Zmiany prawa nie są niczym nadzwyczajnym – właściwie ciągle ustawodawca decyduje się na różnego rodzaju nowelizacje czy wprowadzanie zupełnie nowych regulacji. Ustawa o ARiMR nie jest tu wyjątkiem. Co się zmieniło w niej w ostatnim czasie? Na to pytanie odpowiada ekspert. Warto poznać tę odpowiedź, gdyż pojawiły się nowe formy pomocy dla rolników.

Spis treści

 1. Co reguluje ustawa o ARiMR?
 2. Jak ARiMR wspiera rolnictwo?
 3. Ustawa o ARiMR – ostatnie zmiany
 4. Nowe możliwości oddłużenia
 5. Zakończenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w skrócie: ARiMR) jest jedną z najważniejszych instytucji dla każdego rolnika. Dlatego wszelkie nowości dotyczące tej Agencjo stanowią istotą informację dla każdego przedstawiciela agrobiznesu. Stąd warto wiedzieć, że w ostatnim czasie dokonano poważnych zmian w ustawie regulującej zasady jej funkcjonowania. W jakim zakresie ustawodawca znowelizował ustawę o ARiMR? Okazuje się, że na ostatniej nowelizacji skorzystają szczególnie ci rolnicy, którzy borykają się z kryzysem zadłużenia.

Co reguluje ustawa o ARiMR?

Ustawa o ARiMR reguluje dwie podstawowe kwestie. Zadania i organizację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zasady umarzania w całości lub w części, rozkładania na raty, odraczania terminu spłat oraz sprzedaży wierzytelności Agencji. Tego rodzaju informacje są właściwie zupełnie wystarczające do tego, aby przekonać się, że ARiMR rzeczywiście stanowi jedną z najważniejszych instytucji dla każdego rolnika. Bez względu na to, czy ma on zamiar rozwinąć swoje gospodarstwo – chociażby poprzez różnego rodzaju inwestycje – czy też boryka się z kryzysem zadłużenia i poszukuje sposobów na wyjście z niego.

Zobacz także: Sąd upadłościowy i restrukturyzacyjny. Najważniejsze informacje

ARiMR – zgodnie z powołaną powyżej ustawą – jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy w sprawach rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej minister właściwy do spraw finansów publicznych. Co prawda zadania te mogą zostać przydzielone różnym ministrom. Jednak przeważnie chodzi tu o Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów.

Ustawa o ARiMR określa osiem rodzajów zadań, którymi zajmuje się Agencja. Do najważniejszych można zaliczyć wspieranie:

 • Inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych;
 • Przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;
 • Tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych.

Jak ARiMR wspiera rolnictwo?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizując powierzone jej zadania, może korzystać z różnego rodzaju instrumentów. Do najważniejszych należą:

 • Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych;
 • Udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych;
 • Finansowanie lub udział w finansowaniu określonych inwestycji.
ustawa o arimr - jak wspiera rolnictwo

Warto pamiętać, że ustawa o agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawiera jedynie przykładowy katalog sposobów, w jakie Agencja wypełnia swoje obowiązki. To z kolei oznacza, że ARiMR ma szerokie możliwości działania. W ostatnim czasie sporą popularność zyskały, chociażby programy związane z udzielaniem wsparcia rolnikom w restrukturyzacji ich gospodarstw rolnych.

Przeczytaj też: Upadłość konsumencka bez majątku – czy jest to możliwe? Wyjaśniamy

Ustawa o ARiMR – ostatnie zmiany

Ostatnie zmiany w ARiMR zostały dokonane na mocy ustawy z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw. Dotyczyły one dwóch kwestii: zmodyfikowania organizacji pracy Agencji oraz utworzenia nowych form pomocy dla zadłużonych rolników. W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o umożliwienie utworzenia przez ARiMR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej celem byłoby zapewnienie Agencji kompleksowej obsługi informatycznej.

Dzięki temu rozwiązaniu ma poprawić się przede wszystkim standard obsługi interesantów. Jednocześnie poprawić ma się także możliwość korzystania z różnego rodzaju rozwiązań informatycznych w bieżącej działalności Agencji. Spółka ma zajmować się zarówno budową oraz rozbudową systemów teleinformatycznych, jak i ich bieżącym utrzymaniem. Jednak z punktu widzenia beneficjentów – a więc działających w agrobiznesie – dużo istotniejsze wydają się zmiany w zakresie oferowanych przez ARiMR form wsparcia.

Nowe możliwości oddłużenia

Zgodnie z przywołaną powyżej ustawą nowelizującą ARiMR zyskała możliwość umarzania odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wiele lat. Przy czym podstawą do skorzystania z tej możliwości będzie spłata kapitału przez rolnika. Chodzi tu o wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. Przy czym należy pamiętać, że tego rodzaju umorzenie stanowi pomoc publiczną de minimis. W związku z tym może zostać ona udzielona tylko raz.

Ponadto ustawodawca wprowadził specjalny tryb umarzania innych wierzytelności z tego Funduszu. Została ona dedykowana rolnikom, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a jednocześnie nie posiadają innej nieruchomości, niż ta, w której zamieszkują. W każdym z tych przypadków umorzenie nastąpi jedynie na podstawie wniosku złożonego przez dłużnika lub jego następcę prawnego.

Zainteresuj się: Jaka jest kolejność zaspokajania wierzycieli? Kompletny poradnik

Prawidłowo sporządzony wniosek o umorzenie musi zawierać:

 • Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika;
 • Oznaczenie wierzytelności i jej kwotę;
 • Uzasadnienie wniosku;
 • Podpis dłużnika.

Do wniosku należy także dołączyć odpowiednie załączniki, tj. dokumenty potwierdzające ustalenie prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz oświadczenie bądź zaświadczenie o już otrzymanej pomocy de minimis. Natomiast do samego umorzenia należności wobec Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa dochodzi na podstawie pisemnego oświadczenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wywołuje ono takie same skutki prawne jak zwolnienie dłużnika z długu określone w przepisach Kodeksu cywilnego. Oczywiście w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu sporządzenia wniosku o umorzenie bądź jego dokładnych skutków prawnych, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

ustawa o arimr oddłużanie

Warto pamiętać, że w aktualnym stanie prawnym ARiMR posiada także możliwość umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności wierzytelności powstałych w związku z korzystaniem przez rolnika ze środków w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD. Kwoty umorzonych wierzytelności ze wskazanych tu tytułów zostały zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Polecamy również: Status dużego przedsiębiorcy – jak go ustalić? Wyjaśniamy

Zakończenie

Ostatnia nowelizacja ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spowodowała zmiany w zasadach jej funkcjonowania, przede wszystkim poprzez umożliwienie powołania przez Agencję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie zajmować się jej obsługą informatyczną. Jednak z punktu widzenia rolników dużo istotniejsze zmiany dotyczą nowych form wsparcia, z jakich będą mogli skorzystać. Chodzi tu przede wszystkim o umorzenie wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, które ma prawo dokonać Prezes ARiMR, po złożeniu wniosku przez dłużnika i spełnieniu przez niego szczegółowych warunków.

  Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!