Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Podatek od psa – ile wynosi i kiedy...

Podatek od psa stanowi opłatę lokalną, która występuje w niektórych gminach. Decyzja o jego wprowadzeniu zależy wyłącznie od inicjatywy lokalnych władz samorządowych, które określają wysokość opłaty oraz warunki jej płatności. Dla właścicieli psów jest to istotna informacja, ponieważ obowiązek ten może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania. 

Z artykułu dowiesz się: 

 • Od czego zależy wysokość podatku od psa;
 • Czy opodatkowane jest także posiadanie innych zwierząt;
 • Kto nie musi płacić podatku od psa.

Kwestie te zrozumiesz po zapoznaniu się z poniższym artykułem. 

Spis treści:

 1. Co to jest podatek od psa?
 2. Ile wynosi podatek od psa?
 3. Kiedy trzeba płacić podatek od psa?
 4. Podatek od zwierząt – czy dotyczy tylko psów?
 5. Zakończenie – co trzeba wiedzieć o podatku od psa?

Podatki w Polsce nie należą do prostych i niskich. Przepisy podatkowe są na tyle skomplikowane, że ich prawidłowe zrozumienie, a co za tym idzie poprawne zastosowanie, jest nie lada wyzwaniem. Tym bardziej że niekiedy w podatkach i opłatach liczą się także regulacje wydawane przez lokalne, samorządowe władze. Dobrym przykładem jest tu opłata od psa. Wielu właścicieli czworonogów może się zdziwić, że taki podatek w ogóle istnieje. Czym się on charakteryzuje? Jaka jest jego wysokość? Na te i inne pytania odpowiem w poniższym tekście. Zapraszam do jego lektury! 

KPR – baner formularz kontaktowy

Co to jest podatek od psa?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rad gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Tym samym podatek od psa nie jest więc daniną wynikającą z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, opłacaną obligatoryjnie na terytorium całej Polski. Wprowadzenie tego podatku, a właściwie opłaty, zależy wyłącznie od decyzji rady gminy. W związku z tym podatek od psa może być obligatoryjny na terytorium jednej gminy, a na obszarze innej w ogóle może nie obowiązywać tego rodzaju opłata. Jeżeli jednak rada gminy podejmie uchwałę o wprowadzeniu podatku od psa, każdy posiadacz takiego zwierzęcia musi ją uiszczać.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania prawne, opłata od psa jest daniną publiczną wprowadzaną uchwałą rady gminy. Dodatkowo obowiązuje jedynie na terytorium gminy, w której taką uchwałę wprowadzono. Jednocześnie stawka przedmiotowej opłaty również powinna zostać jasno określona w uchwale wprowadzającej podatek od psa. Przy czym jej wysokość nie może przekraczać maksimum określonego przez ustawodawcę.

podatek od zwierząt

Ile wynosi podatek od psa?

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w roku 2024 stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 173,57 zł rocznie od jednego psa. Jest to górna granica, ustalana corocznie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Odpowiadająca stopniu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawkę publikuje się w dzienniku urzędowym.

W związku z tym, aby ustalić, ile wynosi podatek od psa, należy zapoznać się z aktualnie obowiązującą, maksymalną stawką tego podatku. Następnie należy skonfrontować ją z treścią uchwały właściwiej rady gminy. Może się okazać, że lokalny uchwałodawca nie skorzystał z możliwości sięgnięcia po maksymalną wysokość, jaką może osiągnąć opłata od psa, określając jej poziom na niższym pułapie. Stąd zawsze o ostatecznej wysokości podatku od psa decyduje treść uchwały rady gminy. Jedynie, gdyby się okazało, że wynika z niej, iż opłata ta powinna być regulowana w wyższej kwocie, niż kwota maksymalna, wówczas zastosowanie znajdzie maksymalna kwota wynikająca z obwieszczenia zamieszczonego w Monitorze Polskim. 

Zobacz także: Ustawa o ARiMR – omówienie najnowszych poprawek

Kiedy trzeba płacić podatek od psa?

Poza tym, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatku od psów nie pobiera się od:

 • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;
 • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania jednego psa;
 • osób niepełnosprawnych;
 • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;
 • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Skoro to, ile wynosi podatek za psa, jest uzależnione od uchwały rady gminy, to na tej samej zasadzie uchwałodawca może wprowadzić dodatkowe wyłączenia od obowiązku regulowania tejże opłaty. Niekiedy zdarza się, że – przykładowo – osoby prowadzące hodowle psów, schroniska lub zajmujące się adopcją zwierząt są zwalniane od przedmiotowej opłaty. Powinni o tym pamiętać zwłaszcza analizujący temat hodowla psów a podatki. 

Dowiedz się więcej: Restrukturyzacja małych gospodarstw – zmiany w programie

Podatek od zwierząt – czy dotyczy tylko psów?

Polskie prawo nie dopuszcza, aby ustanowić jakiś generalny podatek od zwierząt. Jego ewentualne wprowadzenie wymagałoby dokonania zmian przepisów rangi ustawowej. Tym samym, gdyby jakaś rada gminy wprowadziła jakiś podatek od zwierząt, postąpiłaby niezgodnie z prawem. Taka uchwała powinna więc zostać uchylona, w trybie nadzoru, przez właściwego wojewodę. Może zostać również zaskarżona do sądu administracyjnego. 

O ile jednak opłata za kota – przynajmniej na razie – nie funkcjonuje w polskim porządku prawnym. Jednak w pewnym okolicznościach właściciele zwierząt muszą liczyć się z obowiązkiem uregulowania należności publicznoprawnych. Chodzi tu o zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są m.in. umowy sprzedaży. Tego rodzaju umowy służą m.in. do zakupu zwierząt, a zwłaszcza w przypadku zwierząt rasowych, ich cena może być na tyle duża, że spowoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jedynie w tym sensie możemy mówić o tym, że w Polsce – niekiedy – pojawia się ogólny podatek od zwierząt. Oczywiście, adopcja zwierząt nigdy nie podlega opodatkowaniu, ponieważ nie uznaje się jej za transakcję komercyjną. Ludzie coraz częściej decydują się na adopcję jako akt wspierania zwierząt potrzebujących, co jest dowodem na rosnącą społeczną świadomość i troskę o dobro zwierząt.

opłata od psa

Zakończenie – co trzeba wiedzieć o podatku od psa?

Podatek od psa jest opłatą lokalną, którą można wprowadzić na mocy uchwały rady gminy. Ustanowienie ile wynosi podatek za psa, jest prawem, ale nie obowiązkiem rad gmin. Tym samym nie jest to podatek występujący na terytorium całej Polski. Zawsze należy indywidualnie sprawdzić ewentualnie uchwalenie opłaty od psa w danej gminie. Sprawdź, czy nie należysz do grupy osób zwolnionych od opłat związanych z posiadaniem zwierzęcia. Ważną kwestią jest też hodowla psów, a podatki, gdzie nie zawsze taka opłata jest obowiązkowa. Sama zaś wysokość tejże opłaty również pozostaje w gestii lokalnego uchwałodawcy. Jednak opłata od psa nigdy nie może być wyższa niż maksymalna stawka. Ustalona jest corocznie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wysokość tej stawki podlega publikacji w Monitorze Polskim, co czyni ją łatwo dostępną. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link