Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Alternatywna spółka inwestycyjna – co to, na czym...

Kapitał zawsze warto zainwestować. W przeciwnym razie będzie on leżał w przysłowiowej skarpecie, tracąc na wartości, chociażby ze względu na niekorzystne procesy gospodarcze bądź zmianę siły nabywczej pieniądza. Inwestorzy chętnie wybierają tradycyjne fundusze inwestycyjne, ale warto pamiętać, że nie jest to jedyna możliwość. Ciekawym pomysłem może okazać się sięgnięcie po usługi alternatywnej spółki inwestycyjnej. Co warto wiedzieć o jej działalności?

Spis treści:

Jeżeli posiadacz kapitału nie inwestuje go, to może spodziewać się, że co najwyżej za kilka lat będzie miał tyle sam środków, co obecnie. Jednak dużo bardziej prawdopodobny jest inny scenariusz: upływ czasu i nieuchronnie związane z nim zmiany gospodarcze spowoduje, że za jakiś czas realnie będzie miał mniej, niż w punkcie wyjścia. Dlatego warto inwestować, wybierając w tym celu bezpieczne instrumenty. Jednym z nich może okazać się alternatywna spółka inwestycyjna. Na czym polega jej działalność? Zapraszam do lektury tekstu, w którym postaram się to wyjaśnić.

KPR – baner formularz kontaktowy

Alternatywna spółka inwestycyjna – podstawy prawne

Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Ponadto fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.

Fundusz też może prowadzić działalność w jednej z dwóch form:

 • Fundusz inwestycyjny otwarty;
 • Alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty.

Tym samym odpowiedź na pytanie co to jest alternatywna spółka inwestycyjna, musi uwzględniać powyższe realia prawne. Jego definicja została zawarta w art. 2 pkt 10a ustawy o roku o funduszach inwestycyjnych. Przepis ten stanowi, że jest to instytucja wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Co to znaczy?

Przeczytaj także: Nieuczciwa konkurencja – czym jest, na czym polega? Ustawa o jej zwalczaniu w pigułce

alternatywna spółka inwestycyjna

Charakterystyka alternatywnej spółki inwestycyjnej

Przede wszystkim należy pamiętać, że najważniejszym przepisem regulującym to, jak działają alternatywne spółki inwestycyjne, jest art. 8 wspomnianej powyżej ustawy o funduszach inwestycyjnych. Spółka ta jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym innym, niż fundusz inwestycyjny określony w art. 3 przedmiotowej ustawy. Stąd zawsze należy odnosić się do definicji funduszu inwestycyjnego. W każdym razie alternatywny fundusz inwestycyjny może działać w formie:

 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej. Zarządzającym taką spółką może być wyłącznie spółka kapitałowa będąca alternatywną spółką inwestycyjną, prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
 • Spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska. W tym przypadku zarządzającym może być wyłącznie spółka kapitałowa będąca komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, prowadząca działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.

Ponadto, co jest niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia, wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Inwestorzy ASI

Zgodnie z przepisami prawa inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa tej spółki. Poza tym należy pamiętać, że:

 • Prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej są odpowiednio udział w spółce oraz akcja;
 • Przez udział w spółce w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce;
 • Wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego;
 • W przypadku zawiązywania spółki w drodze oferty publicznej wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść także podmiot niespełniający kryteriów klienta profesjonalnego;
 • Przedmiotem wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej działalność w formie spółki komandytowej nie może być prawo niezbywalne ani świadczenie pracy lub usług.

Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca w żaden sposób nie zawężył dopuszczalnych źródeł finansowania alternatywnych spółek inwestycyjnych. Z tego względu inwestorami ASI mogą być zarówno podmioty prywatne (zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające jedynie zdolność prawną), jak i publiczne. Wystarczy, tylko aby inwestor posiadał prawa uczestnictwa w spółce alternatywnej. 

asi

Na czym polega lokowanie zebranych aktywów w interesie inwestorów?

Stosownie do przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ASI (alternatywna spółka inwestycyjna) – działa po to, aby lokować zebrane aktywa w interesie inwestorów. Niestety przepisy nie wyjaśniają bliżej, co to dokładnie znaczy. Ujmując problem w pewnym uproszczeniu, można przyjąć, że działalność ASI ma zmierzać do wygenerowania zysków, które następnie zostaną przekazane inwestorom. Jednocześnie sam pomysł na wypracowanie tych zysków oraz na sposób ich podziału pomiędzy inwestorów powinien zostać podporządkowany modelowi funkcjonowania ASI oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. 

Zobacz także: Kto pomaga wyjść z długów przedsiębiorcom? Podpowiadamy!

spółka inwestycyjna

Na czym polega lokowanie zebranych aktywów w interesie inwestorów?

Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI), jak sama nazwa wskazuje, stanowi alternatywę dla tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Może ona działać w jednej z pięciu form prawnych, przy czym najpopularniejszym rozwiązaniem jest korzystanie ze spółek kapitałowych. Inwestorem – a więc posiadaczem praw uczestnictwa w takiej spółce – mogą być zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Natomiast podstawowym celem działalności  ASI jest lokowanie aktywów inwestorów i wypracowywanie zysków, które następnie są dzielone pomiędzy nich. Nie ma przy tym konieczności, aby ten podział następował w sposób proporcjonalny. Wszystko zależy od przyjętych zasad działania alternatywnej spółki inwestycyjnej. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link