Pytanie o to, co może zająć komornik ma kluczowe znaczenie dla każdego dłużnika, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Odpowiedzi na to pytanie udzieli radca prawny specjalizujący się w oddłużaniu. 

Spis treści:

 1. Co może zająć komornik? Lista rzeczy i praw
 2. Czego nie może zabrać komornik?
 3. Jak przebiega egzekucja komornicza?
 4. Jak bronić się przed zajęciem komorniczym?
 5. Co może zająć komornik? Najważniejsze zagadnienia

Egzekucja komornicza przeważnie stanowi zwieńczenie starań podejmowanych przez wierzyciela w celu odzyskania swoich należności od dłużnika. Postępowanie egzekucyjne – prowadzone przez komornika sądowego – może toczyć się jedynie na podstawach i w granicach prawa. Przepisy określają zaś nie tylko sam przebieg procedury egzekucyjnej, ale również uprawnienia komornika oraz to, co może, a czego nie może on zająć. W praktyce znajomość tych regulacji jest kluczowa dla każdego dłużnika. Dlatego postaram się je przybliżyć. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Co może zająć komornik? Lista rzeczy i praw

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co może zająć komornik należy rozpocząć od analizy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego odnoszących się do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Najczęściej przeprowadza się egzekucję z:

 • ruchomości;
 • nieruchomości;
 • wynagrodzenia za pracę;
 • rachunków bankowych;
 • innych praw majątkowych.

Trzeba pamiętać, że uprawnienia komornika dotyczą zajęcia na poczet wierzytelności tylko tych rzeczy i praw, których właścicielem jest dłużnik. Co do zasady niedopuszczalne jest zajęcie tego, co nie jest własnością dłużnika – nawet, gdyby jakieś rzeczy znajdowały się np. w mieszkaniu należącym do niego.

Poza tym zawsze zanim komornik przystąpi do czynności egzekucyjnych najpierw wzywa dłużnika – wyznaczając mu odpowiedni, np. dwutygodniowy, termin – do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Jeżeli w tym czasie dłużnik wywiąże się ze swoich obowiązków wobec wierzyciela – przykładowo poprzez spłatę wszystkich zaległości – to zadawanie sobie pytania „co może zabrać komornik?” w ogóle straci rację bytu. W takich okolicznościach po prostu nie dochodzi do egzekucji. Ponadto warto pamiętać, że nawet po wszczęciu egzekucji dłużnik i wierzyciel mogą zawrzeć ugodę, której wynikiem może być umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jednak zawarcie takiego porozumienia zawsze jest kwestią dłużnika i wierzyciela.

Co może zabrać komornik?

Czego nie może zabrać komornik?

W praktyce ustalenie, co komornik może zająć, jest dużo prostsze, gdy spojrzy się na sprawę z innego punktu widzenia zadając sobie pytanie o to, czego zająć nie może.

Lista rzeczy, które nie podlegają egzekucji komorniczej jest bardzo długa i obejmuje m.in.:

 • niezbędne przedmioty gospodarstwa domowego (np. pralka, lodówka, odkurzacz, kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna, łóżka, stoły, krzesła itp.);
 • ubranie konieczne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu, a także codzienne ubrania oraz pościel;
 • zapasy żywności i opału, które są niezbędne dłużnikowi i jego rodzinie przez okres jednego miesiąca;
 • niektóre wpływy na rachunek bankowy (przykładowo świadczenie 500+, zasiłki dla opiekunów, dodatki rodzinne);
 • wypłatę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tym samym egzekucja komornicza nigdy nie może doprowadzić do sytuacji, w której dłużnik utraci możliwość w miarę normalnego funkcjonowania. Ponadto trzeba pamiętać o jeszcze jednym, bardzo ważnym zagadnieniu. Jeżeli pytanie „co może zająć komornik 2022?” stawia rolnik, obowiązują tu jeszcze dodatkowe zasady dotyczące ograniczeń w zajmowaniu składników gospodarstwa rolnego.

