Aktualności | Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Sankcje kredytu darmowego – jakie warunki...

Sankcje kredytu darmowego to sposób na to, aby spłacić tylko pożyczony kapitał, bez żadnych odsetek i opłat. Jednak z tej możliwości można skorzystać jedynie w ściśle określonych okolicznościach. Wyjaśni je radca prawny pomagający klientom w dochodzeniu swoich praw od banków. 

Spis treści:

Konsument jest chroniony przez przepisy prawa na wiele różnych sposobów. Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ustawodawca przyznaje szczególną ochronę również na gruncie spraw kredytowych i finansowych. Przykładem takiego mechanizmu prawnego może być sankcja kredytu darmowego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z niej skorzystać? Wyjaśnię to w poniższym tekście. Zapraszam do lektury!

KPR – baner formularz kontaktowy

 

Sankcje kredytu darmowego – od czego zacząć?

Bank jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w specyficznej branży. Właściwie każdy klient banku powierza mu swoje oszczędności i korzysta z produktów finansowych, które mogą doprowadzić do realnych strat ekonomicznych. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przez banki obowiązującego prawa, przede wszystkim w zakresie uprawnień przysługujących konsumentom. W przypadku, gdy nie wykonują one tych obowiązków bądź czynią to w sposób nieprawidłowy, należy reagować.

Jednym z możliwych rozwiązań w takich okolicznościach są sankcje kredytu darmowego unormowane w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Jest to stosunkowo proste rozwiązanie. Na jego podstawie kredytobiorca oddaje bankowi jedynie pożyczony kapitał – bez odsetek i innych kosztów kredytu. Kluczową kwestią jest tu ustalenie jak i kiedy skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Przeczytaj też: Opodatkowanie fundacji rodzinnych – jak to działa?

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim sankcja kredytu darmowego polega na złożeniu bankowi przez konsumenta będącego kredytobiorcą pisemnego oświadczenia. Ustawodawca nie określił jego treści, ale be wątpienia w takim oświadczeniu należy:

 • Jednoznacznie wskazać, że celem konsumenta jest skorzystanie z sankcji kredytu darmowego;
 • Podać wszelkie informacje pozwalające na identyfikację kredytobiorcy (zwłaszcza jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny) oraz zobowiązania kredytowego (przykładowo numer umowy zawartej z bankiem);
 • Określić okoliczności uzasadniające sankcję kredytu darmowego;
 • Podpisać oświadczenie i przesłać je listem poleconym lub złożyć osobiście w oddziale banku. Można skorzystać także z bankowości elektronicznej.

Oświadczenie jest najważniejszym dokumentem w każdej sprawie, z jaką wiąże się sankcja kredytu darmowego. Kancelaria świadcząca usługi w zakresie tego rodzaju spraw musi odznaczać się naprawdę dużym doświadczeniem w zakresie obsługi kredytobiorców. Bez niego bardzo trudno skutecznie skorzystać z sankcji kredytu darmowego i skutków z nią związanych. 

Nie wolno zapominać, że z sankcji kredytu darmowego można skorzystać jedynie w ciągu roku od dnia wykonania umowy. Po upływie tego terminu uprawnienie do sankcji kredytu darmowego po prostu wygasa. Dlatego konsument nigdy nie powinien zwlekać ze złożeniem bankowi stosownego oświadczenia. 

Skutki sięgnięcia po sankcję kredytu darmowego

Sankcja darmowego kredytu oznacza możliwość spłaty przez konsumenta całości swojej pożyczki lub kredytu bez żadnych dodatkowych opłat. Konsument oddaje jedynie kapitał pożyczony od kredytodawcy. Tu jednak powstaje pytanie: na jakich zasadach powinien nastąpić taki zwrot? Ustawa o kredycie konsumenckim jednoznacznie stanowi, że kluczowe znaczenie ma tu treść umowy. Zgodnie z art. 45 ust. 1 wskazanej ustawy, po złożeniu oświadczenia o zastosowaniu sankcji kredytu darmowego zwrot środków powinien nastąpić w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Dopiero wówczas, gdy umowa nie przewiduje zasad spłaty na taką ewentualność, zastosowanie znajdują regulacje ustawowe. Zgodnie z nimi konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy. Jeżeli natomiast  umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

 • pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
 • dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Ponadto omawiana tu sankcja może zostać zastosowana tylko w ściśle określonych przypadkach.

Kiedy sankcja kredytu darmowego jest dopuszczalna?

Sankcja kredytu darmowego jest dopuszczalna wówczas, gdy kredytodawca dopuści się ściśle określonych naruszeń. Chodzi tu o:

 • Zawarcie umowy kredytu bez zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej;
 • Nieokreślenie w umowie danych identyfikujących konsumenta; rodzaju kredytu; czasu obowiązywania umowy; całkowitej kwoty kredytu; terminu i sposobu wypłaty kredytu; stopy oprocentowania kredytu warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu (jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy); rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta ustalonej w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia; zasad i terminu spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy; informacji o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki; rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu; sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje; terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek, a także kwoty odsetek należnych w stosunku dziennym; niepodanie informacji o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz o procedurze spłaty kredytu przed terminem, oraz informacji o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie; 
 • Niepodanie w umowie o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności bądź w umowie o kredyt konsumencki przewidująca odroczenie płatności, lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt opisu towaru, lub usługi oraz ceny nabycia towaru, lub usługi;
 • Niepodanie w umowie o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegający spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy informacji o limicie kredytu; całkowitym koszcie kredytu; informacji o możliwości żądania w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu przez konsumenta oraz o opłatach stosowanych od chwili zawarcia umowy, oraz warunkach ich zmiany;
 • Przekroczenie dopuszczalnej łącznej kwoty wysokości opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz  odsetek za opóźnienie;
 • Przekroczenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Sprawdź również: Sankcja kredytu darmowego – co to jest i na czym polega?https://kpr-restrukturyzacja.pl/sankcja-kredytu-darmowego-co-to-jest-i-na-czym-polega/

Sankcja kredytu darmowego – podsumowanie najważniejszych informacji 

Sankcja kredytu darmowego może zostać zastosowana jedynie w ściśle określonych przypadkach, wskazanych w ustawie o kredycie konsumenckim. Aby skorzystać z tej sankcji należy złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy. Warto w tym dokumencie wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają sankcję darmowego kredytu. Prawidłowe zredagowanie tego dokumentu może przesądzić o bezproblemowym zastosowaniu omawianego tu rozwiązania. Choć każdy kredytodawca powinien być w takich wypadkach przygotowany nawet na konieczność pozwania banku do sądu. Dlatego tak istotne jest sięgnięcie po profesjonalną obsługę prawną. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link