Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Dzień układowy – co to jest i w jakich postępowaniach...

Aby przeprowadzić restrukturyzację, trzeba wiedzieć, którzy z wierzycieli powinni zostać objęci tym postępowaniem. Niekiedy w celu ustalenia tego faktu wyznacza się dzień układowy. O czym nie wolno zapomnieć w tym obszarze? Odpowiedź na to pytanie udzieli prawnik specjalizujący się w sprawach restrukturyzacyjnych.

Spis treści

 1. Dzień układowy – istota problemu
 2. W jakim postępowaniu wyznacza się dzień układowy?
 3. Zasady ustalania dnia układowego
 4. Minimalny i maksymalny moment na wyznaczenie dnia układowego
 5. Skutki ustalenia dnia układowego
 6. Zakończenie

Aby zrestrukturyzować zobowiązania dłużnika trzeba precyzyjnie znać ich strukturę. W pierwszej kolejności należy ustalić, jakie dokładnie wierzytelności mają zostać objęte układem, a co za tym idzie samym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Nie zawsze jest to zadanie proste, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że miarodajny do tej oceny jest dzień otwarcia postępowania. Paradoksalnie najłatwiej określić go wówczas, gdy występuje on „w postaci” dnia układowego – wówczas decyzję w tym zakresie podejmuje sam dłużnik. Na jakich więc zasadach wyznacza się dzień układowy? Na to pytanie odpowie ekspert od spraw restrukturyzacyjnych.

Dzień układowy – istota problemu

Wykładając przepisy Prawa o restrukturyzacji można uznać, że przez dzień układowy ustawodawca rozumie swego rodzaju wyznacznik, na podstawie którego ustala się krąg wierzycieli. Mówiąc bardziej precyzyjnie, chodzi tu przede wszystkim o ustalenie wierzycieli, którzy są uprawnieni do głosowania nad układem oraz ze względu na których ocenia się skutki przyjęcia układu na etapie jego zatwierdzania przez sąd. Jasne więc jest, że określenie dnia układowego jest jedną z najważniejszych decyzji w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Oczywiście w tych przypadkach, w których dzień ten należy wyznaczyć.

W związku z powyższym sprecyzowanie dnia układowego następuje na zasadach wyznaczonych przez ustawodawcę. W Prawie restrukturyzacyjnym uregulowano okres, w jakim dzień ten może przypaść. Przekroczenie tych ram jest niedopuszczalne, a gdyby do tego doszło, układ po prostu nie zostanie zaakceptowany przez sąd. To zaś oznacza fiasko całego postępowania. Jest to tym bardziej dotkliwe, gdy weźmie się pod uwagę, że w aktualnym stanie prawnym dzień układowy – a właściwie postępowanie o zatwierdzenie układu – może zostać ponownie wyznaczony po upływie dziesięciu lat.

Polecamy też: Restrukturyzacja spółek. Jak przebiega i ile trwa? Odpowiada ekspert

W jakim postępowaniu wyznacza się dzień układowy?

Dzień układowy wyznacza się jedynie w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Wynika to z faktu, że istotą tej procedury jest samodzielne zbieranie głosów wierzycieli przez dłużnika. W ten sposób dochodzi – pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej większości – do zawarcia układu. Sąd zaś nie wydaje żadnego postanowienia otwierającego postępowania, a jedynie rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie układu. W pozostałych procedurach restrukturyzacyjnych dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – spełniający analogiczną funkcję do dnia układowego – jest utożsamiany z dniem wydania przez sąd postanowienia o otwarciu restrukturyzacji.

dzień układowy - zasady

Zasady ustalania dnia układowego

Stosownie do przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, dzień układowy wyznacza się  niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji. Zadanie to przypada dłużnikowi. W dogmatykach prawniczych termin „niezwłocznie” najczęściej wykłada się, jako synonim takich określeń, jak „w pierwszym możliwym terminie”; „bez zbędnej zwłoki”. Dlatego dłużnik zaraz po podpisaniu umowy z nadzorcą układu oraz po rozpoczęciu przez niego realizacji swoich zadań – co w praktyce następuje przeważnie w krótkim odstępie czasowym – musi wyznaczyć dzień układowy. Restrukturyzacja bez dokonania tej czynności nie będzie mogła zostać skutecznie przeprowadzona.

