Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Polityka Nowej Szansy – na czym ona...

Każde przedsiębiorstwo, które znalazło się w trudnościach, należy ratować. Na tym właśnie polega Polityka Nowej Szansy. W jaki sposób założenie to realizuje się w praktyce? Na to pytanie odpowie specjalista od rozwiązywania problemów firm.

Spis treści:

 1. Na czym polega Polityka Nowej Szansy?
 2. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Polityki Nowej Szansy
 3. Dla kogo dedykowana jest Polityka Nowej Szansy?
 4. Wniosek o pomoc publiczną w ramach Polityki Nowej Szansy
 5. Jak skorzystać z Polityki Nowej Szansy?
 6. Zakończenie – jak skorzystać z Polityki Nowej Szansy?

Przedsiębiorcy borykają się z naprawdę poważnymi problemami, których źródła są niezwykle rozbudowane. Wiążą się one przede wszystkim z negatywnymi zjawiskami makroekonomicznymi, jak np. inflacja. Jednak do tego dochodzą jeszcze niekorzystne zmiany prawa, wprowadzane w ramach Polskiego Ładu. Zdecydowanie obniżył on – w istocie i tak niewielki – poziom bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców. Pewnym światłem w tym tunelu jest Polityka Nowej Szansy, w ramach której prowadzący własny biznes mogą sięgnąć po ciekawe formy wsparcia. Jak z nich efektywnie skorzystać? Zapraszam do lektury tekstu, w którym wskażemy najważniejsze kwestie, o których warto pamiętać w obszarze Polityki Nowej Szansy.

KPR – baner formularz kontaktowy

Na czym polega Polityka Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy to specjalny program pomocowy, adresowany właściwie do wszystkich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Założenie Polityki Nowej Szansy jest bardzo proste: każdą firmę, która znalazła się w tarapatach, należy ratować. A ogłoszenie jej upadłości należy traktować za ostateczność, z której można skorzystać tylko wówczas, gdy inne środki zawiodą. Bądź gdy nie ma szans na ich powodzenie.

Polika Nowej Szansy, wypracowana na poziomie Unii Europejskiej, polega przede wszystkim na stworzeniu kompleksowego systemu wsparcia oraz zakłada promowanie systemów wczesnego ostrzegania przed problemami firmy. W tym kontekście warto pamiętać, że właściwie każdy biznes można uratować. O ile wie się, co należy zrobić w tym celu i odpowiednio wcześnie wiedzę tę przekuje się w czyn.

Zobacz też: Jaka jest odpowiedzialność prokurenta za brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? Wyjaśniamy

Przekłada się to także na obowiązujące ustawodawstwo, które wyraźnie daje pierwszeństwo postępowaniu restrukturyzacyjnemu przed postępowaniem upadłościowym. Z punktu widzenia przepisów polskiego prawa nie jest to nowość. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku Prawem restrukturyzacyjnym oraz Prawem upadłościowym sąd – o ile w tym samym czasie wpłynął do niego wniosek o restrukturyzację oraz o upadłość – zawsze najpierw rozpoznaje wniosek o rozpoczęcie wobec dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego. Jednocześnie w czasie trwania restrukturyzacji niedopuszczalne jest ogłoszenie upadłości.

W tym kontekście Polityka Nowej Szansy – w dużej mierze wypracowana na poziomie Unijnym – nie jest w Polsce nowością. Jednak nie oznacza to, że nie niesie ze sobą pewnych zmian. Wręcz przeciwnie, a do najpoważniejszych należy reforma prawa restrukturyzacyjnego – które zgodnie z unijną dyrektywą drugiej szansy – ma ewoluować w kierunku wprowadzenia prostych, niesformalizowanych postępowań oddłużeniowych. Wyrazem tych zmian jest nowela Prawa restrukturyzacyjnego, która weszła w życie 1 grudnia 2021 roku. Kolejne zmiany są na etapie opracowywania.

