Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Ile komornik może zabrać z emerytury?

Ustalenie, ile komornik może zabrać z emerytury, jest niezwykle istotną kwestią dla każdego emeryta, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Odpowiedź na to pytanie zależy od szeregu czynników, które wyjaśni radca prawny. 

Spis treści:

 1. Jak działają egzekucje komornicze w Polsce?
 2. Ile komornik może zabrać z emerytury?
 3. Ile komornik może zabrać z emerytury – tabela
 4. Czy komornik może zabrać 13. emeryturę?
 5. Jak chronić swoją emeryturę przed komornikiem?
 6. Wiesz już, ile komornik może zabrać z emerytury

Każde postępowanie egzekucyjne, czy to prowadzone przez komornika sądowego, czy też przez inne organy, np. egzekucji administracyjnej, musi być prowadzone na podstawie przepisów. Nierzadko chronią one dłużnika przed takim prowadzeniem egzekucji, które pozbawiłoby go możliwości normalnego funkcjonowania. Stąd dłużnikowi nigdy nie wolno zabrać wszelkich środków do życia. Jest to szczególnie istotne w przypadku emerytów, którzy najczęściej dysponują skromnym budżetem. Ile więc komornik może zabrać z emerytury?

KPR – baner formularz kontaktowy

Jak działają egzekucje komornicze w Polsce?

Pytanie o to, ile komornik może zabrać z emerytury, jest w pierwszej kolejności pytaniem o zasady, na podstawie których prowadzi się egzekucję komorniczą. Komornik nigdy nie może działać dowolnie, tylko na podstawie swojego uznania. O przebiegu egzekucji decydują przepisy prawa. W przypadku egzekucji należności cywilnoprawnych – a więc prowadzonych w celu odzyskania wierzytelności powstałych w obszarze prawa prywatnego – kluczowe znaczenie mają regulacje Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 758 tego Kodeksu sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Jednocześnie czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów. Z tego względu bieżącym prowadzeniem czynności egzekucyjnych zajmują się komornicy sądowi, natomiast sądy rejonowe nadzorują ich prace.

Jeżeli komornik sądowy przekracza swoje ustawowe uprawnienia, to wierzyciel bądź – co częściej ma miejsce – dłużnik, mają prawo skierować do sądu skargę na czynność komornika lub sięgnąć po inną formę ochrony swoich praw. Tym bardziej że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie są jedynymi, jakie normują przebieg postępowania egzekucyjnego. Warto o tym pamiętać ustalając, jaką część emerytury może zająć komornik.

Sprawdź też: Tajemnica bankowa – kogo i czego dotyczy?

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Ograniczenia w egzekucji komorniczej ze świadczeń emerytalnych reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowe znaczenie dla omawianego tu tematu mają art. 139–141 tej ustawy. Przepisy te są mocno rozbudowane, jednak najważniejsze z wynikających z nich zasad, to:

 • świadczenia alimentacyjne mogą zostać potrącone z emerytury do wysokości 60% świadczenia;
 • należności związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo–leczniczych, odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, mogą być egzekwowane do wysokości 50% świadczenia;
 • pozostałe należności mogą być egzekwowane do wysokości 25% świadczenia.

Tak, jak wspomniałem powyżej, ograniczenia w możliwości potrącania egzekwowanych sum z emerytury przez komornika są rozbudowane, dlatego najlepszą odpowiedzią na pytanie, ile komornik może zabrać z emerytury będzie tabela.

Ile komornik może zabrać z emerytury – tabela

Ustawodawca wprowadził szereg regulacji określających tzw. kwotę wolną od potrąceń. Jest to suma, która zawsze musi pozostać emerytowi po przeprowadzeniu wobec niego egzekucji komorniczej. Są to następujące kwoty:

Kwota wolna od potrąceńRodzaj egzekwowanych należności
500 złSumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie: należności alimentacyjnych, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych; należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej; należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.
825 złSumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż należności, o których mowa powyżej, z wyjątkiem należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.
660 zł Sumy przeznaczone na świadczenie wypłacane w kwocie zaliczkowej kwoty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz świadczenia rehabilitacyjnego; kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń; kwoty nienależnie pobranych świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; kwoty nienależnie pobranych świadczeń postojowych; nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne; kwoty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start; kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny; kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego; kwoty nienależnie pobranych świadczeń wyrównawczych; kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; kwoty nienależnie pobranego rodzinnego kapitału opiekuńczego; zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę; zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty.
200 złPotrącenie należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo–leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych — na wniosek dyrektorów tych placówek.

Czy komornik może zabrać 13. emeryturę?

Emeryci, wobec których komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, często zadają sobie pytanie, czy komornik może zabrać 13. emeryturę. Komornik nie ma takiej możliwości. Ustawodawca zdecydował, że tego rodzaju świadczenie jest wolne od egzekucji, co oznacza, że komornik sądowy nie jest uprawniony do jego zajęcia. W związku z tym, bez względu na okoliczności i wysokość zadłużenia, 13. emerytura musi pozostać w dyspozycji dłużnika. 

Jak chronić swoją emeryturę przed komornikiem?

Skoro wiemy już, ile komornik może zabrać z emerytury, warto zastanowić się, co zrobić, aby chronić swoją emeryturę przed egzekucją komorniczą. Najprostsza, choć bardzo trudna odpowiedź na to pytanie, brzmi: nie dopuszczać do wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez bieżące spłacanie wierzycieli. Biorąc jednak pod uwagę sytuację finansową wielu emerytów, często jest to trudne zadanie. Jeżeli zaś dojdzie do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego wobec osoby pozostającej na emeryturze lub pobierającej innego rodzaju świadczenia, to należy zadbać o to, aby egzekucja była prowadzona zgodnie z prawem. 

Oznacza to przede wszystkim zadbanie o pozostawienie emerytowi sum, z których nie wolno prowadzić egzekucji. W realiach konkretnej sprawy może to oznaczać np. złożenie skargi na czynność komornika czy wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego. 

Dowiedz się więcej: Umorzenie długu bankowego – na czym polega i kiedy jest możliwe?

Wiesz już, ile komornik może zabrać z emerytury

Egzekucja komornicza musi być prowadzona na podstawie i w granicach prawa. Ustawodawca jasno określił, jakie kwoty muszą pozostawać do dyspozycji emeryta, a więc nie mogą zostać objęcie zajęciem egzekucyjnym. Dokładna wysokość tych kwot zależy od wielu czynników, w tym zwłaszcza od tego, jaki jest rodzaj egzekwowanej należności. Jedno jest pewne: jeżeli komornik przekroczy swoje uprawnienia i zajmie emeryturę ponad to, co może zająć, należy podjąć stosowne działania. Dłużnik zawsze może i powinien chronić swoje uprawnienia. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link