Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Fundacja rodzinna – jak wnieść do niej...

Fundacja rodzinna, aby spełniać swoje zadania, musi posiadać określony majątek. Jego wysokość musi pozwalać na swobodną realizację świadczeń na rzecz beneficjentów. Skąd zatem fundacja rodzinna czerpie swój majątek? Na to pytanie odpowie radca prawny zajmujący się tworzeniem i obsługą prawną fundacji rodzinnych. 

Spis treści:

 1. Majątek fundacji rodzinnej – co można wnieść?
 2. Jak wnieść majątek do fundacji rodzinnej – praktyczny poradnik
 3. Fundacja rodzinna – wkład finansowy, możliwości i ograniczenia
 4. Fundacja rodzinna – składniki majątkowe
 5. Fundacja rodzinna – nowe możliwości dla Twojego majątku

Przekazanie rodzinnego majątku następcom zawsze stanowi trudne zadanie, spędzające zwłaszcza przedsiębiorcą sen z powiek. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto powołać do istnienia fundację rodzinną. Wszyscy uprawnieni przez fundatora będą mogli wtedy czerpać z niej wszelkie określone korzyści. Jednak fundacja ta spełni swoje zadanie tylko wtedy, gdy będzie posiadać odpowiedni majątek, pozwalający jej na realizację celów statutów. W poniższym tekście wyjaśnię, w jaki sposób fundacja rodzinna może zgromadzić niezbędny majątek. Zapraszam do lektury! 

Majątek fundacji rodzinnej – co można wnieść?

Fundacja rodzinna została ustanowiona po to, aby ułatwić przedsiębiorcom przeprowadzenie sukcesji wypracowanego majątku. Fundacje te działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacjach rodzinnych. Jeden z rozdziałów wskazanej ustawy – a mówiąc dokładniej rozdział trzeci – został zatytułowany „Majątek fundacji rodzinnej”. Kwestie tę regulują art. 17 – art. 20. Zgodnie z art. 17 ustawy o fundacji rodzinnej fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

W związku z tym ustawa o fundacji rodzinnej nie precyzuje, co dokładnie można wnieść z tytułu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej. Ważne jest, aby wartość tego mienia nie była niższa niż 100 tys. złotych. Z praktycznego punktu widzenia jednak najlepszym rozwiązaniem jest pokrycie funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej w gotówce. Znacznie ułatwia to procedurę rejestracji – którą, co warto przypomnieć, przeprowadza Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Natomiast po zarejestrowaniu fundacji rodzinnej nie ma przeszkód, aby wnieść do niej także inne mienie, w tym nawet całe przedsiębiorstwo fundatora. Jak to zrobić? 

Dowiedz się więcej: Co powinna zawierać umowa o pracę? Sprawdzamy!

Jak wnieść majątek do fundacji rodzinnej – praktyczny poradnik

Aby wnieść majątek do fundacji rodzinnej, zawsze niezbędne jest przestrzeganie określonych zasad, wynikających z przepisów prawa. Oczywiście kluczowa tu jest ustawa o fundacji rodzinnej, ale nie jest to jedyny akt, o którym musi pamiętać wnoszący majątek. Najważniejsze jest, aby pamiętać o tym, że:

 • do zarejestrowania fundacji rodzinnej konieczne jest pokrycie funduszu założycielskiego przez fundatora. Jego wartość nie może być niższa niż 100 tys. złotych i nie musi zostać pokryta w gotówce, choć w praktyce jest to najlepsze rozwiązanie;
 • na etapie rejestracji fundator odpowiada za sporządzenie spisu mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej na pokrycie funduszu założycielskiego. Następnie spis ten aktualizuje zarząd fundacji;
 • po zarejestrowaniu fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych mienie może być do niej wnoszone nie tylko przez fundatora czy osoby mu bliskie, ale właściwie przez kogokolwiek. Zawsze fakt ten należy odnotować w spisie mienia.

Tym samym spis mienia jest jednym z najważniejszych dokumentów związanych z funkcjonowaniem fundacji rodzinnej. Zgodnie z przepisami prowadzi się go w formie pisemnej i ujawnia się w nim następujące informacje:

 • osobę wnoszącą mienie;
 • określenie rodzaju wniesionego mienia;
 • wartość każdego z wniesionych składników mienia, w wysokości określonej według stanu i cen z chwili ich wniesienia oraz ich wartości podatkowej.

Fundacja rodzinna – wkład finansowy, możliwości i ograniczenia

Wkład finansowy do fundacji rodzinnej – obok tego, że musi zostać ujawniony w spisie mienia – podlega również pewnym regułą, wyznaczającym jednocześnie możliwości i ograniczenia w korzystaniu z niego. Ustawa o fundacji rodzinnej przewiduje, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określa się proporcję wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez każdego z fundatorów lub przez fundację rodzinną. Jednocześnie mienie wniesione do fundacji rodzinnej w drodze darowizny albo spadku przez:

 • fundatora lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwo – uważa się za wniesione przez fundatora;
 • inne osoby – uważa się za wniesione przez fundację rodzinną;
 • w przypadku gdy do fundacji rodzinnej mienie wnosi wspólny zstępny, wstępny albo rodzeństwo więcej niż jednego fundatora, mienie uważa się za wniesione przez wszystkich tych fundatorów w równych częściach.

Fundacja rodzinna – składniki majątkowe

Natomiast, skoro najprostsza odpowiedź na pytanie, co to fundacja rodzinna brzmi, że jest to podmiot prawa służący zapewnieniu sprawnej sukcesji majątku przedsiębiorcy, do składników majątkowych najlepiej odpowiadających celom fundacji rodzinnej można zaliczyć:

 • gotówka;
 • papiery wartościowe;
 • ruchomości i nieruchomości;
 • udziały/akcje w spółkach prawa handlowego.
 • zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
 • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
 • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
 • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 • udzielania pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, beneficjentom;
 • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej.

Przeczytaj także: Czy wiesz, co powinna zawierać faktura VAT?

Jeżeli fundacja rodzinna prowadzi gospodarstwo rolne, może także prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 • produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
 • gospodarki leśnej.

Fundacje rodzinne nie mają prawa zajmować się działalnością gospodarczą wykraczającą poza te obszary. 

Fundacja rodzinna – nowe możliwości dla Twojego majątku

Fundacja rodzinna jest osobą prawną tworzoną przede wszystkim po to, aby efektywnie zarządzać majątkiem rodzinnym i zapewnić jego sprawną sukcesję, nieprowadzącą do rozproszenia majątku. Fundator, którym może być jedna lub kilka osób, ma obowiązek pokryć fundusz założycielski fundacji, którego równowartość nie może być mniejsza od 100 tys. złotych. Przeważnie fundusz ten jest pokrywany w gotówce. Natomiast po zarejestrowaniu fundacji rodzinnej zarówno sam fundator, jak i inne osoby mają prawo wnosić do fundacji swoje mienie. Musi być ono zawsze spisywane w specjalnej dokumentacji, zwanej spisem mienia. Jednocześnie zawsze majątek fundacji rodzinnej w pierwszej kolejności służy realizacji celów statutowych fundacji, a w tym przede wszystkim realizacji świadczeń na rzecz jej beneficjentów. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link