Bardzo często – zwłaszcza średnim przedsiębiorstwom przeżywającym trudności – nie wystarczają rozwiązania prowadzące do nabywania nowych kwalifikacji czy związane z wdrażaniem nowych działań biznesowych. Dlatego planowane zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym mają doprowadzić do tego, że zadłużony przedsiębiorca będzie mógł w sprawny sposób wypracować porozumienie z wierzycielami, dotyczące spłaty ich wierzytelności. Ponadto w ramach Polityki Nowej Szansy funkcjonują programy wsparcia dla przedsiębiorców. Spora część tych programów jest dystrybuowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na czym one polegają? Okazuje się, że możliwości są tu naprawdę szerokie.

polityka nowej szansy - na czym polega

Polecamy również: Przewłaszczenie na zabezpieczenie a upadłość dłużnika. Omówienie

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Polityki Nowej Szansy

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Polityki Nowej Szansy jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Na wsparcie to składa się:

 • pomoc na ratowanie, obejmująca przede wszystkim pożyczkę dla przedsiębiorców udzielaną na okres sześciu miesięcy;
 • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, również będące pożyczką, z tym że udzielaną na maksymalnie okres 18. miesięcy;
 • pomoc na restrukturyzację, zawierającym wiele różnego rodzaju instrumentów, w tym m.in. objęcie akcji lub udziałów, emisja obligacji, konwersję pożyczki, ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Oczywiście skorzystanie z każdej z tych form wsparcia przedsiębiorców jest uwarunkowane koniecznością spełnienia określonych przesłanek. Polityka Nowej Szansy kierowana jest do mikro, małych i średnich firm. Działalności gospodarcze prowadzone w tych rozmiarach napotykają rosnące trudności, związane przede wszystkim z wysoką inflacją, problemami z dostawami niezbędnych towarów, rosnącymi cenami energii czy wzrastającymi kosztami pracy. Dla kogo więc dokładnie dostępna jest Polityka Nowej Szansy? Odpowiedź wydaje się prosta: dla każdego przedsiębiorcy, który ma problemy finansowe. Jednak – jak zawsze – diabeł tkwi w szczegółach.

Dla kogo dedykowana jest Polityka Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy – tarcza antykryzysowa, co istotne, wprowadzana w czasie pandemii COVID-19 również była jej przejawem – została skierowana przede wszystkim do wszystkich przedsiębiorców znajdujących się w kryzysie finansowym. Jednocześnie zawsze służy ona jego przezwyciężeniu i właśnie z tego względu każda ze wskazanych poprzednio, trzech form pomocy, została obwarowana szczegółowymi warunkami, odnoszącymi się także do pojęć mikro-, małego-, średniego i dużego przedsiębiorcy.

I tak z pomocy na ratowanie może skorzystać przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jednak celem tej pomocy jest zagwarantowanie mu możliwości funkcjonowania na rynku przez okres niezbędny do podjęcia jednej z dwóch, kluczowych decyzji: opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności gospodarczej. W czasie tym przedsiębiorca powinien przeprowadzić niezbędne analizy, które pozwolą mu podjąć właściwą decyzję w omawianej tu materii.

Przeczytaj także: Opłata od wniosku o uzasadnienie – najważniejsze informacje

Polityka Nowej Szansy – cytat

Inny cel ustawodawca postawił przed tymczasowym wsparciem restrukturyzacyjnym. Co prawda również ono jest udzielane przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jednak jego zadaniem jest umożliwienie mu wdrożenie działań restrukturyzacyjnych, niezbędnych do przywrócenia długookresowej zdolności konkurowania na rynku. Podobne założenia leżą u podstaw pomocy na restrukturyzację. Jednak udziela się ją po to, aby przedsiębiorca miał szansę zrealizować przygotowany przez siebie plan restrukturyzacji.

Wobec tego trzeba podkreślić, że zawsze efektywne skorzystanie z instrumentów Polityki Nowej Szansy jest uzależnione od:

 • dobrego przeanalizowania przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;
 • dobór optymalnych rozwiązań;
 • zaplanowanie i wdrożenie działań mających na celu powrót przedsiębiorcy do dobrej kondycji.
polityka nowej szansy - dla kogo

Wniosek o pomoc publiczną w ramach Polityki Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy otwiera przed przedsiębiorcą nowe możliwości, jednak warunkiem sięgnięcia po nie zawsze jest wniosek. W przypadku pomocy na ratowanie oraz tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego składa się go do Agencji Rozwoju Przemysłu, zajmującej się dystrybucją środków finansowych przeznaczonych na te programy. Trzeba pamiętać, że:

 • wniosek musi być prawidłowo – formalnie i merytorycznie – przygotowany. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z jego zwrotem;
 • wnioski składa się w trybie ciągłym – a więc nie ma jednego harmonogramu, w którym musi zostać złożony;
 • wysokość przyznanych środków zależy od poziomu wyczerpania funduszy dostępnych w danym roku;
 • stąd im wcześniej wniosek zostanie złożony, tym większe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Biorąc pod uwagę poziom wyzwań i trudności, jakie wiążą się z przygotowaniem wskazanych tu wniosków, warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalisty biegłego w ich opracowywaniu. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne czy pomoc na ratowanie mogą naprawdę pomóc przedsiębiorcy w wyjściu z zadłużenia, jednak kluczowe dla sukcesu jest odpowiednie napisanie wniosku i zaplanowanie sposobu wydatkowania środków.

Zainteresuj się: Jakie są koszty postępowania upadłościowego spółki? Lista

Jak skorzytsać z Polityki Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy polega na stworzeniu kompleksowego systemu wsparcia dla przedsiębiorców. Jednak nie oznacza to, że prowadzący własną działalność gospodarczą, którzy borykają się z trudnościami finansowymi, czy organizacyjnymi muszą czekać na wdrożenie jakiś specjalnych, nowych rozwiązań pomocowych. Można – a nawet trzeba – korzystać z tych mechanizmów, które są dobrze znane i sprawdzone. Wśród nich na czoło wysuwają się postępowania restrukturyzacyjne. Skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji jest naprawdę bardzo duża. Zwłaszcza gdy wybierze się odpowiednią procedurę naprawczą, dostosowaną do sytuacji dłużnika. 

Celem każdej restrukturyzacji jest zawarcie układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. To w tym dokumencie – który najpierw musi zostać przegłosowany przez wierzycieli, a następnie zatwierdzony przez sąd – określa się sposób restrukturyzacji zobowiązań. Dopuszczalne jest zastosowanie każdego sposobu restrukturyzacji, który nie jest zakazany przez prawo. Najczęściej jednak dłużnicy decydują się na zaproponowanie wierzycielom np. odroczenia płatności, umorzenia części zobowiązań, rozłożenia spłaty na raty. Ciekawym mechanizmem może okazać się także konwersja wierzytelności na udziały lub akcje. Wówczas wierzyciel staje się udziałowcem firmy, zyskując wpływ na jej działalność oraz uczestnicząc w podziale zysków. Długofalowo może to okazać się dużo ciekawszą perspektywą, niż spłata należności przez dłużnika. 

Wśród sądowych form naprawy przedsiębiorstwa wyróżnia się sanacja, która obok zawarcia układu pozwala także na kompleksowe rozwiązanie trudności firmy w ramach tzw. działań sanacyjnych. Warto także pamiętać, że w ramach postępowań restrukturyzacyjnych możliwe jest otrzymanie pomocy publicznej, m.in. poprzez restrukturyzację zobowiązań wobec ZUS bądź skarbówki.

Zakończenie – jak skorzystać z Polityki Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy obejmuje różnego rodzaju działania zmierzające do ułatwienia zadłużonym przedsiębiorcom ich restrukturyzacji, a więc przede wszystkim oddłużenia. Obecnie składają się na nią zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym, zmierzające do maksymalnego odformalizowania oraz ułatwienia prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych. Wchodzi w to także umożliwienie przedsiębiorcom do skorzystania ze specjalnych form – najczęściej finansowego – wsparcia, które mają przywrócić ich do dobrego funkcjonowania na rynku. Sięgając po mechanizmy Polityki Nowej Szansy, zawsze trzeba się dobrze zastanowić, odpowiadając sobie przede wszystkim na dwa podstawowe pytania: jakie są źródła problemów firmy oraz jak je najlepiej rozwiązać.

Jedno jest pewne: z rozwiązywaniem problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nigdy nie należy zwlekać. Najlepiej więc zainicjowa

ć postępowanie restrukturyzacyjne, gdy tylko pojawią się pierwsze zwiastuny problemów z wypłacalnością. Oczywiście warto rozważyć także sięgnięcie po programy pomocowe oferowane w ramach Polityki Nowej Szansy.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link