Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Ile zarabia komornik? Co wpływa na wynagrodzenie?

Wiele osób zastanawia się, ile zarabia komornik. Otóż wysokość jego zarobków zależy przede wszystkim od przepisów prawa oraz skuteczności komornika. Kwestie te wyjaśni radca prawna specjalizujący się w sprawach egzekucyjnych.

Po lekturze poniższego tekstu będziesz wiedział m.in.:

 • Czym różni się postępowanie egzekucyjnego od windykacji?
 • Od czego zależy wysokość zarobków komornika?
 • Ile może zarobić komornik?

Spis treści:

 1. Kim jest komornik i co robi? Różnica między egzekucją komorniczą a windykacją
 2. Jak ustalić ile zarabia komornik?
 3. Co obejmują koszty postępowania egzekucyjnego?
 4. Jakie opłaty pobiera komornik?
 5. Ile może zarobić komornik?
 6. Zarobki komornika – kompendium wiedzy

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Tym samym jego działalność – a co za tym idzie zarobki – jest ściśle uregulowana przez prawo. Dlatego zarobki komornika w dużej mierze kształtuje ustawodawca, który z kolei znaczną część sum, jakie każdego miesiąca może zarobić komornik, powiązał z jego skutecznością w egzekwowaniu świadczeń. Ile więc zarabia komornik? Jak to ustalić? Na te pytania odpowiem w poniższym artykule.

KPR – baner formularz kontaktowy

Kim jest komornik i co robi? Różnica między egzekucją komorniczą a windykacją

Zarobki komornika sądowego stanowią refleks jego pozycji, jaką zajmuje w systemie wymiaru sprawiedliwości. Działa ona zawsze przy sądzie rejonowym i jest organem postępowania egzekucyjnego podlegającym nadzorowi sądu. Innymi słowy – w pewnym uproszczeniu – pozycję komornika można porównać do sytuacji urzędnika, którego wynagrodzenie zawsze jest ściśle określone w przepisach prawa. 

Badając, jak zarabia komornik, nigdy nie wolno zapominać o tych uwarunkowaniach. Komornik sądowy nigdy nie działa na wolnym rynku, a tym samym nie może dowolnie kształtować stawek na swoje usługi. Skoro jest organem postępowania egzekucyjnego, to jego zadaniem pozostaje wypełnianie zadań określonych przez ustawodawcę, zwłaszcza w Kodeksie postępowania cywilnego. Zarobki komornika są związane właśnie z podejmowaniem czynności egzekucyjnych. Czym różnią się one od windykacji?

Na rynku działa sporo firm oferujących usługi z zakresu windykacji. Jednak od razu trzeba zaznaczyć, że windykacja nie jest tym samym, co egzekucja. Są to dwa zupełnie różne rozwiązania z zakresu dochodzenia wierzytelności. Do podstawowych różnic między nimi zalicza się:

 • jedynie egzekucja jest postępowaniem prowadzonym przez organ państwowy, tj. komornika sądowego lub organ uprawniony do realizacji postępowania egzekucyjnego w administracji. Windykacja w żadnym razie nie ma przymiotu takiej procedury;
 • tym samym windykator nie ma prawa podejmowania typowych czynności egzekucyjnych, np. dokonywania opisu i oszacowania majątku dłużnika, czy tym bardziej jego przejmowania i prób sprzedaży. Jeżeli do takich działań dojdzie, powinny być one rozpatrywane z punktu widzenia zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej;
 • skoro windykacja nie jest postępowaniem uregulowanym przez ustawodawcę, to ma charakter nieoficjalny i zawsze musi mieścić się w granicach wyznaczonych przez prawo. W istocie windykator może zachęcać dłużnika do dobrowolnego uregulowania zaległości, wskazywać na konsekwencje braku spłaty wierzytelności czy mediować między dłużnikiem a jego wierzycielami.

Windykator w istocie działa w sposób rynkowy, stąd jego wynagrodzenie jest kwestią ustaleń między nim a wierzycielem, na rzecz którego działa. Zawsze zaś to, jak zarabia komornik, pozostaje pokłosiem jego pozycji prawnej. 

Jak ustalić ile zarabia komornik?

Ustalenie ile zarabia komornik, należy rozpocząć od przypomnienia, że komornik nie prowadzi działalności gospodarczej nastawionej na zysk. Jest on funkcjonariuszem publicznym, a pod pewnymi względami także urzędnikiem państwowym. Jego działania zawsze muszą następować na podstawie i w granicach przepisów prawa regulujących egzekucję komorniczą, a więc przede wszystkim w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego. Ustawodawca jasno sprecyzował także, jakie opłaty może pobierać komornik. 

W związku z tym zarobki komornika zależą przede wszystkim od:

 • kosztów prowadzonego postępowania;
 • skuteczności komornika w odzyskiwaniu należności od dłużnika.

Zawsze jednak należy pamiętać, że każdy z tych czynników jest ściśle uregulowany przez prawo. Przede wszystkim dłużnik, wobec którego jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, powinien o tym pamiętać. Gdyby okazało się, że komornik pobiera jakieś nienależne mu środki, dłużnik powinien natychmiast zareagować, np. składając stosowną skargę na komornika.

