Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Kim jest sędzia-komisarz i jaka jest jego...

Sędzia-komisarz jest sądowym organem postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego, odpowiedzialnym za bieżące kierowanie sprawą. W artykule prezentujemy dokładną analizę jego roli w tych postępowaniach.

Spis treści

 1. Sędzia-komisarz – najważniejsze informacje
 2. Sędzia-komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 3. Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym
 4. Zakończenie

Właściwie każde postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe toczy się pod nadzorem sądu. Co prawda w sprawach restrukturyzacyjnych nadzór ten przybiera różne formy, w zależności od rodzaju wybranego postępowania, jednak najczęściej zadnie to przyda sędziemu-komisarzowi. Od jego decyzji oraz aktywności w dużej mierze zależy bieg restrukturyzacji i upadłości. Kim więc jest sędzia-komisarz i jakie są jego najważniejsze zadania?

KPR – baner formularz kontaktowy

Sędzia-komisarz – najważniejsze informacje

Sędzia-komisarz jest sądowym organem postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Zwłaszcza w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych kompetencje sędziego-komisarza różnią się między sobą i są uzależnione przede wszystkim od tego, z jakim dokładnie rodzajem sprawy restrukturyzacyjnej mamy do czynienia.

Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno w restrukturyzacji, jak i upadłości sędzia-komisarz odpowiada za nadzór nad bieżącym tokiem postępowania oraz podejmuje najważniejsze decyzje z punktu widzenia jego biegu. W związku z tym jego podstawowym zadaniem jest czuwanie nad zgodnością z prawem całej procedury.

Sędziego-komisarza wyznacza – odpowiednio – sąd restrukturyzacyjny, uwzględniając wniosek o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sąd upadłościowy, ogłaszając upadłość. Co do zasady do tych sądów służą zażalenia na określone postanowienia sędziego-komisarza. W bardziej skomplikowanych sprawach może mieć on również swojego zastępcę. Zastępcy – pod nieobecność sędziego-komisarza lub w razie niemożności sprawowania przez niego funkcji – przysługują właściwie wszystkie uprawnienia omawianego tu organu postępowania.

Przeczytaj także: Syndyk – kto to jest i czym się zajmuje? Wyjaśnia ekspert

Sędzia-komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny. Jest nim sąd rejonowy – sąd gospodarczy. W sprawach tych sąd orzeka w składzie jednego sędziego. Jednak od zasady tej istnieje szereg wyjątków, chociażby dotyczących rozpoznawania zażaleń na postanowienia sędziego-komisarza. Wówczas właściwy jest skład trzech sędziów zawodowych. Warto wspomnieć, że po otwarciu restrukturyzacji ani sędzia-komisarz, ani jego zastępca nie mogą wchodzić w skład sądu.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza początek działalności sędziego-komisarza, który od tego momentu podejmuje czynności sądowe w sprawie. Nie oznacza to jednak, że sędzia-komisarz występuje w każdej sprawie restrukturyzacyjnej. Powołuje się go w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym oraz sanacyjnym.

Sędzia-komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest uprawniony m.in. do:

 • Kierowania tokiem postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Ustanowienia rady wierzycieli
 • Zwołania posiedzenia rady wierzycieli;
 • Sprawowania nadzoru nad czynnościami nadzorcy sądowego oraz zarządcy;
 • Zwracania uwagi na popełnione przez nich uchybienia;
 • Oznaczania czynności nadzorcy i zarządcy, których wykonanie bez jego zgody lub zgody rady wierzycieli jest niedopuszczalne;
 • Rozpoznania sprzeciwu wierzyciela co do pominięcia jego wierzytelności w spisie;
 • Wydania na zgromadzeniu wierzycieli postanowienia w przedmiocie przyjęcia układu;
 • Rozpoznania wniosku wierzyciela o zwolnienie od kosztów, przywrócenie terminu czy przydzielenie pełnomocnika z urzędu.
sędzia-komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Nie ma więc wątpliwości, że w toku sprawy restrukturyzacyjnej sędzia-komisarz oraz zarządca i nadzorca muszą pozostawać w bieżącym kontakcie. Ustawodawca zdecydowanie ułatwił im to zadanie, zezwalając na komunikację także za pomocą telefonu, faksu czy poczty elektronicznej. Z pewnością jest to przykład odstępstwa od ogólnej zasady komunikowania się z sądem jedynie drogą oficjalną.

