Aktualności

 1. Start
 2. /
 3. Aktualności
 4. /
 5. Wstrzymanie egzekucji komorniczej na rok? 10 zmian...

Procedowany projekt nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego zawiera poważne zmiany w tej ustawie.W tym w zakresie wpływu restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne. Warto jednak pamiętać, że już teraz istnieje szereg możliwości, jeśli chodzi o wstrzymanie egzekucji komorniczej – także w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Spis treści:

 1. Wstrzymanie egzekucji komorniczej i inne zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym
 2. Projekt regulacji dotyczących wpływu restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne
 3. Obowiązujące przepisy Prawa restrukturyzacyjnego odnoszące się do egzekucji komorniczej
 4. Wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej
 5. Wstrzymanie egzekucji komorniczej: to warto wiedzieć

Od dłuższego czasu było wiadomo, że czekają na poważne zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym. Konieczność ta wprost wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego unormowań unijnych. Ważnym obszarem zmian będzie – praktycznie zupełnie nowe – uregulowanie wpływu rozpoczęcia i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego na egzekucję. Warto poznać przynajmniej najważniejsze z projektowanych zmian. Warto także zwrócić uwagę na już obowiązujące przepisy odnoszące się do możliwości wstrzymania procedur egzekucyjnych. Bo o to tu przede wszystkim chodzi.

KPR – baner formularz kontaktowy

Wstrzymanie egzekucji komorniczej i inne zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym

Zgodnie z rządowym projektem noweli Prawa restrukturyzacyjnego (nr UC120) planowane jest wprowadzenie m.in. następujących zmian w tej ustawie:

 • wstrzymanie egzekucji komorniczej w okresie od otwarcia postępowania z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej do chwili zawarcia układu;
 • dokonanie podziału procedur restrukturyzacyjnych na restrukturyzację zapobiegawczą oraz sanacyjną;
 • wprowadzenie – jako zasady – postawiania restrukturyzowanemu dłużnikowi pełnego zarządu swoim majątkiem;
 • umożliwienie zatwierdzenia układu wbrew sprzeciwowi części wierzycieli;
 • uprawnienie sądu restrukturyzacyjnego do dokonania zmian w przyjętym układzie;
 • wyłączenie możliwości uznania za bezskuteczne lub nieważne transakcji, które były racjonalne i niezwłocznie konieczne do negocjowania planu restrukturyzacyjnego;
 • objęcie układem – z mocy prawa – wierzytelności zabezpieczonych ograniczonym prawem rzeczowym;
 • rozszerzenie katalogu dokumentów dołączanych do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. o analizy dotyczące wpływu restrukturyzacji na poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie dłużnika;
 • zapewnienie ochrony – w razie późniejszego ogłoszenia upadłości dłużnika – finansowania ujętego w planie restrukturyzacyjnym oraz zatwierdzonego przez radę wierzycieli lub sędziego-komisarza;
 • rozszerzenie możliwości zastosowania dowodu z opinii biegłego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej na rok

Projekt regulacji dotyczących wpływu restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne

Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w myśl wskazanego powyżej projektu nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego ma przybrać dwojakiego rodzaju formę:

 • postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika, które zostały wszczęte przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będą ulegać zawieszeniu z mocy samego prawa na okres czterech miesięcy – licząc od dnia otwarcia restrukturyzacji. W postępowaniu sanacyjnym okres ten będzie wynosił aż 12 miesięcy.
 • z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem, mają ulec umorzeniu z mocy prawa.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że skoro mechanizmy te mają funkcjonować na mocy przepisów prawa – a więc niejako automatycznie – to zbędny będzie tu wniosek o wstrzymanie egzekucji. Ponadto najpierw zawieszenie, a następnie umorzenie postępowania egzekucyjnego ma na celu ułatwienie zrealizowania celu restrukturyzacji. Jeżeli możliwości te będą nadużywane, to sądowe organy postępowania restrukturyzacyjnego będą mogły zdecydować o dalszym prowadzeniu egzekucji.

Obowiązujące przepisy Prawa restrukturyzacyjnego odnoszące się do egzekucji komorniczej

W aktualnym stanie prawnym wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na możliwości prowadzenia egzekucji uzależnione są od rodzaju restrukturyzacji, który jest prowadzony wobec dłużnika. Warto pamiętać, że:

 • postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania układowego oraz przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania;
 • w postępowaniu sanacyjnym – również z mocy prawa – zawiesza się egzekucję skierowaną do majątku dłużnika, który wchodzi w skład masy sanacyjnej.

W tym kontekście warto pamiętać, że w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji z mienia, na którym ustawiono:

 • hipotekę,
 • zastaw,
 • zastaw rejestrowy,
 • zastaw skarbowy
 • lub hipotekę morską.

Oczywiście możliwość ta odnosi się jedynie do egzekucji zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej na rok

Wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej

Niezależnie od powyższego dłużnik zawsze ma prawo złożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej. Należy jednak pamiętać, że jego uwzględnienie dopuszczalne jest w ściśle określonych warunkach. Chyba, że o rezygnację z prowadzenia postępowania egzekucyjnego złoży sam wierzyciel. Jako dysponent tej procedury zawsze ma takie prawo.

Natomiast zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego wstrzymanie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika może nastąpić, gdy:

 • sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie;
 • dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji;

Ponadto – w przypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności orzeczenia sądu wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń – sąd może na wniosek dłużnika zawiesić postępowanie egzekucyjne także wówczas, gdy możliwość taka wynika z przepisów unijnego rozporządzenia nr 861/2007.

Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika jest dopuszczalne także wówczas, kiedy egzekucja prowadzona jest na podstawie:

 • wyroku zaocznego,
 • nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym
 • albo elektronicznym postępowaniu upominawczym,

a orzeczenia te zostały doręczone na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

Natomiast wstrzymanie egzekucji administracyjnej – w ramach której Skarb Państwa dochodzi większości zaległości publicznoprawnych – może nastąpić w przypadkach przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wniosek o wstrzymanie egzekucji – Urząd Skarbowy bardzo często jest jego adresatem – składany przez dłużnika, wobec którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może być uzasadniony przykładowo poprzez:

 • wykazanie, że dalsza egzekucja administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne;
 • wstrzymanie wykonania, odroczenie terminu wykonania obowiązku albo rozłożenie na raty spłat należności pieniężnej;
 • utratę przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i brak jego przedstawiciela ustawowego.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej: to warto wiedzieć

Jeżeli zaproponowana przez rząd nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego wejdzie w życie, to właściwie każdy dłużnik, który zdecyduje się na skorzystanie z postępowania restrukturyzacyjnego będzie chroniony przed egzekucją. W zreformowanej restrukturyzacji zasadą będzie wstrzymywanie egzekucji na cztery miesiące, a w przypadku sanacji nawet na rok. To z kolei oznacza znaczne rozszerzenie obecnie obowiązujących regulacji. Warto przy tym podkreślić, że zawsze dłużnik – nawet, jeżeli nie prowadzi się wobec niego restrukturyzacji – ma prawo wnioskować o wstrzymanie egzekucji. Jednak uwzględnienie tego wniosku jest uzależnione od tego, czy w sprawie zostaną spełnione określone w przepisach warunki.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link