Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. CEIDG – co to? Odpowiadamy!

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – czyli CEIDG – to najważniejszy rejestr, o którym muszą pamiętać wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Nieumieszczenie w nim wpisu bądź podanie w nich nieprawdy wiąże się z bardzo poważnymi problemami. Szczegóły wyjaśnia zawodowy prawnik.

Spis treści:

W obrocie gospodarczym liczy się wiedza o sytuacji, w jakiej znajduje się potencjalny kontrahent oraz możliwość jej szybkiego ustalenia. Dlatego od wielu lat stawia się na jawność wpisów dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – a w tym także osób fizycznych. To właśnie z myślą o nich prowadzone jest CEIDG. Co warto wiedzieć o tym rejestrze? Okazuje się, że to jest kluczowy system dla każdego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

KPR – baner formularz kontaktowy

CEIDG – co to? Podstawy prawne

CEIDG – co to jest, można ustalić właściwie jedynie odnosząc się do obowiązujących przepisów prawa – stanowi skrót od nazwy „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej”. CEIDG stanowi podstawowy rejestr dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz dla wspólników spółek cywilnych. Centralna Ewidencja jest jawna i dostępna w Internecie, stąd każdy zainteresowany może zapoznać się z zamieszczonych w niej wpisami.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
 • udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie,
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 • udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Wpis do CEIDG – o czym należy pamiętać?

Skoro CEIDG to przede wszystkim ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, to kluczową sprawą jest dokonywanie wpisów do tego rejestru oraz zakres informacji, jakie należy w nich ujawnić. W tym kontekście należy pamiętać, że do najważniejszych danych, jakie wpisuje się do CEIDG, należy:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL,
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa,
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu,
 • adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Przeczytaj także: Zawieszenie działalności gospodarczej. Poradnik

CEIDG

Co można załatwić w CEIDG?

Zgodnie z przepisami prawa do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można się wpisać po elektronicznym wypełnieniu wniosku przez zainteresowanego. Organ obsługujący CEIDG ma obowiązek dokonać wpisu najpóźniej w następnym dniu roboczym następującym po dniu wpływu wniosku.

Skoro najprostsza odpowiedź na pytanie, co to jest CEIDG to wyjaśnienie, iż jest to rejestr publiczny dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, to warto wiedzieć, że dzięki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca może bez wychodzenia z domu załatwić wiele spraw. Należą do nich:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej,
 • żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.
CEIDG - co to jest? Cytat

Domniemanie prawdziwości danych wpisanych do CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, aby spełniać swoją funkcję, musi dawać gwarancje, że zamieszczone w niej wpisy są zgodne z prawdą – a więc z aktualnym stanem faktycznym, w którym znajduje się przedsiębiorca. Dlatego do zamieszczenia jakichkolwiek wpisów w tej Ewidencji niezbędne jest złożenie przez przedsiębiorcę stosownych oświadczeń. Do najważniejszych należą:

 • oświadczenie o podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej jakimkolwiek zakazem wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy,
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Aby każdy, kto przegląda wpisy zamieszczone w CEIDG mógł zakładać, że są one prawdziwe, ustawodawca przewidział możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej każdego przedsiębiorcę, który podał do Ewidencji nieprawdziwe dane. W takich przypadkach należy liczyć się z naprawdę surowymi konsekwencjami. 

Przeczytaj także: Jaka jest odpowiedzialność prokurenta za brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? Wyjaśniamy

Ewidencja działalności gospodarczej

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za podanie nieprawdziwych danych

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że podane powyżej przykłady oświadczeń, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W grę wchodzi tu kara nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. Warto pamiętać, że w treści oświadczenia zawiera się klauzula „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie wnioskodawcy o tej odpowiedzialności.

Ponadto – zgodnie z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną:

 • zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek,
 • niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie,
 • niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.

Przedsiębiorca może uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej, o której tu mowa, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności. 

W każdym razie z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że numer CEIDG – co to jest stanowi kwestię prostą to wyjaśnienia, gdyż jest to po prostu numer w Ewidencji, pod którym widnieje dany przedsiębiorca – po prostu pozwala skontrolować sytuację przedsiębiorcy. 

CEIDG – to warto wiedzieć

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEIDG – to podstawowy rejestr, w którym widnieją dane osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W tym wspólników spółki cywilnej. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji trzeba złożyć przed rozpoczęciem działalności oraz w przypadku zmiany danych dotyczących prowadzonego biznesu. Zaniedbanie tych obowiązków przez przedsiębiorcę lub podanie w CEIDG nieprawdziwych danych wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami – odszkodowawczymi i karnymi. Stąd po prostu warto zadbać o dokładne wywiązanie się z tych obowiązków. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link