Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Skarga na syndyka – jak i kiedy ją złożyć?

Syndyk, jako organ postępowania upadłościowego, nie może działać dowolnie, według swego uznania. Zawsze musi on prawidłowo realizować nałożone na niego obowiązki. Uchybienia w tym zakresie mogą stać się podstawą do złożenia skargi – zwłaszcza gdy chodzi o upadłość konsumencką. Na czym polega skarga na syndyka i jak się ją składa? Na te pytania odpowie ekspert.

Spis treści:

 1. Kiedy skarga na syndyka jest dopuszczalna?
 2. Kto może złożyć skargę na syndyka?
 3. Termin na złożenie skargi na syndyka
 4. Wymagania formalne skargi na syndyka
 5. Uwzględnienie skargi przez syndyka
 6. Zakończenie

Prawidłowy bieg postępowania upadłościowego zależy od wielu czynników. Jednak prawie zawsze do najważniejszych należy prawidłowa postawa syndyka – a więc odpowiednie realizowanie nałożonych na niego przez ustawodawcę obowiązków. Jeżeli syndyk się z nich nie wywiązuje bądź co prawda wywiązuje się, ale czyni to nieprawidłowo, istnieje możliwość złożenia na niego skargi do sądu upadłościowego. Jednak, aby została ona rozpoznana i ewentualnie uwzględniona musi spełniać szereg warunków – zarówno formalnych, jak i materialnych. O czym powinni pamiętać wszyscy, którzy mają zamiar złożyć skargę na syndyka?

Skarga na syndyka – podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego możliwe jest zaskarżenie do sądu czynności lub zaniechania syndyka. Tym samym ustawodawca szeroko określa krąg zdarzeń, które mogą stać się podstawą takiego zaskarżenia. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, skarga na syndyka odnosi się do wszystkich sytuacji, w których syndyk nie wykonuje swoich obowiązków bądź czyni to w sposób nieprawidłowy. Jest to więc środek prawny, który służy dyscyplinowaniu syndyka masy upadłości, a tym samym zapewnieniu prawidłowego przebiegu samego postępowania upadłościowego. W końcu syndyk pełni w nim jedną z kluczowych funkcji.

Zobacz też: Propozycje układowe w restrukturyzacji. Najważniejsze informacje

Zawsze więc warto wiedzieć, kiedy złożenie skargi na syndyka jest dopuszczalne. Z drugiej jednak strony wydaje się, że środek ten powinien być traktowany, jako swego rodzaju ostateczność. W końcu nietrudno wyobrazić sobie nadużywanie omawianej tu skargi tylko po to, aby opóźnić przebieg całej procedury. Co z kolei może być w interesie np. upadłego. Jednak w rzeczywistości przedłużanie upadłości na niewiele się zdaje. Zamiast więc podejmować takie działania, lepiej zawczasu przeciwdziałać konieczności ogłoszenia upadłości, przede wszystkim poprzez przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

W tym kontekście warto podkreślić, że złożenie skargi na czynność syndyka bądź na jego zaniechanie nie powoduje przerwania biegu postępowania upadłościowego. Natomiast możliwe jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej czynności. Do tego jednak zawsze niezbędna jest wyraźna decyzja sądu w tej materii.

skarga na syndyka - podstawowe informacje

Kto może złożyć skargę na syndyka?

Stosownie do przepisów Prawa upadłościowego skarga na syndyka może zostać złożona przez:

 • upadłego;
 • wierzyciela;
 • inną osobę, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone.

Tym samym nie tylko podstawy do złożenia skargi na czynność syndyka zostały określone bardzo szeroko, ale również krąg uprawnionych do jej złożenia. Są nimi nie tylko dłużnik i wierzyciele – a więc uczestnicy postępowania upadłościowego – ale również wszystkie inne osoby, na których prawa czynność lub zaniechanie syndyka w jakikolwiek sposób oddziałuje.

Termin na złożenie skargi na syndyka

Skarga na syndyka – podstawa prawna dla tego środka zaskarżenia to przede wszystkim odnoszący się do upadłości konsumenckiej art. 49112a Prawa upadłościowego – może zostać złożona jedynie w ściśle określonym terminie. Ustawodawca sprecyzował go w art. 49112a ust. 4 Prawa upadłościowego. Przepis ten stanowi, że omawiana tu skarga może zostać złożona w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności, gdy upadły, wierzyciel lub osoba, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona.

