Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak napisać sprzeciw do sądu? Wyjaśniamy!

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest jednym z najczęściej wykorzystywanych środków zaskarżenia w sprawach cywilnych. Jak napisać dobry sprzeciw do sądu? Wyjaśni to radca prawny. 

Po lekturze tekstu będziesz wiedział:

 • Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty oraz w jakim terminie można wnieść go do sądu?
 • O czym pamiętać przygotowując sprzeciw?
 • Czy warto korzystać z gotowych wzorów sprzeciwu? 

Spis treści:

 1. Sprzeciw od nakazu zapłaty – co to właściwie jest?
 2. Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty krok po kroku?
 3. Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór i dostęp online
 4. Skuteczny sprzeciw – teraz wiesz, jak go napisać!

Dochodzenie należności od dłużnika często oznacza dla wierzyciela konieczność wszczęcia postępowania sądowego. Jednak nie od razu jest to standardowy proces cywilny. Niekiedy wystarcza wydanie przez sąd nakazu zapłaty. Jeżeli dłużnik się do niego zastosuje, to właściwie kończy sprawy. Aczkolwiek prawem dłużnika pozostaje odwołanie się i napisanie dokumentu określanego, jako sprzeciw od nakazu zapłaty. Jak go poprawnie napisać i o czym nie wolno zapomnieć? Zapraszam do lektury tekstu, w którym to wyjaśnię! 

Sprzeciw od nakazu zapłaty – co to właściwie jest?

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia stosowanym w określonych rodzajach postępowania cywilnego. Co to właściwie znaczy? Otóż regułą, wynikającą z Konstytucji RP, jest to, że postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. To oznacza, że od wyroku sądu pierwszej instancji zawsze musi przysługiwać środek odwoławczy. Dzięki niemu strony będą mogły zwrócić się o zbadanie poprawności pierwszego wyroku i ewentualnie o jego zmianę lub uchylenie. 

Chodzi tu po prostu o kontrolę takiego orzeczenia, a środek zaskarżenia najczęściej jest wnoszony przez tego, kto nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji. Zasadniczo taki środek powinien być kierowany do sądu wyższej instancji, aczkolwiek coraz częściej zdarza się, że sprzeciw jest rozpatrywany przez ten sam sąd, który wydał pierwotne orzeczenie, ale w innym składzie. Oznacza to, że środek zaskarżenia rozpatruje po prostu inny sędzia niż ten, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.

Wśród wszystkich rodzajów sprzeciwu, które zostały uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego do najczęściej spotykanych zalicza się:

 • sprzeciw od nakazu zapłaty;
 • sprzeciw od wyroku zaocznego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym prowadzi do uchylenia wydanego nakazu. Zgodnie z art. 505 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Skutek ten powstaje przez samo wniesienie sprzeciwu. Oczywiście nie oznacza to, że sprzeciw zwalnia dłużnika z obowiązku spłaty zobowiązania. Wręcz przeciwnie – po jego rozpoznaniu sąd ma prawo wydać kolejne orzeczenie nakazujące realizację zobowiązania. Nie zmienia to faktu, że zawsze warto skorzystać z tej możliwości.

Dowiedz się więcej: Jak wystawić weksel? Instrukcja krok po kroku

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty krok po kroku?

To, jak napisać nakaz zapłaty do sądu, zależy przede wszystkim od przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Najważniejsze zasady, o których nie wolno zapominać redagując sprzeciw, to:

 • sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz;
 • w piśmie zawierającym środek zaskarżenia od nakazu zapłaty pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części oraz przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy;
 • sąd odrzuca środek zaskarżenia niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty to taki, który jasno i konkretnie precyzuje zarzuty przeciwko nakazowi. Jednocześnie w sprzeciwie należy od razu zgłosić wszelkie zarzuty, które chce się podnieść przed rozpoczęciem właściwego procesu cywilnego. Chodzi tu m.in o:

 • zarzut dotyczący wartości przedmiotu sporu;
 • zarzut dotyczący niewłaściwości sądu;
 • zarzut zapisu na sąd polubowny;
 • zarzut dotyczący umowy o jurysdykcję sądów państwa obcego.

Poza tym taki dokument musi spełniać wymagania określone dla pisma procesowego. Należą do nich m.in.:

 • podanie daty pisma;
 • określenie stron postępowania, ich danych osobowych lub nazw oraz adresów do doręczeń;
 • wskazanie sądu, do którego kierowane jest pismo;
 • jednoznaczne oznaczenie, że chodzi o sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;
 • uzasadnienie;
 • podpis;
 • wykaz załączników;
 • dowód uiszczenia należnej opłaty sądowej.

Warto jeszcze raz podkreślić to, o czym pisałem już powyżej: 

Dlatego nie jest wykluczone, że koniec końców zapadnie orzeczenie, na mocy którego pozwany zostanie zobligowany do wypełnienia zobowiązania.

Taki dokument może zostać wniesiony w ściśle określonym terminie. Wynosi on:

 • dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce w kraju;
 • miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej;
 • miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce na terytorium Unii Europejskiej;
 • trzy miesiące od dnia doręczenia nakazu, w przypadku, gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.

Zobacz również: Jak napisać notę korygującą i kto ją wystawia?

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór i dostęp online

Ten dokument jest często występującym pismem procesowym w praktyce obrotu gospodarczego. Przykładowo sprzeciw może wyglądać tak:

Kraków, 28 lutego 2024 roku

Powód: Jan Kowalski

ul. Jana Zamojskiego 11/45

30-009 Kraków

Pozwany: Marek Domaradzki

ul. Wiosenna 14

30-005 Kraków

Sygn. akt I C 12/24

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 15 000 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Wydział I Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

Działając w imieniu własnym, mając na uwadze treść nakazu zapłaty z dnia 26 lutego 2024 roku, wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie:

1) Zaskarżam powyższy nakaz w całości;

2) Wnoszę o oddalenie powództwa w całości;

3) Wnoszę o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu;

4) Wnoszę o rozpoznanie sprawy także pod nieobecność pozwanego.

UZASADNIENIE


(Uzasadnienie zawsze musi się ściśle odnosić do okoliczności konkretnego przypadku. Jednocześnie powinno zostać zredagowane w sposób syntetyczny – tak, aby sąd oraz powód mogli w łatwy sposób co do podstaw, na których oparto sprzeciw. Skuteczność tego pisma procesowego nie zależy od jego długości, ale od poprawności, zarówno prawnej, jak i formalnej).

Załączniki:

1) Odpis sprzeciwu wraz z załącznikami.

Skuteczny sprzeciw – teraz wiesz, jak go napisać!

Skuteczny sprzeciw to taki, który został napisany poprawnie pod względem prawnym i redakcyjnym. Powinno być to pismo, w którym pozwany w jednoznaczny i syntetyczny sposób wskaże wszelkie zarzuty, które mają znaczenie dla dalszego biegu sprawy cywilnej. Samo wniesienie sprzeciwu powoduje wygaśnięcie nakazu zapłaty oraz rozpoczęcie postępowania cywilnego dotyczącego sprawy objętej nakazem. Dlatego treść sprzeciwu może mieć znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia wydanego przez sąd. Oczywiście musi on zostać wniesiony w odpowiednim terminie. Przeważnie wynosi on dwa tygodnia od dnia doręczenia nakazu pozwanemu. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link