Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Więzienie za długi – czy to możliwe?

Odpowiedź na pytanie o to, czy więzienie za długi jest możliwe, jest jak najbardziej pozytywna. Za niespłacanie długów można trafić do więzienia. Dlatego zawsze należy przeciwdziałać problemom ze spłatą zadłużenia, w razie konieczności na czas wdrażając restrukturyzację. 

Spis treści:

 1. Czym w świetle prawa są długi?
 2. Za jakie długi można iść do więzienia?
 3. Czy za niespłacone długi można trafić za kraty?
 4. Długi w Urzędzie Skarbowym a więzienie
 5. Jak unikać problemów związanych z długami? – okiem eksperta

Długi trzeba spłacać, a wierzyciele mają prawo domagać się tych płatności. To podstawowa zasada prawa zobowiązań. Dlatego dłużnicy, którzy zalegają z płatnościami na rzecz swoich wierzycieli, powinni liczyć się z różnego rodzaju konsekwencjami, niekiedy nawet z orzeczeniem wobec nich kary więzienia. Więzienie za długi jest możliwe, a w poniższym tekście wskażę na najczęstsze przypadki, w których może do tego dojść. Warto jednocześnie od razu podkreślić: im wcześniej dłużnik rozpoczęcie proces rozwiązywania swoich problemów, tym dla niego lepiej. Zapraszam do lektury! 

Czym w świetle prawa są długi?

Zanim odpowiem na pytanie, czy za niespłacone długi można iść do więzienia, trzeba zastanowić się, czym w ogóle jest dług. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa, dlatego jego definiowaniem zajmuje się doktryna prawnicza. Wśród prawników przez dług rozumie się najczęściej świadczenie – a więc działanie lub zaniechanie – jakie na mocy stosunku zobowiązaniowego dłużnik ma obowiązek spełnić na rzecz wierzyciela. Mówiąc potocznie, dług to po prostu ogół obowiązków dłużnika wobec wierzyciela. Obowiązki te mogą mieć charakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Samym zaś źródłem zobowiązania, obok czynności prawnych (np. umów) mogą być również czyny niedozwolone. 

Najczęściej o długach mówimy w kontekście obowiązku dłużnika polegającego na płatności na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniędzy. Wykonywanie zobowiązań – w tym oczywiście tych o charakterze pieniężnym – zawsze powinno następować zgodnie z ich treścią. W realiach spraw dotyczących zaległości z płatnością gotówki przeważnie oznacza to konieczność ścisłego przestrzegania postanowień umowy. Nawet jeżeli nie została ona zawarta w formie pisemnej. W praktyce oznacza to:

 • obowiązek płatności w ustalonych terminach i w umówionej wysokości;
 • naliczanie odsetek za opóźnienie;
 • możliwość wszczęcia przez wierzyciela stosownego postępowania zmierzającego do egzekucji jego należności. 

Do odzyskiwania długów najczęściej używa się instrumentów typowo cywilno-prawnych, a więc egzekucji komorniczej poprzedzonej wyrokiem sądu. Jednak nie oznacza to, że wierzyciele nie mogą sięgnąć również po prawo karne. Za jakie długi można iść do więzienia?

Za jakie długi można iść do więzienia?

Najważniejszym przepisem dotyczącym odpowiedzialności prawno-karnej za długi jest art. 300 Kodeksu karnego określający przestępstwo tzw. udaremnienia lub uszczuplenia egzekucji wierzyciela. Zgodnie z tym przepisem każdy, kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. To „udaremnienie lub uszczuplenie” może polegać na:

 • usuwaniu;
 • ukrywaniu;
 • zbywaniu;
 • darowaniu;
 • niszczeniu
 • rzeczywistym lub pozornym obciążaniu;
 • uszkadzaniu składników swojego majątku.

