Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Doradca restrukturyzacyjny – jakie ma kompetencje i jak...

Restrukturyzacja i upadłość bez doradcy restrukturyzacyjnego bardzo często jest niemożliwa do przeprowadzenia. W artykule prezentujemy kompetencje doradcy restrukturyzacyjnego oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc pełnić ten zawód.

Spis treści

 1. Kim jest doradca restrukturyzacyjny?
 2. Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?
 3. Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego
 4. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
 5. Uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego
 6. Zakończenie

Analizując przepisy Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego bardzo często można zauważyć, że za pełnienie funkcji wielu organów tych postępowań odpowiada dla doradca restrukturyzacyjny – czyli osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Oczywiście wykonujący ten zawód posiadają wiele różnych uprawnień, często niezbędnych w obrocie gospodarczym. A więc jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym i jakie uprawnienia łączą się z tą funkcją?

KPR – baner formularz kontaktowy

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Z tego względu zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest jednym z zawodów regulowanych. Stąd nie mogą go wykonywać osoby, nieposiadające stosownych uprawnień – czyli przedmiotowej licencji. Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej dotyczącej kwestii spraw restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego został wprowadzony wraz z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego, a więc 1 stycznia 2016 roku. Wynikało to przede wszystkim z potrzeby zapewnienia właściwie przygotowanych kadr do świadczenia pomocy prawnej w sprawach restrukturyzacyjnych.

Przeczytaj również: Syndyk – kto to jest i czym się zajmuje? Wyjaśnia ekspert

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, dokument ten może otrzymać osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie wskazanym powyżej;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny;
 • ma nieposzlakowaną opinię;
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

W związku z tym do uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia – co najmniej na poziomie magisterskim. Ważne jest też posiadanie doświadczenia zawodowego, związanego z prowadzeniem działalności biznesowej. Wynika to z faktu, że świadczenie pomocy w kwestiach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych wymaga dobrej znajomości realiów prowadzenia działalności gospodarczej. W kwestii wykształcenia kandydata na doradcę restrukturyzacyjnego warto pamiętać także o konieczności zdania odpowiedniego egzaminu.

doradca restrukturyzacyjny - jak nim zostać

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego

Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego stanowi, że przedmiotowy egzamin przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu roku. Informacje do dokładnym terminie ogłasza Minister Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku o ogólnokrajowym zasięgu. Ogłoszenie to należy opublikować co najmniej na trzy miesiące przed planowaną datą egzaminu. Obowiązkiem Ministra Sprawiedliwości jest także powołanie siedmioosobowej komisji egzaminacyjnej. Jej zadaniem jest oczywiście przeprowadzenie samego egzaminu.

Koniecznie przeczytaj: Pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji. Lista, którą warto znać

Osoba, która ubiega się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest zobowiązana do złożenia wniosku do Ministra Sprawiedliwości. Wniosek ten dotyczy dopuszczenia do przedmiotowego egzaminu i należy złożyć go co najmniej na 45 dni przed wyznaczoną datą egzaminu, załączając do niego:

 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w innym państwie;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego ma formę pisemną i polega na rozwiązaniu testu składającego się ze stu pytań. Każde z nich ma trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. W drugiej części egzaminu konieczne jest wykonanie zadania problemowego. Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 75 punktów z części testowej oraz co najmniej 20 punktów za zadanie problemowe. Przy czym w tym drugim przypadku możliwe jest uzyskanie maksymalnie 30 punktów.

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, finansów, ekonomii oraz zarządzania. Jednak w pytaniach egzaminacyjnych zwraca się szczególną uwagę na kwestie postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej stronie internetowej – publikuje wykaz aktów prawnych oraz zalecanej literatury, która stanie się podstawą do opracowania pytań egzaminacyjnych. Oczywiście przyswojenie tego materiału wydaje się warunkiem dobrego przygotowania do egzaminu.

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Warto pamiętać, że doradcy restrukturyzacyjni mają perspektywę rozwoju zawodowego poprzez uzyskanie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Tytuł ten przysługuje doradcy restrukturyzacyjnemu, który spełnia jedno z następujących kryteriów:

 • w okresie ostatnich siedmiu lat przed złożeniem wniosku o przyznanie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadził w całości co najmniej cztery postępowania upadłościowe przedsiębiorców oraz dwa postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Warunek ten zostaje spełniony także wtedy, gdy doradca restrukturyzacyjny wykaże, że przeprowadził postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu bądź sześć postępowań restrukturyzacyjnych; postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub postępowań naprawczych zakończonych prawomocnym zatwierdzeniem układu.
 • w okresie ostatnich siedmiu lat przed złożeniem wniosku o przedmiotowy tytuł zarządzał przez co najmniej trzy lata majątkiem przedsiębiorcy – będącym co najmniej średnim przedsiębiorcą – jako członek zarządu spółki handlowej, wspólnik ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz przeprowadziła w całości co najmniej dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu;
 • w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o przedmiotowy tytuł przeprowadził w całości co najmniej jedno postępowanie układowe lub sanacyjne zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, w którym przyznanie ostatecznego wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy wynikało z ustalenia przez sąd, że w postępowaniu liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania była większa niż 100 oraz suma wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania była większa niż 10 000 000 zł.

Oczywiście kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny ma dużo szersze prawa w porównaniu z doradcą restrukturyzacyjnym.

Zobacz także: Kim jest sędzia-komisarz i jaka jest jego rola?

Uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego

Do uprawnień doradcy restrukturyzacyjnego należy w szczególności:

 • pełnienie funkcji syndyka masy upadłości;
 • wykonywanie czynności zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy;
 • pełnienie funkcji nadzorcy i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 • wykonywanie czynności doradztwa restrukturyzacyjnego.

Warto przeczytać: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Co warto o nim wiedzieć?

Zakończenie

Każdy doradca restrukturyzacyjny – wymogi do objęcia tej funkcji tylko to potwierdzają – jest powołany przede wszystkim do wsparcia przedsiębiorców w procesie restrukturyzacji bądź upadłości oraz do obejmowania różnego rodzaju funkcji w ramach tych postępowań. Do wykonywania tego zawodu niezbędne jest uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Do czego z kolei konieczne jest odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz zdanie egzaminu.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link