Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co oznacza?...

W dochodzeniu roszczeń wierzycielom najczęściej zależy na czasie. Niestety prowadzenie tradycyjnego postępowania sądowego jest czasochłonne, dlatego warto korzystać z uproszczonych rozwiązań. Jednym z nich jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Szczegóły tego mechanizmu wyjaśni radca prawny.

Spis treści:

Jeżeli dłużnik nie chce dobrowolnie spłacić należności, to wierzycielowi pozostaje właściwie tylko rozpoczęcie postępowania sądowego. Zawsze warto rozpocząć, o ile to możliwe, od postępowań uproszczonych. Jednym z nich jest postępowanie upominawcze, prowadzące do wydania nakazu zapłaty. Na czym ono polega? Zapraszam do lektury poniższego artykułu!

KPR – baner formularz kontaktowy

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – o co w tym chodzi?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym to, jak sama nazwa wskazuje, instytucja postępowania upominawczego. Bieg tej procedury został określony w Kodeksie postępowania cywilnego. Jej zasadniczym celem jest rozstrzygnięcie sprawy poprzez wydanie nakazu zapłaty, przy jednoczesnym ograniczeniu formalności proceduralnych do niezbędnego minimum. 

Z tych względów w postępowaniu upominawczym rozpoznaje najprostsze sprawy, zwłaszcza o roszczenia pieniężne, niewymagające przeprowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego. Dlatego wszystkie czynności w sprawie sąd podejmuje na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału stron. 

Co niezwykle istotne, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika sądowego. Tym samym skutki tego nakazu – zwłaszcza z punktu widzenia wierzyciela – są identyczne, jak uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądowego zasądzającego jego roszczenie.

Kiedy można wydać nakaz zapłaty?

Postępowanie upominawcze prowadzi się wówczas, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Procedura ta może znaleźć zastosowanie także wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Jednocześnie, zgodnie z art. 4801 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, po utracie mocy lub uchyleniu nakazu zapłaty albo w przypadku braku podstaw do jego wydania sąd rozpoznaje sprawę według przepisów ogólnych, lub w postępowaniu odrębnym właściwym dla danej sprawy, chyba że przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególności umorzenie postępowania.

Postępowanie upominawcze, do jakiej kwoty jest dopuszczalne? Otóż ustawodawca nie wskazuje takiej kwoty. W związku z tym w przedmiotowym trybie można dochodzić zapłaty każdego roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, bez względu na ich wartość. Jeżeli jednak wartość przedmiotu sporu jest mniejsza, niż 20 tys. złotych, to można sięgnąć po uproszczone postępowanie upominawcze. 

Należy podkreślić, że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, gdy:

 • roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
 • twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Przeczytaj także: Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Kiedy należy je wysłać?

Postępowanie upominawcze, do jakiej kwoty

Termin na zaspokojenie roszczenia w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze – co to jest? Zostało to już przeze mnie wyjaśnione powyżej – służy szybkiemu załatwianiu spraw. Aby osiągnąć ten cel, ustawodawca w Kodeksie postępowania cywilnego określił także terminy, w których powinna nastąpić zapłata należności na rzecz powoda. Zgodnie z przepisami wynoszą one:

 • dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce w kraju;
 • miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej;
 • miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce na terytorium Unii Europejskiej;
 • trzy miesiące od dnia doręczenia nakazu, w przypadku gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.
Postępowanie upominawcze

Zaskarżenie nakazu zapłaty

W postępowaniu upominawczym ustawodawca przewidział możliwość zaskarżenia nakazu zapłaty. Środek ten zawsze wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Ponadto w piśmie zawierającym środek zaskarżenia od nakazu zapłaty pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części oraz przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Należy pamiętać, że sąd ma obowiązek odrzucić środek zaskarżenia niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.

W postępowaniu upominawczym środkiem zaskarżenia jest sprzeciw. Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń, powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich. W każdym razie wniesienie sprzeciwu właściwie automatycznie prowadzi do utraty mocy obowiązującej nakazu zapłaty.

Elektroniczne postępowanie upominawcze – na czym polega?

Bardzo prostym i przydanym narzędziem jest elektroniczne postępowanie upominawcze, stanowiące rodzaj postępowania upominawczego. Procedura ta jest w całości prowadzona w systemie elektronicznym – nazywanym EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, który dla tych postępowań jest właściwy dla terytorium całej Polski. 

Podstawy dla elektronicznego postępowania upominawczego są takie same, jak w przypadku postępowań upominawczych, z tym że  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód jest właściwy do przeprowadzenia tego postępowania bez względu na wartość przedmiotu sporu. Ponadto:

 • w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu;
 • w trybie tym nie można dochodzić roszczenia innego, niż pieniężne. Poza tym elektroniczne postępowanie upominawcze nie jest dopuszczalne, gdyby doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju;
 • powód wnosi pisma wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 • jeżeli pozwany dokona wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dalsze pisma w sprawie wnosi wyłącznie za pośrednictwem tego systemu;
 • w pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu;
 • w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd umarza postępowanie;
 • w przypadku umorzenia postępowania każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie.

Przeczytaj także: Wezwanie do zapłaty – co musi zawierać? Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – najważniejsze informacje

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym służy dochodzeniu roszczeń pieniężnych oraz świadczeń innych rzeczy zamiennych. W trybie tym sąd przeprowadza wszystkie czynności na posiedzeniu niejawnym, co jest jednym z przejawów zminimalizowania formalności związanych z tą procedurą. Nakaz zapłaty wydaje się tylko wówczas, gdy okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości. Stąd kluczową kwestią dla otrzymania nakazu zapłaty jest posiadanie bezspornych dowodów istnienia dochodzonego świadczenia. Jednocześnie, jeżeli nakaz zapłaty się uprawomocni, ma dokładnie taką samą moc, jak wyrok sądu, a więc może stać się podstawą egzekucji komorniczej.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link