Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Sankcja kredytu darmowego – co to jest i na czym...

Sankcja kredytu darmowego pozwala konsumentowi, który zaciągnął kredyt lub pożyczkę, spłacić jedynie pożyczony kapitał. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie i jak z niego skorzystać? Wyjaśni radca prawny, który od wielu lat skutecznie walczy o prawa konsumentów-kredytobiorców. 

Spis treści:

Każdy konsument, który ma zamiar zawrzeć jakąkolwiek umowę kredytową, powinien zachować daleko idącą ostrożność. Niestety, często kredyty i pożyczki są niebezpiecznymi produktami, a nieuwaga przy podpisywaniu kontraktu może prowadzić do naprawdę bardzo poważnych skutków. Przykładem mogą tu być frankowicze, którzy – co prawda z coraz większą skutecznością – od wielu lat walczą o swoje prawa. Na szczęście ustawodawca przewidział szereg instrumentów, za pomocą których konsument-kredytodawca może bronić się przed nieuczciwymi praktykami banków. Jednym z nich jest sankcja kredytu darmowego. Na czym polega to rozwiązanie? Zapraszam do lektury tekstu, w którym to wyjaśnię. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Sankcja kredytu darmowego – podstawowe informacje

Sankcja kredytu darmowego znajduje swoją normatywną podstawę w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym przepisem w przypadku, gdy kredytodawca naruszy wymienione w tym przepisie obowiązki, konsument ma prawo – po złożeniu pisemnego oświadczenia – zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

W związku z tym sankcje kredytu darmowego sprowadzają się do tego, że konsument będący kredytobiorcą spłaca kredytodawcy jedynie sam pożyczony kapitał, bez żadnych dodatkowych kosztów stanowiących zarobek dającego kredyt. Ustawodawca wychodzi bowiem z założenia – charakterystycznego zresztą dla przepisów prawa dotyczących obrotu konsumenckiego – że przedsiębiorca (przykładowo bank) dopuszczający się naruszeń wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie może czerpać korzyści z takiej sytuacji.

Tym samym, z praktycznego punktu widzenia, niezwykle istotnego znaczenia nabierają dwie kwestie:

 • w przypadku jakich naruszeń konsument ma prawo skorzystać z sankcji kredytu darmowego;
 • na jakich zasadach spłaca się pożyczony kapitał po sięgnięciu po sankcję kredytu darmowego. 

Zobacz także: Restrukturyzacja kredytu – co to jest i jak działa?

Kiedy ustawodawca dopuszcza zastosowanie sankcji kredytu darmowego

Stosownie do przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, sankcja darmowego kredytu może zostać zastosowana, gdy kredytodawca:

 • zawarł umowę kredytu bez zachowania odpowiedniej formy (np. pisemnej bądź aktu notarialnego);
 • w umowie o kredyt konsumencki nie określono m.in. rodzaju kredytu; czasu obowiązywania umowy; całkowitej kwoty kredytu; terminu i sposobu wypłaty kredytu; rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania; kosztów związanych z kredytem;
 • nie przestrzegał specjalnych zasad przewidzianych dla umowy o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności; umowy o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegający spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy oraz umowy umowy o kredyt konsumencki przewidującą odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt;
 • przekroczył dopuszczalny poziom odsetek za zwłokę bądź pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Nigdy nie należy zapominać, że z każdą z tych przesłanek łączy się cały szereg szczegółowych kwestii. Stąd w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności umowy kredytowej, powinien przeprowadzić jej pogłębioną analizę prawną, która pozwoli ocenić szanse na skuteczne skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Ponadto po sankcję darmowego kredytu można sięgnąć maksymalnie w ciągu roku od dnia wykonania umowy.

Zasady spłaty kapitału po skorzystaniu przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego

Skoro odpowiedź na pytanie, co to jest sankcja kredytu darmowego, stała się dla nas jasna, warto zastanowić się, w jaki sposób należy spłacać kredyt po złożeniu przez konsumenta stosownego oświadczenia kredytodawcy. Tak, jak już wspomniałem, jeżeli prawidłowo zastosujesz sankcję kredytu darmowego, to oddasz jedynie pożyczony kapitał. W grę wchodzą tu następujące reguły zwrotu:

 • jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy;
 • jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł lub dziesięciu lat, w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Również więc w tym obszarze kluczową kwestią jest analiza treści zawartej umowy kredytowej. Bez tego nie sposób określić, w jakim terminie konsument ma obowiązek zwrócić kredytodawcy pożyczony od niego kapitał. 

Czytaj też: Oddłużanie chwilówek – jak przebiega proces?

Jak powinno wyglądać oświadczenie konsumenta?

Aby sankcja kredytu darmowego – co to jest definiuje przywołany powyżej art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim – doszła do skutku, stosowne oświadczenie konsumenta musi zostać złożone w formie pisemnej. Bez uwzględnienia tego wymogu nie będzie można skorzystać z dobrodziejstwa spłaty jedynie pożyczonego kapitału. Niedopuszczalne więc jest, np. zgłoszenie chęci sięgnięcia po sankcję kredytu darmowego konsultantowi pracującemu na linii telefonicznej banku. Natomiast nie ma przy tym znaczenia, czy konsument złoży swoje pisemne oświadczenie osobiście w placówce banku, czy też prześle je pocztą na właściwy adres korespondencyjny.

Jeżeli masz zamiar przygotować pismo, w którym oświadczyć swojemu bankowi, że korzystasz z sankcji kredytu darmowego, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na jego treść. Samo złożenie takiego oświadczenia nie zamyka bankowi bądź instytucji pożyczkowej możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Dlatego najlepiej od razu, w wyczerpujący sposób, przedstawić całość argumentacji uzasadniającej możliwość sięgnięcia po sankcję darmowego kredytu. Prawidłowa argumentacja stwarza szanse na to, że kredytodawca uzna zasadność omawianego tu kroku i zrezygnuje np. z pozwania konsumenta do sądu. 

Sankcja kredytu darmowego – o czym nie wolno zapomnieć?

Sankcja kredytu darmowego jest jednym ze sposobów na zabezpieczenie praw konsumenta-kredytodawcy. Dzięki tej sankcji taki kredytodawca spłaca jedynie pożyczony kapitał, bez dodatkowych odsetek czy jakichkolwiek innych kosztów. Jednocześnie z sankcji kredytu darmowego można skorzystać jedynie w ściśle określonych przypadkach, związanych z dopuszczeniem się przez bank lub inną instytucję finansową naruszeń wprost wskazanych w ustawie o kredycie konsumenckim. Z omawianego tu uprawnienia konsument może skorzystać jedynie w ciągu roku od dnia wykonania umowy. Aby sankcja kredytu darmowego doszła do skutku, konsument musi złożyć kredytodawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Z pewnością warto przygotować je na wysokim poziomie merytorycznym. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link