Chodzi tu m.in. o:

 • potomstwo zwierząt;
 • 20 sztuk drobiu;
 • stado kur niosek;
 • stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry;
 • zakontraktowane zwierzęta rzeźne;
 • podstawowe narzędzia i maszyny rolnicze;
 • ciągnik i części zamienne do niego oraz paliwo, a także maszyny z nim współpracujące;
 • zapasy paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Kwestia dotycząca tego, co może zabrać komornik z mieszkania lub z innych miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika przekłada się na sposób prowadzenia egzekucji. Tak, jak już zostało wspomniane postępowanie egzekucyjnego zawsze rozpoczyna się od wezwania dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Komornik przystępuje do swoich czynności dopiero wówczas, gdy dłużnik nie wywiąże się z tego obowiązku. 

W zdecydowanej większości przypadków postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela. Zgodnie z art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego złożenie przez wierzyciela wniosku o szczęście egzekucji otwiera możliwość jej przeprowadzenia za pomocą wszystkich dopuszczalnych przez prawo sposobów – za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Do niej zawsze konieczny jest specjalny wniosek wierzyciela. 

Co prawda wierzyciel zawsze może wskazać wybrany przez siebie sposób egzekucji, jednak komornik nie musi uwzględniać tego wniosku. Jego obowiązkiem jest przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w sposób jak najmniej uciążliwy dla dłużnika. Ponadto, jeżeli egzekucja z jednej części majątku oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik ma prawo żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku. Co to oznacza w praktyce?

W rzeczywistości komornik najpierw sięga po najprostsze metody egzekucji – a więc przede wszystkim po zajęcie rachunku bankowego oraz wynagrodzenia za pracę. Dopiero wówczas, gdy sposoby te okażą się niewystarczające do pokrycia roszczeń wierzyciela oraz kosztów egzekucji, komornik – co może zabrać jest już dla nas jasne – wdraża bardziej zaawansowane działania, w postaci zajęcia ruchomości czy nieruchomości. 

Co może zabrać komornik?

Jak bronić się przed zajęciem komorniczym?

Uprawnienia komornika zostały ściśle określone, stąd zawsze musi on działać w ramach wyznaczonych przez ustawodawcę. Tym samym dłużnik powinien bronić się przed wszelkimi nieprawidłowościami i nadużyciami pojawiającymi się podczas postępowania egzekucyjnego. Do najważniejszych środków ochrony praw dłużnika w czasie egzekucji zalicza się:

 • skarga na czynność komornika;
 • powództwo przeciwegzekucyjne. 

Skarga na czynność komornika może zostać złożona do sądu zawsze wtedy, gdy dojdzie do naruszenia przepisów regulujących przebieg postępowania egzekucyjnego. Przykładem takiego naruszenia jest zajęcie rzeczy lub praw, z których nie można prowadzić egzekucji. Skargę wnosi się do sądu w terminie siedmiu dni licząc od dnia, w którym doszło do naruszenia.

Natomiast powództwo przeciwegzekucyjne dzieli się na dwa rodzaje:

 • powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
 • powództwo o zwolnienie spod egzekucji.

Skuteczne zastosowanie pierwszego ze wskazanych tu rozwiązań prowadzi do zakończenia postępowania egzekucyjnego, natomiast drugiego do odzyskania przez dłużnika tego, co zajął komornik. Są to więc niezwykle użyteczne narzędzia służące ochronie praw dłużnika, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 

Co może zająć komornik? Najważniejsze zagadnienia

To, co może zająć komornik zostało jasno określone przez prawo. Postępowanie egzekucyjne można prowadzić tylko w jego ramach, stąd komornikowi nigdy nie wolno zajmować rzeczy i praw wyłączonych spod egzekucji, przykładowo niektórych świadczeń socjalnych, wynagrodzenia za pracę do wysokości „najniższej krajowej” czy rzeczy codziennego użytku, służących dłużnikowi i jego domownikom. Przed ewentualnymi naruszeniami ze strony komorników zawsze należy się bronić, wykorzystując do tego możliwości pozostawione w Kodeksie postępowania cywilnego. Należy do nich przede wszystkim skarga na czynność komornika oraz powództwo przeciwegzekucyjne. W każdym razie egzekucja nigdy nie może pozbawić dłużnika możliwości normalnej egzystencji.

KPR – baner formularz kontaktowy