Każdy pytający, czy można iść do więzienia za długi, powinien pamiętać, że kara do trzech lat pozbawienia wolności za celowe uszczuplenie lub udaremnienie zaspokojenia wierzyciela ma charakter podstawowy. Z surowszą odpowiedzialnością należy się liczyć, gdy dłużnik:

 • udaremnia wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwowego (zagrożone pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat);
 • wyrządza szkodę kilku wierzycielom (wówczas kara pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat).

Osobnym przestępstwem w myśl obowiązującego Kodeksu karnego jest:

 • udaremnienie lub ograniczenie zaspokojenia należności poprzez utworzenia – na podstawie przepisów prawa – nowej jednostki gospodarczej i przeniesie na nią swojego majątku;
 • uchylanie się wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową.

Sprawdź też: Co można wliczyć w koszty firmy? Fakty i mity

Czy za niespłacone długi można trafić za kraty?

Ogólnie rzecz ujmując – w świetle powyższych przepisów Kodeksu karnego – nie ma wątpliwości, że więzienie za długi jest możliwe. Jednak nie chodzi tu o zwyczajne niespłacanie długów, ale o podejmowanie celowych działań, które w perspektywie możliwej upadłości dłużnika jeszcze bardziej zmniejszają szanse wierzyciela na odzyskanie swoich należności. Ujmując więc precyzyjniej omawiane tu zagadnienie, chodzi raczej o więzienie za celowe dążenie do utrudnienia czy uniemożliwienia wierzycielowi egzekucji.

Nieco inną sytuacją z prawnego punktu widzenia jest popełnienie przez dłużnika czynów, który wypełniają znamiona innych przestępstw, niż wskazane powyżej. Mowa tu przykładowo o:

 • wyłudzeniu kredytu, które może być brane pod uwagę przy ustalaniu odpowiedzi na pytanie, czy za niespłacone kredyty można iść do więzienia;
 • nieuregulowanie kar pieniężnych, mandatów bądź grzywien, które mogą zostać zamienione na karę aresztu lub pozbawienia wolności.

Dowiedz się więcej: Na czym polega analiza finansowa firmy?

Długi w Urzędzie Skarbowym a więzienie

Długi w Urzędzie Skarbowym – więzienie jest tu niestety możliwe – zawsze stanowią spory problem. Wynika to z wielu czynników, a w tym z treści obowiązującego prawa, które stwarza fiskusowi szereg możliwości stosunkowo prostego egzekwowania wierzytelności publicznoprawnych. Zresztą nierzadko tego rodzaju wierzytelności są uprzywilejowane wobec wierzycieli prywatnoprawnych, np. kontrahentów bądź klientów dłużnika. 

Pozbawienie wolności grozi za większość przestępstw skarbowych, choć nie jest to oczywiście jedyna kara, jaką ustawodawca przewidział za tego rodzaju czyny zabronione. Najważniejsze zaś rodzaje wykroczeń i przestępstw skarbowych to czyny zabronione skierowane przeciwko:

 • obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji;
 • obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami;
 • obrotowi dewizowemu;
 • organizacji gier hazardowych.

Jak unikać problemów związanych z długami? – okiem eksperta

Za długi można iść do więzienia. Na szczęście może do tego dojść jedynie na mocy wyroku sądu, który zapada po przeprowadzeniu stosownego postępowania, w którym dłużnik ma oczywiście prawo bronić swoich praw. Nie zmienia to faktu, że dłużnik, który nie reguluje należności, może zostać skazany na więzienie, co z kolei potwierdza tezę, że problemy z bieżącymi płatnościami na rzecz wierzycieli należy rozwiązywać tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeżeli więc takie trudności się pojawią, należy od razu restrukturyzować zadłużenie. Każdy dłużnik ma tu określone możliwości, nie tylko wynikające z przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. Nigdy nie należy zapominać także o rozsądnym zaciąganiu zobowiązań, które istotnie minimalizuje zagrożenie wystąpienia perturbacji w spłacaniu wierzycieli. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link