Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Kodeks rolny – co to jest i na co wpływa nowe...

Kodeks rolny, jeżeli stanie się obowiązującym prawem, będzie najważniejszą ustawą dla całej branży rolnej. Znajdą się w niej m.in. kluczowe definicje oraz uprawnienia każdego rolnika. Co warto wiedzieć o tym projekcie? Na to pytanie odpowiada radca prawny świadczący od wielu lat usługi na rzecz agrobiznesu.

Spis treści:

Problemy, z jakimi boryka się agrobiznes, często dotyczą niekorzystnych i niejasnych przepisów prawa. Odpowiedzią na te bolączki jest projekt Kodeksu rolnego, który ma usystematyzować i zebrać w jednym akcie najważniejsze przepisy dotyczące prowadzenia działalności rolniczej. Z pewnością Kodeks ma szanse stać się dla każdego rolnika najważniejszą ustawą. Jakie rozwiązania mają zostać w nim zawarte?

KPR – baner formularz kontaktowy

Kodeks rolny – kiedy wejdzie w życie nowe prawo?

Od razu na wstępie należy wyjaśnić, że Kodeks rolny nie jest obowiązującym prawem. Co więcej, nie rozpoczął się jeszcze proces legislacyjny w Parlamencie, który miałby doprowadzić do jego uchwalenia, podpisania przez prezydenta, a dopiero następnie do wejścia w życie. Tym samym rolnicy nie muszą jeszcze przygotowywać się na zmiany w prawie. Choć oczywiście warto już teraz poznać założenia Kodeksu rolnego. W końcu nie jest wykluczone, co więcej, jest to bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście taki Kodeks pojawi się w polskim porządku prawnym. Niedawno w przestrzeni publicznej pojawił się projekt Kodeksu rolnego, opracowany przez polityków zajmujących się problematyką agrobiznesu. Tym samym można określić, jakie przepisy mają znaleźć się w tym akcie. Z pewnością będą to kluczowe przepisy dla całej branży rolnej. Dlatego warto zapytać: kodeks rolny – co to?

Kodeks rolny – co to jest?

Każdy Kodeks, który funkcjonuje w polskim prawie – np. Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego – grupuje najważniejsze regulacje prawne z danej dziedziny. Co prawda nigdy żaden Kodeks nie ma charakteru wyłącznego, tj. w danej dziedzinie obowiązują jeszcze inne przepisy, zgromadzone w ustawach czy rozporządzeniach, jednak w praktyce Kodeks ma kluczowe znaczenie. 

Zgodnie z aktualną treścią projektu Kodeks rolny ma regulować:

 • zadania władz publicznych w odniesieniu do rolnictwa;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności rolniczej;
 • definicję rolnika, gospodarstwa rolnego i gospodarstwa rodzinnego;
 • uprawnienia do nabycia gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej;
 • kontrolę gospodarstw rolnych;
 • ochronę gospodarstw rolnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • wsparcie kryzysowe;
 • ochronę gospodarstwa rolnego w razie jego podziału lub zniesienia współwłasności;
 • odrębny system ubezpieczeń społecznych rolników;
 • działalność nowo powołanego Rzecznika Rolników.

Przeczytaj także: Na czym polega restrukturyzacja gospodarstw rolnych? Omówienie

Kodeks rolny

Nowe zadania władz publicznych

Kodeks rolny, w swoim obecnym brzmieniu, nakłada – a raczej ma nałożyć – na władze publiczne nowe zadania, m.in. poprzez zobowiązanie ich do tego, aby realizując swoje zadania dbały o:

 • zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej;
 • zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie;
 • stabilizację rynków;
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;
 • zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.

Są to bardzo ogólne sformułowania, ale jeżeli staną się one obowiązującym prawem, to z pewnością rolnicy zyskają ważne argumenty w różnego rodzaju sporach z organami władzy publicznej.

