Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Mikroprzedsiębiorca – czym się zajmuje?

Mikroprzedsiębiorca to filar polskiej gospodarki. Wynika to przede wszystkim z faktu, że większość firm działających nad Wisłą posiada ten właśnie status. Z czego on wynika? Czym dokładnie zajmują się mikroprzedsiębiorcy? Wszystko wyjaśnię i omówię najważniejsze zagadnienia. Zapraszam do lektury!

Dzięki zapoznaniu się z poniższym tekstem dowiesz się m.in.:

 • Jaka jest definicja mikroprzedsiębiorcy?
 • Jak pojęcie mikroprzedsiębiorcy odnosi się do „ogólnej” definicji przedsiębiorcy?
 • Czy status mikroprzedsiębiorcy wiąże się z formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej?

Spis treści:

 1. Definicja przedsiębiorcy
 2. Czym się zajmuje przedsiębiorca?
 3. Mikroprzedsiębiorca – definicja i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Rola mikroprzedsiębiorcy w gospodarce
 5. Mikroprzedsiębiorca – najważniejsze informacje

Według danych statystycznych mali i średni przedsiębiorcy stanowią aż 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorców. Jest to ogromna liczba, pokazująca, że ten sektor jest sercem polskiej gospodarki. Niestety nie przekłada się to na prowadzenie odpowiedniej polityki wobec mikroprzedsiębiorców, pozwalającej na stworzenie im optymalnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej. Kim w ogóle jest mikroprzedsiębiorca? Na czym polega jego status? Odpowiedzi na te pytania poznasz w poniższym tekście. 

Definicja przedsiębiorcy

Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy mikroprzedsiębiorca jest przedsiębiorcą. To z kolei oznacza, że prawidłowe zrozumienie definicji mikroprzedsiębiorcy wymaga najpierw przeanalizowania, komu w ogóle przysługuje status przedsiębiorcy. To z kolei jest skomplikowany problem z prawnego punktu widzenia. Wynika to z faktu, że w polskim prawie istnieje kilka różnych definicji przedsiębiorcy. Jednak kluczowe znaczenie mają dwie:

 • zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Poza tym przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 • zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca jedynie zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W związku z tym każdy przedsiębiorca – mikroprzedsiębiorcy nie są tu wyjątkiem – zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej lub ewentualnie zawodowej. Co to dokładnie oznacza?

Zobacz również: Jak napisać pozew rozwodowy?

Czym się zajmuje przedsiębiorca?

Mogłoby się wydawać, że samo określenie, iż przedsiębiorca zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej, wystarczyłoby w pełni. Tak jednak nie jest. W praktyce sprawa nie jest taka prosta. Dodatkowo pojęcie „działalności gospodarczej” oraz „działalności zawodowej” można definiować na różne sposoby. Z pewnością należy uwzględnić treść art. 3 Prawa przedsiębiorców, który stanowi, że działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. W związku z tym do kluczowych cech działalności gospodarczej zalicza się:

 • zorganizowanie – czyli wykorzystanie do prowadzenia biznesu określonych składników materialnych i niematerialnych, połączonych w jedną całość, którą można wykorzystać do realizacji z góry założonych celów;
 • zarobkowość – mówiąc wprost nastawienie na zysk. Działalność gospodarcza jest podejmowana i wykonywana po to, aby zarabiać pieniądze. Aczkolwiek nie oznacza to, że chwilowy brak zysku oznacza automatycznie koniec działalności gospodarczej;
 • ciągłość – czyli powtarzalność i trwanie przez dłuższy okres czasu;
 • wykonywanie działalności we własnym imieniu – oznacza, że przedsiębiorca, realizując wybraną przez siebie działalność gospodarczą, czyni to na swoją rzecz i na własne ryzyko, ponosząc odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania.

Każdy przedsiębiorca ma prawo samodzielnie wybrać to, czym dokładnie będzie się zajmował, a więc jakie towary bądź usługi będzie oferował swoim klientom. Jedynym ograniczeniem mogą okazać się tutaj przepisy prawa, limitujące możliwość prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tylko przez podmioty posiadające określone uprawnienia. 

Mikroprzedsiębiorca – definicja i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Definicja mikroprzedsiębiorcy również została zawarta w ustawie – Prawo przedsiębiorców, a dokładnie w jej art. 7 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem mikroprzedsiębiorca, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Oczywiście warunki te muszą zostać spełnione łącznie. Mikroprzedsiębiorca może prowadzić swoją działalność w każdej z dopuszczalnych prawem form. Status mikroprzedsiębiorcy w ogóle nie jest powiązany z formą prowadzonej działalności. Innymi słowy, za mikroprzedsiębiorcę może zostać uznana zarówno osoba fizyczna, jak i prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca jedynie zdolność prawną. Kluczowe pozostaje tu spełnienie warunku dotyczącego liczby zatrudnianych pracowników oraz rocznego obrotu lub sumy aktywów bilansu. 

Rola mikroprzedsiębiorcy w gospodarce

Bez wątpienia mikroprzedsiębiorcy odgrywają ogromną rolę w polskiej gospodarce. Już same dane statystyczne mogą być dobrą ilustracją ich znaczenia. Skoro niewielkie przedsiębiorstwa stanowią zdecydowaną większość spośród firm działających nad Wisłą, to jasne jest, że ich znaczenie dla gospodarki jest po prostu decydujące. Mikroprzedsiębiorcy tworzą większość miejsc pracy dostępnych sektorze prywatnym, generują większość polskiego PKB, a wpływy do budżetu z tytułu płaconych przez nich podatków stanowią fundament finansów publicznych.

Uwarunkowania te powinni przekładać się tworzenie regulacji prawnych przyjaznym mikroprzedsiębiorcom. Zwłaszcza poprzez tworzenie przyjaznych rozwiązań podatkowych oraz w zakresie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Niestety, realia dowodzą, jak wiele pozostało do zrobienia w celu poprawy otoczenia prawnego mikroprzedsiębiorców. 

Przeczytaj także: Licytacja mieszkania – aspekty prawne

Mikroprzedsiębiorca – najważniejsze informacje

Mikroprzedsiębiorca to taki przedsiębiorca, który zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz spełnia co najmniej jeden z warunków dotyczących sytuacji majątkowej, tj. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Status mikroprzedsiębiorcy nie ma związku z formą prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym za mikroprzedsiębiorcę może zostać uznana osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca jedynie zdolność prawną. Warto pamiętać, że mikroprzedsiębiorcy stanowią zdecydowaną większość pośród wszystkich przedsiębiorców działających w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale także na wprowadzanie pozytywnych zmian w społeczeństwie. Poprzez swoją działalność, mikroprzedsiębiorcy nie tylko tworzą nowe miejsca pracy, ale także przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. Ich praca to dowód na to, że z pasją, pomysłowością i zaangażowaniem można osiągnąć sukces, niezależnie od skali przedsięwzięcia.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link