Polecamy także: Zawieszenie działalności gospodarczej. Poradnik

W pozostałych wypadkach termin ten biegnie od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, wierzyciela lub osoby, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone. Jeżeli zaś do takiego powiadomienia w ogóle nie doszło, termin na zaskarżenie rozpoczyna swój bieg od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Jeszcze inaczej oblicza się termin na zaskarżenie zaniechania syndyka. Tutaj – skoro nie doszło do dokonania czynności, która powinna zostać zdziałana – siłą rzeczy nie pojawi się żadne zawiadomienie o niej.  W związku z tym skargę na zaniechanie przez syndyka dokonania czynności można wnieść w terminie siedmiu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Zasadę tę najprościej zastosować do takiej czynności, której dokonanie zostało zaplanowane lub wynika z przepisów prawa. Natomiast, jeżeli zaś takiego terminu nie ma, to wówczas czas na zaskarżenie zaniechania syndyka biegnie od momentu, gdy zaistniała konieczność dokonania danej czynności a skarżący dowiedział się, że syndyk nie wywiązał się ze swojego obowiązku.

Przeczytaj również: Umorzenie postępowania egzekucyjnego. Co warto o nim wiedzieć?

Wymagania formalne skargi na syndyka

Skarga na czynności syndyka zawsze musi czynić zadość wszystkim wymaganiom pisma procesowego. W związku z tym powinna ona składać się z dwóch podstawowych części: petitum (a więc treści wnoszonego żądania) oraz jego uzasadnienia, z podaniem okoliczności prawnych i faktycznych uzasadniających skargę. W praktyce w skardze na syndyka należy zawrzeć:

 • oznaczenie syndyka, którego działanie lub zaniechanie jest zaskarżane, a także wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy;
 • dane skarżącego (jego nazwę, adres siedziby, numer we właściwym rejestrze itp.);
 • sygnaturę akt sprawy, której skarga dotyczy;
 • określenie zaskarżonej czynności bądź opisanie zaniechania;
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności;
 • uzasadnienie skargi
 • podpis wnoszącego
 • wykaz ewentualnych załączników.

Skarga na czynności syndyka i jego zaniechania to także odpowiednia opłata. Jest to tzw. opłata podstawowa, a więc wynosi 30 złotych.

skarga na syndyka - wymagania

Uwzględnienie skargi przez syndyka

Skarga na czynność syndyka nie jest składana do sędziego-komisarza, ale do sądu upadłościowego. Jest to istotna różnica, którą należy uwzględnić w treści skargi. Jednocześnie złożenie skargi następuje za pośrednictwem syndyka, nie należy więc kierować jej bezpośrednio do sądu upadłościowego. Dzięki temu syndyk zyskuje możliwość uwzględnienia skargi. Co z kolei kończy sprawę – a więc wówczas skarga na syndyka w ogóle nie trafia do sądu upadłościowego. Jednocześnie syndyk ma obowiązek powiadomić o uwzględnieniu skargi skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. Czyni to za pośrednictwem systemu informatycznego.

Zainteresuj się: Układ ratalny ZUS. Sposób na pomoc dla zadłużonych przedsiębiorców

Jeżeli zaś syndyk nie uwzględni skargi, ma obowiązek w ciągu trzech dni od jej złożenia sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności albo wskazanie przyczyn swojego zaniechania. Wraz z tymi dokumentami syndyk przekazuje skargę do właściwego sądu upadłościowego, który zajmuje się jej merytorycznym rozpoznaniem. Sąd ma możliwość uwzględnić skargę – np. poprzez zmianę zaskarżonej czynności lub nakazanie syndykowi jej dokonania – lub ją oddalić. Skarga złożona po terminie podlega zaś odrzuceniu, jako niedopuszczalna z mocy prawa.

Zakończenie

Skarga czynność bądź zaniechanie czynności przez syndyka pod wieloma względami przypomina skargę na komornika. Do podstawowych elementów wspólnych należy tryb jej wnoszenia. W każdym przypadku nie kieruje się jej bezpośrednio do sądu, ale do komornika bądź syndyka, którzy mają prawo ją w całości uwzględnić. Skarga na komornika zawsze musi czynić zadość wszystkim wymaganiom pisma procesowego, być złożona w ustawowym terminie i opłacona. Uprawnionymi do jej złożenia są dłużnik, wierzyciele, a także każda osoba, czyje prawo zostało naruszone w wyniku działań syndyka.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link