Definicje ważne dla rolnictwa

Kodeks rolny to wręcz nowy ład dla sektora rolnego. Z pewnością w praktyce bardzo duże znaczenie będą miały definicje zawarte w tym Kodeksie. Jedną z najważniejszych jest proponowana definicja działalności rolniczej. Zgodnie z projektem Kodeksu rolnego działalność rolnicza to działalność przyczyniająca się do dostarczania dóbr prywatnych i publicznych poprzez co najmniej jedno z poniższych działań:

 • wytwarzanie produktów rolnych obejmujące działania takie jak chów zwierząt lub uprawa, w tym w drodze użytkowania torfowisk – przy czym produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem produktów rybołówstwa – a także bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji;
 • utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza użycie zwykłych metod rolniczych i zwykłego sprzętu rolniczego.

Warto także zwrócić uwagę na nową definicję rolnika.

Kodeks rolny – ciekawostka

Nowe uprawnienia rolników i preferencje w przyznawaniu pomocy

W Kodeksie rolnym zaprojektowano przepisy przyznające ważne uprawnienia dla rolników. Zgodnie z projektem w ramach prowadzonej działalności rolniczej rolnik będzie miał m.in. prawo do:

 • wolnej od podatków i innych obciążeń sprzedaży bezpośredniej;
 • do przetwarzania produktów rolnych pochodzących z działalności rolniczej w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym;
 • świadczenia odpłatnej lub nieodpłatnej pomocy sąsiedzkiej w innym gospodarstwie rolnym, w formie pracy własnej lub przy użyciu maszyn i narzędzi należących do jego gospodarstwa;
 • prowadzenia działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej na gruntach rolnych i w zabudowaniach należących do jego gospodarstwa;
 • zwolnienia od kosztów sądowych w przypadku prowadzenia sprawy o zapłatę należności za produkty rolne wyprodukowane w gospodarstwie rolnym;
 • korekty podlegających kontroli wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność, zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i krajowych, po ich złożeniu bez wpływu na prawo do otrzymania pomocy. 

Ciekawe rozwiązania przygotowano w stosunku do gospodarstwa rodzinnego. Kodeks rolny uznaje przez nie gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 300 ha, kierowane przez rolnika indywidualnie lub wspólnie z osobami bliskimi. Gospodarstwo rodzinne ma mieć pierwszeństwo w korzystaniu ze wszystkich form wsparcia przygotowanego dla gospodarstw rolnych.

Kto może nabyć ziemię rolną?

W Kodeksie rolnym zamieszczono przepis, zgodnie z którym nabywcą gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej o pow. powyżej 1 ha, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, a także dzierżawcą gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa może być tylko rolnik albo nowy rolnik, za którego uznaje się osobę mającą wykształcenie rolnicze na poziomie co najmniej zawodowym lub doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat pracy w gospodarstwie rolnym.

Natomiast osoba niebędąca rolnikiem ani nowym rolnikiem będzie mogła nabyć gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną jedynie w drodze dziedziczenia lub w drodze darowizny od osoby bliskiej. Ponadto w Kodeksie rolnym wprost przewidziano, że odrębne przepisy mogą:

 • uzależnić prawo do nabycia gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej od zobowiązania od prowadzenia działalności rolniczej przez wymagany okres, a także od miejsca zamieszkania;
 • określić pierwszeństwo dzierżawcy w zakresie nabycia gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej, jak również w zakresie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.

Przeczytaj także: Przepisanie gospodarstwa rolnego – jak to zrobić? Jak przepisać na dzieci?

Kodeks rolny – nowy ład

Co o Kodeksie rolnym powinien wiedzieć każdy rolnik?

Kodeksy uchwala się po to, aby w jednym miejscu zebrać najważniejsze przepisy dotyczące danej dziedziny. Nie inaczej jest w przypadku Kodeksu rolnego, który jest na etapie opracowywania, poprzedzającym jego złożenie w Sejmie. Tym samym Kodeks rolny nie jest jeszcze obowiązującym prawem. Jeżeli jednak wejdzie w życie, znacznie ułatwi funkcjonowanie rolnictwa, m.in. poprzez uproszczenie prowadzenia sprzedaży produktów rolnych bezpośrednio w gospodarstwie. Na preferencje mogą liczyć także prowadzący gospodarstwo rolne. Natomiast władze publiczne zostaną zobligowane m.in. do prowadzenia kontroli gospodarstw tak, aby nie utrudniać ich działalności.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link