Ile zarabia komornik?

Co obejmują koszty postępowania egzekucyjnego?

Pierwszą kategorią składającą się na koszty postępowania egzekucyjnego są tzw. koszty działalności egzekucyjnej komornika, określone w art. 152 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Zgodnie z tym przepisem wskazane tu koszty obejmują:

 • koszty osobowe i rzeczowe ponoszone w związku z prowadzoną działalnością egzekucyjną;
 • koszty ochrony zajętego mienia oraz ubezpieczenia mienia kancelarii i własnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • koszty przejazdów w miejscowości będącej siedzibą komornika, obrotu pieniężnego oraz przewozu drobnych ruchomości niewymagających transportu specjalistycznego;
 • koszty korespondencji inne niż koszty doręczenia korespondencji w toku prowadzonego postępowania;
 • obowiązkowe opłaty na samorząd komorniczy ponoszone zgodnie z przepisami ustawy;
 • inne koszty niezbędne do wykonywania czynności egzekucyjnych oraz czynności przewidzianych przepisami ustawy, jeżeli nie są pokrywane w ramach wydatków gotówkowych w toku egzekucji.

Należy do tego dodać jeszcze środki określone w ustawie z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. Koszty te obejmują m.in.:

 • koszty ogłoszeń, transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, w której siedzibę ma kancelaria;
 • koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania;
 • opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego;
 • opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności.

Oczywiście nie wszystkie środki przekazywane komornikowi ze wskazanych powyższych tytułów stanowią jego „prywatne środki”. Większość z nich mają na celu pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego, natomiast to ile zarabia komornik sądowy, zależy od wysokości opłat związanych z prowadzeniem tego postępowania. 

Przeczytaj także: Syndyk a komornik – czym się różnią ich role i uprawnienia?

Zarobki komornika

Jakie opłaty pobiera komornik?

Opłaty komornicze dzieli się na:

 • opłaty stosunkowe;
 • opłaty stałe.

Wysokość tych opłat jest ściśle uzależniona od przepisów ustawy o kosztach komorniczych. Mówiąc wprost: komornik nie może pobrać ani złotówki więcej z tytułu opłat komorniczej, niż to, co wynika z przepisów prawa. Warto więc pamiętać, że dokładny sposób kalkulowania tych opłat również regulują przepisy. 

W tym kontekście nie wolno zapominać o tym, że:

 • opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą być niższe niż 150 złotych i wyższe niż 50 000 złotych;
 • w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia;
 • jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

Komornik – zarobki, jakie może on osiągnąć, również w dużej mierze od tego zależą – przeprowadza także czynności, za które należy się stała opłata. Wynosi ona 400 złotych m.in., gdy chodzi o:

 • wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku;
 • wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości;
 • zabezpieczenie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
 • wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.

Natomiast opłatę stałą w wysokości 1000 złotych pobiera się za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz wykonanie polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie. 

Przeczytaj także: Co może zająć komornik? To warto wiedzieć!

Komornik - ile zarabia?

Ile może zarobić komornik?

W praktyce komornicy najczęściej zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych. Dlatego kluczowe dla oszacowania, ile zarabiają komornicy, ma fakt, że od egzekucji takich świadczeń pobierają oni opłatą stosunkową, wynoszącą 10 proc. wyegzekwowanego świadczenia. I właśnie z tego względu zarobki komornika w dużej mierze zależą od jego skuteczności. W końcu liczy się tu to świadczenie, które komornik faktycznie wyegzekwował, a nie to, które miał wyegzekwować. 

Tym samym w dużej mierze zarobki komornika w znacznej części zależy od tego, jaka jest wartość spraw trafiających do jego kancelarii. Jeżeli wartość zadłużenia, jakie ma wyegzekwować, jest wysoka, to może on liczyć na proporcjonalnie wyższe zarobki. Z tego też względu trudno podać sumy, na jakie w każdym miesiącu może liczyć komornik. Statystyki podają, że przeciętne zarobki komorników sądowych kształtują się w okolicach kilku tysięcy złotych netto. Choć oczywiście może zdarzyć się, że osiągną one o wiele wyższy poziom. 

Poza tym czynności w postępowaniu egzekucyjnym niekiedy mogą być wykonywane przez aplikantów bądź asesorów komorniczych. Co do zasady powinni być oni zatrudnieni w kancelarii komorniczej na umowach o pracę, a ich zarobki są uzależnione od stawek rynkowych, jednak zawsze muszą spełniać wymagania przewidziane w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zarobki komornika – kompendium wiedzy

Komornik nie prowadzi działalności gospodarczej poddanej logice rynkowej, która pozwalałby mu właściwie dowolnie kształtować ceny swoich usług. Jego zarobki w decydującej mierze zależą od wysokości opłat – stałych i stosunkowych – jakie może pobierać za swoje czynności. Jednocześnie ich wysokość jest ściśle uzależniona od przepisów prawa. W praktyce kluczowe znaczenie ma fakt, że w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych komornik może – w większości przypadków – pobrać opłatę stosunkową wynoszącą 10 proc. wyegzekwowanego świadczenia. Dlatego jego zarobki są uzależnione od skuteczności, jaką się wykazuje. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link