Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Ile zarabia syndyk? Od czego zależy wynagrodzenie?

Zarobki syndyka są jedną z kluczowych kwestii decydujących o atrakcyjności obejmowania tej funkcji w postępowaniu upadłościowym. Na jakie więc wynagrodzenie może liczyć syndyk masy upadłości? Na to pytanie odpowiada zawodowy prawnik specjalizujący się w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Spis treści:

Po ogłoszeniu upadłości prawie cały majątek upadłego przechodzi pod zarząd syndyka masy upadłości, których z kolei zajmuje się przede wszystkim jego spieniężeniem, dzięki czemu możliwe staje się zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Tym samym syndyk pełni niezwykle istotną rolę w każdym postępowaniu upadłościowym. Na jakie wynagrodzenie może w związku z tym liczyć?

KPR – baner formularz kontaktowy

Prawo upadłościowe określa, ile zarabia syndyk

To ile zarabia syndyk, jest ściśle uzależnione od przepisów Prawa upadłościowego. Zgodnie z jego art. 162 ust. 1 wynagrodzenie syndyka ustala się jako sumę pięciu części składowych, w granicach od dwukrotności do dwustu sześćdziesięciokrotności podstawy wynagrodzenia. Natomiast przez podstawę wynagrodzenia ustawodawca rozumie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Stosownie do regulacji Prawa upadłościowego wyróżnia się następujące części składowe wynagrodzenia syndyka:

 • część zależna od sumy wypłaconej wierzycielom w ramach wykonania planów podziału powiększonej o koszty rozwiązania stosunków pracy z pracownikami pozostającymi w zatrudnieniu w dniu ogłoszenia upadłości,
 • część zależna od liczby pracowników zatrudnionych w dniu ogłoszenia upadłości,
 • część zależna od liczby wierzycieli biorących udział w postępowaniu,
 • część zależna od czasu trwania postępowania upadłościowego od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wykonania ostatecznego planu podziału,
 • część ustalana przez sąd do siedemdziesięciu podstaw wynagrodzenia w zależności od stopnia trudności prowadzonego postępowania i jego efektywności, w szczególności od skomplikowania sytuacji prawnej i faktycznej masy upadłości, rozproszenia majątku oraz optymalizacji kosztów postępowania.

Przeczytaj także: Syndyk a komornik – czym się różnią ich role i uprawnienia?

Ile zarabia syndyk?

Suma wypłacona wierzycielom a wynagrodzenie syndyka

Pierwszą częścią, od której zależą zarobki syndyka, jest suma wypłacona wierzycielom w ramach wykonania planów podziału. Ustawodawca wprowadził tu dalsze pięć kategorii:

 • jedna podstawa wynagrodzenia – dla sumy do 100 000,00 zł,
 • cztery podstawy wynagrodzenia – dla sumy od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł,
 • dziesięć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 1 000 000,01 zł do 10 000 000,00 zł,
 • trzydzieści podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 10 000 000,01 zł do 100 000 000,00 zł,
 • osiemdziesiąt podstaw wynagrodzenia – dla sumy przekraczającej 100 000 000,00 zł.

Im bardziej więc praca syndyka będzie efektywna, na tym większe zarobki może on liczyć. 

Część wynagrodzenia zależna od liczby pracowników zatrudnionych w dniu ogłoszenia upadłości

Zarobki, jakie może osiągnąć syndyk, zależą także od liczby pracowników zatrudnianych przez upadłego. Część tę ustala się w następujący sposób:

 • połowa podstawy wynagrodzenia – od 1 do 10 pracowników,
 • trzy podstawy wynagrodzenia – od 11 do 50 pracowników,
 • dziesięć podstaw wynagrodzenia – od 51 do 200 pracowników,
 • dwadzieścia podstaw wynagrodzenia – od 201 do 400 pracowników,
 • trzydzieści podstaw wynagrodzenia – powyżej 400 pracowników.

Jeżeli upadły przedsiębiorca – w dniu ogłoszenia upadłości przez sąd – nie zatrudniał pracowników, to w ogóle nie bierze się pod uwagę tej części przy kalkulowaniu wynagrodzenia syndyka. 

Wpływ liczby wierzycieli na wynagrodzenie syndyka

Odpowiedź na pytanie ile zarabia syndyk, jest uzależniona także od liczby wierzycieli biorących udział w postępowaniu. W tym zakresie kalkulacja przedstawia się następująco:

 • połowa podstawy wynagrodzenia – do 10 wierzycieli,
 • dwie podstawy wynagrodzenia – od 11 do 100 wierzycieli,
 • cztery podstawy wynagrodzenia – od 101 do 500 wierzycieli,
 • dwadzieścia podstaw wynagrodzenia – od 501 do 1000 wierzycieli,
 • czterdzieści podstaw wynagrodzenia – powyżej 1000 wierzycieli.

