Sanacja przedsiębiorstwa jest najbardziej rozbudowanym i skomplikowanym spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.  Kiedy warto z niej skorzystać? Warto, aby odpowiedź na to pytanie poznał każdy przedsiębiorca. W końcu w obecnych realiach gospodarczych nietrudno popaść w kłopoty, których rozwiązaniem może okazać się sanacja. 

Spis treści:

 1. Sanacja – co to jest?
 2. Na czym mogą polegać działania sanacyjne?
 3. Przebieg postępowania sanacyjnego
 4. Skutki otwarcia sanacji
 5. Sanacja firm – perspektywa zmian
 6. Proces sanacji: to warto wiedzieć

Postępowanie restrukturyzacyjne jest najlepszym sposobem na oddłużenie przedsiębiorstwa, które popadło w trudności finansowe. Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego pozwalają na przeprowadzenie restrukturyzacji w ramach jednego z czterech postępowań, a wśród nich znajduje się sanacja. Na czym polega postępowanie sanacyjne? Zawsze warto pamiętać, że jest to procedura dedykowana dłużnikom, którzy popadli w naprawdę poważne trudności finansowe. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Sanacja – co to jest?

Sanacja – co to jest zostanie przeze mnie przedstawione w niniejszym tekście – bez wątpienia jest najbardziej rozbudowanym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Ma ono dwa podstawowe cele: zawarcie układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych. Oczywiście pierwszy z tych celów jest wspólny dla każdego z postępowań restrukturyzacyjnych. Stąd najbardziej specyficzną cechą sanacji są właśnie działania sanacyjne. Na czym one polegają?

Zgodnie z art. 3 ust. 6 Prawa restrukturyzacyjnego działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Już z brzmienia tego przepisu jasno wynika, że sanacja przedsiębiorstwa to bardzo szerokie pojęcie, a jej istotą jest kompleksowe rozwiązanie trudności, z którymi boryka się przedsiębiorca.

W związku z tym sanacja bywa niekiedy określana mianem „głębokiej restrukturyzacji”, zalecanej przede wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w bardzo trudnym położeniu ekonomicznym, a ich problemy mają w dużej mierze charakter strukturalny. Zawsze więc podjęcie decyzji o złożeniu wniosku sanacyjnego powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem stosownych analiz. 

Sanacja przedsiębiorstwa-co to

Na czym mogą polegać działania sanacyjne?

Skoro – oczywiście w pewnym uproszczeniu – udało się nam ustalić, co to jest sanacja, to warto bliżej przyjrzeć się, na czym dokładnie mogą polegać działania sanacyjne. Właściwie nie ma wątpliwości, że przytoczona powyżej definicja ma szeroki charakter, tym samym działaniami sanacyjnymi mogą być właściwie wszystkie czynności – zarówno prawne, jak i jedynie faktyczne – zmierzające do uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa.

Jednak doświadczenie pokazuje, że sanacja firm najczęściej polega na:

 • rozwiązaniu nierentownych kontraktów;
 • redukcji zatrudnienia;
 • pozyskaniu nowych rynków zbytu;
 • zmniejszeniu zakresu produkcji;
 • doinwestowaniu przedsiębiorstwa;
 • zbyciu zbędnego majątku;
 • podjęciu inicjatyw marketingowych. 

Aby działania sanacyjne przyniosły pożądany skutek zawsze musi być ściśle dostosowane do sytuacji, w której znalazła się firma. W przeciwnym wypadku sanacja przedsiębiorstwa może okazać się niepowodzeniem. Dlatego najpierw należy przeprowadzić pogłębioną analizę położenia firmy – dotyczącą chociażby struktury zadłużenia i ich źródeł – a dopiero potem planować działania sanacyjne.

Ponadto do postępowania sanacyjnego stosuje się przepisy Prawa restrukturyzacyjnego dotyczące zawierania układu. Pamiętaj, że układ może przewidywać wszelkie rozwiązania restrukturyzacyjne, które nie są zakazane przez prawo.

