Każde przedsiębiorstwo, które znalazło się w trudnościach, należy ratować. Na tym właśnie polega Polityka Nowej Szansy. W jaki sposób założenie to realizuje się w praktyce? Na to pytanie odpowie specjalista od rozwiązywania problemów firm.

Spis treści:

 1. Na czym polega Polityka Nowej Szansy?
 2. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Polityki Nowej Szansy
 3. Dla kogo dedykowana jest Polityka Nowej Szansy?
 4. Wniosek o pomoc publiczną w ramach Polityki Nowej Szansy
 5. Zakończenie

Przedsiębiorcy borykają się z naprawdę poważnymi problemami, których źródła są niezwykle rozbudowane. Wiążą się one przede wszystkim z negatywnymi zjawiskami makroekonomicznymi, jak np. inflacja. Jednak do tego dochodzą jeszcze niekorzystne zmiany prawa, wprowadzane w ramach Polskiego Ładu. Zdecydowanie obniżył on – w istocie i tak niewielki – poziom bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców. Pewnym światłem w tym tunelu jest Polityka Nowej Szansy, w ramach której prowadzący własny biznes mogą sięgnąć po ciekawe formy wsparcia. Jak z nich efektywnie skorzystać? Zapraszam do lektury tekstu, w którym wskażemy najważniejsze kwestie, o których warto pamiętać w obszarze Polityki Nowej Szansy.

KPR – baner formularz kontaktowy

Na czym polega Polityka Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy to specjalny program pomocowy, adresowany właściwie do wszystkich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Założenie Polityki Nowej Szansy jest bardzo proste: każdą firmę, która znalazła się w tarapatach, należy ratować. A ogłoszenie jej upadłości należy traktować za ostateczność, z której można skorzystać tylko wówczas, gdy inne środki zawiodą. Bądź gdy nie ma szans na ich powodzenie. W tym kontekście warto pamiętać, że właściwie każdy biznes można uratować. O ile wie się, co należy zrobić w tym celu i odpowiednio wcześnie wiedzę tę przekuje się w czyn.

Zobacz też: Jaka jest odpowiedzialność prokurenta za brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? Wyjaśniamy

Przekłada się to także na obowiązujące ustawodawstwo, które wyraźnie daje pierwszeństwo postępowaniu restrukturyzacyjnemu przed postępowaniem upadłościowym. Z punktu widzenia przepisów polskiego prawa nie jest to nowość. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku Prawem restrukturyzacyjnym oraz Prawem upadłościowym sąd – o ile w tym samym czasie wpłynął do niego wniosek o restrukturyzację oraz o upadłość – zawsze najpierw rozpoznaje wniosek o rozpoczęcie wobec dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego. Jednocześnie w czasie trwania restrukturyzacji niedopuszczalne jest ogłoszenie upadłości.

W tym kontekście Polityka Nowej Szansy – w dużej mierze wypracowana na poziomie Unijnym – nie jest w Polsce nowością. Jednak nie oznacza to, że nie niesie ze sobą pewnych zmian. Wręcz przeciwnie, a do najpoważniejszych należy reforma prawa restrukturyzacyjnego – które zgodnie z unijną dyrektywą drugiej szansy – ma ewoluować w kierunku wprowadzenia prostych, niesformalizowanych postępowań oddłużeniowych. Wyrazem tych zmian jest nowela Prawa restrukturyzacyjnego, która weszła w życie 1 grudnia 2021 roku. Kolejne zmiany są na etapie opracowywania. Jednocześnie w ramach omawianej Polityki funkcjonują programy wsparcia dla przedsiębiorców. Na czym one polegają? Okazuje się, że możliwości są tu naprawdę szerokie.

polityka nowej szansy - na czym polega

Polecamy również: Przewłaszczenie na zabezpieczenie a upadłość dłużnika. Omówienie

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Polityki Nowej Szansy

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Polityki Nowej Szansy jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Na wsparcie to składa się:

 • pomoc na ratowanie, obejmująca przede wszystkim pożyczkę dla przedsiębiorców udzielaną na okres sześciu miesięcy;
 • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, również będące pożyczką, z tym że udzielaną na maksymalnie okres 18. miesięcy;
 • pomoc na restrukturyzację, zawierającym wiele różnego rodzaju instrumentów, w tym m.in. objęcie akcji lub udziałów, emisja obligacji, konwersję pożyczki, ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Oczywiście skorzystanie z każdej z tych form wsparcia przedsiębiorców jest uwarunkowane koniecznością spełnienia określonych przesłanek. Dla kogo więc dostępna jest Polityka Nowej Szansy? Odpowiedź wydaje się prosta: dla każdego przedsiębiorcy, który ma problemy finansowe. Jednak – jak zawsze – diabeł tkwi w szczegółach.

