Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Czym jest ustawa o zwolnieniach grupowych? Wyjaśniamy!

Ustawa o zwolnieniach grupowych jest kluczowym aktem prawnym w każdym przypadku, gdy firma decyduje się na poważną redukcję zatrudnienia. Jednak stosowanie tej ustawy i przewidzianych w niej procedur zależy od szeregu czynników. Wśród nich najważniejszym jest liczba pracowników zatrudnianych przez danego przedsiębiorcę. Meandry ustawy o zwolnieniach grupowych wyjaśnia radca prawny. 

Spis treści:

 1. Definicja i charakterystyka zwolnień grupowych
 2. Procedury prawne w zwolnieniach grupowych
 3. Wpływ zwolnień grupowych na pracowników i organizacje
 4. Jak przygotować się na zwolnienia grupowe?

Restrukturyzacja zatrudnienia w firmie nierzadko stanowi podstawowy sposób uratowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jednak w praktyce jest to bardzo trudny proces – zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. Zwolnienia zawsze trzeba odpowiednio zaplanować, aby nie zaburzyć bieżącego działania firmy. Niekiedy niezbędne jest również przestrzeganie ustawy o zwolnieniach grupowych. Reguluje ona w sposób szczegółowy kwestie rozwiązywania umów o pracę w specjalnym trybie. Poniżej wyjaśnię najważniejsze regulacje tej ustawy. Zapraszam do lektury! 

Definicja i charakterystyka zwolnień grupowych

Problematyka zwolnień grupowych została uregulowana przede wszystkim w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Niekiedy określa się ustawą o zwolnieniach grupowych. Zgodnie z jej art. 1 ust. 1, wyrażającym definicję zwolnień grupowych, przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników;
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Z tego względu kluczową kwestią dla stosowania przedmiotowej ustawy jest ustalenie, od ilu osób zwolnienie grupowe ma miejsce. 

W związku z tym prawidłowe dokonanie przedmiotowych obliczeń jest kluczowe, aby zwolnienia grupowe zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. Z jakimi zatem procedurami wiąże się ich przeprowadzenie?

Zobacz także: Jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika?

Procedury prawne w zwolnieniach grupowych

Ustawa o zwolnieniach grupowych stanowi, że pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy. Konsultacje te dotyczą głównie możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników.

Zwolnienie grupowe oznacza, że pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o:

 • przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia;
 • liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą;
 • grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie;
 • proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia;
 • kolejności dokonywania zwolnień pracowników;
 • propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zawarcie między pracodawcą a pracownikami porozumienia dotyczącego zwolnienia grupowego. Zawiera się je w terminie nie dłuższym niż 20 dnia od momentu wystosowania zawiadomienia. Gdyby zaś nie udało się doprowadzić do zawarcia takiego porozumienia, pracodawca ma obowiązek ustalić regulamin zwolnień grupowych. Normuje się w nim zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, uwzględniając w miarę możliwości propozycje, przedstawione w ramach konsultacji, przez zakładowe organizacje związkowe.

Należy pamiętać, że jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, to uprawnienia przewidziane dla tychże organizacji w ramach procedury zwolnień grupowych przysługują przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Jak natomiast zwolnienia grupowe dokładnie wpływają na sytuację pracowników?

Wpływ zwolnień grupowych na pracowników i organizacje

Z praktycznego punktu widzenia, dla załogi przedsiębiorstwa dotkniętego procedurą zwolnień grupowych najważniejsza jest kwestia terminu wypowiedzenia umowy o pracę oraz odprawy. Co do pierwszego zagadnienia – zgodnie z przepisami określenie terminu wypowiedzenia przypada nie wcześniej niż po zawarciu porozumienia z reprezentacją załogi przedsiębiorstwa. Natomiast w kwestii odpraw ustawa o zwolnieniach grupowych stanowi, że pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. 

Jednocześnie odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Aczkolwiek wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Nawet gdyby taka suma wynikała z dokonania obliczeń na przedstawionych powyżej zasadach. 

Przeczytaj także: Zamknięcie czy zawieszenie działalności gospodarczej?

Jak przygotować się na zwolnienia grupowe?

Przygotowanie się do zwolnień grupowych powinno obejmować przede wszystkim aktywny udział w przygotowywaniu porozumienia z pracodawcą. Na jego mocy zostaną uregulowane szczegółowe kwestie związane ze zwolnieniami grupowymi. Jeżeli zaś takie porozumienie nie zostanie zawarte, koniecznie należy zadbać o to, aby postanowienia regulaminu zwolnień wprowadzonego przez pracodawcę były obiektywne oraz zgodne z prawem. Zwłaszcza z ustawą o zwolnieniach grupowych. Nie powinno się zapominać, że pracodawca, tworząc przedmiotowy regulamin, powinien uwzględniać oczekiwania zgłoszone przez pracowników w toku rokowań. Poza tym przygotowując się do omawianej tu procedury, dobrze jest samodzielnie skalkulować wysokość należnej odprawy. Pozwala to zawczasu przeciwdziałać ewentualnym problemom z jej prawidłowym skalkulowaniem i wypłaceniem przez pracodawcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z radcą prawnym, który w najlepszy sposób podpowie, jakie działania powinniśmy wykonać. 

Ustawa o zwolnieniach grupowych jest ważnym narzędziem w zapewnieniu równowagi między potrzebami pracodawców a prawami pracowników w sytuacjach restrukturyzacyjnych. Jej przestrzeganie jest istotne zarówno dla zachowania uczciwości w miejscu pracy, jak i dla zapewnienia stabilności gospodarczej kraju.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link