Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Zablokowane konto przez komornika – jak wypłacić...

Zablokowane konto przez komornika to problem wielu dłużników. Jednak taka blokada nie oznacza, iż w ogóle nie można korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku. Jak wypłacić pieniądze z konta bankowego, które zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym? Odpowiedź na to pytanie udzieli zawodowy prawnik.

Spis treści:

Egzekucja komornicza może przebiegać na wiele różnych sposobów. Przeważnie wierzyciele najpierw stawiają na te rozwiązania, której dają największe szanse na szybkie zaspokojenie ich roszczeń. Tu zaś wyróżnia się egzekucja z rachunku bankowego. Trzeba przy tym pamiętać, że dłużnik zawsze zachowuje prawo do swobodnego dysponowania określoną częścią oszczędności zgromadzonych na swoim koncie. Jaka to część? I co zrobić, aby rzeczywiście móc z niej korzystać? Na te pytania odpowiem w poniższym tekście.

KPR – baner formularz kontaktowy

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Współcześnie gromadzenie pieniędzy na koncie bankowym jest standardowym rozwiązaniem. Z tego też względu blokada konta jest najprostszym sposobem na odzyskanie należności wierzycieli. Warto w tym kontekście podkreślić, że zablokować konto bankowe może jedynie komornik sądowy lub organy prowadzące egzekucję na mocy przepisów Ordynacji podatkowej. Blokada konta może także nastąpić w ramach postępowania karnego. Takie uprawnienie w żadnym wypadku nie przysługuje firmom windykacyjnym. 

Jednocześnie zablokowane konto bankowe nie musi być standardowym rozwiązaniem w ramach egzekucji komorniczej. Wiele zależy tu od wierzyciela, który składając wniosek o rozpoczęcie postępowania przez komornika, jednocześnie wskazuje on na sposób egzekucji. Może nim być np. zajęcie i sprzedaż ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika. Choć w praktyce do tego rodzaju egzekucji dochodzi najczęściej wówczas, gdy w inny sposób nie uda się uzyskać zaspokojenia wierzytelności. W związku z tym zajęcie komornicze konta bankowego jest niejako podstawowym sposobem egzekucji. Tym bardziej że mechanizm ten znajduje zastosowanie także przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Zawsze jednak blokada konta przez komornika – co oczywiste – prowadzi do zaprzestania dokonywania wypłat przez jego właściciela.

Zablokowane konto przez komornika – podstawowe informacje

Zablokowane konto przez komornika? Jak wypłacić pieniądze staje się wówczas jednym z najważniejszych pytań dla posiadacza takiego rachunku – to niezwykle popularny sposób egzekucji, stosowany przez komorników sądowych. Wynika to przede wszystkim z dużej łatwości przeprowadzenia egzekucji świadczenia pieniężnego z rachunku bankowego. Wystarczy, że komornik zajmie odpowiednią sumę, a następnie przekaże ją wierzycielowi – oczywiście potrącając koszty egzekucji. 

Egzekucję z rachunku bankowego przeprowadza się na wniosek wierzyciela, którego prawem jest wybrać właśnie ten sposób egzekucji. Nie oznacza to jednak, że komornik może zająć całość gotówki przechowywanej przez dłużnika na swoim koncie. Musi pozostawić mu kwotę ściśle określone przepisami prawa, które regulują przebieg postępowania egzekucyjnego.

Jak przebiega egzekucja z rachunku bankowego?

Zgodnie z Działem III Części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego – a więc z przepisami, które określają sposób przeprowadzenia egzekucji z rachunków bankowych – w celu dokonania zajęcia rachunku komornik:

 • Przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi.
 • Wraz z przesłaniem tego zawiadomienia komornik wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty. Należy pamiętać, że zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego.
 • Zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

Zgodnie z przepisami bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jednakże w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent bank niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika.

Przeczytaj także: Co może zająć komornik? To warto wiedzieć!

Zablokowane pieniądze na koncie przez komornika

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym

Jak już wspominałem, kwota zablokowana na koncie przez komornika nie może zostać przez niego określona w sposób dowolny. Również przy tego rodzaju egzekucji znajdzie zastosowanie zasada, zgodnie z którą egzekucja nigdy nie może pozbawić dłużnika możliwości samodzielnej egzystencji. Kluczowe znaczenie mają tutaj ograniczenia dotyczące egzekucji z wynagrodzenia za prace, które w zdecydowanej większości przypadków wpływa na konto bankowe. Otóż zgodnie z przepisami komornik ma obowiązek pozostawić dłużnikowi równowartość  minimalnego wynagrodzenia za pracę netto, a więc po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. Jednak to ograniczenie stosuje się tylko do egzekucji należności innych, niż świadczenia alimentacyjne.