Dla kogo dedykowana jest Polityka Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy – tarcza antykryzysowa, co istotne, wprowadzana w czasie pandemii COVID-19 również była jej przejawem – została skierowana przede wszystkim do wszystkich przedsiębiorców znajdujących się w kryzysie finansowym. Jednocześnie zawsze służy ona jego przezwyciężeniu i właśnie z tego względu każda ze wskazanych poprzednio, trzech form pomocy, została obwarowana szczegółowymi warunkami, odnoszącymi się także do pojęć mikro-, małego-, średniego i dużego przedsiębiorcy.

I tak z pomocy na ratowanie może skorzystać przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jednak celem tej pomocy jest zagwarantowanie mu możliwości funkcjonowania na rynku przez okres niezbędny do podjęcia jednej z dwóch, kluczowych decyzji: opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności gospodarczej. W czasie tym przedsiębiorca powinien przeprowadzić niezbędne analizy, które pozwolą mu podjąć właściwą decyzję w omawianej tu materii.

Przeczytaj także: Opłata od wniosku o uzasadnienie – najważniejsze informacje

Inny cel ustawodawca postawił przed tymczasowym wsparciem restrukturyzacyjnym. Co prawda również ono jest udzielane przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jednak jego zadaniem jest umożliwienie mu wdrożenie działań restrukturyzacyjnych, niezbędnych do przywrócenia długookresowej zdolności konkurowania na rynku. Podobne założenia leżą u podstaw pomocy na restrukturyzację. Jednak udziela się ją po to, aby przedsiębiorca miał szansę zrealizować przygotowany przez siebie plan restrukturyzacji.

Wobec tego trzeba podkreślić, że zawsze efektywne skorzystanie z instrumentów Polityki Nowej Szansy jest uzależnione od:

 • dobrego przeanalizowania przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;
 • dobór optymalnych rozwiązań;
 • zaplanowanie i wdrożenie działań mających na celu powrót przedsiębiorcy do dobrej kondycji.
polityka nowej szansy - dla kogo

Wniosek o pomoc publiczną w ramach Polityki Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy otwiera przed przedsiębiorcą nowe możliwości, jednak warunkiem sięgnięcia po nie zawsze jest wniosek. W przypadku pomocy na ratowanie oraz tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego składa się go do Agencji Rozwoju Przemysłu, zajmującej się dystrybucją środków finansowych przeznaczonych na te programy. Trzeba pamiętać, że:

 • wniosek musi być prawidłowo – formalnie i merytorycznie – przygotowany. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z jego zwrotem;
 • wnioski składa się w trybie ciągłym – a więc nie ma jednego harmonogramu, w którym musi zostać złożony;
 • wysokość przyznanych środków zależy od poziomu wyczerpania funduszy dostępnych w danym roku;
 • stąd im wcześniej wniosek zostanie złożony, tym większe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Biorąc pod uwagę poziom wyzwań i trudności, jakie wiążą się z przygotowaniem wskazanych tu wniosków, warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalisty biegłego w ich opracowywaniu.

Zainteresuj się: Jakie są koszty postępowania upadłościowego spółki? Lista

Zakończenie

Polityka Nowej Szansy obejmuje różnego rodzaju działania zmierzające do ułatwienia zadłużonym przedsiębiorcom ich restrukturyzacji, a więc przede wszystkim oddłużenia. Obecnie składają się na nią zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym, zmierzające do maksymalnego odformalizowania oraz ułatwienia prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych. Wchodzi w to także umożliwienie przedsiębiorcom do skorzystania ze specjalnych form – najczęściej finansowego – wsparcia, które mają przywrócić ich do dobrego funkcjonowania na rynku. Sięgając po mechanizmy Polityki Nowej Szansy, zawsze trzeba się dobrze zastanowić, odpowiadając sobie przede wszystkim na dwa podstawowe pytania: jakie są źródła problemów firmy oraz jak je najlepiej rozwiązać.

KPR – baner formularz kontaktowy