Prawo restrukturyzacyjne stanowi, że dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Jasne więc jest, że miarodajnym dla wyznaczenia dnia układowego jest dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Dlatego, aby restrukturyzacja się udała, dzień układowy musi zostać wyznaczony tak, aby zdążyć z samodzielnym zbieraniem głosów wierzycieli.

Mówiąc inaczej, dzień układowy konstytuuje czas, jaki przeznaczają sobie dłużnik i nadzorca na przeprowadzenie zbierania głosów wierzycieli. Tym samym wyznaczając ten dzień, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim poziom skomplikowania sprawy. Ważny jest też czas, jaki jest potrzebny do wypowiedzenia się w sprawie propozycji układowych przez wszystkich zainteresowanych wierzycieli. Może okazać się, że dłużnikowi i nadzorcy nie uda się dopełnić formalności niezbędnych do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Ustalając datę dnia układowego, należy mieć wszystkie ze wskazanych tu czynników należy mieć na uwadze.

Przeczytaj również: Nadzorca wykonania układu. Kto to jest i jakie pełni funkcje?

Minimalny i maksymalny moment na wyznaczenie dnia układowego

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów Prawa restrukturyzacyjnego minimalny czas, jakie musi upłynąć pomiędzy dniem układowym a złożeniem do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, wynosi jeden dzień. Co prawda jest to rozwiązanie czysto teoretyczne. Właściwie jest ono niespotykane w praktyce prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu – ale zawsze warto je odnotować.

Natomiast dzień układowy może przypaść maksymalnie na trzy miesiące przed złożeniem w sądzie restrukturyzacyjnym wniosku o zatwierdzenie układu. Termin ten wydaje się zupełnie wystarczający na to, aby nawet w najbardziej rozbudowanych postępowaniach umożliwić wszystkim wierzycielom wypowiedzenie się co do złożonych propozycji układowych. Im zaś liczba wierzycieli jest mniejsza, tym czas ten może być krótszy. Zwłaszcza wówczas, gdy w postępowaniu zdecydowano się na zawarcie układu częściowe, co samo w sobie znacząco ogranicza liczbę wierzycieli.

dzień układowy - ile

W przypadku braku pewności co do możliwości zebrania głosów wszystkich wierzycieli, termin na przeprowadzenie głosowania musi wynosić co najmniej trzy tygodnie. Wynika to z konieczności rozesłania informacji o sposobie głosowania. Powinna ona zawierać też pouczenie o metodach uwierzytelniania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – a więc w systemie informatycznym obsługującym postępowania restrukturyzacyjne.

Przeczytaj też: Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik

Skutki ustalenia dnia układowego

Ustalenie dnia układowego pociąga za sobą poważne skutki. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że raz wyznaczony termin nie może zostać zmieniony. Dzień układowy ma takie same skutki jak dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W związku z tym jest on miarodajny m.in. do: ustalenia wierzycieli osobistych biorących udział w postępowaniu. Układ obejmuje tylko tych, których prawa powstały wcześniej, niż nadszedł dzień układowy. Odsetki także oblicza się z odniesieniem do tego dnia. Obejmują one odsetki od wierzytelności objętych układem, za okres od dnia układowego. Z tego względu odsetki na dzień układowy nie mają charakteru ostatecznego i mogą jeszcze wzrosnąć.

Zakończenie

Dzień układowy wyznacza się jedynie w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Pełni on w nim analogiczną funkcję, jak dzień otwarcia postępowania. Jest to więc dzień, w którym sąd wydaje stosowne postępowanie – w pozostałych rodzajach restrukturyzacji. Ma on decydujące znaczenie przede wszystkim dla ustalenia wierzytelności objętych układem oraz wysokości należnych od nich odsetek. Dzień układowy może być wyznaczony maksymalnie na trzy miesiące. Minimalnie może to być jeden dzień przed złożeniem do sądu wniosku o zatwierdzenie układu. Ustalając jego datę, warto pamiętać o tym, że wyznaczy ona okres potrzebny do przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów lub zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Każda z tych ewentualności łączy się koniecznością dopełniania formalności, jakie należy spełnić przy tym głosowaniu.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link