Poza tym komornik nie może zająć zgromadzonych na rachunku bankowym kwot pochodzących m.in. z:

 • świadczenia 500+,
 • dodatku węglowego,
 • alimentów,
 • dodatku rodzinnego,
 • świadczeń rodzinnych,
 • jednorazowej wypłaty świadczenia „za życiem”,
 • świadczeń z pomocy społecznej. 

Wypłata z konta zablokowanego przez komornika

W związku z tym zablokowane konto przez komornika oznacza, że dłużnik może swobodnie wypłacać z niego jedynie te środki – a raczej ich równowartość – które nie podlegają zajęciu. W pozostałych wypadkach wypłata jest dopuszczalna tylko po spełnieniu dodatkowych warunków. Otóż Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że dłużnik, które konto zostało zablokowane, ma prawo wypłacić środki potrzebne mu na zapłatę:

 • wynagrodzenia za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi,
 • zasądzonych alimentów i rent o charakterze alimentacyjnym zasądzonych tytułem odszkodowania (ale tylko do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Jednocześnie dokonanie takich wypłat z zajętego konta możliwe jest tylko wówczas, gdy:

 • dłużnik złoży komornikowi odpis listy płac lub innego wiarygodnego dowodu potwierdzającego konieczność zapłaty wynagrodzenia pracownikom. W przypadku świadczeń alimentacyjny konieczne jest przedstawienie komornikowi tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty,
 • komornik zezwoli bankowi na dokonanie wypłaty. Przy czym środki z tytułu alimentów lub rent wypłacane są bezpośrednio do rąk uprawnionego.

W związku z tymi ograniczeniami bezpośrednia wypłata z bankomatu środków z konta zajętego przez komornika może być bardzo trudna, a niekiedy wręcz niemożliwa. W takich okolicznościach prostszym rozwiązaniem może okazać się wizyta w siedzibie banku.

Przeczytaj także: Prawo dłużnika do informacji od komornika. Jakie prawa ma dłużnik?

Kwota zablokowana na koncie przez komornika

Blokada rachunku a skarga na czynność komornika

Kiedy pada hasło „komornik zablokował konto” należy pamiętać o wskazanych powyżej, prawnych uregulowaniach tej sytuacji. Skoro zaś blokada konta przez komornika nie oznacza zupełnej utraty kontroli nad środkami zgromadzonymi tam przez dłużnika, to należy pamiętać o badaniu czy rzeczywiście komornik wszystkie czynności przeprowadził prawidłowo. A zwłaszcza czy nie uniemożliwia dłużnikowi korzystania z tych środków, którymi ma on prawo obracać. 

Gdyby do tego doszło, to dłużnik powinien bronić swoich praw. Najlepszym środkiem do osiągnięcia tego celu jest skarga na czynność komornika. Składa się ją do sądu rejonowego właściwego ze względu dla miejsca siedziby kancelarii komornika. Skarga powinna czynić zadość wszystkim wymaganiom pisma procesowego, w tym zwłaszcza wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie czynności, do której komornik był zobowiązany oraz uzasadnienie. 

O czym należy pamiętać, przygotowując skargę na czynność komornika?

 • Wnosi się ją w terminie tygodnia od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona. W innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
 • Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.
 • Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.
 • O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
 • Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.
 • W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.
 • Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.

Wskazana skarga może doprowadzić do sytuacji, w której zablokowane pieniądze na koncie przez komornika zostaną „odblokowane”, a tym samym dłużnik zyska możliwość korzystania z nich na zasadach przewidzianych przez Kodeks postępowania cywilnego. Dlatego skorzystanie ze skargi na czynność komornika – jeżeli ten w sposób nieprawidłowy zablokował gotówkę zgromadzoną na koncie – jest najlepszym sposobem na ochronę praw przysługujących dłużnikowi.

Zablokowane konto przez komornika – cytat.

Konto zablokowane przez komornika – o tym zawsze pamiętaj!

Blokada gotówki zgromadzonej przez dłużnika na swoim koncie jest jednym z częściej spotykanych sposobów egzekucji. Trzeba jednak pamiętać, że – co do zasady – dłużnik zawsze zachowuje prawo dysponowania środkami o równowartości płacy minimalnej, a w pewnych wypadkach także wybierania z konta gotówki przeznaczonej na ściśle określone cele. Gdyby uprawnienia dłużnika w tym zakresie zostały naruszone, należy złożyć skargę na czynność komornika. Jest to najlepszy sposób na ochronę praw wszystkich podmiotów objętych postępowaniem egzekucyjnym – w tym zwłaszcza dłużnika, któremu bezprawnie zablokowano środki na koncie. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link