Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak napisać sprawozdanie do sądu? Kiedy je przygotować?

Konieczność złożenia sprawozdania finansowego jest jednym z najważniejszych obowiązków, jakie spoczywa na przedsiębiorcach – zwłaszcza, choć nie tylko, wpisanych do KRS. Radca prawny zajmujący się przygotowywaniem takich dokumentów wyjaśni jak napisać sprawozdanie do sądu.

Spis treści:

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, musi pamiętać o spełnianiu – na bieżąco – szeregu obowiązków formalnych. Zresztą żadnego przedsiębiorcy nie trzeba przekonywać do tego, jak bardzo jest to uciążliwe zadanie. Wśród tych obowiązków spore znaczenie ma przygotowanie i złożenie rocznego sprawozdania finansowego. Z tym obowiązkiem muszą liczyć się zwłaszcza przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, choć nie są od niego wolni także ci, którzy działają na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak przygotować sprawozdanie finansowe do sądu? Na to pytanie odpowiem w poniższym artykule. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Jak napisać sprawozdanie do sądu? Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców

Pytanie o to, jak napisać sprawozdanie do sądu – zwłaszcza sprawozdanie finansowe, które z pewnością jest jednym z najważniejszych – powinni zadać sobie wszyscy przedsiębiorcy funkcjonujący na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Chodzi tu więc o wszystkie spółki prawa handlowego:

 • spółkę jawną;
 • spółkę partnerską;
 • spółkę komandytową;
 • spółkę komandytowo-akcyjną;
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prostą spółkę akcyjną;
 • spółkę akcyjną.

Poza tym do KRS sprawozdania finansowe muszą składać także fundacje i stowarzyszenia – zwłaszcza wówczas, gdy w zakres ich działalności wchodzi prowadzenie działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że Krajowy Rejestr Sądowy – jak sama nazwa wskazuje – jest prowadzony przez tzw. sądy rejestrowe. Dlatego sprawozdanie finansowe we wskazanych tu przypadkach może zostać określone, jako sprawozdanie finansowe do sądu. 

Jednocześnie należy pamiętać, że osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – a więc w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – również muszą składać tego rodzaju sprawozdanie. Jednak CEIDG nie jest rejestrem sądowym, co oznacza, iż nie można tu mówić o sprawozdaniu finansowym do sądu. 

W każdym razie obowiązek złożenia sprawozdania finansowego powstaje wówczas, gdy przedsiębiorca:

 • zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • dobrowolnie wybrał prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie sprawozdanie finansowe do sądu nie musi być składane przez osoby fizyczne będące wspólnikami spółki jawnej oraz spółek partnerskich pod warunkiem, że:

 • spółka nie prowadzi ksiąg rachunkowych;
 • przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są mniejsze, niż równowartość 2 mln euro. 

Przeczytaj także: CEIDG – co to? Odpowiadamy!

Sprawozdanie do sądu – wzór

Jak składa się sprawozdanie finansowe do KRS?

Obecnie Krajowy Rejestr Sądowy działa na podstawie systemu informatycznego, pozwalającego na załatwianie zdecydowanej większości spraw przez Internet. Finansowe sprawozdanie do sądu można złożyć jedynie online – niedopuszczalne jest jego składanie w sposób tradycyjny. Nawet przesłanie tak wypełnionego formularza sprawozdania finansowego na adres właściwego sądu rejestrowego nie wywoła żadnych skutków prawnych.

W związku z tym podmiot, który ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS musi założyć konto na portalu eKRS. W większości przypadku sprawozdanie to można złożyć w sądzie rejestrowym bezpłatnie. Sprawozdanie finansowe musi zostać zapisane w określonym formacie oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę uprawnioną do jego złożenia. Najczęściej będzie to osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych lub kierownik jednostki. 

Sprawozdanie finansowe do sądu może zostać złożone za pośrednictwem pełnomocnika – adwokata, radcy prawnego lub prawnika zagranicznego. Jest to możliwe wówczas, gdy PESEL wybranego pełnomocnika został przekazany do KRS przez organy właściwego samorządu zawodowego, a on sam powołał się na swoje pełnomocnictwo przy składaniu sprawozdania. 

Sprawozdanie do sądu - cytat

Z czego składa się sprawozdanie finansowe do sądu?

Sprawozdanie finansowe do sądu składa się z:

 • bilansu;
 • rachunku zysków i strat;
 • tzw. informacji dodatkowej, składającej się przykładowo z opisu przyjętych zasad rachunkowości, proponowanego sposobu podziału zysku i strat czy podstawowych informacji dotyczących pracowników i organów jednostki;
 • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 • rachunku przepływów pieniężnych.

Przy czym dwie ostatnie we wskazanych tu pozycji należy zawrzeć w sprawozdaniu finansowym wówczas, gdy ma być ono badane przez biegłego rewidenta. 

Wraz ze sprawozdaniem finansowym należy przedłożyć:

 • sprawozdanie z działalności;
 • sprawozdanie z płatności na rzecz jednostek administracji publicznej;
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty;
 • uchwałę lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
 • opinię biegłego rewidenta lub sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.

Wzór sprawozdania finansowego do sądu

Tak, jak już zaznaczyłem, sprawozdanie finansowe do sądu składa się w sposób elektroniczny. To z kolei znacząco ułatwia zadanie. Jednocześnie warto pamiętać, że Ministerstwo Finansów opracowało Aplikację e-Sprawozdania finansowe, która w istocie stanowi wzór sprawozdania do sądu. Narzędzie to jest bezpłatne i można z niego skorzystać bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki internetowej. Aplikacja e-Sprawozdania pozwala na:

 • wprowadzenie wszystkich danych niezbędnych do przygotowania sprawozdania finansowego;
 • zapisanie danych wprowadzonych do wzoru sprawozdania finansowego;
 • otwarcie i edycję zapisanego sprawozdania;
 • przygotowanie sprawozdania dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Niestety – przynajmniej obecnie – Aplikacja e-Sprawozdania nie pozwala na przesłanie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że opracowany w Aplikacji projekt sprawozdania musi zostać oddzielnie wprowadzony do Repozytorium. Jednak zaletą Aplikacji jest m.in. to, że pozwala na przygotowanie projektu sprawozdania zgodnie z wymaganiami technicznymi przewidzianymi w KRS. Zwłaszcza pod kątem formatu pliku. 

Przeczytaj także: Kto podlega wpisowi do KRS, a kto nie?

Jak napisać sprawozdanie do sądu?

Sprawozdanie do sądu – o tym nie wolno zapomnieć

Złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego jest jednym z najważniejszych obowiązków wszystkich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Co prawda przepisy prawa przewidują szereg wyjątków, na podstawie których ten obowiązek jest uchylany, to jednak każdy przedsiębiorca powinien upewnić się, czy faktycznie może z nich skorzystać, gdyż niezłożenie sprawozdania finansowego wiąże się z poważnymi sankcjami.

Dokument ten należy przesłać do KRS w sposób elektroniczny – złożenie papierowej wersji nie jest dopuszczalne – i należy w nim ująć takie kwestie jak przede wszystkim bilans oraz rachunek zysków i strat. Sprawozdanie finansowe można przygotować za pomocą bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link