Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Czy firma windykacyjna ma prawo oddać sprawę do komornika?

Czy firma windykacyjna może oddać sprawę do komornika? Odpowiedź na to pytanie musi uwzględniać szereg okoliczności, w tym zwłaszcza charakter relacji pomiędzy wierzycielem a wynajętą przez niego firmą windykacyjną. Meandry takich spraw wyjaśnia radca prawny obsługujący procedury mające na celu odzyskanie długów.

Spis treści:

Odzyskanie należności od dłużnika, który nie chce ich dobrowolnie spłacić, nie jest sprawą łatwą. Niektórzy powierzają jej prowadzenie firmie windykacyjnej, inni sami prowadzą stosowne postępowanie przed sądem, a następnie powierzają egzekucję komornikowi, który może np. zlicytować majątek dłużnika lub zająć jego wynagrodzenie za pracę. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy, ale nigdy nie wolno zapominać, że podejmować czynności egzekucyjne może tylko i wyłącznie komornik. Czy wobec tego firma windykacyjna może oddać sprawę do komornika? Na to pytanie odpowiem w poniższym tekście. Zapraszam do lektury!

KPR – baner formularz kontaktowy

Czy firma windykacyjna może oddać sprawę do komornika? Od czego to zależy?

Odpowiedź na pytanie, czy firma windykacyjna może oddać sprawę do komornika, jest uzależniona przede wszystkim od tego, jaki dokładnie stosunek prawny łączy wierzyciela z firmą windykacyjną. Nigdy nie należy zapominać, że firma windykacyjna nie jest organem egzekucyjnym. 

Do podejmowania czynności egzekucyjnych – o ile mamy do czynienia z wierzytelnościami cywilnoprawnymi, a więc dochodzonymi na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – jest uprawniony jedynie komornik sądowy. Tym samym firma windykacyjna może co najwyżej wzywać dłużnika do uregulowania należności, nie ma natomiast możliwości np. zajmować i sprzedawać majątek dłużnika. Warto od razu wyjaśnić, że termin windykacja komornicza jest pewnym uproszczeniem. Najlepiej rozróżniać postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika od windykacji przeprowadzanej przez firmy niebędące organami postępowania cywilnego. 

Może się jednak zdarzyć, że firma windykacyjna – a właściwie jej pracownik bądź przedstawiciel – uzyska od dłużnika pełnomocnictwo do podejmowania czynności w postępowaniu egzekucyjnym. Wówczas windykator może złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Niekiedy firmy windykacyjne skupują długi od wierzycieli, niejako wchodząc na ich miejsce. Wtedy to firma windykacyjna staje się wierzycielem, mając wszelkie jego uprawnienia – w tym do wnioskowania o egzekucję komorniczą. 

Przeczytaj także: Koszty windykacji – jak je odzyskać?

Od kogo zależy prowadzenie egzekucji komorniczej?

Aby dobrze zrozumieć omawiane tu problemy, nie wolno zapominać, że prowadzenie egzekucji komorniczej zależy od wierzyciela. Komornik praktycznie nigdy nie wszczyna egzekucji z urzędu, a więc z własnej inicjatywy. Do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędny jest wniosek dłużnika, poparty odpowiednim tytułem egzekucyjnym. Najczęściej jest nim wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. 

Tym samym odpowiedź na pytanie, czy windykator może straszyć komornikiem, jest twierdząca. Taka możliwość pojawia się wówczas, gdy:

 • windykator uzyskał pełnomocnictwo do podejmowania czynności w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu wierzyciela;
 • windykator, bądź firma windykacyjna, dla której pracuje, „kupił” dług od wierzyciela;
 • niezależnie od powyższego w ramach windykacji zawsze można poinformować dłużnika o możliwości wszczęcia wobec niego egzekucji komorniczej. Nigdy jednak informowanie o takiej możliwości nie może przybrać formy zastraszania. 