Część wynagrodzenia syndyka zależna od czasu trwania postępowania upadłościowego od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wykonania ostatecznego planu podziału

Nieco bardziej rozbudowane obliczenia stosuje się przy ustalaniu części wynagrodzenia syndyka zależnej od czasu trwania postępowania upadłościowego. Wysokość tej części uzależniona jest od sumy podstaw wynagrodzenia określonych na podstawie skalkulowania dotychczas obliczonych części i kształtuje się następująco:

Dla postępowań, w których suma podstaw wynagrodzenia nie przekracza ośmiokrotności:

 • cztery podstawy wynagrodzenia, jeżeli postępowanie trwało nie dłużej niż sześć miesięcy,
 • dwie podstawy wynagrodzenia, jeżeli postępowanie trwało powyżej sześciu miesięcy, ale nie dłużej niż dwanaście miesięcy,
 • jednak jeżeli postępowanie trwało powyżej dwunastu miesięcy, wynagrodzenia nie podwyższa się o ten składnik

Dla postępowań, w których suma podstaw wynagrodzenia przekracza ośmiokrotność i nie jest większa niż czterdziestokrotność:

 • osiem podstaw wynagrodzenia, jeżeli postępowanie trwało nie dłużej niż dwanaście miesięcy,
 • cztery podstawy wynagrodzenia, jeżeli postępowanie trwało powyżej dwunastu miesięcy, ale nie dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące,
 • jednak jeżeli postępowanie trwało powyżej dwudziestu czterech miesięcy, wynagrodzenia nie podwyższa się o ten składnik

Dla postępowań, w których suma podstaw wynagrodzenia przekracza czterdziestokrotność:

 • czterdzieści podstaw wynagrodzenia, jeżeli postępowanie trwało nie dłużej niż osiemnaście miesięcy,
 • dwadzieścia podstaw wynagrodzenia, jeżeli postępowanie trwało powyżej osiemnastu miesięcy, ale nie dłużej niż trzydzieści sześć miesięcy,
 • jednak jeżeli postępowanie trwało powyżej trzydziestu sześciu miesięcy, wynagrodzenia nie podwyższa się o ten składnik.

Część wynagrodzenia syndyka ustalana przez sąd

Ostatnią część wynagrodzenia syndyka ustala sąd upadłościowy. W tym zakresie ma on obowiązek wziąć pod uwagę stopień trudności sprawy upadłościowej oraz jej efektywność, w tym zwłaszcza poziom skomplikowania sytuacji prawnej i faktycznej masy upadłości, rozproszenie majątku oraz optymalizację kosztów postępowania. Jednak decyzja sądu w tym zakresie nie może być dowolna. Przedmiotowa część wynagrodzenia syndyka nie może być wyższa, niż siedemdziesiąt podstaw wynagrodzenia.

Przeczytaj także: Skarga na syndyka – jak i kiedy ją złożyć?

Syndyk - zarobki

Kiedy określa się wynagrodzenie syndyka?

Wynagrodzenie syndyka ustalane jest etapami. Najpierw sąd określa tzw. wynagrodzenie wstępne. W toku trwania postępowania upadłościowego syndyk pobiera zaliczki na poczet tego wynagrodzenia, w wysokości 75 proc. jego wysokości. Dopiero po złożeniu ostatecznego planu podziału lub wydaniu postanowienia w przedmiocie odwołania lub zmiany syndyka, lub umorzeniu postępowania sąd upadłościowy ustala wynagrodzenie ostateczne syndyka. 

Należy podkreślić, że z wynagrodzeniem syndyka ściśle wiąże się to, ile zarabia doradca restrukturyzacyjny. Wynika to z faktu, że posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego jest niezbędne do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości. Dlatego objęcie zadań syndyka jest jednym ze sposobów zarabiania przez doradców restrukturyzacyjnych. 

Wynagrodzenie syndyka – najważniejsze informacje

Syndyk masy upadłości pełni jedną z kluczowych funkcji dla każdego postępowania upadłościowego. Jego wynagrodzenie zaś zależy od szeregu okoliczności, zwłaszcza od poziomu skomplikowania sprawy upadłościowej oraz skali wyzwań, jakie wiążą się z jej przeprowadzeniem. Jednocześnie system wynagradzania syndyków został tak pomyślany, aby zmotywować ich do jak najbardziej efektywnej pracy. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link