Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Praca zdalna – nowe przepisy, o których musisz...

Praca zdalna to ciekawy i popularny sposób na świadczenie pracy, ułatwiający pozyskanie wykwalifikowanych pracowników oraz efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych. Dlatego ustawodawca zdecydował się na znowelizowanie Kodeksu pracy i wprowadzenie do niego przepisów regulujących problem pracy zdalnej. O czym muszą korzystać przedsiębiorcy, którzy chcą sięgnąć po pracę zdalną?

Spis treści:

Przed wybuchem pandemii COVID-19 pracę zdalną postrzegano jako benefit. Natomiast od marca 2020 roku w wielu firmach stała się jedynym sposobem na kontynuowanie działalności, na stałe wpisując się w pejzaż nie tylko polskiego rynku pracy. Od niedawna obowiązują zmiany w Kodeksie pracy, które regulują najważniejsze zagadnienia związane z pracą zdalną. Zapraszam do lektury tekstu, w którym wyjaśnię treść najważniejszych przepisów, jakie weszły w życie kilka tygodni temu.

KPR – baner formularz kontaktowy

Praca zdalna – nowe przepisy, które niedawno weszły w życie

Praca zdalna – nowe przepisy weszły w życie 7 kwietnia br. – od czasu wybuchu pandemii COVID-19 jest popularnym sposobem świadczenia pracy, zwłaszcza w tych profesjach, w których bez problemu można wykonywać obowiązki pracownicze za pomocą Internetu. W związku z tym ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji dotyczących:

 • Definicji pracy zdalnej;
 • Praw oraz obowiązków pracownika i pracodawcy w związku z pracą zdalną;
 • Zasad wykonywania pracy zdalnej;
 • Możliwości żądania przez pracownika umożliwienia mu korzystania z pracy zdalnej.

Zgodnie z dodanym do Kodeksu pracy art. 6718 praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jest to ustawowa definicja pracy zdalnej, stąd zawsze do jej treści należy się odnosić, analizując jakiekolwiek regulacje dotyczące tego zagadnienia.

Poza tym warto pamiętać, że nowe zasady pracy zdalnej zostały na stałe dodane do Kodeksu pracy. Tym samym nie są to – tak, jak to było przez znaczną część okresu pandemii – przepisy uchwalone jedynie na określony czas. Będą one obowiązywać do czasu ich ewentualnego wykreślenia z Kodeksu pracy, na to się jednak nie zanosi. Tym samym 2023 roku przejdzie do historii jako ten, w którym praca zdalna zyskała nowe przepisy.

Wykonywanie pracy zdalnej – kluczowe zasady

Nowe przepisy o pracy zdalnej stanowią, że ten sposób wykonywania umowy o pracę mogą zostać ustalone:

 • Przy zawieraniu umowy o pracę;
 • W trakcie zatrudnienia;
 • W określonych przypadkach praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy. Niekiedy także ma on obowiązek umożliwić pracownikowi ten sposób świadczenia pracy.

W każdym razie praca zdalna może zostać wprowadzona do stosunku pracy na każdym etapie – zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Przy czym wola pracownika ma tu decydujące znaczenie. Nawet wówczas, gdy pracodawca ma możliwość wydania polecenia pracy zdalnej.

Nowe przepisy o pracy zdalnej stanowią, że pracodawca może wydać polecenie o wykonywaniu pracy zdalnej:

 • W okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu;
 • W okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Jednak warunkiem skorzystania przez pracodawcę z tych możliwości jest złożenie przez pracownika oświadczenia – w postaci papierowej lub elektronicznej – że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Zobacz także: Nieuczciwa konkurencja – czym jest, na czym polega? Ustawa o jej zwalczaniu w pigułce

nowe przepisy praca zdalna

Kiedy pracodawca musi zgodzić się na pracę zdalną?

Praca zdalna – zmiana przepisów jest w tym przypadku jednoznaczna – może także stanowić wynik wniosku zgłoszonego przez pracownika. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek, gdy złoży go:

 • Pracownica w ciąży;
 • Rodzic dziecka posiadający zaświadczenie o jego ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub o ciężkiej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w okresie ciąży lub porodu;
 • Rodzic dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;
 • Pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednak nie oznacza to, że w tych okolicznościach pracodawca zawsze musi uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną. Nie ma takiego obowiązku, jeżeli nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Jak ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej?

Dokładne zasady wykonywania pracy zdalnej powinny zostać ustalone w jednym z następujących dokumentów:

 • W porozumieniu między pracodawcą a związkami zawodowymi;
 • W regulaminie pracy;
 • W porozumieniu zawartym z pracownikiem;
 • W poleceniu wykonywania pracy zdalnej.

Nowe zasady pracy zdalnej przewidują, że we wskazanych powyżej dokumentach, należy określić m.in.:

 • Grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • Zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej;
 • Zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • Zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • Zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
zasady pracy zdalnej

Obowiązki pracodawcy w związku z pracą zdalną

Nowe przepisy o pracy zdalnej przewidują cztery podstawowe obowiązki pracodawcy w związku z pracą zdalną:

 • Zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • Zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć koszty z tym związane;
 • Pokrycie innych kosztów, niż wskazane powyżej, które zostały ustalone w dokumencie będącym podstawą świadczenia pracy zdalnej;
 • Zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

Jeżeli koszty związane ze świadczeniem pracy zdalnej będą przez pracodawcę pokrywane za pomocą ekwiwalentu, jego wysokość ustala się biorąc pod uwagę:

 • Normy zużycia materiałów i narzędzi pracy (w tym urządzeń technicznych) oraz ich udokumentowane ceny rynkowe;
 • Ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy oraz ceny rynkowe tego materiału;
 • Normy zużycia energii elektrycznej;
 • Koszty usług telekomunikacyjnych.

Przeczytaj także: Co można wliczyć w koszty firmy? Fakty i mity

praca zdalna

Praca zdalna – kompendium wiedzy przedsiębiorcy

Praca zdalna może być wykonywana na mocy porozumienia zawartego przez pracodawcę lub pracownika, wniosku pracownika (np. rodzica), który przedsiębiorca co do zasady musi uwzględnić bądź polecenia wydanego przez pracodawcę, np. gdy jest to jedyny sposób na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Zawsze kluczową kwestią jest realizacja przez pracodawcę spoczywających na nim – w związku z pracą zdalną – obowiązków, w tym przede wszystkim obowiązku przeszkolenia pracownika oraz zapewnienia mu sprzętu niezbędnego do zdalnego świadczenia pracy lub pokrycia kosztów, jakie ten ponosi, wykorzystując w tym celu swój prywatny sprzęt. Istotną sprawą zawsze pozostaje prawidłowe ustalenie szczegółowych zasad świadczenia pracy zdalnej. Można to uczynić w porozumieniu zawartym z organizacjami związkowymi lub bezpośrednio z pracownikiem, a także w regulaminie pracy. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link