Kiedy firma windykacyjna może oddać sprawę do komornika?

W związku z powyższym ustalenie, kiedy firma windykacyjna może oddać sprawę do komornika, jest jasna. Chodzi tu o przypadek posiadania pełnomocnictwa od wierzyciela bądź przejęcia od niego jego wierzytelności. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego pełnomocnikiem wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym może być m.in.:

 • adwokat lub radca prawny;
 • małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia;
 • osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.

W przypadku działalności firm windykacyjnych najczęściej chodzi o ostatnie ze wskazanych tu rozwiązań. Oznacza to, że wierzyciel po prostu podpisuje z firmą windykacyjną, bądź z konkretnym windykatorem umowę, w której zakres wchodzi także reprezentowanie go w postępowaniu egzekucyjnym. Oczywiście nie ma przeszkód, aby wierzyciel wystawił pełnomocnictwo adwokatowi lub radcy prawnemu współpracującym z firmą windykacyjną. 

Cesja, czyli „sprzedaż” wierzytelności firmie windykacyjnej

Tak, jak już wspomniałem inną sytuacją od udzielenia przez wierzyciela pełnomocnictwa firmie windykacyjnej jest „zakup” przez nią wierzytelności. Z prawnego punktu widzenia chodzi tu o umowę cesji, na mocy której wierzyciel przenosi ogół uprawnień wynikających z wierzytelności na inny podmiot, np. na firmę windykacyjną. Podstawą zawarcia tej umowy jest art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Skoro więc do przelewu wierzytelności nie jest wymagana zgoda dłużnika, to może on nawet nie wiedzieć, że wierzyciel „sprzedał” wierzytelność firmie windykacyjnej. Gdyby do tego doszło i firma rozpoczęłaby windykację, koniecznie należy się upewnić, czy rzeczywiście nastąpiła zmiana po stronie wierzyciela.

Ponadto należy odpowiedzieć na pytanie, czy komornik może sprzedać długi firmie windykacyjnej. Otóż komornik nie ma takiego prawa. Po prostu niedopuszczalna jest sprzedać długów przez komornika sądowego. Taką możliwość ma tylko sam wierzyciel. 

Komu płacić – komornikowi czy firmie windykacyjnej?

Z praktycznego punktu widzenia ważną kwestią jest ustalenie co zrobić w sytuacji, kiedy swoje działania równocześnie podejmują komornik i firma windykacyjna. A więc komu płacić – komornikowi czy firmie windykacyjnej? Nie ma wątpliwości, że zawsze pierwszeństwo ma postępowanie egzekucyjne prowadzona przez komornika. Dlatego dłużnik zawsze powinien spłacać swój dług komornikowi – o ile oczywiście prowadzi on swoje postępowanie. 

Jeżeli rzeczywiście rozpoczęło się postępowanie komornicza, jakakolwiek spłata długu objętego tym postępowaniem firmie windykacyjnej jest pozbawiona sensu. Prędzej czy później środki na pokrycie należności wierzyciela muszą znaleźć się na koncie komornika. Inaczej dzieje się wówczas, kiedy firma windykacyjna dochodzi innych należności, niż komornik. Wówczas można rozważyć spłatę na jej rzecz – wcześniej upewniając się, że firma rzeczywiście ma prawo do windykowania konkretnej wierzytelności.

Zobacz też: Jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu? Odpowiada prawnik

Czy firma windykacyjna ma prawo oddać sprawę do komornika? Krótkie podsumowanie

Firma windykacyjna ma prawo oddać sprawę do komornika w dwóch przypadkach: jeżeli posiada stosowne pełnomocnictwo od wierzyciela bądź, gdy „zakupiła” wierzytelność wstępując na miejsce wierzyciela. W każdym z tych przypadków – choć należy pamiętać, że pełnomocnictwo zawsze może zostać wycofane przez wierzyciela – firma windykacyjna może działać właściwie tak samo, jak wierzyciel. W tym złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link