Ustawodawca zaś, jako przykłady propozycji układowych podaje:

 • odroczenie terminu wykonania;
 • rozłożenie spłaty na raty;
 • zmniejszenie wysokości;
 • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
 • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Przebieg postępowania sanacyjnego

Sanacja spółki czy innego podmiotu posiadającego zdolność restrukturyzacyjną przebiega w dwóch etapach. Najpierw konieczne jest wydanie przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego. To zaś następuje po przeprowadzeniu postępowania w sprawie rozpoznania wniosku sanacyjnego. Przedmiotowe postanowienie otwiera właściwą sanację.

W jej ramach zaś można wyróżnić dwa kluczowe etapy: przygotowanie spisu wierzytelności oraz zgromadzenie wierzycieli, na którym głosowany jest układ. Jeśli układ zostaje przyjety, do sądu kierowany jest wniosek o jego zatwierdzenie. W wyniku jego rozpoznania sąd może zatwierdzić układ; odmówić zatwierdzenia układu albo umorzyć postępowanie. Trzeba pamiętać, że zawarcie układu w postępowaniu sanacyjnym możliwe jest tylko po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. 

Sanacja przedsiębiorstwa-co to

Skutki otwarcia sanacji

Proces sanacji pociąga za sobą bardzo daleko idące skutki – przede wszystkim dla samego dłużnika objętego tą procedurą. Zasadą jest, że wraz z wydaniem postanowienia o otwarciu sanacji dłużnik traci prawo zarządu swoim majątkiem, który staje się masą sanacyjną. Jedynie wyjątkowo można mu pozostawić prawo zarządu w zakresie nieprzekraczającym tzw. spraw zwykłego zarządu, a więc związanych z bieżącym administrowaniem przedsiębiorstwem.

Poza tym otwarcie sanacji oznacza m.in.:

 • objęcie przez wyznaczonego zarządcę zarządu nad majątkiem dłużnika;
 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej;
 • zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych w stosunku do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej;
 • umożliwienie sędziemu-komisarzowi uchylenie zajęć dokonanych przez komornika sądowego;
 • wejście w skład masy sanacyjnej wszystkich spadków, do których powołuje się dłużnika;
 • wygaśnięcie prokury i innych pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika.

Nie ma więc wątpliwości, że sanacja powoduje daleko idące zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jego właściciela. Trzeba wziąć to pod uwagę decydując o otwarciu postępowania sanacyjnego i planując jego przebieg. 

Sanacja firm– perspektywa zmian

Najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości nastąpią zmiany postępowaniu sanacyjnym. Zgodnie z projektem noweli Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie to – prowadzone w ramach restrukturyzacji sanacyjnej – będzie dostępne jedynie dla przedsiębiorców niewypłacalnych. A nie jak dotychczas także dla zagrożonych niewypłacalnością. Uzasadniając to rozwiązanie projektodawcy wskazali m.in., że sanacja jest postępowaniem zbliżonym do upadłości, co z kolei uprawnia to zadedykowania jej jedynie podmiotom niewypłacalnym – a więc takim, które utraciły zdolność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

Tym samym te firmy, które obecnie znajdują się w stanie zagrożenia niewypłacalnością i chciałby skorzystać z postępowania sanacyjnego nie powinny zwlekać ze złożeniem stosownego wniosku do sądu restrukturyzacyjnego. 

Proces sanacji – to warto wiedzieć!

W obecnym stanie prawnym z postępowania sanacyjnego mogą skorzystać zarówno podmioty niewypłacalne, jak i zagrożone niewypłacalnością. Jest to najbardziej rozbudowane spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego dąży się nie tylko do zawarcia układu, ale również do przeprowadzenia tzw. działań sanacyjnych. Są to wszelkie czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. W związku z tym sanacja to metoda postępowania skierowana przede wszystkim do tych przedsiębiorców, których sytuacja wymaga przeprowadzenia daleko idących działań naprawczych.

KPR – baner formularz kontaktowy