Sędzia-komisarz pełni swoją funkcję do dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu. Nieco inaczej zagadnienie to przedstawia się wówczas, gdy zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo o ogłoszenie upadłości restrukturyzowanego dłużnika. Wówczas sędzia-komisarz pełni swoją funkcję aż do ostatecznego rozpoznania tych wniosków.

Warto przeczytać: Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Kiedy należy je wysłać?

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym

Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym pełni analogiczną funkcję do sędziego-komisarza w restrukturyzacji. Także w tym przypadku ustawodawca dopuszcza powołanie zastępcy-sędziego komisarza, który pełni funkcję, gdy ten jest przeszkolony. Zgodnie z Prawem upadłościowym po ogłoszeniu upadłości dłużnika sędzia-komisarz jest uprawniony do wykonywania wszystkich czynności postępowania upadłościowego.

Oczywiście zasada ta nie ma charakteru absolutnego, a w praktyce można by wskazać szereg wyjątków od niej. Stąd należałoby raczej powiedzieć, że w upadłości czynności sądowe wykonuje sędzia-komisarz, z wyjątkiem tych, które zostały wprost zastrzeżone właściwości sądu upadłościowego.

W każdym razie do najważniejszych uprawnień sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym zalicza się przede wszystkim:

 • Kierowanie tokiem postępowania upadłościowego;
 • Sprawowanie nadzoru nad czynnościami syndyka;
 • Oznaczenie czynności, których wykonanie przez syndyka możliwe jest tylko po uzyskaniu zezwolenia sędziego-komisarza lub rady wierzycieli;
 • Zwracanie uwagi syndykowi na popełnione przez niego uchybienia;
 • Ustanowienie rady wierzycieli oraz powołanie jej członków;
 • Zwołanie zgromadzenia rady wierzycieli i przewodniczenie mu;
 • Stosowanie wobec upadłego środków przymusu;
 • Prowadzenie na wniosek syndyka postępowania dowodowego;
 • Zatwierdzenie warunków przetargu lub aukcji.

Również w ramach postępowania upadłościowego sędziemu-komisarzowi oraz syndykowi przysługuje możliwość porozumiewania się za pomocą nowoczesnych technologii, co zdecydowanie ułatwia każdemu z nich wykonywanie obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. Dlatego w praktyce bardzo często wykorzystuje się te możliwości.

Zobacz także: Postępowanie układowe – na czym ono polega? Odpowiada specjalista

Sędzia komisarz a referendarz sądowy

Warto także podkreślić, że ustawodawca w Prawie upadłościowym zezwolił, aby funkcję sędziego-komisarza pełnił referendarz sądowy. W takich jednak przypadkach referendarz ma węższe kompetencje niż sędzia pełniący funkcję sędziego-komisarza. Wówczas referendarz sądowy nie jest uprawniony do:

 • Postanowienia, aby upadły będący osobą fizyczną lub członkowie organu upadłego nie opuszczali terytorium Polski;
 • Stosowania środków przymusu wobec upadłego ukrywającego swój majątek lub niewykonującego ciążących na nim obowiązków;
 • Rozstrzygania wątpliwości dotyczących tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości;
 • Rozpoznania wniosku o wyłączenie z masy upadłości;
 • Rozpoznania sprzeciwu oraz odstąpienia od przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka lub opinii biegłego, jeżeli świadek złożył zeznania albo biegły sporządził opinię w innym postępowaniu toczącym się przed sądem, sądem polubownym lub organem administracji;
 • Wyłączenia z masy upadłości składników majątku, których nie można zbyć w postępowaniu upadłościowym;
 • Rozpoznawania zarzutów przeciwko planowi podziału.

Decyzje w tych sprawach zamiast sędziego-komisarza podejmuje wyznaczony sędzia.

Zobacz koniecznie: Jak skarga pauliańska chroni wierzycieli? Wyjaśniamy!

Zakończenie

Sędzia-komisarz jest sądowym organem postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Wyznacza go sąd otwierający restrukturyzację lub ogłaszający upadłość dłużnika. Podstawowym zadaniem sędziego-komisarza jest bieżący nadzór nad tokiem tych postępowań, zwłaszcza poprzez wykonywanie różnego rodzaju uprawnień w stosunku do czynności podejmowanych przez syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę. Mandat sędziego-komisarza co do zasady wygasa wraz z zakończeniem sprawy restrukturyzacyjnej lub upadłościowej, a od jego decyzji najczęściej przysługują zażalenia do sądu.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link