na wiele lat. Poza tym kwota kredytu nie powinna przekraczać kwoty dotacji. Jest to logiczna konsekwencja faktu, że to właśnie z dotacji ma zostać spłacony kredyt. 

Bank udzielający kredytu pomostowego przekazuje środki jednorazowo bądź w transzach, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. Oczywiście sposób wypłaty gotówki powinien zostać ustalony w umowie kredytowej. Zanim omówię szczegółowe kwestie związane z takim kredytem, zastanówmy się, dla kogo jest on w ogóle dostępny.

Dla kogo dostępny jest kredyt pomostowy?

Z oferty kredytów pomostowych mogą korzystać wszyscy beneficjenci funduszy unijnych. Tym sam krąg potencjalnych kredytobiorców jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

 • Rolników;
 • Przedsiębiorców (w tym dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą);
 • Instytucje publiczne;
 • Jednostki samorządu terytorialnego;
 • Organizacje pozarządowe. 

Innymi słowy, kredyt pomostowy pod dotacje jest oferowany właściwie każdej osobie lub instytucji, która może sięgnąć po środki unijne. Jednocześnie każdy, kto zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu pomostowego, powinien dobrze zabezpieczyć swoje interesy na wypadek, gdyby nie otrzymał środków unijnych w zakładanym terminie. Na taką ewentualność warto przewidzieć klauzule umowne zakładające odroczenie spłaty kredytu inwestycyjnego. Jakie są warunki otrzymania takiego kredytu?

Przeczytaj także: Biznesplan gospodarstwa rolnego do restrukturyzacji – jak przygotować?

Kredyt pomostowy

Kredy pomostowy a środki unijne

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby otrzymać kredyt pomostowy, jest posiadanie gwarancji czy jakiegoś innego  przyznania środków unijnych. Banki właściwie nie przewidują wyjątków od tej reguły. Dlatego starania o kredyt pomostowy można rozpocząć dopiero wówczas, gdy zakończy się konkurs, w którym wyłania się beneficjentów funduszy unijnych. 

Należy podkreślić, że w niektórych bankach można znaleźć oferty łączące kredyt pomostowy dla rolników bądź przedsiębiorców działających w innych branżach z innymi rodzajami finansowania, np. kredytem inwestycyjnym. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie bardziej zaawansowanych prac, niż wynikałoby to z zakresu otrzymanego wsparcia unijnego. Stąd w wielu sytuacjach jest to ciekawe rozwiązanie, które z pewnością warto rozważyć.

 W każdym razie kredyty pomostowe najczęściej udziela się do wysokości 100 proc. otrzymanej dotacji. W ofertach banków można także znaleźć oferty takich kredytów pokrywających także równowartość wkładu własnego, jaki beneficjent musi zainwestować w większość projektów finansowych z funduszy unijnych.

Jak otrzymać kredyt pomostowy?

Obok gwarancji otrzymania środków unijnych, przy ubieganiu się o kredyt pomostowy najczęściej trzeba przygotować, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku, następujące dokumenty:

 • Biznesplan planowanego przedsięwzięcia;
 • Dokumentacje złożoną w ramach ubiegania się o fundusze unijne;
 • Zaświadczenia z ZUS/KRUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami;
 • Informacje na temat zobowiązań spłacanych w innych bankach;
 • Historię kredytową;
 • Inne materiały poświadczające zdolność kredytową beneficjenta (np. wyciąg z konta firmowego bądź bilans za poprzedni rok obrotowy).
Kredyt pomostowy – cytat

Kredyt pomostowy – oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu pomostowego, podobnie jak szereg innych warunków tego instrumentu finansowego, jest uzależnione od konkretnej oferty. Przeważnie jednak oprocentowanie zamyka się w przedziale do 5 proc. Może mieć ono charakter stały, bądź zmienny. W wielu przypadków oprocentowanie oraz prowizja jest negocjowania indywidualnie z klientem, zwłaszcza w przypadku kredytów inwestycyjnych opiewających na duże sumy. Poza tym na koszty kredytu pomostowego składa się m.in.:

 • Marża banku;
 • Opłata przygotowawcza;
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę.

Oczywiście oprocentowanie kredytu pomostowego jest uzależnione od poziomu stóp procentowych, ustalanego przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. W związku z serią podwyżek stóp procentowych, jakie miały miejsce w zeszłym roku wzrosły koszty wszystkich kredytów – w tym także kredytów pomostowych. Pomimo tych uwarunkowań kredyty pomostowe należą do stosunkowo tanich instrumentów finansowych. Zwłaszcza że dotacja unijna pokrywa ich część kapitałową. Jakie są korzyści z sięgnięcia po kredyt pomostowy?

Korzyści wynikające z kredytu pomostowego

Do najważniejszych korzyści związanych z korzystaniem z kredytu pomostowego można zaliczyć:

 • Sprawne rozpoczęcie działań objętych dotacją unijną, bez oczekiwania na załatwienie wszystkich formalności i przekazanie środków wspólnotowych;
 • Stosunkowo niskie koszty, jakie należy ponieść w związku z sięgnięciem po taki kredyt;
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa terminowego wywiązania się z harmonogramu założonego we wniosku o środki unijne;
 • Duża dostępność kredytów pomostowych wynikająca z niewielkiego ryzyka ponoszonego przez banki.

Korzyści płynące z kredytów pomostowych nie oznaczają, że po tego rodzaju finansowanie należy sięgać bezkrytycznie. Pomimo wielu sprzyjających cech jest to zobowiązanie, które trzeba będzie spłacić, a perturbacje w terminowym otrzymaniu umówionych środków unijnych mogą znacznie utrudnić regulowanie kredytu pomostowego. Dlatego – zupełnie tak samo, jak w przypadku każdego innego kredytu – przed podpisaniem umowy z bankiem należy dogłębnie przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw”. W przeciwnym razie to, co miało być szansą na rozwój, może stać się poważnym obciążeniem.

Przeczytaj także: Kredyt inwestycyjny – oprocentowanie. Od czego zależy? O czym pamiętać?

Kredyt pomostowy – oprocentowanie

Kredyt obrotowy – najważniejsze informacje

Kredyt pomostowy służy sfinansowaniu działań objętych dotacją unijną, zanim beneficjent otrzyma przyznane mu środki. Tym samym mogą z niego skorzystać osoby lub instytucje (prywatne i publiczne), które otrzymały takie finansowanie. Wówczas realizują objęte nim zadania z kredytu, a samą dotację unijną przeznaczają na jego spłatę. Przeważnie tego rodzaju kredyty charakteryzują się korzystnymi warunkami ich otrzymania, co pomaga efektywnie wykorzystać środki unijne, a przede wszystkim wyrobić się z terminową realizacją prac. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link