Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga na czynność komornika jest podstawowym środkiem ochrony praw dłużnika i wierzyciela. Stosujemy ją, kiedy zostaną naruszone lub zagrożone nasze prawa przez postępowanie komornika. Warto zapoznać się z jej wzorem oraz najważniejszymi informacjami. Doświadczony radca prawny podpowie, jak prawidłowo przygotować taki dokument, co należy zrobić, aby go złożyć, oraz jakich efektów możemy się spodziewać.  

Spis treści:

 1. Jak napisać skargę na komornika? Przykładowy wzór
 2. Skarga na czynności komornika – kiedy można ją zgłosić?
 3. Skarga na czynność komornika – jakie obowiązują terminy?
 4. Skarga na czynności komornika – wszystko, co musisz wiedzieć

Każde postępowanie egzekucyjne poważnie ingeruje w sytuację dłużnika, służąc jednocześnie ochronie praw wierzyciela. Wiadomo, że interesy dłużnika i wierzyciela przeważnie są zupełnie przeciwstawne, co samo przez się zwiastuje spore emocje i trudności związane z egzekucją. Jednocześnie zarówno dłużnik, jak i wierzyciel mają w ramach postępowania egzekucyjnego określone uprawnienia. Ich ochronie służy skarga na czynność komornika. Warto zapoznać się wcześniej z całą procedurą, aby na przyszłość wiedzieć, jak działać i szybko zareagować. Jak taki dokument powinien wyglądać? Kiedy i na jakich zasadach można go złożyć? Wyjaśniam te kwestie poniżej. Zapraszam do lektury! 

Jak napisać skargę na komornika? Przykładowy wzór

Skarga na czynność komornika powinna spełniać wszystkie wymagania, jakie ustawodawca stawia przed pismem procesowym. Oczywiście w skardze należy wymienić wszelkie zarzuty stawiane komornikowi oraz ich uzasadnienie. Pismo to może, przykładowo, wyglądać w następujący sposób:

Kraków, 30 listopada 2022 r.

Wierzyciel:

Słodkie Ciastkarnie sp. z o.o.

ul. Konrada Majchrzaka 24

31-300 Kraków

Dłużnik:

Jan Nowak

ul. Pawła Karskiego 25a

32-500 Kraków

PESEL: 00103208012

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 

Wydział I Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

za pośrednictwem

Jacka Kowalskiego 

komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Sygn. akt Kmp 56/22

Skarga na czynność komornika

Działając w imieniu własnym:

 1. wnoszę skargę na następujące czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jacka Kowalskiego, prowadzącego egzekucję pod sygnaturą Kmp 56/22: zajęcie nieruchomości;
 2. ponadto wnoszę o uchylenie zaskarżonej czynności oraz zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 21 listopada 2022 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jacek Kowalski wszczął wobec mnie postępowanie egzekucyjne z należącej do mnie nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Pawła Karskiego 25a, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, nr księgi KR1P/00002256/8 oraz dokonał jej zajęcia. 

O ile samo wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec mnie nie budzi wątpliwości, o tyle nie sposób zgodzić się z dokonanym zajęciem nieruchomości. Zasadą, wynikającą z art. 799 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego jest przeprowadzenie egzekucji w sposób jak najmniej uciążliwy dla dłużnika, przy założeniu, że istnieje możliwość wyboru pomiędzy kilkoma sposobami egzekucji. Wobec faktu, że przedmiotowa nieruchomość jest głównym składnikiem mojego majątku, trudno mieć wątpliwości, iż wybrano najbardziej uciążliwy dla mnie sposób egzekucji. 

Tymczasem na moim koncie bankowym posiadam środki pieniężne pozwalające na pokrycie sumy odpowiadającej ok. 80 proc. egzekwowanej należności. Poza tym pozostaję zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co z kolei otwiera możliwość prowadzenia egzekucji z mojego wynagrodzenia o pracę. O faktach tych informowałem Komornika Sądowego Jacka Kowalskiego pismem z dnia 28 listopada 2022 r., sporządzonym i przesłanym przesyłką poleconą do w/w Komornika bezpośrednio po otrzymaniu przeze mnie pisma informującego o wszczęciu w stosunku do mnie postępowania egzekucyjnego. Jasne więc jest, że prowadzący postępowanie egzekucyjne miał pełną wiedzę co do mojego stanu majątkowego, a pomimo tego wybrał najbardziej uciążliwą z dostępnych metod egzekucji.

W związku z powyższym wnoszę, jak we wstępie.

Załączniki:

1) Dowód uiszczenia opłaty sądowej od skargi (50 zł);

2) Odpis skargi i załączników.

Skarga na czynności komornika – kiedy można ją zgłosić?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego skargę na czynność komornika ma prawo złożyć strona postępowania egzekucyjnego lub inna osoba, której prawa zostały przez daną czynność zagrożone lub naruszone. Nie ma zatem wątpliwości, że ze skargi może skorzystać wierzyciel i dłużnik. Poza tym skargę można złożyć również na brak dokonania stosownej czynności przez komornika, a więc na jego zaniechanie.

Dzięki temu komornik zyskuje możliwość uznania całości skargi. Jeżeli do tego dojdzie, to sprawa nie trafia do sądu. 

Nie ma przeszkód do tego, aby skargę na czynność komornika złożyć na urzędowym formularzu. Jest on bez problemu dostępny w Internecie, a także chyba w każdym sądzie rejonowym. Wówczas należy wypełnić odpowiednie rubryki oraz dołączyć wymagane załączniki. W każdym przypadku skarga podlega opłacie sądowej wynoszącej 50 zł.

Przeczytaj także: Jak działają systemy Lex i Legalis? Odkrywamy ich tajemnice

Skarga na czynność komornika – jakie obowiązują terminy?

Składając skargę na czynność komornika, nie wolno zapominać o obowiązujących terminach. Do najważniejszych należy termin na złożenie oraz na rozpatrzenie skargi. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego:

 • skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana;
 • sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.

Skarga na czynności komornika – wszystko, co musisz wiedzieć

Skarga na czynność komornika to podstawowy środek ochrony praw dłużnika, wierzyciela oraz innych podmiotów, których prawa zostały naruszone lub zagrożone przez działania komornika sądowego. Należy zauważyć, że skarga przysługuje również w sytuacjach, gdy komornik nie podjął właściwych czynności, choć powinien był to zrobić. Składa się ją do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Jednak nie robi się tego bezpośrednio, tylko za pośrednictwem samego komornika. Pozwala mu to na uznanie całości skargi, a tym samym na nieprzekazywanie jej do sądu.

Zobacz również: Czy opiekun prawny odpowiada za długi osoby ubezwłasnowolnionej?

Skarga może zostać samodzielnie napisana lub złożona na urzędowym formularzu. Bardzo ważne jest zachowanie terminów. Co do zasady omawiana tu skarga powinna zostać złożona w ciągu tygodnia od dnia, w którym komornik dokonał czynności. Skuteczność przełożonej skargi zależy od precyzyjnego przedstawienia zarzutów oraz dowód. Warto dokładnie opisać, jakie zachowania wpłynęły na złożenie przez nas tego dokumentu. 

Jeśli sąd uzna skargę za zasadną, może to skutkować uchyleniem czynności komorniczej i zobowiązaniem komornika do naprawienia ewentualnych szkód. W niektórych przypadkach może to także prowadzić do postępowania dyscyplinarnego wobec komornika.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link