Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Czy za niespłacony kredyt można iść do więzienia? 

Niespłacanie pożyczki może doprowadzić do poważnych konsekwencji ze strony prawnej. Każdy kredytobiorca jest zobowiązany do spłacenia zaciągniętego kredytu i wszystkich dodatkowych naliczeń zawartych w umowie. Co, jeżeli ktoś postanowi nie spłacać swoich rat? Czy za takie postępowanie można pójść do więzienia? Jakie inne konsekwencje mogą spotkać dłużnika? Na te i wszystkie pozostałe pytania odpowie radca prawny. 

Spis treści:

 1. Niespłacony kredyt – czy grozi za to więzienie?
 2. Konsekwencje niespłacenia kredytu – co Ci grozi?
 3. Niespłacony kredyt hipoteczny – konsekwencje i przebieg
 4. Niespłacenie kredytu bankowego – jak uniknąć problemów?

Kredyt to szansa na zdobycie finansowania pozwalającego realizować plany zawodowe, jak i prywatne. Jednak jego spłata zawsze stanowi spore obciążenie firmowego bądź domowego budżetu. Niespłacany kredyt to naprawdę poważny problem, wymagający natychmiastowego opracowania strategii jego rozwiązania. Czy w konsekwencji niespłacania kredytu można trafić do więzienia? Czy to realne? Jakie inne konsekwencje mogą dotknąć dłużnika? Odpowiem na te pytania w poniższym tekście. Zapraszam do lektury! 

Niespłacony kredyt – czy grozi za to więzienie?

Czy za niespłacony kredyt można iść do więzienia? Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej pozytywna. Niespłacanie zaciągniętych rat może doprowadzić do wydania w stosunku do dłużnika wyroku karnego, w którym zostanie na niego nałożona nawet kara pozbawienia wolności. Jednak szczegóły, w tym zakres odpowiedzialności karnej za niespłacone długi zawsze zależą od okoliczności konkretnego przypadku. Nie za każde zadłużenie można trafić do więzienia. Zgodnie z obowiązującym prawem warto podkreślić przede wszystkim:

 • art. 209 § 1 Kodeksu karnego określający tzw. przestępstwo niealimentacji. Zgodnie z tym przepisem ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych, wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
 • art. 300 § 1 Kodeksu karnego, stosownie do którego, kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli zaś dłużnik dopuścił się takiego „uszczuplenia” swojego majątku, aby udaremnić prowadzoną wobec siebie egzekucje komorniczą, grozi mu kara pozbawienia wolności aż do 5 lat;
 • art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, który stanowi, że podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

W związku z tym trudno nadal mieć wątpliwości, że skutkiem niespłacania długów może okazać się kara pozbawienia wolności. W praktyce jednak najwięcej dłużników zadaje sobie pytanie o to, jakie konsekwencje pociąga za sobą niespłacany kredyt, zwłaszcza hipoteczny. 

Przeczytaj także: Kiedy rozdzielność majątkowa nie chroni?

Konsekwencje niespłacenia kredytu – co Ci grozi?

Trudności w spłacie kredytu zawsze wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Wiele jednak zależy tu od rodzaju kredytu oraz ustanowionych zabezpieczeń jego spłaty. Natomiast każdy kredytobiorca zalegający z płatnościami rat powinien liczyć się z tym, że:

 • instytucja udzielająca kredytu z pewnością podejmie stosowne działania, aby odzyskać swoje należności;
 • przeważnie schemat działalności jest ten sam: wezwanie do zapłaty – skierowanie sprawy do sądu – egzekucja komornicza. Niekiedy dochodzi do tego jeszcze wypowiedzenie umowy kredytu, co oznacza wymagalność całości kredytu;
 • z pewnością bank będzie sięgał po ustanowione zabezpieczenie umowy kredytowej. Znaczenie ma tu zwłaszcza hipoteka na nieruchomości, z której kredytodawca może zaspokoić się zawsze, bez względu na to, kto jest obecnym właścicielem obciążonej nieruchomości.

Aby skutecznie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy za niespłacenie kredytu można iść do więzienia, warto odnieść się do art. 297 § Kodeksu karnego

Wskazany powyżej przepis stanowi, że każdy, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy, od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia, albo gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument, albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Niespłacony kredyt hipoteczny – konsekwencje i przebieg

W przypadku kredytu hipotecznego najdalej idące konsekwencje dla osoby zadłużonej, która nie spłaca zobowiązania wobec banku, dotyczą egzekucji z nieruchomości obciążonej hipoteką. Sprzedaż mieszkania, domu czy działki to naprawdę poważny cios dla kredytobiorcy. Aby do tego doszło, bank najpierw musi uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko osobie, która zaciągnęła kredyt, a więc wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tylko na tej podstawie można wszcząć egzekucję komorniczą. 

To oznacza, że jedna czy nawet kilka niespłaconych rat nie uprawnia banku do sprzedaży nieruchomości zabezpieczającą kredyt hipoteczny. Najpierw musi pozwać do sądu kredytobiorcę, wygrać sprawę, a dopiero potem może rozpocząć postępowanie egzekucyjne zmierzające do sprzedaży nieruchomości. Oczywiście jego przebieg jest ściśle unormowany w Kodeksie postępowania cywilnego. W tym kontekście warto pamiętać, że:

 • egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona;
 • o wszczęciu i ukończeniu egzekucji komornik zawiadamia sąd właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości;
 • wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania;
 • zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką.

Dowiedz się więcej: Nota obciążeniowa a faktura – czym się różnią?

Niespłacenie kredytu bankowego – jak uniknąć problemów?

Niespłacanie kredytu bankowego może prowadzić do naprawdę poważnych problemów. Aby ich uniknąć trzeba, jak najszybciej zacząć realizować działania, które mogą przynieść realne oddłużenie. Nigdy nie należy z nimi zwlekać. W pierwszym kroku warto spróbować negocjować z bankiem warunki spłaty zadłużenia, zwłaszcza co do ich terminu oraz wysokości. Jeżeli to nie przyniesie spodziewanego rezultatu, można – w zależności od statusu kredytobiorcy – rozważyć rozpoczęcie restrukturyzacji lub ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zawsze zaś należy unikać zaciągania nowego kredytu na spłatę dotychczasowych zobowiązań, gdyż grozi to popadnięciem w spiralę zadłużenia. Takie rozwiązania należy stosować z dużą ostrożnością. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link